Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1093889
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63955
USSR: 34978
NSČR: 122279
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422412
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
23.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR


Približný počet výsledkov: 36 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
 • vyhľadávací dotaz: právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR
 • pravo nájdené 1170400 krát v 298269 dokumentoch
 • na nájdené 15192420 krát v 422131 dokumentoch
 • sudny nájdené 2938168 krát v 422403 dokumentoch
 • ochrana nájdené 413779 krát v 79606 dokumentoch
 • podla nájdené 6745812 krát v 417915 dokumentoch
 • cl nájdené 353101 krát v 69140 dokumentoch
 • 46 nájdené 112530 krát v 53692 dokumentoch
 • ods nájdené 6875729 krát v 415572 dokumentoch
 • 1 nájdené 6110537 krát v 416242 dokumentoch
 • ustava nájdené 129336 krát v 45296 dokumentoch
 • sr nájdené 447098 krát v 137255 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 162 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 97 dokumentov


Právna veta: Jedným z druhov trov konania, ktoré musí znášať účastník, sú aj súdne poplatky. Zákonodarca v ustanovení § 138 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku pripúšťa možnosť čiastočného, prípadne úplného oslobodenia od súdnych poplatkov. Predpokladom priznania oslobodenia od súdnych poplatkov je v prvom rade samotná žiadosť účastníka konania, preukázanie dôvodov, spočívajúcich v majetkových, sociálnych, finančných a pod. pomeroch účastníka, odôvodňujúcich oslobodenie od súdnych poplatkov a súčasne preukázanie, že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Taktiež je pot ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/116/2013 1013200847 25.06.2013 JUDr. Monika Valašíková PhD. ECLI:SK:KSBA:2013:1013200847.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: B.. H. H., V. XX, XXX XX Q., proti žalovanému: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia č. 07193/2013 .
Právna veta: Nakoľko zákonodarca predosvojiteľskú starostlivosť povýšil na hmotnoprávnu podmienku, bez naplnenia ktorej súd nemôže vyhovieť návrhu na osvojenie, s prihliadnutím k rozhodnutiu súdu o zamietnutí návrhu navrhovateľov na zverenie maloletého do predosvojiteľskej starostlivosti odvolací súd nemôže vyvodiť iný záver ako súd prvého stupňa, t. j. že v danom prípade nie sú splnené zákonné podmienky na osvojenie maloletého. V záujme zachovania princípu právnej istoty v zmysle článku 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva účastníka súdneho konania na súdnu ochranu podľa článku 46 ods. 1 Ústavy Sl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19CoP/71/2013 3111215327 12.07.2013 JUDr. Beáta Čupková ECLI:SK:KSTN:2013:3111215327.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Beáty Čupkovej a sudcov JUDr. Aleny Záhumenskej a JUDr. Viery Škultétyovej vo veci starostlivosti súdu o maloletého E. T., nar. XX.XX.XXXX, zastúpeného opatrovníkom Úradom práce, .
Právna veta: Právo na spravodlivé prejednanie veci zahŕňa v sebe najmä princíp „rovnosti zbraní“, princíp kontradiktórnosti konania, právo byť prítomný na pojednávaní, právo na odôvodnenie súdneho rozhodnutia a ďalšie požiadavky spravodlivého súdneho konania. Konanie súdu v súlade so zákonom musí vykazovať určitú kvalitu a v materiálnom ponímaní zabezpečovať tak právo na súdnu ochranu. Procesný postup súdu pri konštituovaní rozhodnutia, ktorý nenachádza oporu v zákone, je preto potrebné považovať za závažnú vadu nenaplňujúcu materiálnu stránku práva na súdnu ochranu, práva na spravodlivý proces, ktorá v ko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7MCdo/16/2011 7706206559 27.09.2012 JUDr. Daniela Švecová ECLI:SK:NSSR:2012:7706206559.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne DIANA LOV, spol. s r.o., so sídlom v Michalovciach, Kukorelliho č. 7, IČO: 36 179 914, proti žalovanej Slovenskej republike, zastúpenej Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné .
Právna veta: Podľa právneho výkladu Najvyššieho súdu SR v rozsudkoch týkajúcich sa obdobných vecí, t.j. účasti verejnosti v konaniach, v ktorých je okruh účastníkov konania vymedzený vnútroštátnym predpisom (zákon o ochrane prírody), ktorý neumožňuje vstup verejnosti do konaní, riešenie tejto otázky je späté s procesným postavením osôb, najmä v správnom konaní. Najvyšší súd SR pri svojom rozhodovaní vychádzal najmä z toho, že teória správneho práva popri postavení zúčastnenej osoby vymedzuje prostredníctvom § 14 Správneho poriadku až štyri odlišné vnútroštátne definície účastníka správneho konania. P ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/284/2010 1010202128 17.05.2012 JUDr. Nora Majerníková ECLI:SK:KSBA:2012:1010202128.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Puchelovej a členiek senátu JUDr. Moniky Valašikovej, PhD. a JUDr. Renáty Janákovej, v právnej veci žalobcu: Q. A., B., právne zastúpený advokátkou JUDr. Ivetou .
Právna veta: Súd dospel k záveru, že oprávnené osoby, ktoré boli súčasne členmi R. obce - pozemkového spoločenstva E. J. si riadne a včas uplatnili nárok na vrátenie vlastníctva k pozemkom. Ak ich splnomocnený zástupca zostal po výzve správneho orgánu 1. stupňa nečinný, bolo potrebné vyzvať oprávnené osoby na odstránenie vád návrhu. Preto súd námietku žalovaného, že v oprávnené osoby si uplatnili reštitučný nárok prostredníctvom nečinného splnomocnenca, považoval za irelevantnú. účastníkov konania a postup domáhania sa práv, ale nemožno ním daný subjekt vylúčiť z konania, v ktorom sa rozhoduje o j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 13S/158/2012 3012200847 27.11.2013 JUDr. Eva Vašková ECLI:SK:KSTN:2013:3012200847.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Evy Vaškovej a sudcov JUDr. Juraja Floroviča a JUDr. Ing. Miroslava Manďáka v právnej veci žalobcov: 1/ T. B., bytom Q. č. XXX, E. J., 2/ X. B., bytom O. č. XXX, E. J., 3/ V. L., bytom Q. .
Kľúčové slová: potvrdenie dedičstva a vyporiadanie dedičov, dedičský podiel

