SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1202701
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65131
USSR: 36130
NSČR: 125331
NSSČR: 67672
USČR: 80347
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426268
Krajské súdy (ČR): 46038
Posledná aktualizácia
05.08.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: právne nástupníctvo


Približný počet výsledkov: 503 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: právne nástupníctvo
  • pravny nájdené 3310832 krát v 357778 dokumentoch
  • nastupnictvo nájdené 952 krát v 636 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 115 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 104 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 7 dokumentov


Právna veta: Ustanovenie § 680 ods.2 OZ upravujúce prechod práv a povinností na nadobúdateľa prenajatej veci je obsiahnuté v rámci všeobecnej úpravy nájomnej zmluvy a dopadá aj na vzťahy, ktoré riešia prenájom nebytových priestorov, pretože zvláštna úprava tohto nájomného vzťahu, nachádzajúca sa v zák.č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, a to v nadväznosti na § 720 OZ neobsahuje špeciálne ustanovenie o dôsledkoch zmeny vlastníka prenajatej veci za trvania nájomného vzťahu, a preto je nutné použiť všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka o nájomnej zmluve ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43Cob/203/2011 6605201844 28.02.2012 JUDr. Drahomíra Dibdiaková ECLI:SK:KSBB:2012:6605201844.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej, členiek senátu JUDr. Evy Kmeťovej a JUDr. Daniely Maštalířovej v obchodnoprávnej veci navrhovateľa MAJOL s.r.o. so .
Právna veta: Prevodom alebo prechodom vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome dochádza k právnemu nástupníctvu tzn. singulárnej sukcesii všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o spoločenstve z doterajšieho vlastníka na nového vlastníka. Je však otázne kto zodpovedá za záväzky, ktoré predchádzajúci vlastník nemusí mať voči spoločenstvu vysporiadané ku dňu prevodu alebo prechodu vlastníctva bytu a nebytovému priestoru v dome. Vychádzajúc zo znenia zákona je namieste položiť otázku voči komu sa spoločenstvo môže oprávnene domáhať úhrady týchto záväzkov. V zásade môžu vzniknúť tri altern ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24Co/191/2014 2312226300 18.02.2015 JUDr. Andrea Dudášová ECLI:SK:KSTT:2015:2312226300.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Andrea Dudášová a členov senátu: Mgr. Jozef Mačej a JUDr. Martin Holič, v právnej veci navrhovateľa: R. D., nar. XX.XX.XXXX, N., M.R. N. XX/X, proti odporcovi: Spoločenstvo .
Právna veta: Postúpenie, resp. cesia pohľadávky (cessio) spočíva v tom, že do existujúceho záväzku vstúpi namiesto pôvodného veriteľa (postupcu, cedenta) nový veriteľ (postupník, cesionár). Dochádza tak k zmene záväzku v osobe veriteľa a to na základe jeho vlastného rozhodnutia. Ide teda o takú zmenu v subjektoch záväzkového právneho vzťahu, keď na základe zmluvy medzi pôvodným veriteľom (postupcom) a treťou osobou (postupníkom) postúpi pôvodný veriteľ svoju pohľadávku proti dlžníkovi novému veriteľovi, a to buď za odplatu, alebo bezodplatne. Postupník sa v dôsledku postúpenia pohľadávky na neho zo strany ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 5Co/170/2019 6118326768 18. 09. 2019 JUDr. Vladimír Pribula ECLI:SK:KSNR:2019:6118326768.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Pribulu a sudcov JUDr. Borisa Minksa a JUDr. Olivera Kolenčíka, v spore žalobcu: KRUK Česká a Slovenská republika, s. r. o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec .
Právna veta: V danom prípade odporkyňa zomrela počas odvolacieho konania, pričom z rozhodnutia o prejednaní dedičstva vyplýva, že konanie bolo zastavené pre nemajetnosť odporkyne - poručiteľky, a preto nemožno v konaní pokračovať ani s jej právnymi nástupcami lebo títo sa nestali zákonnými dedičmi nakoľko neprevzali právo alebo povinnosť. Jedným z predpokladov prechodu majetku na dedičov je totiž existencia dedičstva po poručiteľovi. Títo preto nemôžu zodpovedať za poručiteľove dlhy do výšky nadobudnutého majetku. Z toho dôvodu neprichádzalo v danej veci do úvahy právne nástupníctvo po poručiteľke v zmysle ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 8Co/293/2012 5709208704 31.05.2013 JUDr. Táňa Rapčanová ECLI:SK:KSZA:2013:5709208704.4 Uznesenie Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v právnej veci navrhovateľa: Thorpe recovery, s. r. o., so sídlom Dolný Kubín, ul. Radlinského č. 1716, IČO: 46 662 324, zastúpeného splnomocneným zástupcom JUDr. Pavlom Konečným, advokátom so sídlom K. č. X/XXX, proti odporkyni: N. R .
