Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1093896
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63955
USSR: 34978
NSČR: 122279
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422412
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
23.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: prečin ublíženia na zdraví


Približný počet výsledkov: 2076 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: prečin ublíženia na zdraví
  • precin nájdené 61443 krát v 18398 dokumentoch
  • ublizenie nájdené 9705 krát v 3767 dokumentoch
  • na nájdené 15192420 krát v 422131 dokumentoch
  • zdravie nájdené 61631 krát v 20983 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 293 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 151 dokumentov


Právna veta: Zmyslu právnej úpravy zodpovednosti štátu za škodu zodpovedá, aby každá majetková ujma spôsobená nesprávnym či nezákonným zásahom štátu proti občanovi bola odčinená. Súdna prax dospela k záveru, že ak došlo k zastaveniu trestného stíhania alebo k oslobodeniu spod obžaloby, ako je tomu aj v prejednávanom prípade, treba s prihliadnutím na konkrétne okolnosti a dôvody vychádzať z toho, že občan čin nespáchal a že trestné stíhanie proti nemu nemalo byť začaté. Nárok na náhradu škody spôsobenej začatím trestného stíhania sa posudzuje ako nárok na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnut ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Banskej Bystrici zo dňa 10. 11. 2015, ktorý rozhodol, že obžalovaného oslobodzuje spod obžaloby za skutok právne kvalifikovaný ako prečin ublíženia na zdraví, lebo skutok nie je trestným činom. Je teda zrejmé, že skutok sa stal, avšak konanie žalobcu bolo v trestnom ... PZ Zvolen zo dňa 29. 05. 2014 ČVS: ORP-177/ZV-ZV-2014 bolo voči žalobcovi vznesené obvinenie pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1 Trestného zákona. Na základe uznesenia o vznesení obvinenia sa voči žalobcovi viedlo trestné stíhanie, .
Právna veta: Všeobecne treba uviesť, že Trestný zákon vychádza zo zásady, že základným účelom a cieľom trestu je ochrana spoločnosti pred trestnými činmi a ich páchateľmi. Zmysel existencie a prípadnej aplikácie noriem trestného práva je predovšetkým v tom, aby sa trestné činy buď vôbec nepáchali, alebo páchali v čo najmenšej miere. Ochrana spoločnosti pred páchateľmi trestných činov vrátane ochrany práv a slobôd jednotlivých občanov robí tak z trestu prostriedok sebaobrany spoločnosti pred trestnými činmi. Trest má však okrem toho pôsobiť výchovne, a to nielen na páchateľa, ale aj na ostatných členov spol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odsek 1 Trestného zákona, pri dolnej hranici zákonom ustanovenej trestnej sadzby prečinu najprísnejšie trestného, ktorým v tomto prípade bol prečin ublíženia na zdraví podľa § 157 odsek 1, 2 písmeno a/ Trestného zákona, ktorého trestná sadzba je 1 až 5 rokov ... procesnými ustanoveniami, ktoré tento proces upravujú. Odvolací súd zistil, že vo vzťahu ku skutkovým zisteniam tvoriacim podstatu súdených trestných činov (prečin ublíženia na zdraví podľa § 157 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák. s použitím § 138 písm. h/ .
Právna veta: Nárok na náhradu škody spôsobenej začatím a vedením trestného stíhania, ktoré neskončilo právoplatným odsúdením, je špecifickým prípadom zodpovednosti štátu podľa zákona č. 514/2003 Z. z. účinného od 1. júla 2004 a rovnako aj podľa predtým platného zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom účinného do 30. júna 2004. Súdna judikatúra dôvodila, že zmyslu právnej úpravy zodpovednosti štátu za škodu zodpovedá, aby každá majetková ujma spôsobená nesprávnym či nezákonným zásahom štátu proti občanovi (fyzickej osobe) bola ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na základe vykonaného dokazovania mal za preukázané a v konaní nebolo ani sporné, že voči žalovanému bolo vznesené obvinenie pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1 Trestného zákona, a to uznesením povereného príslušníka PZ Okresného riaditeľstva PZ SR, Obvodného oddelenia PZ .