Právna veta: Pri výpočte dedičských podielov sa vychádza z tzv. kolačnej podstaty, čo je obvyklá cena majetku patriaceho do dedičstva v deň smrti poručiteľa zvýšená o cenu darov, ktoré dostal obdarovaný dedič, resp. vnuci, pravnuci poručiteľa. Z kolačnej podstaty sa vypočíta hypotetetický podiel každého dediča na dedičstve. Každému dedičovi sa od takto vypočítaného podielu odpočíta hodnota darov, ktoré dedič dostal počas života poručiteľa darom. Všetky uvedené skutočností týkajúce sa ust. § 484 OZ rieši súd v konaní o dedičstve pri rozhodovaní o potvrdení nadobudnutia dedičstva podľa dedičských podi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vadami (§ 365 ods.1 písm. e), f) ) a právnymi vadami (§ 365 ods. 1 písm. h) CSP. 8. Základné právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR zaručuje, že každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených .
Právna veta: Odôvodnené potreby detí v rovnakom veku a na rovnakom stupni školskej dochádzky sú spravidla rovnaké, pokiaľ v určitom konkrétnom prípade nie sú zvýšené v dôsledku zhoršeného zdravotného stavu, finančne náročnej kultúrnej, záujmovej, alebo športovej činnosti, a teda ide o všeobecne známe skutočnosti, ktoré nie je potrebné osobitne dokazovať. Dokazovať je potrebné len odôvodnené výdavky, ktoré vybočujú z rámca potrieb iných detí v tomto veku. Odvolací súd rovnako ako súd prvej inštancie posúdil pomery účastníkov v čase predchádzajúcej úpravy výživného s pomermi existujúcimi v čase terajš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Odvolací súd dospel k záveru, že postupom konajúceho súdu nebola otcovi odňatá možnosť konať pred súdom a nebolo porušené jeho právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR a právo na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, pretože .
... /191/2009-187 z 11.10.2010, ako aj ďalšie rozhodnutia súdov (vymenované na č.l. 680 - 681). Poukázal na právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods.1 Ústavy SR, v ktorom sa prelína aj princípov právnej istoty (ako jeden z princípov právneho štátu podľa čl. 1 ods.1 Ústavy .
... . na súkromie podľa čl. 22 ods. 1 a Ústavy SR a podľa čl. 13 Listiny základných práv a slobôd, základné právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR a podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd, právo na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods .
... plnenia leasingovému nájomcovi, pričom tieto ustanovenia si každá zo sporových strán vykladá po svojom. V tomto smere poukázal na základné právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, ktorá spočíva v oprávnení každého domáhať sa ochrany svojich práv na súde. Všeobecný súd musí vykladať a používať ustanovenia na .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.