Nájdené rozsudky pre výraz: predbežné opatrenie podla O.s.p

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 21

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

28 dokumentov
24 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Odvolací súd konštatuje, že napriek tomu, že ustanovenie § 340 CSP (predtým § 77 ods. 3 O.s.p.) je ustanovenie nachádzajúce sa v procesnoprávnom predpise, toto ustanovenie má hmotnoprávny charakter. Na jeho základe totiž nevznikajú, nemenia sa a nerušia procesnoprávne vzťahy, ale sa ním zakladá hmotnoprávny nárok na náhradu ujmy z titulu súkromnoprávnej zodpovednosti za ujmu. Platí to aj napriek tomu, že jedným z predpokladov vzniku tejto zodpovednosti sú určité procesnoprávne vzťahy. Zodpovednosť za ujmu spôsobenú neodkladným opatrením ( predbežným opatrením ) je konštruovaná v Civilnom sporo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 41Cob/83/2019 6112217387 13. 08. 2020 JUDr. Miriam Boborová Sninská ECLI:SK:KSBB:2020:6112217387.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Miriam Boborovej Sniskej a členov senátu JUDr. Miroslavy Púchovskej a JUDr. Mariána Blahu, právnej veci žalobcu SAD Ban
Právna veta: Podľa § 74 ods. 1 O.s.p. pred začatím konania môže súd nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov, alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený. Podľa § 76 ods. 1 písm. f/ O.s.p. predbežným opatrením môže súd nariadiť účastníkov najmä, aby niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo znášal. Z citovaných ustanovení vyplýva, že predbežné opatrenie je procesným inštitútom, ktorého účelom je okamžitý zásah súdu v tých prípadoch, v ktorých tento zásah neznesie odklad do doby, v ktorej bude vydané konečné meritórne rozhodnutie. Tent ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 1Co/456/2013 7213213128 13.11.2013 JUDr. Ladislav Cakoci ECLI:SK:KSKE:2013:7213213128.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobkyne S. F., bývajúcej v F., P. Č.. XX, zastúpenej JUDr. Ivetou Rajtákovou, advokátkou, so sídlom kancelárie v Košiciach, Štúrova č. 20, proti žalovanému U. C., bývajúcemu v G., O. Č.. X, za účasti vedľajšieho účastníka
Právna veta: Podľa § 75 ods. 2 veta prvá O.s.p., zák.č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov, návrh má okrem náležitostí návrhu podľa § 79 ods. 1 O.s.p. obsahovať opísanie rozhodujúcich skutočností, odôvodňujúcich nariadenie PO, uvedenie podmienok dôvodnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana, a odôvodnenie nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy alebo potreby dočasnej úpravy pomerov maloletého dieťaťa v záujme maloletého dieťaťa; ... Z návrhu musí byť zrejmé čoho sa mieni navrhovateľ domáhať návrhom vo veci samej.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 5Co/278/2013 7213209636 01.07.2013 JUDr. Ján Slebodník ECLI:SK:KSKE:2013:7213209636.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky J. V., O. J. X, S., proti odporcovi Y. V., bytom J. X, S., v konaní o nariadenie predbežného opatrenia (ďalej len PO), o odvolaní odporcu proti uzneseniu Okresného súdu Košice II, č.k. 25C/76/2013-25 zo 7.5.2013
Právna veta: Osvedčenie nároku, ako podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia je potrebné posudzovať vždy do zreteľom na nárok uplatnený vo veci samej. Predbežné opatrenie je jedným zo zabezpečovacích prostriedkov v občiansko-súdnom konaní, slúžiacim na dočasné zabezpečenie ochrany porušených a ohrozených práv účastníkov konania, pričom jeho použitie je namieste, ak sa vyžaduje okamžitý zásah súdu. Nevyhnutným predpokladom pre vyhovenie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia je naliehavosť potreby predbežnej úpravy. Právo táto naliehavosť je príčinou, že súd môže o nariadení predbežného opatrenia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 8CoP/236/2013 7613207107 27.06.2013 JUDr. Diana Solčányová ECLI:SK:KSKE:2013:7613207107.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti E.: P. nar. XX.X.XXXX a P. nar. XX.X.XXXX obidvoch bývajúcich u matky zastúpených kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom v Spišskej Novej Vsi pracoviskom v Krom
Právna veta: Podľa § 76 ods. 1 písm. a/ O.s.p. predbežným opatrením môže súd nariadiť účastníkovi najmä, aby platil výživné v nevyhnutnej miere. Inštitút predbežného opatrenia v konaní starostlivosti o maloleté dieťa má slúžiť k ochrane práv dieťaťa v situáciách, keď sú práva dieťaťa zjavne ohrozené, do doby, keď o výchove a výžive dieťaťa, ktoré sú inštitútom hmotného práva, nebude rozhodnuté podľa príslušných ustanovení Zákona o rodine vo veci samej. Predbežné opatrenie podľa ustanovenia § 76 ods. 1 písm. a/ O.s.p. možno nariadiť a zaistiť tak len nároky dovtedy právoplatne nepriznané a len v nevyhnutnej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 20CoP/85/2013 1713204498 10.07.2013 JUDr. Mária Hajdínová ECLI:SK:KSBA:2013:1713204498.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti: U. Q. U. S. U. Y. R. B. Á. , narodená dňa X.X.XXXX, trvale bytom Q. Č.. XXX/XX, XXX XX K. P., Q. Q. U. S. U. Y. U., narodený dňa XX.XX.XXXX, trvale bytom Q.S. Č.. XXX/XX, XXX XX K. P., de
