Nájdené rozsudky pre výraz: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 37307

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

19039 dokumentov
1510 dokumentov
69 dokumentov
25 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 47. Konanie žalobcu po formálnej stránke vykazovalo znaky porušenia povinnosti uvedenej v ustanovení § 10a ods. 1 v spojení s § 4 ods. 2 Zákona o diaľničnej známke, teda že ako prevádzkovateľ motorového vozidla nezabezpečil, aby pri užívaní vymedzených úsekov ciest motorovým vozidlom bola splnená povinnosť úhrady diaľničnej známky. Bolo použité motorové vozidlo na takom úseku cesty, kde bola povinnosť, aby na toto motorové vozidlo bola splnená povinnosť úhrady diaľničnej známky a v súvislosti s evidenčným číslom motorového vozidla, ktoré malo v čase použitia vymedzeného úseku cestnej kom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 23S/237/2019 6019200678 27. 05. 2020 JUDr. Silvia Zdráhalová Rúfusová ECLI:SK:KSBB:2020:6019200678.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd správny, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Silvie Zdráhalovej Rúfusovej (sudca spravodajca) a členov JUDr. Drahomíry Mikulajovej a JUDr. Martina Ľuptáka, PhD., v
Právna veta: Podľa § 246 ods. 1 O.s.p. na preskúmavanie rozhodnutí a postupov sú vecne príslušné krajské súdy, ak zákon neustanovuje inak. Podľa § 246a ods. 1 O.s.p. miestne príslušným je súd, v obvode ktorého má sídlo správny orgán, ktorého rozhodnutie a postup sa preskúmava, ak nie je ustanovené inak. Ak ide o rozhodnutie orgánu s pôsobnosťou pre celé územie SR, okrem ústredných orgánov štátnej správy, miestne príslušným je krajský súd, v ktorého obvode je všeobecný súd navrhovateľa (žalobcu). Podľa § 250d ods. 2 O.s.p. ak predseda senátu zistí, že nie je vecne alebo miestne príslušný, postúpi vec uznes ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 14S/79/2013 2013200574 11.11.2013 JUDr. Pavol Laczo ECLI:SK:KSTT:2013:2013200574.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci žalobcu: SLOVAKIA PLAY, spol. s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 315, 905 01 Senica, IČO: 18 048 595, právne zast. JUDr. Agáta Džačovská, advokátka so sídlom Hviezdoslavova 315, 905 01 Senica, proti žalovanému: Daňový úrad Košice, so
Právna veta: Žalobca v súdnom konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného (podľa druhej hlavy, piatej časti OSP), pokiaľ nemá sám právnické vzdelanie a pokiaľ nejde o výnimky uvedené v § 250a OSP, musí byť obligatórne zastúpený advokátom. Nedostatok podmienky povinného zastúpenia žalobcu v správnom súdnictve je možné odstrániť tým, že žalobca predloží súdu doklad o tom, že má právnické vzdelanie sám, alebo ak takéto vzdelanie žalobca nemá, dodatočne si zvolí kvalifikovaného zástupcu (advokáta) zapísaného v zozname advokátov vedeným Slovenskou advokátskou komorou a k žalobe pripojí jemu udelené s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 11S/105/2014 4014200559 18.12.2014 JUDr. Marta Molnárová ECLI:SK:KSNR:2014:4014200559.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v právnej veci žalobcu: JUDr. Emil Vančík, súdny exekútor, Exekútorský úrad Nové Zámky, Rákocziho 12, bytom Nový Svet 26, Nové Zámky, proti žalovanému: Slovenská komora exekútorov, disciplinárna komisia, so sídlom Š
Právna veta: Rekonštrukcia je súbor stavebných úprav, ktoré pri zachovaní vonkajšieho pôdorysného a výškového ohraničenia objektu, zasahujú do stavebných konštrukcií. Tieto zásahy menia technické parametre (napr. dispozičné riešenie, únosnosť, tepelnú priepustnosť), prípadne aj účel stavebného objektu. Novostavba je od základov novovybudovaný stavebný objekt. Z odbornej literatúry všeobecne vyplýva názor, že novostavba nie je tak technicky náročná ako rekonštrukcia, vzhľadom na to, že pri novostavbe si stavebník sám určuje podmienky, rozmery, priestorové a tvarové riešenie, pričom pri rekonštrukcii sa napr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sžf/16/2012 9010010153 25.09.2012 JUDr. Jana Zemková ECLI:SK:NSSR:2012:9010010153.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcov: 1. Banskobystrický samosprávny kraj, IČO: 37 828 100, Námestie
Právna veta: Rozhodnutie o oprave chyby v katastrálnom konaní nenahrádza a ani nemôže nahrádzať rozsudok súdu vo veci určenia práva alebo právneho vzťahu k nehnuteľnostiam. Účelom konania o oprave chýb nie je riešiť vlastnícky spor, ktorého riešenie patrí do výlučnej právomoci súdu, a preto oprava údajov nemôže obsahovo zodpovedať výmazu pôvodného vlastníka. Rozhodnutie o oprave chýb, týkajúce sa údajov katastra uvedených v liste vlastníctva, môže byť vydané len z dôvodov ustanovených v § 59 ods. 1 písm. a) alebo c) katastrálneho zákona. Podkladom pre vydanie rozhodnutia o oprave chýb vydaného podľa § 59 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 14S/86/2013 2013200605 20.11.2014 JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI:SK:KSTT:2014:2013200605.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubomíra Bundzela a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Pavla Lacza v právnej veci žalobcu: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie č.
