SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1204339
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65223
USSR: 36154
NSČR: 125344
NSSČR: 67710
USČR: 80388
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426384
Krajské súdy (ČR): 46135
Posledná aktualizácia
09.08.2020 22:27

Nájdené rozsudky pre výraz: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia


Približný počet výsledkov: 12775 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
  • preskumanie nájdené 159375 krát v 77717 dokumentoch
  • zakonnost nájdené 85890 krát v 31583 dokumentoch
  • rozhodnutie nájdené 5032853 krát v 426310 dokumentochPrávna veta: Súdna prax pripúšťa možnosť preskúmavania zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu o nepriznaní postavenia účastníka, avšak len pod podmienkou, že správne konanie, do ktorého chce žalobca vstúpiť, v čase preskúmavania zákonnosti rozhodnutia o nepriznaní postavenia účastníka správneho konania žalobcovi trvá. Preto je potrebné, aby súd v každom konkrétnom konaní zisťoval stav správneho konania, konkrétne či sa nejedná o právoplatne skončenú vec. V prípade zistenia, že správne konanie je právoplatne skončené je potrebné zastaviť podľa § 250b ods. 3 O.s.p., keďže, ako je vyššie uvedené, neexistuje ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5S/24/2013 1013200170 06.05.2014 JUDr. Viera Šebestová ECLI:SK:KSBA:2014:1013200170.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: Lesoochranárske zoskupenie VLK, so sídlom Tulčík 27, IČO: 31 303 862, zastúpený JUDr. Ivetou Rajtákovou, advokátkou, Štúrova 20, 042 83 Košice, proti žalovanému: Ministerstvo životného prostredia .
Právna veta: Obec je povinná v prípade rozsiahlej novej výstavby mať Územný plán obce, ktorý stanoví zásady priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce a až na základe schváleného územného plánu obce, je možné vydať územné rozhodnutie na predmetnú stavbu. V tomto prípade bola v rámci projektovej dokumentácie stavby spracovaná urbanistická štúdia lokality, ktorá môže byť podkladom pre spracovanie a obstaranie územného plánu a následne vyhlásením jeho záväzných častí sa stane záväzným územnoplánovacím podkladom regulujúcim stavebnú činnosť v území.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/155/2011 1011201418 05.04.2012 JUDr. Monika Valašíková PhD. ECLI:SK:KSBA:2012:1011201418.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Moniky Valašikovej, PhD. a členov senátu JUDr. Nory Puchelovej a JUDr. Renáty Janákovej v právnej veci žalobcu: DREVODOMY RAJEC, s.r.o. IČO 44 261 004, so sídlom .
Právna veta: Zmena územného rozhodnutia sa vykonáva nahradením pôvodného rozhodnutia novým rozhodnutím. Dôvody jeho zmeny môžu byť rozmanité a uplatňovať ich môže jednak navrhovateľ a jednak z vlastného podnetu stavebný úrad. Pri konaní sa postupuje obdobne ako pri riadnom územnom konaní. Návrh na zmenu územného rozhodnutia sa prerokuje s tými istými účastníkmi konania, resp. s ich právnymi nástupcami a dotknutými orgánmi, ktorí sa zúčastňovali na pôvodnom konaní. Stavebný úrad môže povoliť, resp. nepovoliť výnimku z rozhodnutia o chránenom území, ochrannom pásme a o stavebnej uzávere vydaného v správnom k ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/61/2011 1011200581 08.03.2012 JUDr. Nora Majerníková ECLI:SK:KSBA:2012:1011200581.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Puchelovej a členov senátu JUDr. Moniky Valašikovej, PhD. a JUDr. Mariána Trenčana v právnej veci žalobcu: C. N., bytom S. XX, C., právne zastúpený: JUDr. Ján Garaj, .
Právna veta: Podľa ust. § 64a zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení ods. 1, daňovník je povinný oznámiť svoj zámer vojsť motorovým vozidlom do historickej časti mesta a zotrvať motorovým vozidlom v historickej časti mesta správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Podľa ods. 2 obec vyrúbi daň rozhodnutím. Vyrúbená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Súd má teda za to, že v zmysle úst. § 64a zákona o miestnych daniach, daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v histor ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5S/344/2012 1012201973 06.05.2014 JUDr. Dáša Filová ECLI:SK:KSBA:2014:1012201973.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dáši Filovej a členiek senátu JUDr. Viery Šebestovej a JUDr. Anny Peťovskej, PhD., v právnej veci žalobcu: G. H., bytom Vl. V. XXXX/XX, XXX XX F., zastúpený JUDr. Jozef Zámožík, .
