Nájdené rozsudky pre výraz: prenajímateľ

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6645

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1084 dokumentov
344 dokumentov
71 dokumentov
48 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 687 ods. 1 OZ prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi byt v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním bytu. Prenajímateľ je teda povinný udržiavať predmet nájmu v stave spôsobilom na riadne užívanie, odstraňovať závady v byte a podľa potreby vykonávať aj stavebné úpravy a iné podstatné zmeny bytu. Je pravdou, že prenajímateľ je povinný zabezpečiť nájomcovi nerušený výkon užívania bytu. Podľa zákona môže nájomca tento súhlas odoprieť iba z vážnych dôvodov a to napríklad z dôvodu vykonávania stavebných úprav v nevhodnom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava IV 4C/249/2011 1411210544 26.03.2012 JUDr. Jozefína Králová ECLI:SK:OSBA4:2012:1411210544.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava IV v konaní pred samosudkyňou JUDr. Jozefínou Královou, v právnej veci navrhovateľa: HABITAT, spol. s r.o. so sídlom Saratovská 4, Bratislava, IČO: 35 713 429 zastúpený JUDr. Eva Bellová, advokát so sídlo
Právna veta: Podľa § 699 O. z. (v znení platnom od 1. januára 1992, teda po nadobudnutí účinnosti zákona č. 509/1991 Zb.) musí nájomca právo na zľavu z nájomného alebo z úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu uplatniť u prenajímateľa bez zbytočného odkladu, pričom toto právo zanikne, ak sa neuplatnilo do šiestich mesiacov od odstránenia závad. Odstránením závad tu má zákonodarca na mysli ich odstránenie prenajímateľom (ktorého nájomca o závadách informoval alebo poprípade ak sa sám o ich existencii dozvedel) alebo priamo nájomcom. Lehota šiestich mesiacov je lehotou prekluzívnou, čo spôsobuje zánik ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 10Co/331/2010 2010899755 27.03.2012 Mgr. Dušan Čimo ECLI:SK:KSTT:2012:2010899755.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu Mgr. Dušana Čima a sudcov JUDr. Kataríny Slováčekovej a Mgr. Jozefa Mačeja v právnej veci žalobcu: Ing. U. Z., nar. XX. S. XXXX, N., V. XX, proti žalovanej: TT - Komfort, s.r.o., Trnava, Fra
Právna veta: Súd konštatuje, že uzatvorenie zmieru, obsahom ktorého je jednak konštatovanie, že povinnosť odporcu vydať určené veci zanikla plnením a jednak dohoda účastníkov o tom, že odporca zaplatí namiesto vydania veci navrhovateľovi 1,-Euro, je v súlade s hmotným právom. Účastníci konania si týmto spôsobom vyporiadali svoje vzťahy z pôvodne uzatvorenej zmluvy o nájme, počas konania bol navrhovateľ sčasti uspokojený tým, že odporca niektoré z vecí vydal dobrovoľne. V prípade vecí (tovaru), ktoré už reálne nemohli byť vydané bola namieste dohoda účastníkov o spôsobe vysporiadania takéhoto vzťahu. Súd p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Nové Mesto n/V 8Cb/208/2009 3509206263 27.10.2011 JUDr. Lenka Pavlovičová ECLI:SK:OSNM:2011:3509206263.10 Uznesenie Okresný súd v Novom Meste nad Váhom v právnej veci navrhovateľa HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., so sídlom Bratislava, Záhradnícka 91, IČO: 17324246, zast. JUDr. Jánom Havlátom, advokátom v Bratislave, Rudnayovo nám. 1, proti odporcovi decosa-nm, s.r.o
Právna veta: Z ustanovenia § 710 ods. 4 OZ vyplýva, že k predĺženiu výpovednej lehoty o ochrannú lehotu v trvaní 6 mesiacov môže dôjsť iba vtedy, ak nájomca preukáže prenajímateľovi, že ku dňu doručenia bol v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov. Z kontextu citovaného ustanovenia vyplýva, že k preukázaniu tejto skutočnosti prenajímateľovi zo strany nájomcu musí dôjsť skôr, ako uplynie základná výpovedná lehota, teda do konca uplynutia výpovednej lehoty, lebo neskôr po jej uplynutí a ukončení by už logicky nemohlo dôjsť k jej predĺženiu. Zákonodarca tiež výslovne vyžaduje, aby zo strany nájomcu došlo k preu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24Co/106/2012 2311200601 05.02.2013 JUDr. Ľubica Spálová ECLI:SK:KSTT:2013:2311200601.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Ľubica Spálová a členov senátu: JUDr. Magdaléna Krajčovičová a JUDr. Iveta Jankovičová, v právnej veci navrhovateľa: Mesto Galanta, so sídlom Galanta, Mierové námestie
Právna veta: Zmluvný vzťah z nájomnej zmluvy je v zásade zmluvným vzťahom prenajímateľa a nájomcu. V praxi môže dôjsť, a aj dochádza k prípadom, že do tohto vzťahu a do užívacieho práva nájomcu vstúpi tretia osoba, ktorá si prípadne uplatňuje k predmetu nájmu práva, ktoré sú nezlučiteľné s právami nájomcu. Občiansky zákonník takúto situáciu rieši ustanovením § 684, ktoré ukladá prenajímateľovi povinnosť urobiť potrebné právne opatrenia na jeho ochranu, ktorej nedodržanie je sankcionované možnosťou nájomcu odstúpiť od zmluvy. Toto ustanovenie vychádza z už uvedenej podstaty nájomného vzťahu, ktorým vlastník ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Galanta 20C/41/2007 2306205587 19.10.2010 JUDr. Martin Holič ECLI:SK:OSGA:2010:2306205587.12 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Galanta, v konaní pred sudcom JUDr. Martinom Holičom v právnej veci navrhovateľa: INVEST - REAL, a.s., so sídlom Nová Ulica 1588/68, Stupava 900 31, zast.: Lion Law Partners s.r.o., so sídlom Horná 32, 974 01 Banská Bystrica,
