Nájdené rozsudky pre výraz: prechod dlhov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 83

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

11 dokumentov
6 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 470 ods.1 Občianskeho zákonníka dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Občiansky zákonník vychádza pri úprave zodpovednosti dedičov zo zásady zodpovednosti v rozsahu ceny zdedeného majetku (zásada ,, pro viribus hereditatis“), nie zo zásady zodpovednosti výlučne zdedeným majetkom (zásada ,, cum viribus hereditatis“). Z uvedeného vyplýva, že dedič zodpovedá za poručiteľove dlhy nielen majetkom a vecami, ktoré mu z dedičstva pripadli, ale i svojím vlastným ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava IV 20C/62/1999 1499897340 07.12.2010 JUDr. Tatiana Poláková ECLI:SK:OSBA4:2010:1499897340.15 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava IV sudkyňou JUDr. Taťánou Polákovou v právnej veci navrhovateľky: E., zastúpenej JUDr. Vojtechom Kubalom, advokátom so sídlom Kolárska 4, Bratislava proti odporcom: M. o vydanie bezdôvodného obohatenia t
Právna veta: Podľa ust. § 470 ods. 1 OZ dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu (§ 470 ods. 2 OZ).

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13Co/576/2013 6813200614 25.02.2014 JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI:SK:KSBB:2014:6813200614.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ferdinanda Zimmermanna a sudcov JUDr. Márie Rišiaňovej a JUDr. Danice Kočičkovej v právnej veci žalobcu: Úrad práce, sociálnych ve
Právna veta: Ust. § 470 Občianskeho zákonníka upravuje rozsah dedičovej zodpovednosti jednak za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a jednak za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Pre určenie dediča zodpovedajúceho podľa § 470 Občianskeho zákonníka je rozhodujúce uznesenie súdu o dedičstve, pričom osvedčenie o dedičstve vydané súdnym komisárom má účinky právoplatného uznesenia o dedičstve, lebo na jeho podkladoch je zrejmé, kto sa stal právnym nástupcom poručiteľa. Pri úprave zodpovednosti dedičov vychádza Občiansky zákonník zo zásady zodpovednosti v rozsahu ceny zdede ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4Co/274/2012 3212200046 05.06.2014 JUDr. Oľga Lichnerová ECLI:SK:KSTN:2014:3212200046.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Oľgy Lichnerovej a sudkýň JUDr. Alice Beňovej a JUDr. Ivety Martinákovej v právnej veci navrhovateľa U. L., bytom X. N., B. 24, zastúpeného JUDr. Máriou Gbelskou, ad
Právna veta: Ak sa v exekučnom konaní jedná o vymoženie výživného, ide o osobnú povinnosť povinného a neprechádza v zmysle § 470 Zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník (ďalej len OZ) na dedičov. Ak by aj v zmysle § 470 OZ došlo k prechodu dlhov poručiteľa na jeho dedičov, nie je možné pokračovať v exekúcii voči dedičom, ktorí dedičstvo odmietli, nakoľko dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ani štát nemôže byť v tomto prípade účastníkom exekučného konania, nakoľko nie je ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prievidza 15Er/414/2006 3806201402 11.07.2012 JUDr. Alexandra Šutovská ECLI:SK:OSPD:2012:3806201402.2 Uznesenie Okresný súd Prievidza v exekučnej veci oprávneného: E. V., nar. XX.X.XXXX, G. XXX/X, H. R., proti povinnému: G. E., nar. X.X.XXXX, zomrel dňa XX.X.XXXX, naposledy bytom L. 6, N. H., dedičia: 1./ A. E., nar. X.X.XXXX, O. G. XXX/X, N. H., 2./ C. E., nar. XX
Právna veta: Na dedičov prechádzajú zásadne všetky práva a povinnosti poručiteľa (neprechádzajú iba tie, ktoré smrťou zanikajú alebo prechádzajú na ďalšie subjekty inak, než podľa dedičského práva). To znamená, že predmetom dedičského nástupníctva sú nielen práva, ale aj povinnosti, t.j. aj poručiteľove dlhy. Právna úprava týkajúca sa dedičského práva neobsahuje žiadne ustanovenie, podľa ktorého by dlh poručiteľa zanikol, ak nebol veriteľom do dedičského konania prihlásený. Výkladom opaku (a contrario) možno dospieť k záveru, že aj takýto neprihlásený, resp. neprejednaný dlh po poručiteľovi prechádza priam ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Rimavská Sobota 1Er/486/2002 6902898420 15.10.2012 JUDr. Zoltán Boros ECLI:SK:OSRS:2012:6902898420.2 Uznesenie Okresný súd Rimavská Sobota v exekučnej veci oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Mamateyova 17, Bratislava, IČO: 35 937 874 proti povinným 1) R. N., M.. XX. X. XXXX, V. X, Q., 2) L. D., M.. XX. X. XXXX, P. XXXX/X, N. a 3) L. B., M.. XX. X. XX