Právna veta: Ust. § 63 NP štát zveril výlučne notárom právomoc osvedčiť vyhlásenie účastníka o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti formou notárskej zápisnice. Význam osvedčenia spočíva v tom, že príslušná notárska zápisnica je dôkazom o tom, že úkon (vyhlásenie) bol urobený, akým spôsobom a kedy sa tak stalo, pričom pravdivosť toho čoho sa osvedčuje alebo potvrdzuje platí dovtedy, kým nie je dokázaný opak. Pri osvedčovaní notár nezasahuje do deja, účastníka nepoučuje ani nedozerá na to, či obsah nastávajúcej skutočnosti alebo urobeného vyhlásenia je v súlade so zákonom. Keďže ide o osvedčovan ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v katastri nehnuteľností nepreukazuje vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, ktoré boli predmetom vydržania, ani nimi, ako ani inými dôkazmi nebolo preukázané právne nástupníctvo týchto osôb. Z uvedeného žalovaný potom vyvodil záver, že zo strany účastníka úkonu nebola splnená podmienka uvedená v ust. § .
Právna veta: Súdy v správnom súdnictve s poukazom na ust. § 244 ods. 1 až 3 OSP preskúmavajú aj postup orgánov verejnej správy, pričom postupom správneho orgánu sa rozumie aj jeho nečinnosť. Za nečinnosť treba považovať pasivitu správneho orgánu vo veciach, v ktorých bolo začaté konanie, hoci niet žiadnej zákonnej alebo faktickej prekážky na to, aby správny orgán vo veci konal a rozhodol. Pritom nie je rozhodujúce, či ide o správne konanie začaté na základe návrhu účastníka (uplatnenie dispozičnej zásady), alebo konanie začaté z podnetu správneho orgánu (uplatnenie zásady oficiality). Táto nečinnosť sa pre ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... navrhovateľka reštitučného konania k svojmu návrhu nepripojila potrebné listinné dôkazy preukazujúce dôvodnosť návrhu a taktiež pri jeho podaní neosvedčila ani právne nástupníctvo po pôvodných vlastníkoch. Navrhovateľka reštitučného konania predkladala doklady postupne, a to dňa 14. 02. 2005, 28. 12. 2005, 31. 01 .
Právna veta: I keď predmetná zmluva bola uzatvorená podľa ustanovení Obchodného zákonníka a jedná sa o absolútny obchod, vzhľadom na charakter postavenia účastníkov zmluvy dodávateľa a spotrebiteľa, ktorý nemohol ovplyvniť obsah tzv. formulárového typu zmluvy, súd tento právny vzťah posúdil s aplikovaním ustanovení § 52 a nasl. OZ a Zákona č. 258/2001 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Žalobca ako dodávateľ v danom prípade pri uzatváraní spotrebiteľskej zmluvy konal v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a žalovaný vystupuje ako spotrebiteľ, pretože sa jedná o fyzickú ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... postúpení pohľadávok, výsluchom žalovaného a zistil tento skutkový stav veci: Žalobca zmluvou o postúpení pohľadávok preukázal svoje právne nástupníctvo. Dňa 2.4.2007 bola uzavretá úverová zmluva o poskytnutí rýchlej pôžičky na predtlačenom tlačive, ktorej ... pohľadávok, výsluchom žalovaného a zistil tento skutkový stav veci: Žalobca zmluvou o postúpení pohľadávok preukázal svoje právne nástupníctvo. Dňa 2.4.2007 bola uzavretá úverová zmluva o poskytnutí rýchlej pôžičky na predtlačenom tlačive, ktorej .