Právna veta: Zo Zákona o vlastníctve bytov vyplýva, že správca musí správu vykonávať len podľa zákona o vlastníctve bytov a podľa zmluvy o výkone správy. Z pojmového vymedzenia správy je zrejmé, že pod správou je potrebné rozumieť činnosť správcu spočívajúcu v obstaraní služieb a tovarov za účelom zabezpečenia činností uvedených v § 6 ods. 2 Zákona o vlastníctve bytov, ako aj všetkých ďalších činností, ktoré sú potrebné na riadny výkon správy. Pri výkone správy je pritom správca povinný konať s odbornou starostlivosťou, to znamená na úrovni osobitnej schopnosti a starostlivosti, ktorú možno rozumne od neho ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 2S/48/2013 8013201121 02.05.2014 JUDr. Katarína Morozová Nemcová ECLI:SK:KSPO:2014:8013201121.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Morozovej Nemcovej a sudkýň JUDr. Ľuboslavy Mruškovičovej a JUDr. Moniky Tobiašovej v právnej veci žalobcu SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, so sídlom Volgogradská 88 .
Právna veta: V danom prípade osadenie stavby je v rozpore s § 6 ods. 2 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z. o VTP na výstavbu, ­osadením navrhovanej stavby bude užívanie susedných pozemkov trvalo obmedzené a je predpokladom občiansko­právnych sporov. Na tomto mieste je potrebné zdôrazniť, že úlohou správneho orgánu je dôsledné posúdenie návrhu, či vyhovuje všeobecne technickým požiadavkám na výstavbu, vzájomný súlad stanovísk dotknutých orgánov a posúdenie vyjadrení účastníkov a ich námietok.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 1S/8/2012 8012200040 08.11.2012 JUDr. Viera Zoľáková ECLI:SK:KSPO:2012:8012200040.7 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Zoľákovej a sudkýň Mgr. Magdalény Želinskej a JUDr. Evy Slávikovej v právnej veci žalobcu D. W., A. Q., XXX XX právne zastúpeného JUDr. Ivanou Harbuľákovou Škárovou, advokátkou, .
Právna veta: Rekonštrukcia je súbor stavebných úprav, ktoré pri zachovaní vonkajšieho pôdorysného a výškového ohraničenia objektu, zasahujú do stavebných konštrukcií. Tieto zásahy menia technické parametre (napr. dispozičné riešenie, únosnosť, tepelnú priepustnosť), prípadne aj účel stavebného objektu. Novostavba je od základov novovybudovaný stavebný objekt. Z odbornej literatúry všeobecne vyplýva názor, že novostavba nie je tak technicky náročná ako rekonštrukcia, vzhľadom na to, že pri novostavbe si stavebník sám určuje podmienky, rozmery, priestorové a tvarové riešenie, pričom pri rekonštrukcii sa napr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sžf/16/2012 9010010153 25.09.2012 JUDr. Jana Zemková ECLI:SK:NSSR:2012:9010010153.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcov: 1. Banskobystrický samosprávny kraj, IČO: 37 828 100, Námestie SNP 23, .
Právna veta: Proces povoľovania stavieb prechádza určitými špeciálnymi fázami, kde prvá fáza musí byť právoplatne ukončená a až potom môže nastúpiť druhá fáza povolenia stavby a to ako hlavnej stavby, tak s ňou súvisiacich stavieb, ktoré bez hlavnej stavby nemajú žiadny význam. Pri povoľovacom procese sa okrem všeobecného stavebného úradu, ktorý povoľuje hlavnú stavbu zúčastňujú tohto procesu ďalšie špeciálne stavebné úrady, ktoré povoľujú ďalšie súvisiace a podmieňujúce investície, ako je úrad životného prostredia, v prípade stavebných objektov súvisiacich s vodou a odkanalizovaním, úrad dopravy v prípade ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 26S/14/2011 4011200569 12.04.2012 JUDr. Pavol Pilek ECLI:SK:KSNR:2012:4011200569.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Pileka a členov JUDr. Romana Greguša a Mgr. Erika Németha v právnej veci žalobcu: J. H., nar. XX.XX.XXXX, K. nad U. XX, XXX XX U. K., zastúpeného: Advokát Pirč, s.r.o., IČO: 36 855 910, .
