SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1184047
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64678
USSR: 35887
NSČR: 124596
NSSČR: 67392
USČR: 80143
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425465
Krajské súdy (ČR): 43750
Posledná aktualizácia
06.07.2020 22:27

Nájdené rozsudky pre výraz: preddavkové platby


Približný počet výsledkov: 408 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: preddavkové platby
  • preddavkovy nájdené 2373 krát v 938 dokumentoch
  • platba nájdené 80862 krát v 30448 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 12 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 6 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 5 dokumentov


Právna veta: Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby vzniká v zmysle § 19 ods. 1, 2 Zákona o DPH dňom dodania tovaru, alebo služby. V prípade zálohovej - preddavkovej platby, t. j. platby prijatej pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby (§ 19 ods. 4 Zákona o DPH). Jedná sa o špecifický prípad, ktorý predstavuje výnimku z pravidla, že DPH sa stane splatnou (vznikne daňová povinnosť) v okamihu, keď sa uskutoční dodávka tovaru alebo služby (§ 19 ods. 1, 2 Zákona o DPH). Z cit. ustanovení Zákona o DPH nesporne vyplýva, že uplatnenie práva na odpočíta ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 24S/290/2013 6013201741 12.09.2014 JUDr. Alena Antalová ECLI:SK:KSBB:2014:6013201741.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Antalovej a členiek senátu JUDr. Jany Novotnej a JUDr. Jarmily Badíkovej v právnej veci žalobcu: VKT s. r. o., so sídlom Ladomerská Vieska 100, 965 01 .
Právna veta: Súd má v uvedenej veci za to, že nie je možné totiž prenášať zodpovednosť za vady, za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ diela (bytového domu), na prevodcu bytu v tomto bytovom dome, v danom prípade na odporcov. Ak by sme takýto výklad totiž pripustili, došlo by tu k zbaveniu sa zodpovednosti za vady zhotoviteľom bytového domu ( je potrebné si uvedomiť aj to, že vada sa týka spoločnej časti bytového domu t.j. strechy, čiže ide o vadu bytového domu, nie o vadu bytu), a k preneseniu tej istej zodpovednosti na prevádzajúceho bytu v bytovom dome. Bolo by v rozpore s princípmi a zásadami Občianske ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Sama žalobkyňa pri výsluchu na pojednávaní uviedla, že z platby, ktorú jej platil žalovaný vo výške 250 eur mesačne, uhrádzala preddavkové platby správcovi bytového domu, ako aj zálohy na elektriku. Taktiež potvrdila, že žalovaný mal platiť len 250 eur mesačne, v ktorých .
Právna veta: Konkrétna výška výživného je ovplyvňovaná faktormi jednak na strane výživou oprávneného, jednak na strane povinného. Na strane oprávneného dieťaťa je potrebné skúmať jeho skutočné odôvodnené potreby s ohľadom na zákonnú mieru povinnosti rodiča, ktorá je daná tým, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. Oprávnené potreby pritom nezahŕňajú iba stravovanie, ale sú dané širšie jednak potrebami bytovými, odevnými, zdravotnými, kultúrnymi a závisia predovšetkým od veku, zdravotného stavu, schopností živiť sa sám, schopností starať sa o seba a podobne. Medzi odôvodnené ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... bývanie na č.l. 33-36, nebral do úvahy otcom prepísané údaje na č.l. 33 a 34, nakoľko otec preddavkové platby na elektrinu a plyn iné, ako uvedené v listinných dôkazoch, nepreukázal. Matka žije v domácnosti s manželom a tromi maloletými .
