Nájdené rozsudky pre výraz: právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1525

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

119 dokumentov
462 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Odvolací súd v tejto súvislosti poukazuje na článok 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi za podmienok ustanovených zákonom. V ust. § 93 ods. 2 O.s.p. zákonodarca zvýšil ochranu spotrebiteľov, keď im umožnil na strane spotrebiteľa ako vedľajšiemu účastníkovi, zúčastniť sa konania takej právnickej osobe, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu, pričom takýmto predpisom je aj zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. V zmysle ust. § 24 O.s.p. účastník sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, kto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4Co/1067/2013 3812220912 12.03.2015 JUDr. Oľga Lichnerová ECLI:SK:KSTN:2015:3812220912.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Oľgy Lichnerovej a sudkýň JUDr. Alice Beňovej a JUDr. Ivety Martinákovej v právnej veci navrhovateľa I. G. Z., s.r.o., N., A. 5, L. XX XXX XXX, zastúpeného Advokátskou kan
Právna veta: Oprávnenie účastníka konania dať sa v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí, vychádza z ústavného práva na právnu pomoc v konaní pred súdmi (čl. 47 ods. 2 Ústavy SR) a je tak súčasťou práva na súdnu a inú právnu ochranu a jeho zmyslom je zabezpečenie kvalifikovaného uplatňovania procesných práv a povinností v súdom konaní prostredníctvom zástupcu. Ak je účastník konania zastúpený v konaní zástupcom s plným procesným plnomocenstvom, tak jeho procesné práva a povinnosti vykonáva v konaní tento zástupca, pričom účastník konania tým nie je pozbavený výkonu svojich procesných práv a p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 8Co/395/2013 1303899522 17.06.2014 JUDr. Janka Gažovičová ECLI:SK:KSBA:2014:1303899522.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Janky Gažovičovej a členiek senátu JUDr. Jany Vlčkovej a JUDr. Moniky Holickej v právnej veci navrhovateľa: P.. B.. P. N., C. E. XXXX/XX, C., zastúpenom KUTAN
Právna veta: Podľa čl. 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo verejnej správy od začiatku konania, a to za podmienok ustanovených zákonom. Obsahom práva na právnu pomoc garantovaného citovaným článkom Ústavy Slovenskej republiky je možnosť každého, na základe vlastnej úvahy zvoliť si zástupcu v konaní pred súdom. Súdy rozhodujúce o priznaní náhrady trov konania podľa § 142 ods. 1 O. s. p. sú však povinné vždy skúmať účelnosť vynaložených trov konania uplatnených úspešným účastníkom konania v spore, pričom účelnosť spravidla na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2Co/278/2013 1108220886 09.04.2014 JUDr. Ayše Pružinec - Erenová ECLI:SK:KSBA:2014:1108220886.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte v zložení: predsedníčka senátu JUDr. Ayše Pružinec Erenová a členovia senátu: JUDr. Mária Hajdínová a JUDr. Ondrej Krajčo v právnej veci navrhovateľa: V. S., nar. XX.X.XXXX, bytom Y. G.. Č.
Právna veta: Vedľajší účastník je plne legitimovaným subjektom na vystupovanie v konaní ako subjekt, ktorý ochraňuje práva spotrebiteľa, a to v zmysle § 93 ods. 2 O.s.p.. Právo na právne zastúpenie je garantované Ústavou SR, ktorá v článku 47 ods. 2 stanovuje, že každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdom, inými štátnymi orgánmi, alebo orgánmi verejnej správy od začiatku konania, a to za podmienok ustanovených zákonom. Vedľajší účastník ako právnická osoba - občianske združenie, nemôže byť výnimkou v tom smere, že by sa takému účastníkovi malo toto ústavné právo odopierať. Je nelogické tvrdiť, že o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 17Co/142/2015 8314202907 21.05.2015 JUDr. Jana Burešová ECLI:SK:KSPO:2015:8314202907.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcu: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792 752, právne zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Andrea Cviková, s.r.o., so sídlom Kubániho 16, 811
