SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1120528
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64072
USSR: 35202
NSČR: 123065
NSSČR: 66324
USČR: 79678
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423376
Krajské súdy (ČR): 43537
Posledná aktualizácia
10.04.2020 02:27

Nájdené rozsudky pre výraz: prednosť výživného pred inými výdavkami rodičov


Približný počet výsledkov: 18 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: prednosť výživného pred inými výdavkami rodičov
  • prednost nájdené 43607 krát v 30004 dokumentoch
  • vyzivny nájdené 465870 krát v 55349 dokumentoch
  • pred nájdené 819346 krát v 245026 dokumentoch
  • iny nájdené 1400034 krát v 287762 dokumentoch
  • vydavok nájdené 519114 krát v 109399 dokumentoch
  • rodic nájdené 916238 krát v 64375 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 2 dokumenty


Právna veta: Platná právna úprava predpokladá úpravu výživného pre deti vo výške primeranej ich pomerom. Rozsah vyživovacej povinnosti rodičov k deťom sa určuje tak, aby to zodpovedalo odôvodneným potrebám detí a príjmom a majetkovým pomerom rodičov. Vychádza sa i z toho, že práca a osobná starostlivosť, ktorú jeden z rodičov poskytuje dieťaťu tvoria materiálne hodnoty zodpovedajúce príspevku druhého rodiča, ktorý ich poskytne v peniazoch. Odôvodnenosť potrieb vyjadruje požiadavku, aby plnením vyživovacej povinnosti boli uspokojené všetky náklady vo vzťahu k dieťaťu, ktoré možno očakávať. Odôvodnené potreb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15CoP/1/2015 6314207192 21.01.2015 JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI:SK:KSBB:2015:6314207192.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jaroslava Mikulaja a sudcov JUDr. Jaroslava Galla a JUDr. Klaudie Koskovej, v právnej veci navrhovateľky S. X., rod. E., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom N./XXX, K., .
Právna veta: Rovnako ako v nemateriálnej sfére, aj v oblasti materiálnych potrieb sa rodičia snažia poskytnúť deťom maximum, ktoré považujú za potrebné. Na rozdiel od citovej oblasti je síce materiálne zabezpečenie dieťaťa viac či menej obmedzené možnosťami konkrétneho rodiča, no bez ohľadu na konkrétne majetkové pomery, považuje každý rodič materiálne zabezpečenie dieťaťa za svoju prvoradú úlohu v rámci svojho hospodárenia. Rodičia sú často ochotní obetovať vlastný záujem, aby uspokojili potreby dieťaťa a často preto vynakladajú nemalé úsilie v rámci svojich zárobkových aktivít. Nepočítajú a neporovnávajú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 62 ods. 2). Ďalšie rozhodujúce kritériá sú, ktorý z rodičov sa o dieťa osobne stará (§ 62 ods. 4) a prednosť výživného pred inými výdavkami rodičov, pričom na iné ako nevyhnutné výdavky sa neprihliada (§ 62 ods. 5). Toto vymedzenie rozsahu vyživovacej povinnosti v zásade vystihuje .
Právna veta: Podkladom pre prípadné úvahy o zmene rozhodnutia o výživnom je síce zmena pomerov, tou je však podľa ustálenej rozhodovacej praxe (judikatúry) súdov v tzv. rodinných veciach vždy len podstatná zmena okolností rozhodujúcich pre určenie výživného a existujúcich tu na jednej strane v čase rozhodovania o prípadnej zmene a na strane druhej v čase rozhodovania pôvodným (v novom konaní sa majúcim zmeniť) rozhodnutím. K záveru o takejto (podstatnej) zmene tak vždy možno dospieť len zistením rozhodujúcich okolností (odôvodnených potrieb osôb výživou oprávnených na jednej strane a možností a schopností ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... infraštruktúru na pozemku a tvrdil podmienenie darovania mu tohto pozemku zákazom jeho predaja, ktorými tvrdeniami sa odvolací súd nezaoberal pre prednosť výživného pred inými výdavkami rodiča. Odvolací súd sa nestotožňuje ani s názorom otca, že matka sa pokračovaním v pracovnom zaradení kuchárka aj po skončení prvého .