Právna veta: Zmena odberateľa neznamená automaticky uzavretie písomnej zmluvy o dodávke plynu, pretože pôvodným odberateľom bol podpísaný Montážny list meradla a prepis žalovanou nie je zmluvou. Je nesporné, že montér nebol oprávnenou osobu za dodávateľa plynu uzatvárať zmluvu o dodávke plynu medzi žalobcom a žalovanou. V danom prípade boli dodávky plynu bez zmluvy a to má dôsledok z hľadiska zisteného skutkového stavu a právneho hodnotenia v tom, že ako zákon č. 656/2004 Z. z., tak zákon č. 251/2012 Z. z. definujú neoprávnený odber ako dodávky plynu od dodávateľa bez uzavretej zmluvy. Potom nastupuj ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... stupňa je správne, pokiaľ nárok žalobcu zamietol. Ak žalobca požaduje nedoplatky, tak nedoplatky vznikajú len pri zmluvách, ak sa prijímajú preddavkové platby a výška preddavkov nezodpovedá celkovej fakturovanej čiastke. Preto žalobca nemôže mať nárok na nedoplatky, ak z hľadiska vyššie uvedeného, je .
Právna veta: Podľa § 3 ods. 2 cit. zákona právo spotrebiteľa na informácie sa zabezpečuje povinnosťou orgánu verejnej moci zverejniť právoplatné rozhodnutia vo veciach týkajúcich sa ustanovení tohto zákona, ako aj ďalších osobitných predpisov upravujúcich práva spotrebiteľov. Ak spotrebiteľ uplatní právo na sprístupnenie právoplatného rozhodnutia nahliadnutím do rozhodnutia v sídle orgánu verejnej moci, ktorý rozhodnutie vydal, má právo robiť si z rozhodnutia výpisy a odpisy. Spotrebiteľ má aj právo požiadať orgán verejnej moci o vyhotovenie kópie rozhodnutia. Skutočné náklady spojené s vyhotovením k ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ktorých bol oprávnený zaslať výzvu na zaplatenie (upomienku) na náklady odberateľa, ak odberateľ neuhradí akúkoľvek faktúru alebo preddavkovú platbu v lehote splatnosti. Vzhľadom k tomu, že navrhovateľ odporcu reklamoval, avšak odporca jeho nárok v celom ... ktorých bol oprávnený zaslať výzvu na zaplatenie (upomienku) na náklady odberateľa, ak odberateľ neuhradí akúkoľvek faktúru alebo preddavkovú platbu v lehote splatnosti. Vzhľadom k tomu, že navrhovateľ nezaplatil faktúru v lehote splatnosti (do 30.04. .
Právna veta: Aj keby uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu bolo považované medzi manželmi za bežnú vec, muselo by sa udiať tak, že manžel žalovanej by zmluvu podpísal s uvedením svojho vlastného mena a svojim vlastným podpisom, pričom by bolo zjavné, že koná za svoju manželku. V tomto prípade manžel žalovanej napodobnil podpis žalovanej, teda nekonal za žalovanú. Takto uzatvorená zmluva o dodávke plynu nemôže byť platným právnym úkonom. V podanom odvolaní však žalovaná potvrdila platnosť prihlášky k odberu plynu z roku 1990 a tvrdí, že byt nadobudla za slobodna a aj ho za slobodna zariadila. Právny vzťah ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zmluvy o dodávke plynu jedným z manželov. O platnosti uzavretia zmluvy svedčí aj to, že žalovaná uhrádzala v roku 2008 preddavkové platby vo výške 6 eur mesačne, čím uznala existenciu zmluvného vzťahu. Uviedol, že žalovaná sa nedovolala relatívnej neplatnosti tohto právneho úkonu .
Kľúčové slová: určenie výšky výživného

Právna veta: Určené výživné musí zohľadňovať odôvodnené potreby oprávneného, ako aj schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného (§ 75 ods. 1 Zákona o rodine). Výživné musí byť určené tak, aby bolo spôsobilé pri zohľadnení vyživovacej povinnosti aj zo strany druhého rodiča zabezpečiť všetky pravidelne sa opakujúce, ako aj nepravidelné alebo náhodne sa vyskytujúce oprávnené výdavky dieťaťa. Výška výživného je však determinovaná schopnosťami, možnosťami a majetkovými pomermi povinného rodiča. Inak povedané, ak sú majetkové pomery povinného rodiča nadštandardné, je dôvod uspokojovať všetky bežné, prípadn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... júla 2016 je v sume 563,72 eur, je výlučným vlastníkom rodinného domu v obci B. č. XX, uhrádza mesačné preddavkové platby na dodávku elektriny v sume 49,- eur, náklady za dodávku vody v sume 54,- eur polročne, poplatok RTVS 4,64 .
