Nájdené rozsudky pre výraz: právo na poistné plnenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 481

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

40 dokumentov
6 dokumentov
1 dokument
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ku vzniku škody (poistnej udalosti) na motorovom vozidle poškodených dochádza už samotnou škodovou udalosťou, nie opravou motorového vozidla. (...) Podľa zákona o PZP platí, že poškodený z dopravnej nehody, ktorú nezavinil, má priamy zákonný nárok založený § 15 zákona o PZP voči poisťovni na poistné plnenie z titulu povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom. Pre časť nároku na poistné plnenie zo zmluvy o havarijnom poistení platí § 797 ods. 2 OZ právo na plnenie vznikne, ak nastane skutočnosť, s ktorou je spojený vznik povinnosti poistiteľa plniť (poist ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 4Cob/49/2020 6119225541 29. 07. 2020 JUDr. Slávka Maruščáková ECLI:SK:KSKE:2020:6119225541.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Slávky Maruščákovej a sudcov JUDr. Natálie Štrkolcovej a JUDr. Lucie Baňackej PhD. v spore žalobcu: VEKTOR s.r.o., Bystrická 65, 040 11 Košice - mestská časť Pe
Právna veta: 47. Odvolací súd uvádza, že servis pri oprave motorového vozidla nemôže robiť prieskum najlacnejších náhradných dielov a na opravu jedného vozidla objednávať diely od množstva ďalších dodávateľov, keď žalovaný pri výpočte poistného plnenia používa náhradné diely za najnižšie ceny od rôznych dodávateľov. Zároveň servis môže na opravu použiť aj náhradné diely od výrobcov/dodávateľov, ktorých žalovaný nemá vo svojej databáze, a to nemôže byť v neprospech poisteného, resp. žalobcu. Taktiež je bezpredmetné, za akú cenu našiel náhradné diely žalovaný, pretože servis vystupuje ako podnikateľský ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 7Cob/18/2020 8716204912 28. 05. 2020 JUDr. Jozef Angelovič ECLI:SK:KSPO:2020:8716204912.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Angeloviča a sudcov JUDr. Anny Ilčinovej a JUDr. Mareka Kohúta, v sporovej veci žalobcu: MKM Invest, spol. s r.o., so sídlom Kukučínová 4730, 058 01 Poprad, IČO:
Právna veta: 17. Zákon v citovanom § 799 Občianskeho zákonníka upravuje povinnosti poisteného, ktoré vyplývajú z uzavretej poistnej zmluvy, pričom povinnosti upravené v § 799 ods. 2 Občianskeho zákonníka vznikajú až v štádiu vzniku poistnej udalosti, kedy tiež podľa §797 ods. 2 vzniká právo poisteného na plnenie. V § 799 ods. 3 je upravená osobitná sankcia za vedomé porušenie povinností poisteného ustanovených v § 799 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka, nevzťahuje sa na povinnosti uvedené v iných ustanoveniach zákona. V zmysle §799 ods. 3 Občianskeho zákonníka môže poisťovňa znížiť poistné plnenie ib ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43Cob/96/2017 6114219175 21. 09. 2017 JUDr. Eva Kmeťová ECLI:SK:KSBB:2017:6114219175.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Kmeťovej a z členiek senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej a JUDr. Márie Jamriškovej PhD. v právnej veci žalobcu AUTOfach, s.r.o., s
Právna veta: 14. Odvolací súd prisvedčuje odvolacej námietke žalobcu obsiahnutej v jeho odvolaní, že „likvidácia poistnej udalosti na základe rozpočtu znamená, že v takomto prípade poisťovňa poskytne poistné plnenie na základe výpočtu nákladov na opravu vozidla. Poškodený si môže zvoliť tento spôsob likvidácie poistnej udalosti, ak nechce opraviť poškodené vozidlo v servise, ale poškodené vozidlo chce opraviť napr. svojpomocne. Nie vždy však musí mať poškodený záujem na oprave vozidla, nakoľko v danom prípade môže vozidlo aj predať v pôvodnom poškodenom stave. Bude záležať na poškodenom, ako sa rozho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 14Co/200/2019 6117220835 26. 05. 2020 JUDr. Eva Dzúriková ECLI:SK:KSBB:2020:6117220835.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Dzúrikovej a členov senátu JUDr. Anny Snopčokovej a JUDr. Márie Podhorovej, v právnej veci žalobcu: V. E., rod. E., nar. XX. XX. XXXX, trvale by
Právna veta: Poistné plnenie má byť v takom rozsahu, aby poškodenému bola nahradená škoda v rozsahu, ktorý je preukázaný. Rozsah škody určuje ust. § 442 Občianskeho zákonníka. Podľa § 442 ods. 1 OZ sa uhrádza skutočná škoda a ušlý zisk. Občiansky zákonník nedefinuje pojem „skutočná škoda“. Podľa ustálenej judikatúry sa pod skutočnou škodou rozumie ujma, ktorá predstavuje zmenšenie majetku poškodeného a je objektívne vyjadriteľná peniazmi. Ide o určenie rozdielu v hodnote poškodeného majetku pred spôsobením škody a po spôsobení škody (R 55/1971); inak sa škoda definuje aj ako ujma (vyjadriteľná v peni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4Co/10/2020 6119227119 11. 03. 2020 JUDr. Iveta Anderlová ECLI:SK:KSTN:2020:6119227119.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ivety Anderlovej a sudcov JUDr. Eriky Zajacovej a JUDr. Jozefa Šuleka v spore žalobcu W. sk a.s., H.: XXXXXXXX, so sídlom W., Ul. V. XX, zastúpeného JUDr. I. G., ad
