Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1093749
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63955
USSR: 34971
NSČR: 122279
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422408
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
22.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: prekážka cestnej premávky


Približný počet výsledkov: 320 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: prekážka cestnej premávky
  • prekazka nájdené 48259 krát v 24413 dokumentoch
  • cestny nájdené 114722 krát v 31241 dokumentoch
  • premavka nájdené 23821 krát v 5595 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 22 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 13 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: V zmysle § 43 ods. 4 písm. b/ zák. č. 8/2009 o cestnej premávke, odstraňuje vozidlo správca cesty, pričom samotný výkon odstránenia vozidla môže preniesť na iný subjekt, pričom náklady na tento výkon je oprávnený požadovať od prevádzkovateľa vozidla iba správca. Správca cesty môže odstrániť vozidlo stojace na ceste, vrátane chodníka na náklady jeho prevádzkovateľa ak je na vyhradenom parkovisku, ak takéto parkovisko nie je preň určené. Len správca komunikácie môže odstrániť vozidlo tak, ako je to uvedené v ust. § 43 ods. 4 zák. č. 8/2009 Z.z., prípadne aj policajt (§ 43 ods. 5 cit. zák.), ak t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6Co/284/2012 1510212313 14.01.2013 JUDr. Darina Kuchtová ECLI:SK:KSBA:2013:1510212313.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Kuchtovej a členov senátu JUDr. Martina Murgaša a JUDr. Aleny Svetlovskej v právnej veci navrhovateľa: Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, Bratislava, .
Právna veta: Podľa § 488 Občianskeho zákonníka záväzkovým vzťahom je právny vzťah, z ktorého veriteľovi vzniká právo na plnenie (pohľadávka) od dlžníka a dlžníkovi vzniká povinnosť splniť záväzok. Podľa § 489 Občianskeho zákonníka záväzky vznikajú z právnych úkonov, najmä zo zmlúv, ako aj zo spôsobenej škody, z bezdôvodného obohatenia alebo z iných skutočností uvedených v zákone. V prejednávanej veci súd konštatoval, že navrhovateľ je správcom cesty, z ktorej bolo odstránené vozidlo odporcu a preto je navrhovateľ aktívne vecne legitimovaný na podanie návrhu na začatie konania o zaplatenie nákladov s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava V 42C/115/2012 1512210708 24.01.2013 JUDr. Renáta Nemčeková PhD. ECLI:SK:OSBA5:2013:1512210708.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava V samosudkyňou JUDr. Renátou Nemčekovou, PhD., v právnej veci navrhovateľa: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, zastúpeného spoločnosťou LEGAL CARTEL s.r.o., Ľubinská .
Právna veta: Podľa § 40 ods. 1 zák. č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách, kto spôsobil prekážku cestnej premávky, je povinný ju bezodkladne odstrániť. Ak to neurobí, odstráni ju na jeho náklady správca cesty. Podľa § 40 ods. 4 písm. a) zákona o premávke na pozemných komunikáciách, správca cesty môže odstrániť vozidlo, ktoré je ponechané na ceste vrátane chodníka, na náklady jeho prevádzkovateľa, ak je ponechané na mieste, kde je zastavenie alebo státie zakázané. Podľa § 3d ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej len „zákon o pozemných komunikáciách“), účelové ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Piešťany 5C/211/2009 2109215001 16.04.2012 Mgr. Katarína Arnouldová ECLI:SK:OSPN:2012:2109215001.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Piešťany sudkyňou Mgr. Katarínou Arnouldovou v právnej veci navrhovateľa: ASTER spol. s r.o., IČO: 31 319 807, so sídlom Mramorová 4, Bratislava, v zastúpení: LEGAL CARTEL s.r.o., IČO: 36 677 175, so sídlom Ľubinská 18, Bratislava, .
Právna veta: Podľa § 40 ods. 5 zák. č. 315/1996 Z. z., ak vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky, alebo ak ide o vozidlo uvedené v ods. 4, môže o jeho odstránení rozhodnúť aj policajt. Také vozidlo správca cesty odstráni na náklady jeho prevádzkovateľa Vychádzajúc z citovaných zákonných ustanovení je nepochybné, že správa verejných komunikácií patrí jednoznačne do oblasti správneho práva a rovnako správca komunikácie vykonávajúci verejnú správu je tu orgánom verejnej správy. Vyplýva z nich rovnako, že jedine správca cesty, ktorým je obec, alebo právnická osoba ňou na tento účel založená, alebo zria ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava II 58C/153/2010 1209217138 27.01.2011 JUDr. Blanka Malichová ECLI:SK:OSBA2:2011:1209217138.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava II, v Bratislave, v konaní pred sudkyňou: JUDr. Blankou Malichovou, v právnej veci žalobcu: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie, Bratislava, zastúpeného: LEGAL CARTEL s. r. o., Ľubinská č. 18, .