Právna veta: V zásade platí, že pokiaľ má študujúce dieťa iba ojedinelý príjem ( napr. cez prázdniny alebo príležitostne ), spravidla takýto nie je spôsobilý ovplyvniť vyživovaciu povinnosť jeho rodičov. Pokiaľ však ide o príjem pravidelný, ktorý bol aj preukázaný v tomto konaní, keďže pracuje od januára 2016 a každý mesiac dosahovala príjem v rozpätí od 104,84 eur do 495,31 eur, v priemere 363,60 eur, nemožno tu hovoriť o príjme ojedinelom. Treba tu dať za pravdu súdu prvej inštancie, že nie je povinnosťou maloletej počas štúdia pracovať a už vôbec nie je možné jej aktívny prístup k získaniu finančných pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... mesačne zálohovej úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu 48,09 eur a do fondu opráv 34,23 eur, ďalej preddavkové platby elektriny 20,- eur, koncesionárske poplatky 4,64 eur, povolený inkasný limit pre SPP 10,- eur ( spolu cca 119 eur). Vyhodnotením .
Právna veta: podľa § 387 CSP v spojení s 2 ods. 1 CMP ako vecne správny. 13.Súd prvej inštancie opodstatnene pristúpil k aplikácii inštitútu potencionality príjmu (§ 75 ods. 1 ZoR), ktorý slúži na kompenzovanie nerovného postavenia v prospech slabšieho subjektu v príslušnom rodinno-právnom vzťahu - v predmetnom prípade maloletého dieťaťa - a umožňuje hodnotiť nielen reálne dané okolnosti a pomery, ale za určitých podmienok aj vychádzať z domnienky existencie určitých skutkových okolností. Z pohľadu takto vymedzených východísk správne vyhodnotil relevantné skutkové zistenia a sformuloval konkrétny rám ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odsťahoval a mesačné výdavky spojené s týmto bytom, ktoré v súčasnosti už uhrádza otec, sú vo výške 105,01 eur - preddavková platba za byt, 50,50 eur - poplatok za elektriku. Otec poberá prídavky na dve deti spolu 47,36 eur mesačne. Otec ... priateľkou žije v jej byte, za seba a za deti hradí 3-tiny z výšky nákladov za bývanie, pričom mesačná preddavková platba za byt je 145,95 eur, za elektriku 22,50 eur, rozhlas a TV 4,64 eur, poplatok za internet .
Právna veta: V zásade platí, že určenie výšky bezdôvodného obohatenia, ktoré spočívalo vo výkonoch (napr. za užívanie cudzej veci bez právneho dôvodu, či na základe neplatnej zmluvy) a nie je možné ho vydať, sa určí výška tohto bezdôvodného obohatenia úvahou súdu (za účinnosti OSP), a to peňažnou čiastkou, ktorá zodpovedá čiastkam vynakladaným obvykle v danom mieste a čase za užívanie obdobnej veci spravidla práve formou nájmu, ktorý bol nájomca za obvyklých okolností povinný plniť podľa platnej nájomnej zmluvy. Konštantná súdna prax vychádza z toho, že v prípade neplatnej nájomnej zmluvy spočíva obohateni ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zúčtovania za obdobie od 19. 05. 2007 do 18. 05. 2008 a od 19. 05. 2008 do 18. 05. 2009. Preddavkové platby na uvedené odberné miesto neboli uhrádzané pravidelne, a preto za obidve obdobia eviduje SPP, a. s. nedoplatky. Vzhľadom na to .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.