Nájdené rozsudky pre výraz: premávka na pozemných komunikáciách

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 908

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

407 dokumentov
78 dokumentov
9 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Odporca ako vlastník a držiteľ motorového vozidla bol podľa § 3 ods. 1 zák. č. 381/2001 Z.z. povinný uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Preto odporca porušil jeho povinnosti stanovené zákonom. Konanie odporcu by neospravedlňovala ani skutočnosť, ak by bolo vozidlo nepojazdné. Zákon presne vymedzuje dôvody, kedy nie je povinnosť poistenia vozidla. Podľa § 2 písm. f/ zák. č. 315/1996 Z.z. pre účely zákona o premávke na pozemných komunikáciách sa držiteľom vozidla rozumie fyzická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo práv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 17C/237/2011 5111233683 26.04.2012 JUDr. Vladimír Kozáčik ECLI:SK:OSZA:2012:5111233683.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina, v konaní pred samosudcom JUDr. Vladimírom Kozáčikom, v právnej veci navrhovateľa: Slovenská kancelária poisťovateľov, so sídlom Trnavská cesta 82, Bratislava, IČO: 36 062 235, právne zastúpený TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o.,
Právna veta: Podľa § 40 ods. 1 zák. č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách, kto spôsobil prekážku cestnej premávky, je povinný ju bezodkladne odstrániť. Ak to neurobí, odstráni ju na jeho náklady správca cesty. Podľa § 40 ods. 4 písm. a) zákona o premávke na pozemných komunikáciách, správca cesty môže odstrániť vozidlo, ktoré je ponechané na ceste vrátane chodníka, na náklady jeho prevádzkovateľa, ak je ponechané na mieste, kde je zastavenie alebo státie zakázané. Podľa § 3d ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej len „zákon o pozemných komunikáciách“), účelové ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Piešťany 5C/211/2009 2109215001 16.04.2012 Mgr. Katarína Arnouldová ECLI:SK:OSPN:2012:2109215001.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Piešťany sudkyňou Mgr. Katarínou Arnouldovou v právnej veci navrhovateľa: ASTER spol. s r.o., IČO: 31 319 807, so sídlom Mramorová 4, Bratislava, v zastúpení: LEGAL CARTEL s.r.o., IČO: 36 677 175, so sídlom Ľubinská 18,
Právna veta: Správne súd prvej inštancie konštatoval, že v danom prípade nejde o bezdôvodné obohatenie, ale o nárok žalobcu, ktorý vyplýva zo Zákonu č. 315/1996 Z.z.. (ust. § 40 citovaného zákona) v zmysle ktorého vyplýva žalovanému povinnosť uhradiť náklady odťahu motorového vozidla priamo správcovi komunikácie (ustanovenie § 40 zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť tomu, kto spôsobil prekážku cestnej premávky, ju bezodkladne odstrániť. Ak to neurobí, odstráni ju na jeho náklady správca cesty. Správca cesty môže odstrániť vozid ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 14Co/670/2013 1309203593 31. 01. 2017 JUDr. Darina Kuchtová ECLI:SK:KSBA:2017:1309203593.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Kuchtovej a členiek senátu JUDr. Kataríny Javorčíkovej a Mgr. Barbory Bartekovej v právnej veci žalobcu: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, so síd
Právna veta: Účinky zastúpenia účastníka na základe plnej moci nastupujú vo vzťahu k správnemu orgánu okamihom, keď sa o splnomocnení dozvedel. Splnomocnenie je vo svojej podstate len listinou osvedčujúcou uzavretie dohody o splnomocnení. Ak splnomocnenec toto splnomocnenie dodatočne predloží v lehote určenej správnym orgánom, nedostatok splnomocnenia je tým odstránený. Znamená to, že v prípade, ak splnomocnenec tvrdí, že je oprávnený konať namiesto splnomocniteľa, ale nepredloží plnomocenstvo, ide o odstrániteľnú vadu konania. Za takejto situácie je správny orgán povinný vyzvať splnomocniteľa (úča ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 8S/35/2017 7017200494 05. 12. 2019 JUDr. Jozef Kuruc ECLI:SK:KSKE:2019:7017200494.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Kuruca a členov senátu JUDr. Dany Bystrianskej a JUDr. Milana Končeka, v právnej veci žalobcu: NOTHEGGER Slovakia, s.r.o., so sídlom v Michalovciach, Továrenská 2, IČ
Kľúčové slová: obydlie je nedotknuteľné