Právna veta: Tvrdenie žalovaného, že dedič zodpovedá do výšky nadobudnutého dedičstva len za dlhy, ktoré boli v čase dedičského konania známe a za dlhy, ktoré vzniknú resp. sú splatné po dedičskom konaní zodpovedá bez obmedzenia uvedeného v § 470 ods. 1 OZ je tvrdením účelovým a nesprávnym. Takýto výklad odporuje nielen zneniu ale aj účelu § 470 ods. 1 OZ. V § 470 ods. 1 OZ je uvedené, že dedič zodpovedal za poručiteľove dlhy. Toto ustanovenia zákona nešpecifikuje za aké dlhy dedič zodpovedá, resp. že za niektoré dlhy nezodpovedá. Na základe uvedeného dedič zodpovedá za dlhy známe v čase dedičského k ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podnikateľom (príjmy podľa § 6 ods. 1 citovaného zákona) a nevlastnil žiadnu firmu. Právne nástupníctvo po právnickej osobe preto u M.. O. N. neprichádza do úvahy. Ide o právne nástupníctvo po zomrelej fyzickej osobe s tým, že práva a povinnosti nebohej fyzickej osoby U .
Právna veta: Úmrtie účastníka zmluvy nič nemení na viazanosti účastníkov prejavmi vôle smerujúcimi k vzniku vecnoprávnych účinkov zmluvy, trvá teda naďalej aj pre dedičov účastníka, ktorí vstupujú do práv a záväzkov zomrelého účastníka občiansko-právneho vzťahu ku ktorému došlo na podklade zhodných prejavov vôle účastníkov ešte pred vznikom vecno-právnych účinkov zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnej veci. Smrť predávajúcich nie je sama o sebe dôvodom zamietnutia návrhu na vklad v katastri nehnuteľností.Prevod vlastnícky práv má v podstate dve fázy, zmluva je platná po podpísaní všetkými účastníkm ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... katastrálneho konania, ide o objektívnu právnu skutočnosť, na základe ktorej nedochádza k zániku záväzkov vzniknutých z uzatvorenej kúpnej zmluvy a právne nástupníctvo dediča sa prejaví len v účastníctve na vkladovom konaní, ktorý pristúpil na stranu predávajúcich a tento prechod nemôže spôsobiť neplatnosť .
Právna veta: Ustanovenie § 135b OZ výslovne rieši prípady, keď sa s cudzej veci, prípadne viacerých cudzích vecí spracovaním vyhotoví nová vec. Predmetom spracovania môže byť aj nehnuteľnosť; ust. § 135b OZ to nevylučuje. Nadobudnutie vlastníckeho práva spracovaním cudzej nehnuteľnej veci ale zrejme môže mať prakticky význam iba v prípadoch, keď sa rekonštrukciou stavby vykonajú také zmeny jej základných stavebných prvkov, že nepochybne ide o vytvorenie novej veci (stavby). Nadobudnutie vlastníctva k „spracovanej stavbe“ je možné len pokiaľ pôvodná stavba zanikla, pričom za zánik stavby v zmysle práva ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 1-ica k celku. Menovaní boli ku dňu XX. XX. XXXX vyhlásení za mŕtvych. Právni predchodcovia žalobcov sú nebohí a právne nástupníctvo žalobcov po nebohých vlastníkoch bolo riadne zdokladované. Nehnuteľnosti, ku ktorým sa domáhali určenia, že patria do dedičstva boli súčasťou nehnuteľností .
Právna veta: Odvolací súd považuje za dôležité uviesť, že proces zmeny dodávateľa elektriny či plynu je upravený zákonom o energetike. Ak sa odberateľ elektriny alebo plynu rozhodne zmeniť svojho pôvodného dodávateľa, bezodplatne tak môže urobiť len v zákonom stanovených prípadoch, a to vtedy, ak odberateľ nesúhlasí so zmenou ceny za dodávku energií alebo nesúhlasí so zmenou obchodných podmienok dodávok energií, ktoré zmeny mu oznámil pôvodný dodávateľ. V takom prípade nový dodávateľ požiada príslušnú distribučnú spoločnosť o zrealizovanie zmeny dodávateľa na odberných miestach odberateľa. Pôvodný dodávate ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a povinností vyplývajúcich z dodávateľsko-odberateľských vzťahov a z pohľadu dotknutých odberateľov bolo toto právne nástupníctvo bezpredmetné. Mal za to, že právne nástupníctvo žalovaného do právneho postavenia spoločnosti Energetické centrum, a.s. tak nespôsobilo zánik predmetných ... centrum, a.s. v celom rozsahu práv a povinností, pričom z pohľadu dotknutých odberateľov je toto právne nástupníctvo bezpredmetné. Ďalej uviedol, že v danom prípade sa jedná o špeciálne plnomocenstvá, v ktorých je zrozumiteľne .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.