Nájdené rozsudky pre výraz: pracovný úraz

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2981

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1160 dokumentov
224 dokumentov
95 dokumentov
55 dokumentov
9 dokumentov
53 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Zamestnávateľ nemá žiadnu kompetenciu rozhodnúť o miere zavinenia zamestnanca na vzniku pracovného úrazu, pretože v správnom konaní nemá postavenie orgánu s rozhodovacou právomocou a zo žiadneho ustanovenia zákona nevyplýva, že by správny orgán rozhodujúci o úrazovej dávke bol jeho vyjadrením viazaný. Pokiaľ žalobca v žalobe tvrdí, že v zmysle § 198 ods. 1 zákona je zamestnávateľ tzv. iný príslušný orgán so zverenou zákonnou kompetenciou v zmysle § 196 Zákonníka práce určiť spoluvinu, ktorým rozhodnutím je žalovaná viazaná, uvedený právny názor je priamo v rozpore s týmto ustanovením zákona. O ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 20S/133/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5014201242 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 06. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Martinčeková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2015:5014201242.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany M
Merito veci Pracovný úraz
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov. Predpokladom zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze je existencia pracovnoprávneho vzťahu, vznik škody a príčinná súvislosť medzi škodou o okolnosťami uvedených v zákone, pričom ide o objektívnu zodpovednosť zamestnávateľa za škodu, teda bez zreteľa na zavinenie.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava III 45C/62/2007 1107208916 27.05.2010 JUDr. Daniela Linetová ECLI:SK:OSBA3:2010:1107208916.7 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava III v Bratislave, sudkyňou Danielou Linetovou, v právnej veci navrhovateľov: v 1. rade: F.. S. G., G. O. J. U. Č.. XXX, Š. Q. N., zastúpená: JUDr. Bernard Medár, AK Humenné, Dubová 4, v 2. rade: S.. S. G
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: 12. Citované ust. § 195 Zákonníka práce upravuje zodpovednosť zamestnávateľa za škodu spôsobenú zamestnancovi pracovným úrazom alebo v dôsledku choroby z povolania. Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na zdraví zamestnanca, ktorú utrpel ako pracovný úraz alebo ako chorobu z povolania je objektívnou zodpovednosťou, ktorá sa zakladá bez ohľadu na to, či zo strany zamestnávateľa došlo k porušeniu nejakej právnej povinnosti a rovnako bez ohľadu na zavinenie zamestnávateľa. Predpokladmi zodpovednosti zamestnávateľa za škodu spôsobenú pracovným úrazom sú existencia pracovnoprávneho vzťahu, vz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 2CoPr/3/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8717203424 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 01. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mariana Muránska ECLI: ECLI:SK:KSPO:2019:8717203424.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Mariany
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Zamestnávateľ je zodpovedný za škodu pri pracovnom úraze, alebo v dôsledku choroby z povolania zamestnanca, ak sa svojej zodpovednosti nezbaví celkom, alebo čiastočne podľa § 196 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce. Zamestnávateľ sa môže svojej zodpovednosti zbaviť celkom, ak preukáže, že vznik pracovného úrazu zavinil sám poškodený zamestnanec. Dôkazné bremeno je však na strane zamestnávateľa, ktorý musí preukázať, že: a) zamestnanec porušil právne predpisy, alebo ostatné predpisy, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ide o zavinené porušenie predpisov zamest ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 12Co/251/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4413212043 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 05. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Renáta Pátrovičová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2021:4413212043.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Renáty
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Pri určovaní percentuálneho poklesu pracovnej schopnosti poškodeného na účely úrazovej renty v zmysle § 88 ods. 1 Zákona o sociálnom poistení sa v rámci naposledy vykonávanej činnosti poškodeného ako zamestnanca prihliada najmä na pracovnú náplň, prípadne na presný rozpis vykonávaných prác vrátane jednotlivých časových úsekov v rámci pracovnej doby. Pre priznanie nároku na úrazovú rentu nestačí len samotná skutočnosť, že poškodený bol pre zmenu pracovnej schopnosti v dôsledku pracovného úrazu preradený na inú pracovnú pozíciu, prípadne pre úplnú stratu tejto schopnosti bol s poškodeným ukonče ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 25Sd/213/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5014200919 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 01. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Nora Tomková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2015:5014200919.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v konaní vedenom pred samosudkyňou Mgr. Norou Tomkovou, v p
