SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1235370
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65537
USSR: 36337
NSČR: 126366
NSSČR: 68338
USČR: 80835
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427451
Krajské súdy (ČR): 46968
Posledná aktualizácia
30.09.2020 23:55

Nájdené rozsudky pre výraz: právomoc súdov Slovenskej republiky


Približný počet výsledkov: 565 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: právomoc súdov Slovenskej republiky
  • pravomoc nájdené 126440 krát v 59837 dokumentoch
  • sud nájdené 5009673 krát v 415695 dokumentoch
  • slovensky nájdené 842374 krát v 291432 dokumentoch
  • republika nájdené 632785 krát v 262623 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 445 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 34 dokumentov
Odborné články 2 dokumenty


Právna veta: Právomoc súdov Slovenskej republiky nemôže prekročiť hranice právnych vzťahov, ktoré sú vymedzené § 7 ods. 1 až 3 O.s.p.. Preskúmanie postupu a zákonnosti rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva nie je vecou, ktorú by bolo možné subsumovať pod jednotlivé skutkové podstaty stanovené v § 7 O.s.p.. Európsky súd pre ľudské práva nie je orgánom verejnej moci Slovenskej republiky, ale ide o súdny orgán sui generis zriadený na základe medzinárodnej zmluvy, ktorého rozhodnutia nie sú rozhodnutia orgánov verejnej moci Slovenskej republiky. Žiaden osobitný zákon neustanovuje, že by rozhodnutie Euró ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 7Co/42/2013 5112236537 28.03.2013 Mgr. František Dulačka ECLI:SK:KSZA:2013:5112236537.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v právnej veci navrhovateľa: Z. I., nar. XX.XX.XXXX, Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce, proti odporcovi: Európsky súd pre ľudské práva (European court of human rights), so sídlom France, Strasbourg, F-67075, o žalobe .
Právna veta: Ustanovenia Nariadenia Brusel II bis umožňujú súdom členského štátu, ktoré nemajú právomoc rozhodovať vo veci samej, prijať predbežné opatrenia, vrátane ochranných opatrení, s ohľadom na osoby alebo majetok v tomto štáte. Pri výklade článku 20 nariadenia vychádzal odvolací súd z ustálenej judikatúry ESD, predovšetkým z rozsudku vydaného vo veci „Detiček“ C-403/09 z 23. decembra 2009. Článok 20 ods. 1 nariadenia stanovuje, že súdy členského štátu, kde sa nachádza dieťa, sú oprávnené za určitých podmienok prijať predbežné alebo ochranné opatrenia stanovené zákonom tohto štátu, napriek tomu, že u ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13CoP/41/2013 6612213696 16.05.2013 JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI:SK:KSBB:2013:6612213696.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v právnej veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa: R. N., nar. XX. XX. XXXX, bytom ako matka, zastúpený kolíznym opatrovníkom: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec, dieťa rodičov: B. N., nar. XX. XX. .
Právna veta: Problematika uznania a výkonu rozhodnutia je upravená v dvojstrannej Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach. I keď uznanie rozhodnutia, príp. jeho vyhlásenie za vykonateľné je v právomoci súdu Slovenskej republiky, tak osvedčenie, ktoré je podľa nariadenia k návrhu potrebné pripojiť, vydáva súd alebo iný príslušný orgán štátu, v ktorom bol rozsudok vydaný, t.j. v danom prípade súd Českej republiky. Vychádzajúc zo znenia uvedených ustanovení odvolací súd má za ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... exekúcie uznesením zamietne. Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie." I keď uznanie rozhodnutia, príp. jeho vyhlásenie za vykonateľné je v právomoci súdu Slovenskej republiky, tak osvedčenie, ktoré je podľa nariadenia k návrhu potrebné pripojiť, vydáva súd alebo iný príslušný orgán štátu, v ktorom bol .
Právna veta: Právomoc justičných alebo správnych orgánov Ekvádorskej republiky prijímať opatrenia na ochranu maloletej alebo jej majetku pritom zostáva v zmysle ust. čl. 7 ods. 1 Dohovoru zachovaná až do nadobudnutia obvyklého pobytu maloletej na území iného štátu a súčasného zmierenia sa subjektu vykonávajúceho opatrovnícke právo, v tomto prípade matky, so zadržaním, resp. nepodania žiadosti o návrat dieťaťa daným subjektom v lehote jedného roka odvtedy, ako sa dozvedel alebo mohol dozvedieť o mieste pobytu dieťaťa, pokiaľ sa dieťa zároveň zžilo s novým prostredím. K naplneniu uvedených podmienok n ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa dieťa zároveň zžilo s novým prostredím. K naplneniu uvedených podmienok na založenie právomoci súdov Slovenskej republiky pritom doposiaľ nedošlo. Právomoc súdov Slovenskej republiky v predmetnej časti konania nemohla byť založená ani s poukazom na čl. 10 ods ... by vzhľadom na neoprávnené zadržiavanie maloletej na území Slovenskej republiky otcom, nemohlo dôjsť k založeniu právomoci súdov Slovenskej republiky na konanie v uvedenej časti bez súčasného preukázateľného splnenia podmienok v zmysle ust. čl. 7 .
Právna veta: Pod právomocou rozumieme sumár oprávnení a povinností rozhodovacieho charakteru orgánov ochrany práva uplatňovaných pri ochrane porušených alebo ohrozených subjektívnych práv jednotlivcov, fyzických alebo právnických osôb. Ak určitá vec nespadá do právomoci súdu, ide o neodstrániteľnú vadu konania nevyhnutne vedúcu k uzneseniu o zastavení konania. Právomoc justičných orgánov v sporoch s cudzím medzinárodným prvkom môžeme definovať ako oprávnenie (a zároveň povinnosť) prejednať a rozhodnúť spor s cudzím medzinárodným prvkom pod svojou jurisdikciou, teda podľa vlastných procesných predpisov. Mus ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vnútorný právny poriadok štátu viazaného nariadením. Odvolateľka sa domnieva, že článok 31 nariadenia Brusel I zakladá právomoc súdu Slovenskej republiky vo veci konať a rozhodovať vo vzťahu k odporkyne. Podľa nariadenia Brusel I je základným pravidlom pre ... vnútorný právny poriadok štátu viazaného nariadením. Odvolateľka sa domnieva, že článok 31 nariadenia Brusel I zakladá právomoc súdu Slovenskej republiky vo veci konať a rozhodovať vo vzťahu k odporkyne. Podľa nariadenia Brusel I je základným pravidlom pre .
Právna veta: Právomoc súdu členského štátu podľa článku 8 odseku 1 sa určí podľa kritérií, ktoré tu boli v čase začatia konania na súde. Smerodajným pojmom pre určenie právomoci súdu je „obvyklý pobyt“ dieťaťa, pričom však tento pojem v predmetnom medzinárodnom právnom dokumente definovaný nie je. Jeho definíciu je tak potrebné určiť v každom jednotlivom prípade na základe konkrétnych okolností skutkového stavu. Obsah tohto pojmu je však nevyhnutné vykladať v súlade s cieľmi a účelom nariadenia tak, aby sa účelovo formulovanými tvrdeniami účastníkov neobchádzali kritériá obsiahnuté v predmetnom dohovore. N ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vo veciach rodičovských práv a povinností (ďalej Nariadenie) z dôvodu takého nedostatku podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť a to nedostatku právomoci súdov Slovenskej republiky na rozhodnutie veci. Súd v odôvodnení konštatoval, že mal nesporne preukázané, že matka maloletého dieťaťa spolu s dieťaťom a jeho .
Kľúčové slová: popretie pohľadávky, pohľadávka proti úpadcovi

