Nájdené rozsudky pre výraz: právny úkon

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 85317

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

15003 dokumentov
4535 dokumentov
160 dokumentov
99 dokumentov
53 dokumentov
576 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 549 OZ ručiteľ môže plnenie odoprieť, pokiaľ veriteľ zavinil, že pohľadávku nemôže uspokojiť dlžník. Ide o právnu úpravu, ktorá okrem námietok, ktoré inak patria dlžníkovi (§ 548 ods. 2 OZ) umožňuje ručiteľovi odoprieť plnenie z dôvodu, ktorým je zavinenie veriteľa, ktorý zavinil, že dlh nemôže upokojiť sám dlžník. Nie je rozhodujúce, či zavinenie je spôsobené úmyselne alebo z nedbanlivosti. Tým, že veriteľ zavinil, že nemôže svoju pohľadávku vymôcť proti dlžníkovi, nestráca automaticky nárok voči ručiteľovi. Záleží totiž na ručiteľovi, či využije svoje právo odoprieť plnenie. Odopre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/488/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7715200387 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 11. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Matyiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2017:7715200387.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zmenku predloženú v tomto konaní žalobcom považoval aj odvolací súd za platnú zmenku, ktorá zodpovedá formálnym náležitostiam zmenky uvedeným v § 75 ZZŠ. Listinné cenné papiere, ku ktorým patrí aj zmenka, sú považované za dokonalé a nesporné. Práva a povinnosti zo zmenkových vzťahov sú preto definované len samotnou zmenkovou listinou. Pokiaľ zmenka obsahuje všetky zákonom ustanovené náležitosti, je z formálneho hľadiska platnou a platnou by ostala aj v prípade, ak by sa preukázalo, že niektoré údaje na nej uvedené nie sú správne alebo pravdivé. Formálnu prísnosť, ktorá je pre zmenky typická, n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 15CoZm/6/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4118204420 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 02. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavel Lukáč ECLI: ECLI:SK:KSNR:2021:4118204420.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Lukáča a členo
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odporovať ukracujúcemu právnemu úkonu tak možno úspešne len za splnenia podmienok uvedených v § 60 zákona č. 7/2005 Z.z. vrátane, resp. súčasne za splnenia podmienky ukrátenia uspokojenia prihlásenej pohľadávky niektorého z veriteľov dlžníka - úpadcu podľa ust. § 57 zákona č. 7/2005 Z.z. 28. Na základe vyššie uvedeného je pri ukracujúcom právnom úkone rozhodujúca skutočnosť, či v dôsledku uzatvorenia právneho úkonu došlo k zmenšeniu majetku dlžníka - úpadcu. Vždy treba v prvom rade skúmať, či došlo k zmenšeniu majetku. Predpokladom odporovateľnosti je objektívny ekonomický dôsledok vyko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 13CoKR/34/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5112218112 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 03. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Zuzana Štolcová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2017:5112218112.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 41a OZ ak neplatný právny úkon má náležitosti iného právneho úkonu, ktorý je platný, možno sa naň odvolať, ak je z okolností zrejmé, že vyjadruje vôľu konajúcej osoby. Ak právnym úkonom má byť zastretý iný právny úkon, platí tento iný úkon, ak to zodpovedá vôli účastníkov a ak sú splnené všetky jeho náležitosti. Neplatnosti takého právneho úkonu sa nemožno dovolávať voči účastníkovi, ktorý ho považoval za nezastretý. Kúpna zmluva je dvojstranný právny úkon, ktorý kupujúceho zaväzuje prevziať kupovanú vec ,zaplatiť kúpnu cenu a predávajúceho vec kupujúcemu odovzdať. U nehnuteľnosti sa n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 6Co/53/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8012899172 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Straka ECLI: ECLI:SK:KSPO:2012:8012899172.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Straku a
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pokiaľ ide o otázku oddeliteľnosti právneho úkonu, judikatúra vyvodila záver, že posúdenie toho, či je možné časť úkonu oddeliť od samotného obsahu, úzko súvisí s jeho výkladom; uplatnia sa preto interpretačné zásady, ktoré vyplývajú z ust. § 35 ods. 1 OZ. Nemožno pritom strácať zo zreteľa zásadu, podľa ktorej oddeliteľnosť je potrebné posudzovať podľa obsahu právneho úkonu; je preto rozhodujúce, či ide o časť právneho úkonu obsahovo oddeliteľnú; je bezvýznamné, že sa právny úkon týka veci, ktorú možno oddeliť. Nie je vylúčené, aby boli do jednej listiny pojaté viaceré právne úkony. Ak je ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 7Co/264/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5315203896 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 01. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Mária Kašíková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2018:5315203896.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senát
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Rozpor právneho úkonu s dobrými mravmi sa posudzuje v každom prípade individuálne, s prihliadnutím na konkrétne okolnosti konania účastníkov v príslušnom období a k ich vtedajšiemu postaveniu, pokiaľ samotná výška úrokov nemá skôr šikanózny, než motivačný charakter. Aj v danom prípade čiastka, ktorú má zaplatiť povinný subjekt, ak sa dostane do omeškania, zodpovedá úrokom trojnásobne vyšším, než priemerná výška obdobných spotrebiteľských úverov, je očividne za hranicou, ktorú možno považovať adekvátnu podstate a zmyslu inštitútu úrokov, s prihliadnutím na tú skutočnosť, že bola zároveň dohodnu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 17Co/55/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3112209819 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 01. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Emília Zimová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2014:3112209819.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Emílie Zim
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Nedodržanie písomnej formy pracovnej zmluvy nie je sankcionované jej neplatnosťou, nie je vylúčená možnosť uzavrieť pracovný pomer i konkludentne. Ak zamestnanec začne pre zamestnávateľa s jeho vedomím vykonávať prácu, akoby bol u neho v pracovnom pomere, prípade túto prácu vykonáva aj dlhší čas, hoci k vzniku pracovného pomeru medzi týmto zamestnávateľom a zamestnancom nemohlo dôjsť, vytvorí sa faktický stav, ktorý býva označovaný /na rozdiel od pracovnoprávneho pomeru, ktorý vznikol platne/ ako faktický pracovný pomer. I z tohto vzťahu môžu vzniknúť určité pracovnoprávne nároky, je však pot ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Skalica 1Cpr/1/2012 2712200455 10.05.2012 Mgr. Jarmila Bíliková ECLI:SK:OSSI:2012:2712200455.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Skalica sudkyňou Mgr. Jarmilou Bílikovou v právnej veci navrhovateľa: Marek Dermíšek, nar. 14.12.1978, Pri kaštieli 1477/25, 908 51 Holíč, štátny občan SR, obchodné meno: Marek Dermíšek, IČO: 434 592 00, so sídlom Potočná 4
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Podľa ustálenej súdnej praxe o bezprávnu vyhrážku sa jedná jedine vtedy, ak osoba vykonávajúca psychický nátlak hrozí niečím, čo nie je oprávnená urobiť (napr. hrozba ublíženia na zdraví, hrozba značnej škody a pod.), alebo sa vyhráža tým, čo by síce oprávnená urobiť bola, ale prostredníctvom vyhrážky si vynucuje niečo, k čomu vyhrážka použitá byť nemôže (napr. sa vyhráža tým, že ak konajúca osoba určitú zmluvu neuzavrie, bude oznámená ako páchateľ trestného činu, ktorého sa dopustila).