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Účelom dávky jednorazového vyrovnania je finančne kompenzovať pokles pracovnej schopnosti poškodeného v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ktorý dosiahol minimálne 10 % a maximálne 40 % poklesu pracovnej schopnosti. Na jednorazové vyrovnanie ako dávku poskytované z úrazového poistenia má osoba nárok po splnení podmienok stanovených zákonom, pričom poškodený, ktorý utrpel pracovný úraz si musí o túto úrazovú dávku požiadať. Podmienkou vzniku nároku na jednorazové vyrovnanie je ak poškodený utrpel pracovný úraz alebo chorobu z povolania a má pokles schopnosti najmenej 10 % a na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 44Sa/23/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2018200325 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 12. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Laczo ECLI: ECLI:SK:KSTT:2019:2018200325.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, ako súd správny, v konaní pred sudcom JUDr. Pavl
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Z účelu zákona o sudcoch, konkrétne z § 93 ods. 1 vyplýva, že nárok na nemocenské (náhrada príjmu) je podmienený dočasnou neschopnosťou na výkon zárobkovej činnosti z dôvodu choroby alebo úrazu. Zákonodarca nárok na príplatok výslovne podmieňuje dočasnou neschopnosťou na výkon funkcie sudcu a tým jednoznačne stanovuje, že uznanie sudcu za dočasne neschopného na výkon zárobkovej činnosti v zmysle zákona o sociálnom poistení, nie je dostatočným dôvodom na priznanie špecifického benefitu, t.j. príplatku. Nárok na príplatok prináleží len tomu sudcovi, ktorý nie je v rozhodnom období spôsobilý z d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 4Sa/23/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8018200634 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 07. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Monika Tobiašová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2020:8018200634.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcu JUDr. Q. K., trvale bytom S
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Z ustanovení zákona č.437/2004 Z. z. vyplýva, že pri určení výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sa vychádza z celkového počtu bodov, ktorým sa sťaženie spoločenského uplatnenia ohodnotilo v lekárskom posudku (§ 5 ods.1), pričom lekársky posudok spracúva posudzujúci lekár a vydáva zdravotnícke zariadenie, ktorého posudzujúci lekár vypracoval posudok (§7 ods.1 prvá veta). Určenie bodového hodnotenia a s tým súvisiacej výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia tak patrí posudzujúcemu lekárovi. Lekárska posudková činnosť vo veciach úrazového poistenia podľa § 153 ods.4 písm ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 19Sa/44/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4016201072 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 05. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Šišková ECLI: ECLI:SK:KSNR:2017:4016201072.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v konaní pred sudkyňou JUDr. Evou Šiškovou, v právnej veci žal
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odškodňovanie za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia má osobitné miesto v komplexe súkromnoprávnych nárokov subjektu, ktorému bola spôsobená škoda na zdraví. Občiansky zákonník v § 444 a Zákonník práce v § 198 ods. 1 (v znení do 1.1.2004) priznáva jednorazové odškodnenie vytrpených bolestí a sťaženia spoločenského uplatnenia. Vyhláška č. 32/1965 Zb. zvlášť upravuje podmienky, za ktorých sa poskytuje odškodnenie bolesti a zvlášť podmienky pre odškodnenie SSU. Rovnako osobitne stanovuje zásady pre hodnotenie oboch druhov odškodnenia .Priznanie nároku na náhradu za bolesť nie je podmienené ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 7Co/248/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4106213722 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 11. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Sidónia Sládečková ECLI: ECLI:SK:KSNR:2014:4106213722.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sidónie S
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V sporovom občianskom súdnom konaní sa uplatňuje prejednacia zásada. Účastník má jednak povinnosť tvrdenia, jednak dôkaznú povinnosť. Následky spojené s ich nesplnením v podobe vecne nepriaznivého rozhodnutia nesie ten účastník konania, ktorý tieto povinnosti nesplnil. Medzi povinnosťou tvrdenia a povinnosťou označiť dôkazy na preukázanie tvrdení, je vzájomná väzba. Pokiaľ účastník konania nesplní povinnosť tvrdenia, nemôže splniť ani povinnosť označiť na svoje tvrdenia dôkazy. Dôkazné bremeno ako procesný inštitút v sporovom občianskom súdnom konaní spočíva v zodpovednosti účastníka konania z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 19Co/856/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3810203292 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 12. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Škultétyová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2014:3810203292.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Vie
MENU