Právna veta: Samotné prihlásenie pohľadávky do dedičského konania neznamená zosplatnenie záväzku, lebo v zmysle § 579 OZ smrťou dlžníka dlh nezaniká, ale podľa § 470 OZ prechádza na právnych nástupcov dlžníka-poručiteľa do výšky ceny nadobudnutého dedičstva, ako tomu bolo aj v prejednávanej veci. Konštatovanie súdu prvej inštancie, že v danom prípade záväzok pôvodnej poručiteľky nezanikol, prešiel v súlade s výsledkami konania o dedičstve na právneho nástupcu, t.j. žalovaného, avšak ostal zachovaný voči pôvodnému veriteľovi, je preto správny.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 2Co/195/2019 7619200535 21. 11. 2019 JUDr. Ľuboš Kunay ECLI:SK:KSKE:2019:7619200535.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľuboša Kunaya a sudkýň JUDr. Aleny Mikovej a JUDr. Anny Slovinskej, v spore žalobcu R Collectors s.r.o., Dvořákovo nábrežie 8A, Bratislava, IČO: 50 094 297, proti žalované
Právna veta: Pokiaľ sa v osvedčení o dedičstve konštatuje prechod určitých dlhov poručiteľa na dedičov alebo pokiaľ dedičia uzavreli s veriteľom poručiteľa dohodu o vyporiadaní jeho pohľadávky (dohodou o tom, že záväzok voči veriteľovi preberajú iba určití dedičia alebo iba jeden dedič), nemôže veriteľ poručiteľa podať návrh na vykonanie exekúcie voči dedičovi iba na základe osvedčenia o dedičstve. V takomto prípade osvedčenie o dedičstve nepredstavuje exekučný titul. Veriteľ poručiteľa musí získať voči dedičovi, resp. dedičom exekučný titul v základnom konaní. Deľba záväzkov poručiteľa je odlišná od spôso ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Lučenec 9Er/606/2013 6613213113 03.09.2013 JUDr. Mária Gécziová ECLI:SK:OSLC:2013:6613213113.2 Uznesenie Okresný súd Lučenec v exekučnej veci oprávneného PRO CIVITAS s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, IČO: 45 869 464, zast. JUDr. Veronika Kubriková, advokátka, Martinčekova 13, 821 01 Bratislava, proti povinnému L. A., rod. X., r.č. XXXXXX/XXX, nar. XX.XX.XXXX,
Právna veta: Práva a povinnosti zo záväzkových právnych vzťahov smrťou dlžníka alebo veriteľa zásadne nezanikajú, ale prechádzajú na ich právnych nástupcov. Iba tie práva a povinnosti, ktoré sa viažu výhradne na určitú osobu dlžníka (čo nie prípad prejednávanej veci), príp. veriteľa však smrťou jedného z nich zanikajú. Väčšina majetkových práv a povinností prechádza okamihom smrti poručiteľa (§ 460 Občianskeho zákonníka) na jeho dedičov, ktorí v medziach ust. § 470 Občianskeho zákonníka zodpovedajú za poručiteľove dlhy. Smrťou dlžníka zaniká povinnosť, ktorej predmetom bolo plnenie viažúce sa na osobný vý ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3Co/36/2012 8711216025 17.10.2012 JUDr. Eva Šofranková ECLI:SK:KSPO:2012:8711216025.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šofrankovej a členov senátu JUDr. Anny Ilčinovej a JUDr. Gabriely Klenkovej, PhD. v právnej veci žalobcov 1. I. C., nar. XX. X. XXXX, 2. T. C., rod. J., nar. XX. XX.
Právna veta: Ak zomrie účastník konania - fyzická osoba, stávajú sa procesnými nástupcami v konaní jeho dedičia. Platné dedičské právo stojí na zásade, že dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. Pretože v tejto dobe nie je spravidla okruh dedičov známy, súd konanie preruší. Ak je však nebezpečenstvo omeškania, môže súd neznámym dedičom ustanoviť opatrovníka a v konaní pokračovať s opatrovníkom až do doby, než budú dedičia zistení. Podľa § 470 ods. 1, 2 OZ, dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Piešťany 4Cb/27/2009 2509202656 14.06.2012 Mgr. Vladimír Zimányi ECLI:SK:OSPN:2012:2509202656.1 Uznesenie Okresný súd Piešťany v právnej veci žalobcu: GE Money, a.s., IČO 17 324 220, so sídlom Bottova 7, Bratislava, práv. zást.: TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., IČO 36 613 843, so sídlom Údernícka 5, Bratislava, proti žalovanému: P. M., G.. XX.XX.XXXX, J.. XX.XX.XXXX, naposled
MENU