Nájdené rozsudky pre výraz: právo na spravodlivý proces

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 82989

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

16886 dokumentov
7595 dokumentov
121 dokumentov
168 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Pod vecnou legitimáciou, či už aktívnou alebo pasívnou sa vo všeobecnosti v občianskom súdnom konaní rozumie oprávnenie alebo povinnosť účastníkov vyplývajúce z hmotného práva. Vecnú legitimáciu má ten z účastníkov, komu svedčí stav z hmotného práva, teda kto je nositeľom subjektívneho práva (aktívna vecná legitimácia) alebo nositeľom subjektívnej povinnosti vyplývajúcej z hmotného práva (pasívna vecná legitimácia), o ktorých sa v konaní rozhoduje. Aktívnou vecnou legitimáciou sa rozumie také hmotnoprávne postavenie, z ktorého vyplýva subjektu - žalobcovi ním uplatňované právo (nárok), respek ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 4Cob/80/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1214214494 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 10. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dana Šiffalovičová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2020:1214214494.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vnútroštátny súd vo všeobecnosti (za predpokladu, že postupuje zákonným spôsobom) môže svojím rozhodnutím zabrániť vymožiteľnosti pohľadávky veriteľa voči spotrebiteľovi, a uvedené zabránenie potom nie je v rozpore s článkom 17 Charty základných práv EÚ o ochrane vlastníckeho práva a ani v rozpore s článkom 47 tejto Charty o práve na spravodlivý proces. Uvedené posúdenie bol odvolací súd spôsobilý uskutočniť sám, na základe už existujúcej konštantnej judikatúry Súdneho dvora EÚ, bez potreby predložiť prejudiciálnu otázku Súdnemu dvoru EÚ, keď toto jeho posúdenie a zhodnotenie neexistencie potr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 3CoE/325/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2606211333 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 01. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Stanislav Hájiček ECLI: ECLI:SK:KSTN:2013:2606211333.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ s.r.o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Skutočnosť, že súd nerozhodol podľa predstáv a očakávaní žalobcu, nemožno považovať za porušenie či nerešpektovanie jeho práv. Odvolací súd v tejto súvislosti upriamuje pozornosť na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Cdo 218/2010

