SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1157319
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64382
USSR: 35541
NSČR: 123825
NSSČR: 66880
USČR: 79814
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424395
Krajské súdy (ČR): 43641
Posledná aktualizácia
31.05.2020 01:26

Nájdené rozsudky pre výraz: presvedčivé odôvodnenie rozsudku


Približný počet výsledkov: 76 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: presvedčivé odôvodnenie rozsudku
  • presvedcivy nájdené 18998 krát v 14764 dokumentoch
  • odovodnenie nájdené 861371 krát v 424136 dokumentoch
  • rozsudok nájdené 2488812 krát v 305660 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 83 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 18 dokumentov


Právna veta: Súd prvej inštancie je povinný v odôvodnení uviesť, ktoré skutočnosti (skutkové zistenia) boli dokazovaním, zhodnými tvrdeniami účastníkov alebo iným zák. predpísaným spôsobom - podľa jeho názoru - preukázané a ktoré nie, príp. tiež, ktoré z nich sú pre rozhodnutie veci bezvýznamné. Pri každej jednotlivej, preukázanej i nepreukázanej, skutočnosti (skutkovom zistení) musí stručne a jasne uviesť, ako k tomuto záveru dospel, teda z akých dôkazov - podľa jeho názoru - záver vyplýva, ako tieto dôkazy podľa § 191 - 194 CSP hodnotil, a to najmä vtedy, ak šlo o dôkazy protichodné, a prečo nevyhovel vš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 5Co/218/2018 7216226680 29. 11. 2018 JUDr. Slávka Zborovjanová ECLI:SK:KSKE:2018:7216226680.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Slávky Zborovjanovej a sudcov JUDr. Andreja Šalatu a JUDr. Jána Slebodníka, vo veci žalobcu C. H.Z., T.. XX.X.XXXX, Y., I. X, zast. splnomocneným zástupcom Jozefom .
Právna veta: Záujem maloletého dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri hľadaní konkrétneho najvhodnejšieho usporiadania vzťahov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom a tento záujem vyžaduje, aby sa na jeho výchove podieľali obaja rodičia, ktorí majú v živote maloletého dieťaťa bez pochybností nezastupiteľné postavenie (porov. nález Ústavného súdu Českej republiky vo veci II.ÚS 554/04). V procese socializácie maloletého dieťaťa je v zásade nevyhnutná účasť oboch rodičov. Po rozpade rodiny s maloletými deťmi nielen etika príbuzenských vzťahov, ale aj zákon zaväzuje deti k povinnosti svojich rodičov ctiť a rešp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zverená do osobnej starostlivosti otca a odvolací súd sa s uvedeným záverom v plnom rozsahu stotožňuje. Odvolací súd poukazuje na presvedčivé odôvodnenie rozsudku a na doplnenie uvádza: Pri rozhodovaní o výchove detí sa súdy majú riadiť prioritne vždy záujmom dieťaťa. Je treba, aby .
Právna veta: K vzniku občianskoprávnych sankcií za nemajetkovú ujmu, za nesprávny úradný postup a nezákonné rozhodnutia musí byť ako predpoklad zodpovednosti splnená podmienka existencie zásahu objektívne spôsobilého vyvolať nemajetkovú ujmu spočívajúcu buď v porušení alebo len v ohrození osobnosti fyzickej osoby, jej fyzickej a morálnej integrity, tento zásah musí byť neoprávnený (protiprávny), musí tu byť zistená existencia príčinnej súvislosti medzi týmto zásahom a neoprávnenosťou (protiprávnosťou) takéhoto zásahu. Nenaplnenie ktoréhokoľvek z týchto predpokladov potom vylučuje možnosť nástupu sankcie po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozporuplné. Žalovaný má za to, že kontradiktórne závery súdu prvého stupňa sú v priamom protiklade s požiadavkou na riadne a presvedčivé odôvodnenie rozsudku v zmysle ust. § 157 ods. 2 O. s. p.. Rozsudok v napadnutej časti žalovaný považuje za nedostatočne odôvodnený ... 1 000 Eur za nemajetkovú ujmu z titulu rozhodnutia o väzbe sú v priamom protiklade s požiadavkou na riadne a presvedčivé odôvodnenie rozsudku v zmysle ust. § 157 ods. 2 O. s. p.. Preto žalovaný považuje rozsudok v napadnutej časti za .
Kľúčové slová: zmluvná pokuta, správca bytového domu, zmluva o výkone správy domu