Právna veta: Zmluva o pôžičke je reálnym obchodom, t.j. k jej perfektnému uzatvoreniu dochádza odovzdaním peňazí v hotovosti resp. prevodom alebo vkladom na účet dlžníka bez zbytočného odkladu po jej uzatvorení. Nie je teda pri takomto zmluvnom type možné uvažovať o budúcej zmluve o pôžičke a na základe tejto zmluvy poskytnutej zálohe. Existencia zmluvy o pôžičke medzi úpadcom ako dlžníkom a veriteľom zo dňa 19.3.2013 sa neuvádza. Aj sám veriteľ odvíja svoju uplatnenú pohľadávke od zmluvy o úvere zo dňa 19.3.2013. Potvrdenie o prevzatí a v ňom deklarované potvrdenie o prevzatí hotovosti, je takéto pl ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konkurzného konania. 36. V súlade s citovanými ustanoveniami v spojení s § 32 ods. 9 ZKR je v spore daná právomoc súdov Slovenskej republiky podľa § 3 CSP v spojení s čl. 10 ods. 3 Nariadenia (ES) č. 864/2007 z 11.7.2007 .
Právna veta: Na základe Korigenda k nariadeniu Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti (Úradný vestník Európskej únie L131/26, slovenská verzia) je správne znenie čl. 3 Nariadenia Rady č. 4/2009 nasledovné: V členských štátoch je právomoc vo veciach vyživovacej povinnosti daná: a) súdu podľa miesta obvyklého pobytu odporcu, alebo b) súdu podľa miesta obvyklého pobytu oprávneného, alebo c) súdu, ktorý má podľa svojho právneho poriadku právomoc konať o osobnom stave, ak vec týkajúca sa vyživovacej povi ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prípade odporkyňou, ale je navrhovateľkou (podala návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti k jej maloletým deťom), nie je možné odvodiť právomoc súdu Slovenskej republiky konať o jej návrhu vo veci výživného od miesta obvyklého pobytu matky v zmysle čl. 3 písm. a) Nariadenia ... pobytu vo P. X., nie je ani podľa čl. 3 písm. b) Nariadenia Rady (ES) č. 4/2009 daná právomoc súdu Slovenskej republiky konať o návrhu matky. Preto podľa § 220 O.s.p. odvolací súd zmenil uznesenie okresného súdu tak, že podľa .
... o fungovaní Európskej únie všeobecnú platnosť, je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch, daná právomoc súdov Slovenskej republiky, podľa ktorého čl. 2 bod 1, ak nie je v tomto nariadení uvedené inak, osoby s bydliskom na území členského .
... prejednávanie tohto sporu v zmysle Nariadenia rady (ES č. 44/2001), pričom vychádzajúc z oddielu 1, článku 2, je daná právomoc súdu Slovenskej republiky na rozhodnutie v tejto veci, keďže medzi účastníkmi konania nedošlo k voľbe práva rozhodného pre riešenie sporu, súd vychádzajúc z .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.