Právna veta: Vyvlastnenie je najširšie upravené v stavebnom zákone (§ 108 až § 116), ktorý okrem toho, že vymedzuje účely, na ktoré možno vyvlastniť alebo vlastnícke právo k nehnuteľnostiam obmedziť, upravuje aj základné predpoklady na vyvlastnenie a určuje špeciálny procesný postup, podľa ktorého sa postupuje v každom vyvlastňovacom konaní. Niektoré účely vyvlastnenia obsiahnuté v stavebnom zákone do jeho novelizácie v roku 1992 smerovali predovšetkým k plneniu hospodárskych úloh štátu, avšak zmenou štruktúry ekonomických subjektov, ich právnym postavením a komerčným charakterom sa ocitli mimo vymedzeného ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5S/186/2012 1012201020 11.12.2012 JUDr. Dáša Filová ECLI:SK:KSBA:2012:1012201020.2 Rozhodnutie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Dáši Filovej a členov senátu JUDr. Viery Šebestovej a JUDr. Anny Peťovskej, PhD., v právnej veci žalobcu: L.. O. G., D.. slobody XXX, XXX XX G. D. O., zastúpený: Mgr. Miroslav Hanec, advokát, Hruštiny 602, .
Právna veta: V prípade reštitúcií nejde o ochranu existujúceho majetku oprávnenej osoby, ale o navrátenie vlastníctva strateného v rozhodujúcom období (od 25. februára 1948 do januára 1990). Právo na reštitúciu je osobitný druh majetkového práva, ktorého vznik je podmienený splnením zákonom stanovených podmienok. Jednak sú to objektívne podmienky - strata vlastníckeho práva v rozhodujúcom období, strata vlastníckeho práva niektorým zo zákonom stanovených dôvodov, uplatnenie nároku v zákonom stanovenej prekluzívnej lehote, ako aj subjektívne podmienky. Splnenie týchto podmienok má konštitutívny význam, to ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 24Sp/35/2013 6013201239 28.11.2013 JUDr. Drahomíra Mikulajová ECLI:SK:KSBB:2013:6013201239.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v konaní pred samosudkyňou JUDr. Drahomírou Mikulajovou v právnej veci navrhovateľov: 1/ I. O., rod. I., nar. XX.XX.XXXX, O. 5, B., 2/ X.. I. A., rod. O., nar. XX.XX.XXXX, bytom I. C. X, B., 3/ D.. L. A .
Právna veta: Ak zákonodarca výslovne uzákonil inštitút dlhšieho reklamného oznámenia, z tejto skutočnosti ešte nevyplýva existencia jeho opaku, ktorým by malo byť tzv. kratšie reklamné oznámenie. Takýto právny inštitút zákonodarca neustanovil, a ani to nebolo potrebné, vzhľadom na to, že ako správne uvádza žalovaná, dlhšie reklamné oznámenie nie je opakom žiadneho zákonom nepomenovaného inštitútu komerčnej komunikácie, ale pojem „dlhšie“ slúži len na dostatočne zreteľné odlíšenie od reklamy. Ak by sa jednalo o reklamu, musí komunikát spĺňať kumulatívne tri nasledujúce definičné prvky: ide o verejné oznámen ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Žalobcovi súd náhradu trov konania nepriznáva. odôvodnenie: Včas podanou žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa 18.07.2012 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovanej č. RL/030/2012 zo dňa 03.04.2012 vydaného v konaní č. 546-PLO/O7147/2011, ktorým ... Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava, proti žalovanej: Rada pre vysielanie a retransmisiu, Dobrovičova 8, 811 09 Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. RL/030/2012 zo dňa 03.04.2012, takto rozhodol: Súd žalobu z a m i e t .