Právna veta: Občianskoprávna úprava vychádza z prezumpcie zavinenia, teda zavinenie sa predpokladá, avšak len pri nedbanlivostnom zavinení. Občiansky zákonník umožňuje zbaviť sa zodpovednosti (tzv. exkulpáciu) a to zo strany samotného škodcu. Občiansky zákonník v ustanovení § 441 upravuje aj situáciu, kedy škoda nevznikla len následkom konania škodcu, ale že k jej vzniku prispel aj samotný poškodený. V tomto prípade žalovaný tvrdil, že ku škode žalobcu na zdraví došlo aj jeho spoluzavinením a týmto vlastne aj odôvodňoval ním vykonané krátenie plnenia poistenej sumy. Pre záver o zavinení poškodeného m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice I 35C/464/2009 7109231142 24.04.2012 JUDr. Lenka Protznerová ECLI:SK:OSKE1:2012:7109231142.4 Rozhodnutie Okresný súd Košice I v konaní pred sudkyňou JUDr. Lenkou Protznerovou v právnej veci žalobcu: S. v zastúpení: JUDr. Antonom Hencovským, advokátkom, Františkánska 3, 040 01 Košice, proti žalovanému: KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, .
Právna veta: Správne súd prvej inštancie konštatoval, že v danom prípade nejde o bezdôvodné obohatenie, ale o nárok žalobcu, ktorý vyplýva zo Zákonu č. 315/1996 Z.z.. (ust. § 40 citovaného zákona) v zmysle ktorého vyplýva žalovanému povinnosť uhradiť náklady odťahu motorového vozidla priamo správcovi komunikácie (ustanovenie § 40 zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť tomu, kto spôsobil prekážku cestnej premávky, ju bezodkladne odstrániť. Ak to neurobí, odstráni ju na jeho náklady správca cesty. Správca cesty môže odstrániť vozid ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 14Co/670/2013 1309203593 31. 01. 2017 JUDr. Darina Kuchtová ECLI:SK:KSBA:2017:1309203593.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Kuchtovej a členiek senátu JUDr. Kataríny Javorčíkovej a Mgr. Barbory Bartekovej v právnej veci žalobcu: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, so sídlom .
Právna veta: V zmysle ust. § 450 Občianskeho zákonníka, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, súd náhradu škody primerane zníži, vezme pritom zreteľ najmä na to, ako ku škode došlo, ako aj na osobné a majetkové pomery fyzickej osoby, ktorá ju spôsobila, prihliadne pritom aj na pomery fyzickej osoby, ktorá bola poškodená. Zníženie nemožno vykonať, ak ide o škodu spôsobenú úmyselne. Citované ustanovenie zakotvuje tzv. moderačné právo súdu. Zmyslom tohto moderačného práva je zmiernenie vplyvu zodpovednosti za škodu tam, kde by uloženie povinnosti v plnom rozsahu predstavovalo s prihliadnutím na všetky okolnos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ktorý náhle a neočakávane vyskočil z rúk odporcu (bežiac za iným psom), vytvoril vodičovi A. Z. náhlu prekážku cestnej premávky v jeho jazdnej dráhe. Nemožno sa stotožniť s odvolacou námietkou odporcu, že charakter prekážky môže vyhodnotiť iba súdny znalec ... ktorý náhle a neočakávane vyskočil z rúk odporcu (bežiac za iným psom), vytvoril vodičovi A. Z. náhlu prekážku cestnej premávky v jeho jazdnej dráhe. Nemožno sa stotožniť s odvolacou námietkou odporcu, že charakter prekážky môže vyhodnotiť iba súdny .
