Nájdené rozsudky pre výraz: preskúmanie rozhodnutia o priestupku súdom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 118

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

62 dokumentov
9 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Právna úprava správnych rozhodnutí (vrátane rozhodnutí sankčnej povahy) sa riadi zásadou dvojinštančnosti správneho konania a teda na preskúmanie rozhodnutia je príslušný zásadne správny orgán druhého stupňa. Zásadu dvojinštančnosti správneho konania premietnutej do § 53 správneho poriadku riadne upravuje aj zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, ktorý v § 83 ods. 2 jasne ustanovuje, že návrh na preskúmanie rozhodnutia o priestupku súdom možno podať až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní. Odlišný postup pri preskúmavaní priestupkov a iných správnych deliktov by bol váž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 4Sp/191/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1012211094 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 08. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubomír Šramko ECLI: ECLI:SK:KSBA:2014:1012211094.2 Rozhodnutie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: MOONSTEP, a.s., IČO: 36 354 503 so sídlom Záhradnícka
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Nakoľko uloženie pokuty za spáchanie priestupku na úseku držania psov je správnym trestaním, ktoré ako také vždy predstavuje prenesený výkon štátnej správy, pričom orgánom príslušným na prejednanie podaného odvolania proti nemu je Okresný úrad ako druhostupňový správny orgán, rozhodol súd pri aplikácii ust. § 104 ods. 1 O.s.p. tak, ako je uvedené v prvom a druhom výroku tohto uznesenia. Uvedený právny záver vyplýva aj z ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (napr. rozhodnutia 3Sžo/55/2012, 5Rks/3/2013, 8Rks/1/2012, 4Sžo/35/2014), podľa ktorej je rozhodnutie orgánu samospr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 4Sp/107/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1012201522 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 08. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubomír Šramko ECLI: ECLI:SK:KSBA:2014:1012201522.1 Rozhodnutie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľky: pani T. O., bytom O. F.. Č.. X, L., proti odporcovi:
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Trestanie za správne delikty (priestupky a iné správne delikty fyzických osôb - podnikateľov a správne delikty právnických osôb) musí v zmysle čl. 154c Ústavy Slovenskej republiky (ďalej aj „ústava“) a čl. 6 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd publikovaného pod č. 209/1992 Zb. (ďalej len „Dohovor) podliehať rovnakému režimu ako trestný postih za trestné činy. Z tohto hľadiska treba vykladať aj všetky záruky, ktoré sa poskytujú obvinenému z trestného činu. Hranice medzi trestnými deliktami, za ktoré ukladá trest súd a deliktami za ktoré ukladajú san ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/177/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7013200916 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 06. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7013200916.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu Alkatras s.r.o., Košická 2690, Trebišov, proti žalovanému Mestu Treb
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zákon o priestupkoch nepozná pojem „verejný činiteľ“. Z tohto dôvodu je potrebné analogicky aplikovať definíciu verejného činiteľa z Trestného zákona. Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu je len protiprávnym konaním občana proti občanovi. Verejný činiteľ sa môže svojich práv na ochranu osobnosti domáhať v občianskom súdnom konaní. Nie je možné postihnúť deliktuálne spôsobilú fyzickú osobu za to, že slovne atakuje verejného činiteľa, a to mimo ústneho pojednávania, či iného procesného konania, umožňujúceho uloženie poriadkového opatrenia. Verejní činitelia z titulu svojej funkcie sú nevy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 21S/90/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5014200615 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 08. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Veronika Poláčková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2015:5014200615.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Veroniky P
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prešov 21S/3/2013 8113225912 28.10.2013 JUDr. Jaroslav Kanderka ECLI:SK:OSPO:2013:8113225912.1 Uznesenie Okresný súd Prešov, v právnej veci žalobcu: P., nar. X.X.XXXX, trvale bytom XXX XX O.roti žalovanému: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove, Krajský dopravný inšpektorát, Pionierska ulica 33, 080 01 Prešov, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, takto
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 4S/34/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2610210282 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Soňa Langová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2012:2610210282.2 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobkyne: R.. P. X., Q.. X.XX.XXXX, bytom Y.. O. G. J. XXXX/ X, XXX X
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 5Sp/12/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8013200354 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 11. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboslava Mruškovičová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2013:8013200354.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci navrhovateľa C. A., bytom D. X. T. XX, D., zastúpeného JUDr. Jánom
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2S/35/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1015200266 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 03. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Viliam Pohančeník ECLI: ECLI:SK:KSBA:2015:1015200266.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľky: U.. A. G., zodpovedná vedúca biofarmy prevádzkovanej
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Sp/19/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200847 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200847.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky R. U., nar. XX.XX.XXXX, Š. Č.. X, XXX XX G., proti odporcovi
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 20Sp/23/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2015200640 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 09. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Róbert Foltán ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015:2015200640.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci navrhovateľky: Y. G., nar. XX.XX.XXXX, bytom H. T.. T. X, XXX XX Z., proti od
MENU