SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187945
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64725
USSR: 35948
NSČR: 124682
NSSČR: 67459
USČR: 80175
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425623
Krajské súdy (ČR): 43784
Posledná aktualizácia
12.07.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: prenájom nebytových priestorov


Približný počet výsledkov: 298 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: prenájom nebytových priestorov
  • prenajom nájdené 10377 krát v 4258 dokumentoch
  • bytovy nájdené 120742 krát v 20770 dokumentoch
  • priestor nájdené 126979 krát v 30004 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 27 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 20 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument


Právna veta: Pokiaľ ide o odstúpenie od zmluvy, špeciálne ustanovenie zákona, tento postup neupravuje, sú obsiahnuté vo všeobecných ustanoveniach o nájme § 679 ods. 1 a 2 Obč. zákona, ktorý hovorí, že nájomca je oprávnený odstúpiť od zmluvy kedykoľvek, ak bola prenajatá vec, odovzdaná v stave nespôsobilom, na dohodnuté alebo obvyklé užívanie, alebo ak sa stane neskôr bez toho, aby nájomca porušil svoju povinnosť nespôsobilom na dohodnuté alebo obvyklé užívanie, ak sa stane neupotrebiteľnou, alebo ak sa mu odníme taká časť veci, že by sa tým zmaril účel zmluvy. Ak sú v miestnosti, ktoré boli prenajaté na ob ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Dunajská Streda 5Cb/102/2011 2211206197 19.10.2012 JUDr. Mária Jačeková Sziegel ECLI:SK:OSDS:2012:2211206197.7 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd v Dunajskej Strede pred sudkyňou JUDr. Máriou Jačekovou Sziegel v právnej veci žalobcu : L., R..K..S.., R. R. R. M. XXXX, D., A. : XX XXX XXX, zast. advokátom JUDr. Vladimírom Vágóm, so sídlom Bratislavská č. 47/59, .
Právna veta: Ustanovenie § 680 ods.2 OZ upravujúce prechod práv a povinností na nadobúdateľa prenajatej veci je obsiahnuté v rámci všeobecnej úpravy nájomnej zmluvy a dopadá aj na vzťahy, ktoré riešia prenájom nebytových priestorov, pretože zvláštna úprava tohto nájomného vzťahu, nachádzajúca sa v zák.č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, a to v nadväznosti na § 720 OZ neobsahuje špeciálne ustanovenie o dôsledkoch zmeny vlastníka prenajatej veci za trvania nájomného vzťahu, a preto je nutné použiť všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka o nájomnej zmluve ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43Cob/203/2011 6605201844 28.02.2012 JUDr. Drahomíra Dibdiaková ECLI:SK:KSBB:2012:6605201844.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej, členiek senátu JUDr. Evy Kmeťovej a JUDr. Daniely Maštalířovej v obchodnoprávnej veci navrhovateľa MAJOL s.r.o. so .
Právna veta: Odvolací súd má za to, že v danom prípade je dôvodné odstúpenie žalovanou od zmluvy , pretože prenajatá vec jej bola odovzdaná v stave, ktorá nie je spôsobilá na účel, ktorý bol dohodnutý v zmluve alebo aspoň na obvyklé užívanie (za obvyklé užívanie sa považuje také užívanie prenajatej veci, ktoré je primerané povahe a určeniu veci.) Výsledkami vykonaného dokazovania súdom prvej inštancie bolo potvrdené, že teplota nebytových priestorov v mesiaci január 2015 sa pohybovala od 15,5 °C do 18,5 °C a súd mal tak za preukázané, že žalobca ako prenajímateľ si nesplnil zmluvnú povinnosť udržiavať ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 1Cob/2/2019 8115212428 30. 05. 2019 JUDr. Marek Koščo ECLI:SK:KSPO:2019:8115212428.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mareka Košča a členov senátu JUDr. Viery Zoľákovej a JUDr. Milana Majerníka, v právnej veci žalobcu: G.. Ľ. F., A.. XX.X.XXXX, S. W. M. XXX, XXX XX F., právne zastúpený JUDr. Dušanom .