Právna veta: Keďže správca komunikácie vykonávajúci verejnú správu pozemných komunikácií je pri tomto výkone orgánom verejnej správy, nevzťahuje sa na neho možnosť daná v Čl. 2 ods. 3 Ústavy SR (každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané), ale vzťahuje sa na neho Čl. 2 ods. 2 Ústavy SR, podľa ktorého štátne orgány môžu konať iba na základe Ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákona, a teda pri výkone preneseného výkonu štátnej správy nemôže postupovať nad rámec zákona, tzn. používať analogický inštitút súkromného práva napr. zmluvné zastúpenie, poverenie a splnomocnenie. K ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prostriedkov a pod., tzn. , že sledovaným cieľom bolo zabezpečenie efektívneho odstránenia prekážok cestnej premávky bez toho, aby toto mohlo byť zmarené, resp. predlžované využitým práv daných účastníkovi správneho ... znení neskorších predpisov) a účelom tejto úpravy bolo vylúčiť pôsobnosť tohto procesného predpisu pri odstraňovaní prekážok cestnej premávky v otázkach týkajúcich sa úpravy začatia správneho konania, zisťovania skutkového stavu, vydávania rozhodnutia, opravných .
Právna veta: Blokové konanie je tzv. zjednodušeným a zrýchleným konaním o priestupku, kedy oprávnený orgán dospeje k záveru, že skutok bol spoľahlivo zistený, pričom obvinený z priestupku vyjadril ochotu pokutu zaplatiť. Za priestupok možno uložiť pokutu v blokovom konaní, ak je priestupok spoľahlivo zistený a obvinený z priestupku je ochotný pokutu zaplatiť. Proti blokovému konaniu sa nemožno odvolať, nemožno ho obnoviť ani preskúmať mimo odvolacieho konania. Predmetné je potrebné si v praxi vykladať tak, že po potvrdení súhlasu s uložením pokuty v blokovom konaní vlastnoručným podpisom páchateľa na bloku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vykonaný iba v prípade nevyhnutnosti, t. j. ak tvorí prekážku cestnej premávky, alebo iným spôsobom obmedzuje práva iných účastníkov cestnej premávky. Vozidlo navrhovateľa netvorilo prekážku cestnej premávky, nemalo byť preto odtiahnuté. Nesúhlasil s argumentáciou súdu prvého stupňa ... navrhovateľ dňa 11.9.2008 zaplatil odporcovi sumu 92,94 Eur. Namietal, že vozidlo netvorilo prekážku cestnej premávky a preto nemalo byť odtiahnuté. Tiež namietal, že odporca odstránenie vozidla vykonal bez zákonného oprávnenia. .
Právna veta: Pokiaľ úlohy spojené s odťahovaním vozidla plní na základe rozhodnutia obce jej vnútroorganizačný útvar (bez právnej subjektivity, zamestnanci ktorého sú zamestnancami obce), treba mať za to, že ide o plnenie týchto úloh samotnou obcou (správcom miestnej komunikácie). V danom prípade teda nešlo o prenesenie správy na iný subjekt. Mesto Košice zverilo odťahovanie motorových vozidiel svojmu útvaru (vnútroorganizačnej zložke) bez právnej subjektivity. Správca pozemných komunikácií nepreniesol výkon správy „ďalej“; len vymedzil (bez toho, aby faktický výkon správy komunikácií preniesol na inéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... mieste na jeho pravej strane s výnimkou dvojkolesových vozidiel, aj keď netvorí prekážku cestnej premávky. Podľa § 40 ods. 5 cit. zákona ak vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky alebo ak ide o vozidlo uvedené v odseku 4, môže o jeho ... ustanovenia zákona o obecnej polícii nad zákon o pozemných komunikáciách a neumožniť mestu ako správcovi cesty odstrániť prekážku cestnej premávky v rámci výkonu svojej pôsobnosti na úseku cestnej kontroly, zabezpečovania verejného poriadku a nemenej i plnenia uznesenia .
Právna veta: Odvolací súd má za to, že odstránenie vozidla nie je súkromnoprávnym aktom, pri ktorom by prichádzalo do úvahy zastúpenie podnikateľským subjektom, alebo zmluvné poverenie, v zmysle ktorého by bol podnikateľský subjekt oprávnený pôsobiť v oblasti verejnoprávnych vzťahov.

Úryvok z textu:
... bola oprávnená uzavrieť zmluvu o odťahovej službe so spoločnosťou C. R.. R. K..S.., keďže faktické odstraňovanie prekážky cestnej premávky je vyňaté z verejnoprávnej normy a táto činnosť môže byť upravovaná v zmysle normy súkromnoprávnej, avšak v čase ... bola oprávnená uzavrieť zmluvu o odťahovej službe so spoločnosťou C. R.. R. K..S.., keďže faktické odstraňovanie prekážky cestnej premávky je vyňaté z verejnoprávnej normy a táto činnosť môže byť upravovaná v zmysle normy súkromnoprávnej, avšak v čase .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.