Nájdené rozsudky pre výraz: právne úkony vyjadrené slovami

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 324

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

40 dokumentov
21 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 35 ods. 2 Občianskeho zákonníka právne úkony vyjadrené slovami je treba vykladať nielen podľa ich jazykového vyjadrenia, ale najmä tiež podľa vôle toho, kto právny úkon urobil, ak nie je táto vôľa v rozpore s jazykovým prejavom. Uvedené ustanovenie predpokladá, že o obsahu právneho úkonu môže vzniknúť pochybnosť z hľadiska jeho určitosti alebo zrozumiteľnosti a pre taký prípad formuluje výkladové pravidlá, ktoré ukladajú súdu, aby tieto pochybnosti odstránil výkladom založeným na tom, že okrem jazykového vyjadrenia právneho úkonu vyjadreného slovne (nie teda konkludentne podľa § 35 ods ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 3Cob/104/2017 7714214806 31. 12. 2018 JUDr. Jozef Vanca ECLI:SK:KSKE:2018:7714214806.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Vancu a členov senátu Mgr. Márie Hlaváčovej a JUDr. Gabriely Varhalíkovej v spore žalobcu: I. Y., nar. XX.X.XXXX, I. X zastúpeného advokátom JUDr. Ľubošom Bajužíko
Právna veta: Prejav vôle je určitý a zrozumiteľný, a teda vôľa je prejavená v objektívne zistiteľnej podobe, pokiaľ je obsah vôle objektívne zistiteľný výkladom z prejavu vôle, teda ak z prejavu vôle môže adresát na základe výkladu tohto prejavu vôle vnímať prejavenú vôľu bez opodstatnených (rozumných) pochybností o jej obsahu. Zo žiadneho ustanovenia právneho predpisu, ani z príslušnej judikatúry nevyplýva, že by vo vzťahu k prejavom vôle obecných zastupiteľstiev, vyjadreným vo forme uznesení o schválení majetkových úkonoch obcí, bolo vylúčené aplikovať pravidlá o výklade prejavov vôle - teda zisťovať obs ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 25Co/173/2014 2312202321 25.03.2015 JUDr. Martina Valentová ECLI:SK:KSTT:2015:2312202321.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Martina Valentová a členov senátu: JUDr. Ľubica Spálová a JUDr. Anton Jaček, v právnej veci navrhovateľa: Obec Šintava, so sídlom Šintava č. 244, IČO : 00 306 193,
Právna veta: 18. Právne úkony vyjadrené slovami treba vykladať nielen podľa ich jazykového vyjadrenia, ale najmä tiež podľa vôle toho, kto právny úkon urobil, ak táto vôľa nie je v rozpore s jazykovým prejavom. Právne úkony vyjadrené inak než slovami sa vykladajú podľa toho, čo spôsob ich vyjadrenia obvykle znamená. Pritom sa prihliada na vôľu toho, kto právny úkon urobil, a chráni sa dobromyseľnosť toho, komu bol právny úkon určený (§ 35 ods.1, 2 OZ). V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na to, že aj poistnú zmluvu (najmä predmet poistenia) bolo potrebné vykladať tak, aby bola zachovaná vôľa to ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2Co/185/2017 1414214837 29. 04. 2020 JUDr. Michaela Králová ECLI:SK:KSBA:2020:1414214837.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Michaely Královej a členov senátu: JUDr. Ivany Jahnovej a JUDr. Nadeždy Wallnerovej v právnej veci žalobkyne: S.. D. S.Á., J. O. XX.XX.XXXX, Y. G.: E. X, X.
Právna veta: Podľa § 41a OZ ak neplatný právny úkon má náležitosti iného právneho úkonu, ktorý je platný, možno sa naň odvolať, ak je z okolností zrejmé, že vyjadruje vôľu konajúcej osoby. Ak právnym úkonom má byť zastretý iný právny úkon, platí tento iný úkon, ak to zodpovedá vôli účastníkov a ak sú splnené všetky jeho náležitosti. Neplatnosti takého právneho úkonu sa nemožno dovolávať voči účastníkovi, ktorý ho považoval za nezastretý. Kúpna zmluva je dvojstranný právny úkon, ktorý kupujúceho zaväzuje prevziať kupovanú vec ,zaplatiť kúpnu cenu a predávajúceho vec kupujúcemu odovzdať. U nehnuteľnosti sa n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6Co/53/2012 8012899172 23.10.2012 JUDr. Peter Straka ECLI:SK:KSPO:2012:8012899172.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Straku a sudcov JUDr. Michala Boroňa a JUDr. Antónie Kandravej v právnej veci navrhovateľky A. N., občianky SR, nar. XX. 7. XXXX, bytom I., ul. E. č. XXXX/XX, zast. JUDr