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 9CoPr/4/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2517200815 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 11. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martin Holič ECLI: ECLI:SK:KSTT:2019:2517200815.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu: JUDr. Martin Holič a
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Úlohou žalovaného bolo súladne so zákonom (lege artis) vyrovnať sa s obsahom a účinkami podaného odporu, čo neurobil. Pokiaľ žalovaný bol toho názoru, že argumenty (rozhodné skutočnosti), prostredníctvom ktorých žalobca v odpore tvrdil a preukazoval nezákonnosť a neopodstatnenosť rozkazu, sú nedôvodné, pretože vozidlo podľa „lustrácie vozidiel“ nebolo vyradené z cestnej premávky (ako to tvrdil žalobca) a tiež preto, že každé vozidlo, ktoré je evidované v SR (t.j. má pridelené evidenčné číslo), musí mať platnú TK, EK, pokiaľ jej podlieha, bol oprávnený tieto svoje závery vyjadriť v súla ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 24S/208/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6019200541 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 03. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Molčan ECLI: ECLI:SK:KSBB:2020:6019200541.2 Rozhodnutie Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Molčana a členov senátu JU
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Obsah práva na spravodlivý súdny proces nespočíva len v tom, že osobám nemožno brániť v uplatnení práva alebo ich diskriminovať pri jeho uplatňovaní. Obsahom tohto práva je i relevantné konanie súdov a iných orgánov Slovenskej republiky. Ak je toto konanie v rozpore s procesnými zásadami, porušuje ústavnoprávne princípy (napr. II. ÚS 85/06). Zmyslom práva na súdnu ochranu je umožniť každému reálny prístup k súdu a tomu zodpovedajúcu povinnosť súdu o veci konať. Ak osoba (právnická alebo fyzická) splní predpoklady ustanovené zákonom, súd jej musí umožniť stať sa účastníkom konania so všetkými p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 14Cob/12/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5712207523 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 04. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martina Nemravová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2013:5712207523.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v právnej veci žalobcu: Pharmagal, spol. s.r.o., so sídlom Murgašova 5
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Konaním súdu sa rozumie jeho procesný postup. Konanie súdu v súlade so zákonom musí vykazovať určitú kvalitu a v materiálnom ponímaní zabezpečovať tak právo na súdnu ochranu. Súdne rozhodnutie, ktorým sa završuje poskytovanie súdnej ochrany, musí byť logickým a právnym vyústením doterajšieho priebehu a výsledkov konania, pri jeho vydaní musia byť zachované formálne a obsahové náležitosti s dôrazom na prvky zrozumiteľnosti, určitosti, jasnosti a súladu jeho skutkových i právnych dôvodov vo vzťahu k výroku. Procesný postup súdu pri konštituovaní i vecnej zmene rozhodnutia, ktorý nenachádza ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 9Co/382/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4312216431 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 04. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Marčeková ECLI: ECLI:SK:KSNR:2014:4312216431.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny M
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Súd je toho názoru, že pojem „zamestnanec správneho orgánu“ upravený v § 9 ods. 1 Správneho poriadku je v súvislosti s vylúčením z prejednávania a rozhodovania veci potrebné vykladať širšie tak, aby v praxi dochádzalo k reálnemu naplneniu práva na inú právnu ochranu, resp. práva na spravodlivý proces. Paušálne konštatovanie, že starosta obce (mestskej časti) nie je zamestnancom správneho orgánu (stavebného úradu) a preto neprichádza do úvahy jeho vylúčenie z prejednávania a rozhodovania konkrétnej veci, podľa názoru súdu nie je ústavne konformným výkladom zákona. Namietané pochybnosti o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2S/222/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1011201990 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marián Trenčan ECLI: ECLI:SK:KSBA:2012:1011201990.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: J.. H. Y., štátny občan SR, U. XX, U., zastúpený: Advo
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Navyše odvolací súd konštatuje, že neposkytnutie predbežného právneho posúdenia konajúcim súdom nie je takou vadou, ktorá by mala za následok nesprávne, resp. nezákonné rozhodnutie súdu, nakoľko takýmto postupom neboli odňaté stranám sporu procesné práva v takej miere, že by došlo k porušeniu práva na spravodlivý súdny proces niektorej zo sporových strán. Poskytnutím predbežného právneho posúdenia súdu je postup súdu pre strany a ich zástupcov na základe uvedených úkonov predvídateľný a transparentný a sleduje sa ním i hospodárnosť konania. Predbežným právnym posúdením sa má predovšetkým umožn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 14Co/88/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6315205915 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 12. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Podhorová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2018:6315205915.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky senát
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odôvodňovanie súdnych rozhodnutí je síce nesporne súčasťou práva na spravodlivý súdny proces v zmysle článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd a článku 46 ods. 1 Ústavy SR, avšak len v situácii, keď z odôvodnenia rozhodnutia nemožno zistiť dôvody, pre ktoré bolo (ne)vyhovené uplatnenému nároku, čím je pre účastníkov veľmi obtiažne pochopiť takéto rozhodnutie, nemožno vylúčiť, že rozhodnutie, z ktorého nie je možné aspoň v základných rysoch zistiť, akými úvahami sa súd pri formulovaní výroku spravoval, treba považovať za nepreskúmateľné. Nepreskúmateľnosť rozhodnutia (nedostato ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 27Co/34/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3114228442 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 06. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubica Bajzová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2020:3114228442.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľubice Ba
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Je neprípustné, aby sa až v začatom disciplinárnom konaní, t. j. v priebehu disciplinárneho konania, ustaľovalo konkrétne disciplinárne previnenie, ktoré je žalobcovi kladené za vinu. Obvinený z trestného deliktu má právo na spravodlivý proces. Súčasťou tohto práva je právo na obhajobu voči trestnému previneniu. Už od momentu začatia disciplinárneho konania musí byť obvinenému zrejmé, voči ktorému konkrétnemu previneniu, ktorých taxatívny výpočet je obsiahnutý v citovanom ust. § 83 ods. 1 zákona č. 281/2015 Z.z., má obvinený formulovať svoju procesnú obranu (obhajobu). Práve uvedená okolnosť j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 30S/134/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5019200669 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 11. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Martinčeková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2020:5019200669.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky sená
MENU