Právna veta: Podľa § 788 ods. 3 Občianskeho zákonníka, súčasťou poistnej zmluvy sú všeobecné poistné podmienky poistiteľa (poistné podmienky), na ktoré sa poistná zmluva odvoláva a ktoré sú k nej pripojené alebo boli pred uzavretím zmluvy tomu, kto s poistiteľom zmluvu uzavrel, oznámené. Každý poistiteľ vydáva svoje vlastné poistné podmienky, ktoré podľa nového zákona o poisťovníctve nepodliehajú schváleniu žiadnemu orgánu. Dohľad nad poisťovníctvom podľa zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom vykonáva Národná banka Slovenska. Tá má možnosť zakročiť, ak by zistila, že poistné podmienky sú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 9Co/72/2012 4110215245 10.05.2012 Mgr. Ingrid Vallová ECLI:SK:KSNR:2012:4110215245.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Ingrid Vallovej a členiek senátu JUDr. Veroniky Svoradovej a JUDr. Renáty Pátrovičovej, v právnej veci navrhovateľa: J. Z., bytom O., M. Y. XXXX/XX, zastúpeného Centrom práv
Právna veta: Medzi fakultatívne náležitosti poistnej zmluvy spravidla patrí označenie poistného rizika, vinkulácia poistného plnenia, spôsob úhrady poistného a podobne. Žiadosť o vykonanie vinkulácie je jednostrannou dispozíciou oprávneného z poistnej zmluvy, ako má poisťovateľ povinný z poistnej zmluvy naložiť s poistným plnením. Dohodou o vinkulácii poistného plnenia poistník vinkuluje poistné plnenie v prospech tretej osoby; najčastejšie k vinkulácii poistného plnenia dochádza pri leasingových zmluvách, keď leasingový nájomca vinkuluje poistné plnenie v prospech leasingovej spoločnosti.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 11Co/13/2013 1210206773 19.08.2014 JUDr. Bianka Gelačíková ECLI:SK:KSBA:2014:1210206773.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Bianky Gelačíkovej a členov senátu JUDr. Kataríny Štrignerovej a JUDr. Blanky Podmajerskej, v právnej veci navrhovateľky: Z. T., B.. XX.X.XXXX, T. na C. XXX,
Právna veta: 10. Odvolací súd sa s touto argumentáciou nestotožňuje; odvolací súd v súlade so súdnou praxou dospel k záveru, že sporný poistný vzťah bol založený na základe normy súkromného práva a jeho účastníkmi sú subjekty súkromného práva, ktoré dobrovoľne za vopred dohodnutých podmienok vstúpili do zmluvného vzťahu; na druhej strane tu vystupuje vzťah jedného zo subjektov súkromnoprávneho vzťahu, a to žalovaného ako poisťovne, ktorá vykonáva svoju činnosť pod dohľadom orgánov štátu, práve so štátom; z toho vzťahu vznikajú rovnako obidvom subjektom, a to jednak žalovanému ako poisťovni ako aj štá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17Co/879/2015 6113228598 28. 06. 2017 JUDr. Zita Nagypálová ECLI:SK:KSBB:2017:6113228598.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zity Nagypálovej a sudcov Mgr. Dušana Ďuriana a JUDr. Renáty Deákovej ako členov senátu, v spore žalobkyne J. J., nar. XX. XX.
Právna veta: I keď podľa Všeobecných poistných podmienok /VPP/ bol odporca ako poistený povinný hradiť poistné v dohodnutej výške počas celej doby poistenia, nemožno nevidieť, že účastníkmi uzavretá poistná zmluva nie je typickou poistnou zmluvou podľa § 788 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ale je takou poistnou zmluvou, ktorá zahŕňa kombináciu poistenia s investičným /sporivým/ zámerom. To znamená, že odporcom platená poistná suma sa delí na účel krytia plnenia v prípade vyskytnutia sa poistením krytej poistnej udalosti a časť z nej sa ukladá na účel sporenia /na nákup podielových jednotiek investičných ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4Co/304/2015 3812225063 28. 01. 2016 JUDr. Oľga Lichnerová ECLI:SK:KSTN:2016:3812225063.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Oľgy Lichnerovej a sudkýň JUDr. Alice Beňovej a JUDr. Ivety Martinákovej v právnej veci navrhovateľa: G. poisťovňa, a.s., so sídlom v A., K. XX, J.: XX XXX XXX, zastúpené
Právna veta: Podľa § 788 ods. 1 Obč. zák. vzniká poistiteľovi povinnosť poskytnúť plnenie, ak nastane náhodná udalosť v zmluve bližšie označená. Uvedená povinnosť je upravená rovnako v § 797 ods. 2 Obč. zák. V prerokovanej veci zo zisteného skutkového stavu vyplýva, že poistná udalosť vznikla na mobilných strojoch, ktoré boli umiestnené mimo miesta poistenia (adresy rizika), hoci podľa čl. V ods. 3 všeobecných poistných podmienok VPP MP 106, ktoré sa podľa § 788 ods. 3 Obč. zák. stali súčasťou poistnej zmluvy, nárok na poistné plnenie mohlo vzniknúť len za poistnú udalosť, ktorá vznikla v mieste poistenia. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 21Cob/84/2017 2212221714 29. 10. 2018 JUDr. Božena Husárová ECLI:SK:KSTT:2018:2212221714.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Boženy Husárovej a členov senátu JUDr. Róberta Foltána a Mgr. Michala Novotného v sporovej veci žalobcu: ERL, s.r.o., IČO: 44 254 997, Hviezdna 11/20, Komárno, zastú
MENU