Právna veta: Pre rozhodnutie súdu o predbežnom opatrení je rozhodujúci stav v čase vydania rozhodnutia súdu prvého stupňa. Stavom v čase rozhodovania je skutkový a právny stav veci, v ktorej sa má rozhodovať o návrhu na predbežné opatrenie. Skutkový a právny stav veci sa posudzuje podľa náležitostí návrhu vyžadovaných v § 75 ods. 2 O.s.p., preto sa súd vyrovná len s tými okolnosťami, ktoré vyplývajú z návrhu a z použiteľného, spravidla hmotného práva. Toto pravidlo súvisí aj s tým, že účastníci nemusia byť vypočutí, súd nie je povinný vykonávať ani iné dokazovanie. Aby súd mohol vyhovieť návrhu na vydanie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 8CoKR/3/2013 3113204261 28.06.2013 JUDr. Natália Čekanová ECLI:SK:KSTN:2013:3113204261.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci žalobcu SKKS, k.s., so sídlom Námestie Matice slovenskej 1713/8, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 868 671, správcu majetku úpadcu TSinvest, s.r.o. v konkurze, so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO 36 818 062, právne zas
Právna veta: Zákon v záujme ochrany zdravia a priaznivého vývoja maloletého dieťaťa v prípade, ak je tento vážne ohrozený, umožňuje súdu urýchlený zásah a to formou predbežných opatrení. Podľa § 76 ods. 1 písm. b) O.s.p. predbežným opatrením môže súd nariadiť účastníkovi najmä, aby odovzdal dieťa do starostlivosti druhého z rodičov, alebo do starostlivosti toho, koho označí súd.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 14CoP/45/2013 6112228711 15.05.2013 JUDr. Mária Podhorová ECLI:SK:KSBB:2013:6112228711.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci starostlivosti o maloletého: C. R. K., nar. XX.XX.XXXX trvale bytom Y. F., XXXXX H. zastúpeného Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Z., dieťa matky: R. G., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Y., H., H. XX, t.
Právna veta: Ustanovenia Nariadenia Brusel II bis umožňujú súdom členského štátu, ktoré nemajú právomoc rozhodovať vo veci samej, prijať predbežné opatrenia, vrátane ochranných opatrení, s ohľadom na osoby alebo majetok v tomto štáte. Pri výklade článku 20 nariadenia vychádzal odvolací súd z ustálenej judikatúry ESD, predovšetkým z rozsudku vydaného vo veci „Detiček“ C-403/09 z 23. decembra 2009. Článok 20 ods. 1 nariadenia stanovuje, že súdy členského štátu, kde sa nachádza dieťa, sú oprávnené za určitých podmienok prijať predbežné alebo ochranné opatrenia stanovené zákonom tohto štátu, napriek tomu, že u ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13CoP/41/2013 6612213696 16.05.2013 JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI:SK:KSBB:2013:6612213696.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v právnej veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa: R. N., nar. XX. XX. XXXX, bytom ako matka, zastúpený kolíznym opatrovníkom: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec, dieťa rodičov: B. N., na
Právna veta: V súvislosti s rozhodovaním o predbežných opatreniach v konaní starostlivosti o maloleté deti treba uviesť, že zmyslom právnej úpravy formou predbežného opatrenia v uvedených konaniach je ochrana práv detí v prípade konkrétneho ohrozenia, kedy možno nariadiť odovzdať dieťa do starostlivosti druhého rodiča alebo inej osoby, prípadne do striedavej starostlivosti oboch rodičov ( § 76 ods. 1 písm. b/ O.s.p. ), prípadne určiť výživné v nevyhnutnej miere, ak je výživa dieťaťa vážne ohrozená ( § 76 ods. 1 písm. a/ O.s.p. ). Ďalej treba uviesť, že inštitút predbežného opatrenia v uvedených konaniach ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 11CoP/322/2013 1613202521 10.07.2013 JUDr. Katarína Štrignerová ECLI:SK:KSBA:2013:1613202521.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave, vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti Š.: Z., E.. XX.XX.XXXX W. L., E.. XX.XX.XXXX, bytom u matky, deti rodičov: U.. B. Š., E.. XX.XX.XXXX, bytom A., X. XX, zast. JUDr. Vladimírou Hrebíkovou, advokátkou, AK Malacky, Duk
Právna veta: Predbežné opatrenie nie je konečným rozhodnutím a jeho účelom v posudzovanej veci má byť dočasná úprava pomerov účastníkov v priebehu konania o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva po zániku ich manželstva...Nie je vylúčené nariadenie predbežného opatrenia, ak navrhovateľka podala návrh na jeho vydanie preto, že sa cítila byť vo svojich právach k veciam v bezpodielovom spoluvlastníctve obmedzovaná, nakoľko rovnako i po zániku manželstva a po zániku bezpodielového spoluvlastníctva je možné použitie právneho prostriedku upraveného v ustanovení § 146 ods. 1 Občianskeho zákonníka (za použi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 4Co/108/2013 7813201800 26.04.2013 JUDr. Jozef Maruščák ECLI:SK:KSKE:2013:7813201800.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky L.. O. W., F. Z. Z., D.. XX.XX.XXXX, N. F., A.. W. XX/XXX, proti odporcovi L.. F. W., D.. XX.XX.XXXX, N. F., A.. W. XX/XXX, v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva a nariadenie predbežného opatr
MENU