Právna veta: Podľa článku 9 ods. 3 Dohovoru o právach dieťaťa (oznámenie FMZV 104/1991 Zb.) štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru uznávajú právo dieťaťa oddeleného od jedného alebo oboch rodičov udržiavať pravidelné osobné kontakty s oboma rodičmi, ibaže by to bolo v rozpore so záujmami dieťaťa. Podľa článku 18 ods. 1 Dohovoru o právach štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, vynaložia všetko úsilie na to, aby sa uznala zásada, že obaja rodičia majú spoločnú zodpovednosť za výchovu a vývoj dieťaťa. Na základe vykonaných dôkazov súd dospel k záveru, že styk otca s maloletými deťmi, upravený napa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... matky vo výške 468,39 eur mesačne a priemerného zárobku otca vo výške 715,25 eur mesačne, prihliadajúc i na prednosť výživného pred inými výdavkami rodičov. Zohľadnil aj osobnú starostlivosť matky o maloleté deti, i novú skutočnosť na strane otca, ktorý v roku 2012 uzavrel manželstvo .
Právna veta: Z ustanovenia Zákona o rodine, a to konkrétne § 62 ods. 5 je záväzné, že výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov, a preto pri skúmaní schopnosti, možnosti a majetkových pomerov rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. Odvolací súd preto opätovne zdôrazňuje, že vyživovacia povinnosť je prvoradou zákonnou povinnosťou rodiča, ktorej je poskytovaná i náležitá zákonná ochrana...Majetkové pomery charakterizuje vlastníctvo nehnuteľností iných hnuteľných vecí (motorové vozidlá, zbierky, elektronika), ako aj celkový životný štandard (životné nákl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vlastníkom šiestich kusov zbraní, ktoré v hodnotovom vyjadrení podstatným spôsobom zhodnocujú jeho majetok. Pri určení vyživovacej povinnosti preto prihliadal na prednosť výživného pred inými výdavkami rodiča, keď nesporne takými inými výdavkami považoval výdavky na tieto zbrane, ich funkčnosť a streľbyschopnosť, prípadne zakupovanie streliva. Prihliadol i na .
Právna veta: Odvolací súd akcentuje zákonnú vyživovaciu povinnosť rodičov v zmysle § 62 ods. 1 zákona o rodine, ktorá trvá do času, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť a kedy nastane takýto faktický stav závisí od okolností konkrétneho prípadu, pričom medzi rozhodujúce faktory na strane dieťaťa patrí jeho vek, zdravotný stav, štúdium, schopnosť zamestnať sa a vykonávať prácu, odôvodnené záujmy a potreby, majetkové pomery atď. Uvedenú zákonnú vyživovaciu povinnosť nemôže nahradiť, resp. zastúpiť ani prípadný nárok navrhovateľa na dávku v hmotnej núdzi. Samotná skutočnosť, že dieťa nadobudlo pracovnoprávn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Navrhovateľ vo vyjadrení k odvolaniu odporcu akcentoval svoje Q. postihnutie vo výške 44,6% a tým nemožnosť nájsť si zamestnanie, prednosť výživného pred inými výdavkami rodičov a povinnosť oboch rodičov prispievať na výživu svojich detí. Podľa neho nárok na dávku v hmotnej núdzi má až po .
... stavu (pomerov účastníkov) v čase predchádzajúcej úpravy a stavu pri aktuálnom rozhodovaní. Konštatovanie okresného súdu o prednosti výživného pred inými výdavkami rodičov je dôvodným, keďže rešpektuje znenie § 62 ods. 5 veta prvá Zákona o rodine. Uvedené ... stavu (pomerov účastníkov) v čase predchádzajúcej úpravy a stavu pri aktuálnom rozhodovaní. Konštatovanie okresného súdu o prednosti výživného pred inými výdavkami rodičov je dôvodným, keďže rešpektuje znenie § 62 ods. 5 veta prvá Zákona o rodine. Uvedené .
... finančnej situácie predložila listinné doklady o založení vecí osobnej povahy v záložni. Vo vzťahu k vysokým úverom otca argumentovala zákonnou prednosťou výživného pred inými výdavkami rodiča. Kolízny opatrovník sa k odvolaniu nevyjadril. Krajský súd, ako súd odvolací, vec preskúmal v rozsahu vymedzenom ustanovením § 212 ods .
... rozhodnom období z čiastky 250 až 280 eur na čiastku 458 eur mesačne. Za správne označila konštatovanie okresného súdu o prednosti výživného pred inými výdavkami rodičov, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. Opakovane poukazovala na to, že zvýšené výdavky na maloletého R. vyplývajú bezprostredne z jeho nástupu .
... sa podieľal na úhrade nákladov na odôvodnené potreby ako maloletého, tak aj plnoletého dieťaťa. Poukázal na prednosť výživného pred inými výdavkami rodičov. Rozsudok odvolaním napadol otec detí. Má za to, že rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho ... sa podieľal na úhrade nákladov na odôvodnené potreby ako maloletého, tak aj plnoletého dieťaťa. Poukázal na prednosť výživného pred inými výdavkami rodičov. Rozsudok odvolaním napadol otec detí. Má za to, že rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.