Právna veta: Podľa Ústavy SR je obydlie nedotknuteľné. Ústavou garantovaná nedotknuteľnosť obydlia v tomto prípade znamená, že pokiaľ sa motorové vozidlo nachádzalo v obydlí, nebolo povinnosťou žalobkyne motorové vozidlo uzamykať, resp. mohlo toto vozidlo byť ponechané aj otvorené a mohli v ňom byť uložené aj doklady od vozidla a iné veci, pretože sa nachádzalo v obydlí, u ktorého je garantovaná Ústavou SR jeho nedotknuteľnosť a nikto doň nemôže vstúpiť bez súhlasu toho kto v ňom býva. Z tohto ponímania pojmu obydlie je irelevantné, či by sa v čase krádeže vozidlo nachádzalo v dome alebo na priľahlom pozem ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6Co/56/2013 8109207519 12.06.2013 JUDr. Eva Šofranková ECLI:SK:KSPO:2013:8109207519.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šofrankovej a členov senátu JUDr. Gabriely Klenkovej, PhD. a JUDr. Viery Kandrikovej v právnej veci žalobkyne Michaely Bašistovej, miesto podnikania Prešov, ul. Viho
Právna veta: Správne orgány si jednostranne osvojili tvrdenia príslušníkov a žalovaný sa žiadnym spôsobom nevysporiadal so správaním sa hliadky PZ, podľa sťažnosti žalobcu. Nie je pravda, že porušil zákon č. 315/1996 Z.z., práve naopak, správal sa v súlade s § 3 ods. 2 písm. a) v spojení s § 13 ods. 1 a § 14 zákona č. 315/1996 Z.z.. Riadne rešpektoval dopravné značenie, avšak aby predišiel škode na zdraví a majetku bol nútený predísť motorové vozidlo, ktoré pred ním začalo spomaľovať, zastavovať a následne odbočovať. Žalobca ani nevie aké ustanovenie § 5 ods. 3 zákona č. 315/1996 Z.z. mal porušiť a v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3S/114/2010 8010200945 21.02.2012 JUDr. Ľuboslava Mruškovičová ECLI:SK:KSPO:2012:8010200945.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľuboslavy Mruškovičovej a sudkýň JUDr. Kataríny Morozovej Nemcovej a JUDr. Moniky Tobiašovej v právnej veci žalobcu T. W., bytom J., W. č. XX, zastúpeného ADVOKÁ
Právna veta: Podľa § 40 ods. 5 zák. č. 315/1996 Z. z., ak vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky, alebo ak ide o vozidlo uvedené v ods. 4, môže o jeho odstránení rozhodnúť aj policajt. Také vozidlo správca cesty odstráni na náklady jeho prevádzkovateľa Vychádzajúc z citovaných zákonných ustanovení je nepochybné, že správa verejných komunikácií patrí jednoznačne do oblasti správneho práva a rovnako správca komunikácie vykonávajúci verejnú správu je tu orgánom verejnej správy. Vyplýva z nich rovnako, že jedine správca cesty, ktorým je obec, alebo právnická osoba ňou na tento účel založená, alebo zria ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava II 58C/153/2010 1209217138 27.01.2011 JUDr. Blanka Malichová ECLI:SK:OSBA2:2011:1209217138.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava II, v Bratislave, v konaní pred sudkyňou: JUDr. Blankou Malichovou, v právnej veci žalobcu: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie, Bratislava, zastúpeného: LEGAL CARTEL s. r. o., Ľub
Právna veta: Podľa § 36a citovaného zákona, náhrady poskytované podľa tohto zákona sú splatné v lehote podľa § 36 ods. 8. Ak má zamestnávateľ z dôvodu neprítomnosti zamestnanca na pracovisku zamestnávateľa znemožnené v lehote splatnosti poskytnúť náhrady v cudzej mene, poskytne ich v lehote splatnosti v eurách. S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti a citované zákonné ustanovenia mal súd preukázané, že návrh navrhovateľa je dôvodný. Medzi účastníkmi nie je sporným, že navrhovateľovi v súvislosti s výkonom práce prislúcha za mesiac júl 2011 mzda a cestovné náhrady v čiastke 1.290,91 eur tak, ako bo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Poprad 12Cpr/1/2011 8711212340 13.06.2012 JUDr. František Zelený ECLI:SK:OSPP:2012:8711212340.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Poprad samosudcom JUDr. Františkom Zeleným v právnej veci B. N. Q., U. B. W. Ú.O. XX, XXXX T., T. G., štátne občianstvo Maďarská republika, práv. zast. Y.D.. C. O., H., J. B. XX, W., proti odporcovi H., U..G..C.., Š. XXX,
Právna veta: Keďže správca komunikácie vykonávajúci verejnú správu pozemných komunikácií je pri tomto výkone orgánom verejnej správy, nevzťahuje sa na neho možnosť daná v Čl. 2 ods. 3 Ústavy SR (každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané), ale vzťahuje sa na neho Čl. 2 ods. 2 Ústavy SR, podľa ktorého štátne orgány môžu konať iba na základe Ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákona, a teda pri výkone preneseného výkonu štátnej správy nemôže postupovať nad rámec zákona, tzn. používať analogický inštitút súkromného práva napr. zmluvné zastúpenie, poverenie a splnomocnenie. K ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2Co/489/2011 1410211107 21.11.2012 JUDr. Darina Kriváňová ECLI:SK:KSBA:2012:1410211107.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte v zložení: predsedníčka senátu JUDr. Darina Kriváňová a členovia senátu: JUDr. Mária Hajdínová a JUDr. Ayše Pružinec Erenová, v právnej veci navrhovateľa: Q. Č. O. - W. Q., IČO: XX XXX XXX, B. K.
MENU