Právna veta: Pri zmluve o pôžičke s poukazom na ust. § 658 ods.1 Občianskeho zákonníka možno pri peňažnej pôžičke dohodnúť úroky. Ich výška nie je limitovaná, to však neznamená, že možno dohodnúť akúkoľvek výšku úrokov, nakoľko výška úrokov nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi. Od týchto úrokov treba odlišovať úroky z omeškania v zmysle § 517 ods.2, ktoré možno požadovať pri omeškaní dlžníka s plnením peňažného dlhu. V zmysle ustálenej judikatúry dojednanie úrokov pri peňažnej pôžičke podľa § 658 ods.1 Občianskeho zákonníka v neprimeranej výške je v rozpore s dobrými mravmi (§ 3 ods.1 Občianskeho zákonník ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Ružomberok 3C/80/2005 5905201094 28.10.2011 Mgr. Renáta Krajčiová ECLI:SK:OSRK:2011:5905201094.12 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Ružomberok samosudkyňou Mgr. Renátou Krajčiovou v právnej veci navrhovateľa: V. G., nar. XX.XX.XXXX, bytom Y. U. XX, V., zast. JUDr. Ladislavom Jančim, advokátom, AK Dončova 21, Ružomberok, proti odporkyni: S. Š., nar. X
Právna veta: Právo navrhovať dôkazy, resp. právo vyjadrovať sa k vykonaným dôkazom, nemožno zamieňať s rozhodovaním súdu o tom, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná. Nevykonanie dôkazov podľa návrhov alebo predstáv žalobcu nie je postupom, ktorým by mu súd odňal možnosť konať pred súdom, lebo rozhodovanie o tom, ktoré dôkazy budú vykonané, patrí výlučne súdu a nie stranám sporu. Z uvedeného potom vyplýva, že pokiaľ okresný súd nevykonal dôkazy navrhnuté žalobcami a takýto návrh žalobcov bol okresným súdom zamietnutý, týmto postupom nebol žalobca vylúčený z realizácie žiadneho procesného práva, ktoré mu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 14Cob/89/2017 5712213775 15. 02. 2018 JUDr. Róbert Bebčák ECLI:SK:KSZA:2018:5712213775.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Róberta Bebčáka, členov senátu JUDr. Martiny Nemravovej a JUDr. Eriky Šobichovej, v sporovej právnej veci žalobcu v 1/ rade: SUDOR, s.r.o., so sídlom Folk
Právna veta: Podstatnými náležitosťami zmluvy o výpožičke je dohoda o prenechaní veci na užívanie, určení doby užívania, bezodplatnosti užívania. Pri tejto zmluve ide o vypožičanie veci určenej individuálne. Ak vypožičiavateľ vypožičanú vec nevráti po uplynutí dohodnutej doby, môže si požičiavateľ uplatniť právo na súde vrátením veci. Požiadavku na určenie doby trvania výpožičky možno dostať uvedením určitého časového obdobia napr. dni, mesiace, roky. Pod dobou užívania má judikatúra na mysli ,,vrátiť len čo ju nepotrebuje,,.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Poprad 21C/218/2011 8711215858 22.03.2012 JUDr. Alexandra Mochnacká ECLI:SK:OSPP:2012:8711215858.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Poprad samosudkyňou JUDr. Alexandrou Kolcunovou v právnej veci žalobkyne W. V., S.. XX.X.XXXX, M. X. XX, F., štátny občan SR, právne zastúpenej JUDr. Borisom Bednárom, advokátom, Štefánikova 96/63, Poprad, proti žalovan
Právna veta: Podľa § 697 OZ, ak nájomca nezaplatí nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu do 5 dní po jej splatnosti, je povinný zaplatiť prenajímateľovi poplatok z omeškania. Vzťahy medzi Spoločenstvom vlastníkov bytov a jeho členom (členmi) vlastníkmi bytových jednotiek sú upravené v zákone č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, a nie sú totožné so vzťahmi medzi prenajímateľmi bytov a nájomcami, pre ktoré platí určitá nerovnosť práve s ohľadom na skutočnosť, že nájom bytu je chráneným nájmom (§ 685 a nasl. OZ). Špeciálne ustanovenie § 697 OZ nie je na daný vzťah ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6Co/68/2015 7613207037 31.03.2015 JUDr. Alexander Husivarga ECLI:SK:KSKE:2015:7613207037.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Alexandra Husivargu a sudkýň JUDr. Viktórie Midovej a JUDr. Gizely Majerčákovej v právnej veci žalobcu Spoločenstvo vlastníkov bytov Zapálenica 4, so sídlom Rudňany,
Právna veta: Pristúpenie k záväzku a uznanie dlhu sú samostatnými zaisťovacími inštitútmi. Okrem všeobecných náležitostí predpísaných pre právne úkony ( § 34 Občianskeho zákonníka ) je k ich platnosti treba písomná forma, v prípade pristúpenia zaviazanie sa splniť za dlžníka jeho peňažný dlh veriteľovi a v prípade uznania vyjadrenie prísľubu zaplatiť dlh a uvedenie dôvodu dlhu a jeho výšky, čiže ak má mať písomné pristúpenie k záväzku a uznanie práva dlžníkom právne dôsledky uvedené v ustanovení § 533 a § 558 Občianskeho zákonníka, je potrebné, aby došlo k zaviazaniu sa splniť za dlžníka jeho peňažný ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 25Co/37/2013 2712204582 16.04.2014 JUDr. Ľubica Spálová ECLI:SK:KSTT:2014:2712204582.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Ľubica Spálová a členov senátu: JUDr. Anton Jaček a JUDr. Martina Valentová, v právnej veci žalobcu: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Bratislava, Pajštúnska 5, IČO:
MENU