Právna veta: Stoličky, stoly, kreslá, elektronika, kalendáre na stenách, ako aj množstvo listín, nemožno považovať za štandardné vybavenie staveniska, nakoľko nemožno ich považovať za zariadenia potrebné na uskutočňovanie stavby. Ustanovenie § 43i ods. 1 Stavebného zákona jasne definuje, čo možno rozumieť pod pojmom stavenisko, pričom tento priestor je definovaný jasným účelom - na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby (čo v prejednávanej veci nebolo splnené) a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zariadenie staveniska slúži dočasne prevádzkov ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , advokátom so sídlom Tomášikova 4, Bratislava, proti žalovanej: Slovenská stavebná inšpekcia, riaditeľstvo inšpekcie, Lamačská cesta 8, Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 0100811/166/2011-SSI 61-Pu zo dňa 5. septembra 2011, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu .
Právna veta: Podstatou správneho súdnictva je ochrana práv občanov a právnických osôb, o ktorých sa rozhodovalo v správnom konaní; ide o právny inštitút, ktorý umožňuje, aby sa každá osoba, ktorá sa cíti byť rozhodnutím či postupom orgánu verejnej správy poškodená, dovolala súdu, ako nezávislého orgánu a vyvolala tak konanie, v ktorom správny orgán už nebude mať autoritatívne postavenie, ale bude účastníkom konania s rovnakými právami, ako ten, o koho práva v konaní ide. Úlohou správneho súdu pri preskúmaní zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu podľa piatej časti druhej hlavy Občianskeho súdneh ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nad stranami tieto skutočnosti za žalobcu nevyhľadáva, keďže práve oni majú tvoriť obsah žaloby a určovať rozsah preskúmania zákonnosti rozhodnutia súdom). Súd teda nemôže z vlastnej iniciatívny nahradiť prejav vôle žalobcu a sám vyhľadávať možné právne vady ... zo dňa 2.1.2013, doručenou tunajšiemu súdu dňa 4.1.2013 sa žalobca prostredníctvom právneho zástupcu domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. KSÚ-OSP2012/00736/Ho zo dňa 18.10.2012, ktorým žalovaný správny orgán zmenil prvostupňové .
Právna veta: Trestanie za správne delikty (priestupky za správne delikty právnických osôb a správne delikty fyzických osôb - podnikateľov) musí podliehať rovnakému režimu ako trestný postih za trestné činy. Z tohto hľadiska treba vykladať aj všetky záruky, ktoré sa poskytujú obvinenému z trestného činu. Hranice medzi trestnými deliktami, za ktoré ukladá trest súd a deliktami, za ktoré ukladajú sankcie správne orgány, sú určené prejavom vôle zákonodarcu a nie sú odôvodnené prirodzenými právnymi princípmi, keďže čl. 6 ods. 1 prvá veta dohovoru hovorí „o oprávnenosti akéhokoľvek trestného obvinenia“ je podľa ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy. Pri preskúmaní zákonnosti rozhodnutia súd skúma, či žalobou napadnuté rozhodnutie je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, teda ... JUDr. Jela Mikušková, Račianska 66, Bratislava proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, Banská Bystrica o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1100302/1/468023/2013/5085 zo dňa 21.10.2013, takto rozhodol: Krajský súd v .
Právna veta: V danom prípade treba vychádzať zo skutočnosti, že samotnému meritórnemu rozhodnutiu v stavebnom konaní predchádza vydávanie iných aktov tzv. podkladových a podmieňujúcich aktov, akým je v danom prípade aj záväzné stanovisko krajského pamiatkového úradu. V praxi sa totiž vyskytujú situácie kedy k realizácii určitej činnosti napr. aj pri dodatočnom povoľovaní stavby je potrebné vydať niekoľko správnych aktov, pričom skôr vydané správne akty podmieňujú správne akty, ktoré boli vydané neskôr. Všetky tieto správne akty teda tvoria určitú časovú a logickú postupnosť. Existujú dva druhy väzieb v rám ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . V., bytom U. XX, XXX XX T. a 2/ V. V., bytom U. XX, XXX XX T.,o návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č.KSÚ-OSP-210/00815/Gi zo dňa 27.9.2010 takto rozhodol: Krajský súd v Trnave napadnuté rozhodnutie .