Právna veta: Zmluvná pokuta tak predstavuje výhradne príjem / zisk správcu, ktorý vykonáva správu na základe zmluvy o výkone správy. Zmluvná pokuta dojednaná v zmluve o výkone správy vo výške 54,75 % ročne predstavuje výlučne len výnos a zisk správcu bytového domu bez akéhokoľvek benefitu pre jednotlivých vlastníkov bytov a zároveň s poukazom na konkrétnu výšku, ktorá v pôvodnom dojednaní obsiahnutom v zmluve o výkone správy predstavuje viac než polovicu zo vzniknutého dlhu (istiny), je postup súdu správny, primeraný a v súlade so zákonom, konkrétne s ust. § 545a OZ. Nemožno opomínať že zaplatením zm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sumu zmluvnú pokutu znížil; samotné konštatovanie súdu, že znížil výšku zmluvnej pokuty na 1/3, nezodpovedá zásadám náležitého, riadneho a presvedčivého odôvodnenia rozsudku. Nie je totiž zrejmé, prečo je akurát takáto výška zmluvnej pokuty podľa názoru súdu primeraná. Na túto otázku nedal súd .
Právna veta: Podľa § 48 Občianskeho zákonníka od zmluvy môže účastník odstúpiť, len ak je to v tomto alebo v inom zákone ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak. V zmysle ust. § 582 ods. 1 Občianskeho zákonníka vypovedať zmluvu je možné len v prípade zmluvy uzatvorenej na dobu neurčitú. Navyše v zmysle § 53 ods. 4 písm. g) Občianskeho zákonníka v prípade, že by išlo o zmluvu na dobu neurčitú, tak zmluvné ustanovenie oprávňujúce dodávateľa, aby bez dôvodov hodných osobitného zreteľa vypo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... úradnej tabuli súdu dňa 03.06.2014 a zistil, že odvolanie žalobcu nie je dôvodné. Odvolací súd na náležité a presvedčivé odôvodnenie rozsudku súdu prvého stupňa v celom rozsahu poukazuje (§ 219 ods. 2 O.s.p.). Čo do odvolacích námietok zo strany .
Právna veta: Odôvodnenie rozsudku súdu a primerane i uznesenia (§167 ods. 2 O.s.p.) musí mať náležitosti uvedené v § 157 ods. 2 O.s.p. Súd sa v odôvodnení svojho rozhodnutia musí vyporiadať so všetkými rozhodujúcimi skutočnosťami a jeho myšlienkový postup musí byť v odôvodnení dostatočne vysvetlený nielen s poukazom na výsledky vykonaného dokazovania a zistené rozhodujúce skutočnosti, ale tiež s poukazom na ním prijaté právne závery. V odôvodnení rozhodnutia musí súd spôsobom logicky kompaktným a bez rozporov a vnútorných protirečení vysvetliť, k akým skutkovým zisteniam dospel, ktorú právnu normu a z akýc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Súd dbá na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé. Odôvodnenie rozsudku súdu a primerane i uznesenia (§167 ods. 2 O.s.p.) musí mať náležitosti uvedené v § 157 ods. 2 .
Právna veta: Všeobecne možno konštatovať, že záujmom dieťaťa vždy je, aby bolo predovšetkým v starostlivosti obidvoch rodičov a len, ak to nie je možné, tak v starostlivosti toho z rodičov, ktorý má na to lepšie predpoklady. Obaja rodičia majú rovnaké rodičovské práva a povinnosti, ktoré im vznikli zo zákona narodením dieťaťa, a preto obaja majú aj rovnaké právo podieľať sa na výchove dieťaťa, pokiaľ na ich strane neexistuje okolnosť, ktorá ich zo starostlivosti o dieťa vylučuje v tom smere, že ohrozuje stabilitu výchovného prostredia, prípadne je v priamom rozpore so záujmom dieťaťa (nespôsobilosť rodiča ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súlade s § 43 ods. 1 Zákona o rodine nevenoval náležitú pozornosť názorom maloletého dieťaťa. V dôsledku nedostatočného, zmätočného a nepresvedčivého odôvodnenia rozsudku jej bola odňatá možnosť konať pred súdom a porušené jej ústavné právo na spravodlivý súdny proces. Vytýka súdu, že nesprávne .
Kľúčové slová: bytové náhrady podľa § 712a OZ, povinnosť vypratať byt

Právna veta: Zatiaľ súdna prax nezaznamenala odklon od tohto názoru, že právo užívať byt do zaistenia bytovej náhrady svedčí rozvedenému manželovi, ktorému bola právoplatným súdnym rozhodnutím vydaným v konaní o zrušenie práva spoločného nájmu bytu manželov uložená povinnosť byt vypratať, sa viaže k bytu, z ktorého je vypratávaný, nie k osobe druhého z rozvedených manželov, ktorý bol určený za výlučného nájomcu bytu. Povinnosť rozvedeného manžela ako výlučného nájomcu bytu strpieť výkon práva druhého rozvedeného manžela, ktorý má byt vypratať, v byte bývať do zaistenia bytovej náhrady, prechádza na jeho pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa zaoberal vznikom povinnosti zabezpečiť bytovú náhradu. Tým súd odňal žalobcovi možnosť konať pred súdom, keď mu neposkytol jednoznačné a presvedčivé odôvodnenie rozsudku. Žalobca namietal, že nebol účastníkom konania v pôvodnom konaní 8C 41/95, ktorým bola stanovená podmienka zabezpečenia bytovej náhrady pre .
Právna veta: Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov má súd vychádzať z hľadísk vyjadrených v ust. § 150 Občianskeho zákonníka, teda v zásade z toho, že podiely oboch manželov by mali byť rovnaké. Z uvedeného ustanovenia zároveň vyplýva, že táto zásada neplatí bezpodmienečne a že je potrebné prihliadať tiež na potreby maloletých detí, na skutočnosť, ako sa každý z manželov staral o rodinu, vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

Úryvok z textu:
... na námietky žalovanej, vznesené v priebehu konania pred súdom prvej inštancie. Z uvedeného dôvodu si odvolací súd osvojil náležité a presvedčivé odôvodnenie rozsudku súdu prvej inštancie, na ktoré v zmysle ust. § 387 ods. 2 CSP odkazuje a dodáva nasledovné: 7. V predmetnej .
... . Preto má za to, že odôvodnenie zmluvnej pokuty len v porovnaní s výškou mesačného poplatku nemôže obstáť ako dostatočné a presvedčivé odôvodnenie rozsudku, a najmä nemôže obstáť ako dostatočné a presvedčivé odôvodnenie neprijateľnosti akejkoľvek zmluvnej podmienky v akejkoľvek zmluve o pripojení ktoréhokoľvek telekomunikačného .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.