Právna veta: Podľa § 451 ods. 1 a 2 O. z. kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať (1). Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov (2). Skutočnou škodou treba rozumieť majetkovú ujmu, ktorá spočíva v zmenšení majetku poškodeného. Ide o rozdiel v hodnote poškodeného majetku pred spôsobením škody a po spôsobení škody na majetku. Tento rozdiel v hodnote majetku treba nahradiť či už peňažným plnením, alebo uveden ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nájomné, ale len nájomné uvedené vo vyhlásení obce Trebatice. Súd prvého stupňa opomenul, že obvyklé nájomné by sa vypočítavalo za prenájom nebytových priestorov, nie pozemku a to je rovnaké, bez ohľadu na to, kto vlastní pozemok. Je tak zrejmé, že bezdôvodné obohatenie žalovaných .
Právna veta: Nepochybne prejav na započítanie je možné učiniť i v priebehu súdneho konania ako obranu proti žalobe. K započítaniu (kompenzácii) v zmysle § 580 Občianskeho zákonníka je však potrebné, aby jeden z účastníkov urobil prejav smerujúci k započítaniu adresovaný druhému účastníkovi. Započítanie (kompenzácia) je totiž spôsob zániku vzájomne sa krycích pohľadávok dlžníka a veriteľa, ktorého základným predpokladom je: a) vzájomnosť pohľadávok, b) rovnaký druh plnenia, c) spôsobilosť pohľadávok na započítanie a d) právny úkon smerujúci k započítaniu. K zániku záväzku započítaním nedochádza automaticky, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že účastníci uzavreli dňa 23.9.2005 platnú zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 26/25/2005, predmetom ktorej bol prenájom nebytových priestorov v budove obchodno-kultúrneho centra, t.j. v nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve žalobcu. Konštatoval, že medzi účastníkmi nebol sporný vznik .
Právna veta: Z ust. § 667 ods. 1 OZ jednoznačne vyplýva, že zmeny na veci je nájomca oprávnený vykonávať iba so súhlasom prenajímateľa a úhradu nákladov s tým spojených môže nájomca požadovať iba v prípade, že sa na to prenajímateľ zaviazal. V danom prípade žalobca sa mohol domáhať iba nákladov, ktoré prenajímateľ odsúhlasil a tieto boli aj zohľadnené. Podľa citovaného ustanovenia platí, že ak zmluva neurčuje inak, je oprávnený požadovať úhradu nákladov až po ukončení nájmu. Vysporiadanie nákladov spojených so zhodnotením veci, prípadne úpravou tak prichádza do úvahy až po ukončení nájmu, teda nie v čase ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... MK-DS servis, s. r. o., so sídlom Nám. A. H. Škultétyho, Veľký Krtíš a žalovaný uzavreli nájomnú zmluvu na prenájom nebytových priestorov v katastrálnom území P. W. na LV č. XXXX, vchod č. X v suteréne, priestor č. X - 1. V tomto .
... dopĺňať iba so súhlasom oboch zmluvných strán na základe písomného dodatku. Realitná staromestská, a.s., Bratislava fakturovala Q. P. za prenájom nebytových priestorov nasledovné faktúry: Fa. č. 3110168 zo dňa 01.02.2011 vo výške 190,07 eur, splatná dňa 15.02.2011 .
... žalovaným (nájomcom) došlo dňa 05.03.2009 k uzavretiu Zmluvy o prenájme časti nehnuteľnosti, predmetom ktorej bol podľa bodu 1. prenájom nebytových priestorov, a to kancelárskych priestorov v budove AB na IV. posch. miest č. 401 o výmere 18 m2 a časť chodby .
... aj stavy vodomeru, plynomeru a elektromeru. Žalovaný v 1. rade si svoje záväzky titulom nájomného a odplaty za služby za prenájom nebytových priestorov nesplnil. Dňa 27. 05. 2010 uzavreli žalovaný v 2. rade ako pristupujúci dlžník a navrhovateľ písomnú dohodu o pristúpení k .
... vo VÚB, a.s. odôvodnenie: Dňa 24.5.2012 navrhovateľ podal návrh proti odporcovi, v ktorom žiadal zaplatiť nájomné za prenájom nebytových priestorov na základe zmluvy zo dňa 15.1.2007 v znení dodatku č. 1/2008 zo dňa 12.2.2008 a .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.