Právna veta: Súd dáva do pozornosti, že účelnosť vynaložených trov konania sa posudzuje vždy ad hoc. Účelnosť spravidla nachádza svoju opodstatnenosť vtedy, ak vychádza zo zákonných dôvodov a neprekračuje ich medze. Kritérium účelnosti vynaložených trov právneho zastúpenia vychádza zo samotného cieľa právne-ho zastúpenia, teda snahy právneho zástupcu o čo možno najefektívnejšie uplatňovanie alebo bránenie práva na súde, s cieľom využiť všetky zákonné (hmotnoprávne ako aj procesné) možnosti na obranu záujmov klienta. Aby bolo možné konštatovať účelnosť vynaložených trov právneho zastúpenia, je potrebné vych ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 8Co/31/2013 1512200654 31.01.2013 JUDr. Janka Gažovičová ECLI:SK:KSBA:2013:1512200654.1 Rozhodnutie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: Y. L. E., E..A..O.., E. E. Ú. X, R., B.: XX XXX XXX, zastúpeného advokátskou kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom Údernícka 5, Bratislava, proti odporcovi: Q. G., R. G. XX, R., za účasti vedľajši
Právna veta: Na margo právnej úpravy premlčania v Obchodnom zákonníku odvolací súd poznamenáva, že dualistický systém záväzkového práva na Slovensku je určitá anomália medzi právnymi poriadkami (dve kúpne zmluvy, dvojaká úprava premlčania, dvojaká úprava odstúpenia od zmluvy, dvojaká právna úprava zmluvných pokút a pod). Aplikačná prax síce ukazuje, že aj takýto stav môže dlhodobo fungovať (od 1.1.1992), avšak niet rozumného dôvodu na skonštatovanie, že na odstúpenie od zmluvy, plynutie času a jeho dôsledky vrátane premlčania, a teda v typickej občianskoprávnej veci má dopadať právna úprava regulujúc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 17Co/76/2014 8513204219 29.04.2014 JUDr. Jana Burešová ECLI:SK:KSPO:2014:8513204219.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Burešovej a členov senátu JUDr. Gabriely Világiovej a JUDr. Zlaty Simkovej v právnej veci žalobcu PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. so sídlom Pribinova 25, 824 96 Brati
Právna veta: Zákonodarca v § 244 ods. 2 O.s.p. zavádza legislatívnu skratku „rozhodnutie správneho orgánu“, ktorým je rozhodnutie a postup orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, ako aj orgánov záujmovej samosprávy a ďalších právnických osôb, ako aj fyzických osôb, pokiaľ im zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy. Zároveň, podľa názoru súdu, legislatívna skratka „rozhodnutie správneho orgánu“ v sebe zahŕňa aj ďalšiu legislatívnu skratku a to „správny orgán“. Na viacerým miestach V. časti O.s.p sa pojem „správny orgán“ spo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 21S/63/2011 5011200891 02.05.2012 JUDr. Veronika Poláčková ECLI:SK:KSZA:2012:5011200891.2 Uznesenie Krajský súd v Žiline, v právnej veci navrhovateľa: P. V., nar. XX.XX.XXXX, t.č. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce, proti odporcovi: Mesto Kysucké Nové Mesto, v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy, takto jednomyseľne rozhodol: I. popla
Právna veta: Odvolací súd nespochybňuje vlastnícke právo žalovaného, avšak konanie žalovaného znižuje kvalitu bývania zo strany žalobkyne a jej nezaopatrených detí, o ktoré sa stará. Predmetný byt predstavuje obydlie žalobkyne a jej nezaopatrených detí, pričom jeho strata by mohla vážne ohroziť zdravie predovšetkým nezaopatrených detí. Ochrane obydlia sa vo svojej judikatúre venuje aj Európsky súd pre ľudské práva a hierarchia hodnôt v zmysle život, zdravie, obydlie a tak majetok je zrejmá. Odvolací súd zo skutočností vyplývajúcich zo spisu a predložených žalobkyňou mal dostatočným spôsobom osvedčenú nalie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 20Co/73/2013 8312217393 22.05.2013 JUDr. Michal Boroň ECLI:SK:KSPO:2013:8312217393.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobkyne I. D., bytom S. XXXX/X, W. proti žalovanému Bytové družstvo Snina, Budovateľská 2204, Snina, o uloženie povinnosti previesť byt do osobného vlastníctva, o odvolaní žalobkyne proti uzneseniu Okresného súdu Humenné zo dň
Právna veta: V danom prípade nie je nepochybné, že v čase uzatvorenia úverovej zmluvy bola jednoznačne daná vôľa žalovaného uzatvoriť úverovú aj revolvingovú zmluvu. Len v prípade vylúčenia pochybností, čo nie je daný prípad, je nutné ďalej pre platnosť revolvingovej zmluvy skúmať splnenie zákonných podmienok osobitnej úpravy v zmysle Zákona o spotrebiteľských úveroch (§ 4 ods. 1 a 2). Vychádzajúc z uvedeného potom v prípade zmlúv, v ktorých sú všetky podmienky ponúkané spotrebiteľovi v písomnej forme, musia byť zmluvné podmienky vypracované predovšetkým nepochybne rozhodne nie skryto a zrozumiteľne. V sit ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15Co/535/2015 6114217655 12. 04. 2017 JUDr. Klaudia Kosková ECLI:SK:KSBB:2017:6114217655.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Klaudie Koskovej a členov senátu JUDr. Jaroslava Mikulaja a JUDr. Jany Krnáčovej, v právnej veci žalobcu Home Credit Slovakia, a.s., so sídlom Te
MENU