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava II 52C/182/2008 1208214747 30.09.2009 JUDr. Alena Roštárová ECLI:SK:OSBA2:2009:1208214747.8 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava II v Bratislave, v konaní pred sudkyňou: JUDr. Alenou Roštárovou, v právnej veci navrhovateľky: Ing. H. U., bytom R. V. XXX,. W., zast. Mgr. Róbertom Kováčom, advokátom so sídlom Jedlíková 1, Nitra, proti
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odvolací súd pripomína tiež potrebu mať pri právnom posudzovaní veci na zreteli doktrínu priority výkladu vedúceho k platnosti právneho úkonu. Odvolací súd v tejto súvislosti poukazuje na nález Ústavného súdu SR sp. zn. IV. ÚS 15/2014, v ktorom tento konštatoval, že prílišný právny formalizmus a prehnané nároky na formuláciu zmluvy nemožno z ústavnoprávneho hľadiska akceptovať, lebo evidentne zasahujú do zmluvnej slobody občana, vyplývajúcej z princípu zmluvnej voľnosti (autonómie vôle) podľa článku 2 ods. 3 Ústavy. Ústavný súd zároveň zdôraznil, že jedným zo základných princípov výkladu zmlúv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11CoCsp/68/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7819203279 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 03. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martin Kolesár ECLI: ECLI:SK:KSKE:2021:7819203279.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Kolesára a sudkýň JUDr. Aleny Mazúr
MENU