Právna veta: Pre doručovanie do vlastných rúk platí § 24 zákona č. 71/1967 Zb., v ktorého ods. 2 sú ustanovené podmienky, za ktorých nastáva tzv. fikcia doručenia rozhodnutia. Ide o situáciu pri náhradnom doručovaní, kedy účinky doručenia písomnosti nastanú ex lege po uplynutí ustanovenej doby aj voči tomu, kto písomnosť fakticky neprevzal. Účelom fikcie v práve je posilniť právnu istotu. Právna fikcia je nástrojom výnimočným, striktne určeným pre naplnenie jedného z hlavných ústavných postulátov právneho poriadku v podmienkach právneho štátu. Aby mohla právna fikcia svoj účel naplniť (dosiahnutie pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Žalobou doručenou Najvyššiemu súdu SR dňa 18.7.2011 a následne postúpenou tunajšiemu súdu sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 22543/2011 zo dňa 15.4.2011. Týmto rozhodnutím označeným ako „Preskúmanie oneskoreného odvolania ... , Mierová 87, Humenné proti žalovanému: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 22543/2011 zo dňa 15.4.2011, jednohlasne, takto rozhodol: Krajský súd v Bratislave .
Právna veta: Pre úplnosť Ústavný súd Slovenskej republiky dodal, že hoci špecifiká súdnych či administratívnych konaní, či ich konkrétnych súčastí sa môžu prejaviť aj v obmedzení základných práv a slobôd ich účastníkov, limity takýchto obmedzení aj v takýchto prípadoch predstavuje čl. 13 ods. 4 ústavy, v súlade s ktorým treba pri obmedzovaní základných práv a slobôd dbať na ich podstatu a zmysel. Takéto obmedzenia sa môžu použiť len na ustanovený cieľ. Podľa názoru ústavného súdu však výklad najvyššieho súdu, v súlade s ktorým nie je možné vykonávať žiadne opravy (úpravy), resp. spresnenia splnomocne ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 25, Bratislava, proti žalovanému: Daňový úrad Trenčín, so sídlom K dolnej stanici 22, Trenčín, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 671/320/33415/2011/Kov zo dňa 7. novembra 2011, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v .
Právna veta: Krajský súd súhlasí s názorom žalobcu, že pre posúdenie žalobcu z hľadiska vyhovenia žiadosti o registráciu pre DPH, tzv. dobrovoľná registrácia, nie je podstatné, či zdaniteľná osoba žalobca vykonáva ekonomickú činnosť v súlade s § 3 zákona o DPH len v sídle podnikania. Súčasne krajský súd poukazuje, že pokiaľ žalobca požiadal o dobrovoľnú registráciu správne orgány postupovali správne, keď v súlade so žiadosťou, v ktorej uviedol základné informácie, teda obchodné meno, sídlo žalobcu preverovali predovšetkým v označenom sídle žalobcu, či žalobca reálne, fakticky nejakú konkrétnu činnosť vyko ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Folkušová č. 108, IČO: 44 398 018 proti žalovanému: Daňový úrad Martin, Jesenského 23, 036 32 Martin, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 666/420/76437/10/Kor zo dňa 16.09.2010, takto jednomyseľne rozhodol: Krajský súd žalobný návrh z .
Právna veta: Podľa názoru súdu správca dane vychádzal z nesprávneho výkladu ust. § 24 ods.1 zák.č. 563/2009 Z.z. o rozložení dôkazného bremena. Dôkazné bremeno daňového subjektu nie je absolútne. Nemožno ho ponímať extenzívne a rozširovať ho na preukázanie všetkých resp. akýchkoľvek skutočností, teda i tých ohľadne ktorých takáto povinnosť stíha úplne iný subjekt. Nemožno sa preto stotožniť so záverom žalovaného, že žalobca neuniesol dôkazné bremeno, pričom takýto záver je vyvodzovaný z toho, že odvolateľ nepreukázal okolnosti týkajúce sa skutočnosti ohľadne samotného plnenia jeho dodávateľa, dopravy ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . X., X. Č.. X, proti žalovanému Daňovému riaditeľstvu SR, so sídlom U. U., Q. I.. Č.. XX, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 24. 2. 2011 č. I/223/3748-22262/2011/990057-r takto rozhodol: Podľa § 250j ods .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.