Právna veta: Vo všeobecnosti pre určovanie výšky pokuty je rozhodujúca závažnosť porušenia zákona a jeho následky, t.j. akým spôsobom bol zákon porušený, treba zohľadniť charakter ohrozovaného práva alebo chráneného záujmu, či následok porušenia bol trvalý a v akom bol rozsahu. Je tiež potrebné, aby správny orgán bral ohľad aj na majetkové pomery delikventa, a to aj v prípade, že toto výslovne nevyplýva zo zákona. Bez zohľadnenia uvedeného je ťažké stanoviť sankciu proporcionálne a pre prípad jej stanovenia v nadmernej, či dokonca pre delikventa v likvidačnej miere, by takáto sankcia ťažko mohla plniť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Žalobca zároveň namietal, že pri dopravnej nehode utrpel ťažkú ujmu na zdraví, čím boli podľa neho naplnené znaky skutkovej podstaty prečinu ublíženia na zdraví podľa § 157 ods. 1 Trestného zákona. 6. Za neprimeranú a nezákonnú žalobca považoval i udelenú sankciu. Správny orgán nevzal .
Právna veta: Za takýchto okolností pokiaľ bol obžalovaný napadnutý 5 osobami takým spôsobom, že títo ho udierali päsťami a kopali a po páde na zem ho ďalej kopali do hlavy, tela a hrudníka a taktiež sám poškodený ho na zemi udieral päsťami do tváre, je potrebné jeho konanie, keď počas trvajúceho útoku viacerých osôb jedenkrát udrel päsťou do tváre poškodeného, považovať za nutnú obranu v zmysle § 25 ods. 1 Tr. zák. Možno teda konštatovať, že obžalovaný svojím úderom voči poškodenému odvracal priamo trvajúci útok zo strany poškodeného a ďalších osôb. Taktiež konanie obžalovaného možno považovať za pri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... náhradu škody na občianske súdne konanie. odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom okresného súdu bol obžalovaný D. F. uznaný za vinného zo spáchania prečinov ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1 Tr. zák. a výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a) Tr. zák., účinného do ... Fakultnej martinskej nemocnici v Martine, pričom porucha zdravia a PN u E. A. trvali 32 dní, kvalifikovaný v obžalobe ako prečin ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1 zák. a prečin výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a) Tr. zák., účinného do .
Právna veta: V zmysle § 34 ods. 1 Tr. zák. trest má zabezpečiť ochranu spoločnosti pred páchateľom tým, že mu zabráni v páchaní ďalšej trestnej činnosti a vytvorí podmienky na jeho výchovu k tomu, aby viedol riadny život a súčasne iných odradí od spáchania trestných činov. Trest zároveň vyjadruje morálne odsúdenie páchateľa spoločnosťou. Uvedené zákonné ustanovenie zakotvuje účel trestu, ktorý plní funkciu ochrany spoločnosti jednak pred páchateľom trestného činu, voči ktorému sa prejavuje prvok represie v snahe zabrániť mu v trestnej činnosti, ako aj prvok individuálnej prevencie, a teda v snahe výchovy k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom Okresný súd Martin uznal obžalovaného C. Q. vinným z pokračovacieho prečinu ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1 Tr. zák. v bode 1/ až 4/, z toho v bodoch 1/ a 2/ aj .
Právna veta: Pre naplnenie skutkovej podstaty trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 157 odsek 1 Trestného zákona sa vyžaduje po objektívnej stránke také (aktívne alebo pasívne) konanie (spravidla nenásilného charakteru, pretože znak násilia sa spája s úmyselným zavinením), ktorého sa páchateľ bol povinný zdržať (v prípade aktívneho) alebo ktoré bol povinný vykonať (v prípade opomenutia), teda v oboch prípadoch protiprávne, a súčasne po subjektívnej stránke nedbanlivostné zavinenie (vo forme minimálne nevedomej nedbanlivosti podľa § 16 písmeno b/ Trestného zákona), a (v prípade existencie oboch) aj pri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... : Súd prvého stupňa konajúci samosudcom napadnutým rozsudkom uznal obžalovaného Z. F. (ďalej len „obžalovaný“) vinným zo spáchania prečinu ublíženia na zdraví podľa § 157 odsek 1, odsek 2 písmeno a/ (§ 138 písmeno h/) Trestného zákona na tom skutkovom ... opuch Súd prvého stupňa konajúci samosudcom napadnutým rozsudkom uznal obžalovaného Z. F. (ďalej len „obžalovaný“) vinným zo spáchania prečinu ublíženia na zdraví podľa § 157 odsek 1, odsek 2 písmeno a/ (§ 138 písmeno h/) Trestného zákona na tom skutkovom .
