Nájdené rozsudky pre výraz: predbežne prerokovanie nároku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6530

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

266 dokumentov
141 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 24. Úpravou v § 15 ods. 1 zák. č. 514/2003 Z.z. je ustanovená obligatórna podmienka pre žalobu na priznanie nároku podľa tohto zákona a to predbežné prerokovanie nároku s príslušným orgánom. V prípade, ak bol žalobný návrh podaný na súd bez podania písomnej žiadosti o predbežné prerokovanie nároku, a ani v priebehu konania nebolo súdu preukázané, že podaniu žaloby predchádzalo podanie (postúpenie) žiadosti príslušnému orgánu, prípadne, že nárok bol prerokovaný neskôr, po podaní žaloby, nemá súd podklad pre rozhodnutie o nároku, ktorý stanovuje zákon. Aj keď k úprave obsahu žiadosti o pre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 3Co/221/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1105207986 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 05. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alexandra Hanusová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2020:1105207986.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vo vzťahu k prejednaniu nároku pred súdom je predbežné prerokovanie nároku pred príslušným orgánom obligatórnym a je procesnou podmienkou, ktorej nedostatok bráni tomu, aby súd mohol konať vo veci. Ide však o odstrániteľný nedostatok a je povinnosťou súdu pokúsiť sa ho odstrániť postupom podľa § 104 OSP. Nemožno žalobu zamietnuť ako predčasnú len z toho dôvodu, že nedošlo k predbežnému prerokovaniu, ani bez ďalšieho konanie zastaviť. Pokiaľ súd dospeje k záveru, že v prejednávanom prípade žalobcovia uplatnili nárok na súde bez predchádzajúceho predbežného prerokovania, bude postupovať podľa § ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9Co/31/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7709205979 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 03. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Gizela Majerčáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7709205979.2 Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcov: 1/ Y.. P. V., nar. X.XX.XXXX, bydliskom v T., Y.. T. XX, 2/ T. V.,
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Obligatórnosť predbežného prerokovania nároku spočíva v tom, že podľa ustanovenia § 16 ods. 1, s použitím § 15 ods. 1 zák. č. 514/2003 Z. z. sa poškodený môže (úspešne) domáhať uplatnenia nároku (alebo jeho neuspokojenej časti) na súde len v prípade, ak príslušný orgán neuspokojí jeho nárok na náhradu škody (alebo jeho časť) do šiestich mesiacov odo dňa prijatia žiadosti poškodeného o predbežné prerokovanie nároku. Z daného vyplýva, že predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody predstavuje zákonom stanovenú podmienku procesného charakteru pre to, aby tento nárok mohol byť prejednaný ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 12Co/230/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6812207074 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 08. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Gandžala, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSBB:2014:6812207074.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zložen
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ustanovenia by sa mali aplikovať od okamihu ich účinnosti, teda od 1.1.2013 podľa zák. č. 412/2012 Z.z. znamená pri nezákonnom rozhodnutí z hľadiska posudzovania zodpovednosti; musí sa pri vznesení obvinenia, ktoré bolo vydané povereným príslušníkom policajného zboru, proti ktorému podanú sťažnosť prokurátor zamietol a podal obžalobu na príslušný súd, keďže poškodený podal žiadosť o prerokovanie nároku na náhradu škody štátnemu orgánu príslušnému podľa predpisov účinného do 31.12.2012, potom na základe uvedeného podľa názoru odvolacieho súdu je tiež s účinnosťou od 1.1.2013 Generálna prokuratú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/325/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7214205843 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 12. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Slebodník ECLI: ECLI:SK:KSKE:2015:7214205843.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pri rozhodovaní o nároku na náhradu škody je potrebné vychádzať aj z ustanovenia § 154 O. s. p., podľa ktorého je pre rozsudok rozhodujúci stav v dobe jeho vyhlásenia, čo znamená, že otázku existencie škody je potrebné posudzovať k času rozhodovania súdu a nie ku dňu podania žaloby. Z hľadiska uplatneného nároku na náhradu škody je rozhodujúca otázka vzniku škody a jej existencia v dobe, kedy súd o nároku na jej náhradu rozhoduje...Jadrom otázky pri posúdení nároku poškodeného, ktorý sa domáha náhrady škody voči štátu podľa Zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci bez ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 17Co/2/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6111201097 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 02. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zita Nagypálová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2014:6111201097.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa ust. § 92 ods. 4 OSP za súhlasu účastníkov môže súd pripustiť, aby navrhovateľ alebo odporca z konania vystúpil a aby na jeho miesto vstúpil niekto iný. Ak má byť takto zamenený navrhovateľ, treba, aby s tým súhlasil i ten, kto má na jeho miesto vstúpiť. Zámena účastníkov je teda v zásade možná a to ako na strane navrhovateľa tak aj na strane odporcu. Podľa ust. § 216 ods. 1 OSP ustanovenia § 92 ods. 1 až 4, § 97 a § 98 pre odvolacie konanie neplatia. Je totiž vylúčené použitie týchto ustanovení v odvolacom konaní. V odvolacom konaní je vylúčené pripustenie účastníka do konania, zámena ú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 13Co/16/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6612206378 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 02. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI: ECLI:SK:KSBB:2014:6612206378.1 Rozhodnutie Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ferdina
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V zmysle § 19 zák. č. 514/2003 Z.z. právo na náhradu škody sa premlčí za tri roky odo dňa, keď sa poškodený dozvedel o škode. Ak je podmienkou uplatnenia práva na náhradu škody zrušenie alebo zmena právoplatného rozhodnutia, plynie premlčacia lehota odo dňa doručenia (oznámenia) rozhodnutia, ktorým bolo zmenené alebo zrušené právoplatné rozhodnutie (ods. 1). Najneskôr sa právo na náhradu škody premlčí za 10 rokov odo dňa, keď bolo poškodenému doručené (oznámené) rozhodnutie, ktorým bola spôsobená škoda; to neplatí, ak ide o škodu na zdraví alebo škodu spôsobenú rozhodnutím podľa § 7 a 8 (ods. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/139/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7617213845 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 05. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2021:7617213845.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viktórie
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: K námietke žalovanej o tom, že príčinou vzniku tvrdenej škody bolo dobrovoľné rozhodnutie žalobkyne v správnom konaní predkladať dôkazy a dať sa právne zastúpiť, pričom zákon jednoznačne ustanovuje, že tieto náklady je povinná znášať sama (princíp solidarity trov konania v správnom konaní) odvolací súd neprihliadol a v plnej miere odkazuje na názor súdu prvej inštancie o existencii príčinnej súvislosti medzi vydanými nezákonnými rozhodnutiami a uplatnenou škodou. Postoj žalovanej k existencii príčinnej súvislosti medzi tvrdenou škodou a nezákonnými rozhodnutiami by znamenal, že pokiaľ by sa po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 7Co/23/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1318207810 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 07. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mariana Harvancová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2020:1318207810.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odvolací súd konštatuje, že zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov je osobitným zákonom upravujúcim podmienky a spôsob náhrady škody, ktorá vznikla pri výkone verejnej moci. Na to, aby štát zodpovedal za škodu spôsobenú orgánom vykonávajúcim verejnú moc, musia byť splnené podmienky zodpovednosti za škodu podľa tohto zákona. Jednou zo základných podmienok zodpovednosti štátu je, aby bola škoda spôsobená pri výkone verejnej moci orgánom, ktorý verejnú moc vykonáva niektorým zo spôsobov v zákone špecifikovaným. Druhým predp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 5Co/764/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4312218992 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 11. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Pribula ECLI: ECLI:SK:KSNR:2017:4312218992.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimír
MENU