Právna veta: 12. Aj podľa názoru odvolacieho súdu súd prvej inštancie sa správne vyporiadal s otázkou výšky bezdôvodného obohatenia, ktorú posúdil v súlade s vyhotovením znaleckým posudkom, ktorý vychádzal z oceňovacieho predpisu vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších právnych predpisov. 13. V zmysle § 2 zák. č. 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých predpisov pozemok na účely tohto zákona je taký pozemok, ktorý je poľnohospodárskou pôdou, alebo časť tohto pozemku, pozemok zasta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24Co/185/2016 2312205608 06. 09. 2017 JUDr. Andrea Dudášová ECLI:SK:KSTT:2017:2312205608.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Andrea Dudášová a sudcov: JUDr. Magdaléna Krajčovičová a JUDr. Martin Holič, v právnej veci žalobcu: T. J., nar. XX.XX.XXXX, X., L. X, zastúpený advokátom: Mgr. Ma
Právna veta: Podľa ods. § 687 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak nájomná zmluva neurčuje inak, drobné úpravy v byte súvisiace s jeho užívaním a náklady spojené s bežnou údržbou uhrádza nájomca. Pojem drobných opráv a nákladov spojených s bežnou údržbou bytu upravuje osobitný predpis. Tretí ods. upravuje, že práva a povinnosti nájomcu - člena družstva, pokiaľ ide o vykonávanie drobných opráv v byte a pokiaľ ide o úhradu nákladov spojených s bežnou údržbou bytu, upravujú stanovy družstva. Citované ustanovenie upravuje povinnosť prenajímateľa, teda odporcu odovzdať nájomcovi byt v stave spôsobilom na riadne uží ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15Co/51/2013 6412212391 29.01.2014 JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI:SK:KSBB:2014:6412212391.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jaroslava Mikulaja a sudcov JUDr. Oľgy Maľovej a JUDr. Jaroslava Galla, v právnej veci navrhovateľa E. O., nar. XX. XX. XXXX, bytom L. Y., ul. L. R. X, proti
Právna veta: Ustanovenie § 667 ods. 1 Občianskeho zákonníka upravuje možnosti vykonania zmien na prenajatej veci. V odseku 1 sú upravené právne následky zmien vykonaných so súhlasom prenajímateľa v závislosti od toho, či sa prenajímateľ zaviazal na úhradu ich nákladov, alebo nie. V odseku 1 je vyjadrená predovšetkým zásada, podľa ktorej zmeny na veci je nájomca oprávnený vykonávať len so súhlasom prenajímateľa. V tomto odseku je vyjadrená aj ďalšia zásada, podľa ktorej ak prenajímateľ dal súhlas na vykonanie zmien, nájomca môže požadovať úhradu nákladov s tým spojených len v prípade, keď sa na to prenajíma ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4Co/464/2013 3811204376 02.04.2015 JUDr. Oľga Lichnerová ECLI:SK:KSTN:2015:3811204376.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Oľgy Lichnerovej a sudkýň JUDr. Alice Beňovej a JUDr. Ivety Martinákovej v právnej veci navrhovateľky S. A., s miestom podnikania v U., J. XX, F.: XXXXXXXX, zastúpenej Z..
Právna veta: Z ust. § 667 ods. 1 OZ jednoznačne vyplýva, že zmeny na veci je nájomca oprávnený vykonávať iba so súhlasom prenajímateľa a úhradu nákladov s tým spojených môže nájomca požadovať iba v prípade, že sa na to prenajímateľ zaviazal. V danom prípade žalobca sa mohol domáhať iba nákladov, ktoré prenajímateľ odsúhlasil a tieto boli aj zohľadnené. Podľa citovaného ustanovenia platí, že ak zmluva neurčuje inak, je oprávnený požadovať úhradu nákladov až po ukončení nájmu. Vysporiadanie nákladov spojených so zhodnotením veci, prípadne úpravou tak prichádza do úvahy až po ukončení nájmu, teda nie v čase ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15Co/251/2017 6216203603 19. 12. 2018 JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI:SK:KSBB:2018:6216203603.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jaroslava Mikulaja a sudcov JUDr. Jaroslava Galla a JUDr. Klaudie Koskovej, v právnej veci žalobcu: T. P., nar. XX. XX. XXXX, bytom P. XX, XXX XX P.
Právna veta: V ust. § 680 ods. 2 Obč. zák. je vyjadrená občianskoprávna zásada, že zmenou vlastníctva prenajatej veci sa neruší nájomný pomer k tejto veci. Zákon hovorí všeobecne len o zmene vlastníctva k prenajatej veci. Nezáleží teda na tom, akým právnym spôsobom došlo k zmene vlastníctva, či prevodom na základe zmluvy, či prechodom na základe dedenia alebo iným spôsobom. Nový vlastník prenajatej veci sa stane v dôsledku zmeny vlastníctva zo zákona prenajímateľom, vstupuje teda do práv doterajšieho prenajímateľa ex lege. Tento prechod práva z pôvodného prenajímateľa na nového prenajímateľa má svoj vplyv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 2Cob/36/2013 8709210933 13.06.2013 JUDr. Milan Majerník ECLI:SK:KSPO:2013:8709210933.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Majerníka a členov senátu JUDr. Ireny Dobňakovej a JUDr. Milana Šebeňa v právnej veci žalobcu: T. z. x., s.r.o., Puškinova 856/4, Vranov nad Topľou, IČO: 36 515 736,
MENU