Právna veta: Súd prvého stupňa síce správne zistil a dospel k záveru, že prichádza do úvahy uloženie súhrnného testu podľa § 42 ods. 1 Tr.zák., pretože odsudzoval obžalovaného za trestný čin, ktorý spáchal skôr, ako bol vyhlásený odsudzujúci rozsudok Okresného súdu Žilina, sp.zn. 36T/166/2015 zo dňa 17.12.2015 právoplatného v ten istý deň za iný jeho trestný čin. Súčasne však je nutné prisvedčiť odvolaniu prokurátora v tom, že v prejednávanom prípade jednak spáchal obžalovaný prakticky rovnaký prečin útoku na verejného činiteľa, ako bol odsúdený skorším rozsudkom Okresného súdu Žilina. Obidvoch týcht ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 2T/260/2014 zo dňa 9.12.2014) v podobe prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1 Tr.zák., prečinu ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1 Tr.zák. a prečinu výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a/ Tr.zák. Za .
Právna veta: Občianskoprávna úprava vychádza z prezumpcie zavinenia, teda zavinenie sa predpokladá, avšak len pri nedbanlivostnom zavinení. Občiansky zákonník umožňuje zbaviť sa zodpovednosti (tzv. exkulpáciu) a to zo strany samotného škodcu. Občiansky zákonník v ustanovení § 441 upravuje aj situáciu, kedy škoda nevznikla len následkom konania škodcu, ale že k jej vzniku prispel aj samotný poškodený. V tomto prípade žalovaný tvrdil, že ku škode žalobcu na zdraví došlo aj jeho spoluzavinením a týmto vlastne aj odôvodňoval ním vykonané krátenie plnenia poistenej sumy. Pre záver o zavinení poškodeného m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ľahkého stupňa 100 bodov. Rozsudkom Okresného súdu Michalovce T. zo dňa 15.12.2009 súd obžalovaného V. uznal vinným z prečinu ublíženia na zdraví podľa § 157 ods. 1 Tr. zákona, pretože inému z nedbanlivosti spôsobil ťažkú ujmu na zdraví, za čo bol odsúdený ... pričom uviedli 50 %-né Rozsudkom Okresného súdu Michalovce T. zo dňa 15.12.2009 súd obžalovaného V. uznal vinným z prečinu ublíženia na zdraví podľa § 157 ods. 1 Tr. zákona, pretože inému z nedbanlivosti spôsobil ťažkú ujmu na zdraví, za čo bol odsúdený .
Právna veta: Obžalovaná sa zároveň dopustila závažnejším spôsobom konania a to porušením dôležitej povinnosti, ktorú jej ukladá zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä povinnosti uvedenej v § 19 odsek 4 veta prvá uvedeného zákona, kde vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť protiidúcim motorovým i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku, pričom je zároveň povinný venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke a prispôsobiť svoje správanie okr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nedbanlivosti spôsobila ťažkú ujmu na zdraví, závažnejším spôsobom konania - porušením dôležitej povinnosti uloženej jej podľa zákona, čím spáchala prečin ublíženia na zdraví podľa § 157 odsek 1, odsek 2 písmeno a) Trestného zákona s poukazom na § 138 písmeno h) ... MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Komárno konajúci samosudcom JUDr. Martinom Ivanom v trestnej veci obžalovanej B. G. pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 157 odsek 1, odsek 2 písmeno a) Trestného zákona s poukazom na § 138 písmeno h) .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.