Právna veta: V danom prípade osadenie stavby je v rozpore s § 6 ods. 2 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z. o VTP na výstavbu, -osadením navrhovanej stavby bude užívanie susedných pozemkov trvalo obmedzené a je predpokladom občiansko-právnych sporov. Na tomto mieste je potrebné zdôrazniť, že úlohou správneho orgánu je dôsledné posúdenie návrhu, či vyhovuje všeobecne technickým požiadavkám na výstavbu, vzájomný súlad stanovísk dotknutých orgánov a posúdenie vyjadrení účastníkov a ich námietok.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 1S/8/2012 8012200040 08.11.2012 JUDr. Viera Zoľáková ECLI:SK:KSPO:2012:8012200040.7 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Zoľákovej a sudkýň Mgr. Magdalény Želinskej a JUDr. Evy Slávikovej v právnej veci žalobcu D. W., A. Q., XXX XX právne zastúpeného JUDr. Ivanou Harbuľákovou Škárovou,
Právna veta: Pri riešení otázky, či práva a právom chránené záujmy konkrétnych osôb môžu byť rozhodnutím o využití územia priamo dotknuté, treba vyhodnotiť, či výsledok konania - rozhodnutie o využití územia môže spôsobiť priamy zásah do právnej pozície tvrdeného účastníka konania, t. j. či jeho hmotnoprávne postavenie bude po vydaní rozhodnutia iné ako pred jeho vydaním. Nepostačuje, ak sa vydané rozhodnutie dotkne konkrétnej osoby len nepriamo, napr. ekonomicky. Nepostačuje ani sprostredkovaný vplyv alebo vplyv zasahujúci faktický záujem osoby. Tvrdením osoby, že spĺňa podmienky pre uznanie za účastníka ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 14S/78/2009 2009200412 26.04.2012 JUDr. Katarína Benczová ECLI:SK:KSTT:2012:2009200412.6 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci žalobcov: 1./ Obec Čakany, Obecný úrad, ul. Hlavná č. 115, Čakany, 2./ RNDr. B. V., CSc., nar. XX.XX. XXXX, bytom V., Z. č. X, 3./ KF REALITY, s.r.o., so sídlom Čakany č. 105, 4./ Z. L., nar. XX. XX. XXXX, bytom V., ul. P. č.
Právna veta: Zmena územného rozhodnutia sa vykonáva nahradením pôvodného rozhodnutia novým rozhodnutím. Dôvody jeho zmeny môžu byť rozmanité a uplatňovať ich môže jednak navrhovateľ a jednak z vlastného podnetu stavebný úrad. Pri konaní sa postupuje obdobne ako pri riadnom územnom konaní. Návrh na zmenu územného rozhodnutia sa prerokuje s tými istými účastníkmi konania, resp. s ich právnymi nástupcami a dotknutými orgánmi, ktorí sa zúčastňovali na pôvodnom konaní. Stavebný úrad môže povoliť, resp. nepovoliť výnimku z rozhodnutia o chránenom území, ochrannom pásme a o stavebnej uzávere vydaného v správnom k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/61/2011 1011200581 08.03.2012 JUDr. Nora Majerníková ECLI:SK:KSBA:2012:1011200581.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Puchelovej a členov senátu JUDr. Moniky Valašikovej, PhD. a JUDr. Mariána Trenčana v právnej veci žalobcu: C. N., bytom S. XX, C., právne zastúpený: JUDr. J
Právna veta: Trestanie za správne delikty (priestupky za správne delikty právnických osôb a správne delikty fyzických osôb - podnikateľov) musí podliehať rovnakému režimu ako trestný postih za trestné činy. Z tohto hľadiska treba vykladať aj všetky záruky, ktoré sa poskytujú obvinenému z trestného činu. Hranice medzi trestnými deliktami, za ktoré ukladá trest súd a deliktami, za ktoré ukladajú sankcie správne orgány, sú určené prejavom vôle zákonodarcu a nie sú odôvodnené prirodzenými právnymi princípmi, keďže čl. 6 ods. 1 prvá veta dohovoru hovorí „o oprávnenosti akéhokoľvek trestného obvinenia“ je podľa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/296/2013 1013202176 04.09.2014 JUDr. Nora Halmová ECLI:SK:KSBA:2014:1013202176.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Halmovej a členiek senátu JUDr. Renáty Janákovej a JUDr. Zuzany Mališovej, v právnej veci žalobcu: U.. A. L., Y. XX, Z., U. právne zastúpený advokátkou: JUDr.
Právna veta: Stoličky, stoly, kreslá, elektronika, kalendáre na stenách, ako aj množstvo listín, nemožno považovať za štandardné vybavenie staveniska, nakoľko nemožno ich považovať za zariadenia potrebné na uskutočňovanie stavby. Ustanovenie § 43i ods. 1 Stavebného zákona jasne definuje, čo možno rozumieť pod pojmom stavenisko, pričom tento priestor je definovaný jasným účelom - na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby (čo v prejednávanej veci nebolo splnené) a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zariadenie staveniska slúži dočasne prevádzkov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sžp/22/2012 5011201099 16.07.2013 CSc., JUDr. Eva Babiaková ECLI:SK:NSSR:2013:5011201099.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej, a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu: Hradbyt, spol. s r.o., Radlinského 6, Žilina, I
MENU