Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1056518
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63172
USSR: 34474
NSČR: 120228
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419834
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
15.11.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: priestupky proti občianskemu spolunažívaniu


Približný počet výsledkov: 840 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
  • priestupok nájdené 84561 krát v 15569 dokumentoch
  • proti nájdené 2154758 krát v 419057 dokumentoch
  • obciansky nájdené 1034193 krát v 212281 dokumentoch
  • spolunazivanie nájdené 3292 krát v 1378 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 143 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 62 dokumentov


Právna veta: Vo vzťahu k právnej kvalifikácii skutku z hľadiska zmeny objektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby odvolací súd považuje za potrebné uviesť, že podľa § 215 ods. 1 tohto zákona objektívna stránka skutkovej podstaty tohto trestného činu spočíva v týraní blízkej osoby alebo osoby, ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove, spôsobujúc jej fyzické utrpenie alebo psychické utrpenie najmä bitím, kopaním, spôsobovaním rán rôzneho druhu, ponižovaním, pohŕdavým zaobchádzaním, neustálym sledovaním, vyhrážaním, vyvolávaním strachu a stresu, násilnou iz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podstaty žalovaného trestného činu, iba nepatrná a v trestnoprávnej praxi sa podobné konania spravidla prejednávajú len ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. S poukazom na uvedené navrhol napadnutý rozsudok zmeniť tak, že ho spod obžaloby odvolací súd oslobodí ... správami sexuálneho obsahu zo dňa 11.10.2004 bol v roku 2004 postihnutý v priestupkovom konaní za priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. V ďalšom poukázal na to, že bol odsúdený pre pokračujúci trestný čin za dva čiastkové skutky .
Právna veta: Primárnym cieľom výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí je viesť povinnú osobu najmä k dobrovoľnému plneniu súdneho rozhodnutia alebo súdom schválenej dohody o výchove maloletých detí o úprave styku bez toho, aby bolo treba nariaďovať výkon rozhodnutia, čo vyplýva aj z ustanovenia § 272 ods.3 O.s.p.. Len pokiaľ výzva sudcu na dobrovoľné podrobenie sa súdnemu rozhodnutiu zostane bezvýsledná, ukladajú sa pokuty tomu, kto neplní dobrovoľne súdne rozhodnutie v súlade s § 273 ods.l O.s.p.. Pokuty je možné ukladať aj opakovane. Pokiaľ ukladanie pokút sa prejaví ako neúčelné, má možnosť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 60 eur. Na základe písomných podnetov otca vykonal súd dokazovanie listinnými dôkazmi, a to záznamami o podaní oznámení o spáchaní priestupku proti občianskemu spolunažívaniu spísaných na OO PZ K. v dňoch 04.06.2011, 02.07.2011, 16.07.2011, 30.07.2011, 13 .
Právna veta: Článok 17 ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky určuje, že prípady, kedy možno prevziať osobu do ústavnej starostlivosti alebo ju v nej držať bez jej súhlasu. Aby nedochádzalo k zneužitiu ústavnej starostlivosti tým, že by niekto bol v rozpore so zákonom bez jeho súhlasu prijímaný do takéhoto ústavu, v ňom zadržiavaný a ponechávaný, upravuje Občiansky súdny poriadok v ustanoveniach § 191a až 191g osobitné konanie o vyslovenie prípustnosti prevzatia alebo držania v ústave zdravotníckej starostlivosti súdom (tzv. detenčné konanie). V zmysle právneho poriadku SR sa ústavná starostlivosť poskyt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že dňa 08.10.2009 bol žalobcom podaný návrh na prejednanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. a) zákona o priestupkoch, ktorého sa mala dopustiť jeho exmanželka O. ... /209-ILL zo dňa 25.02.2010, ktorým prvostupňový správny orgán uznal obvinenú Máriu M. vinnou zo spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa ustanovenia § 49 ods. 1 písm. a) zákona o priestupkoch. Z obsahu administratívneho spisu súd zistil .
Právna veta: Podľa § 712a ods. 8 Občianskeho zákonníka, ak ide o prípady podľa § 705 ods. 1 a 2 druhej vety môže súd, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa, rozhodnúť, že rozvedený manžel má právo len na náhradné ubytovanie alebo na prístrešie. Citované ustanovenie patrí k právnym normám s relatívne neurčitou hypotézou, teda k normám, ktorých hypotéza nie je stanovená priamo právnym predpisom a ktoré tak prenechávajú súdu, aby podľa svojho uváženia v každom jednotlivom prípade vymedzil sám hypotézu právnej normy zo širokého, vopred neobmedzeného okruhu okolností. Možno súhlasiť s názorom súdu prvého ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... z dennodenného Obvodného oddelenia PZ Košice - Ťahanovce mu vyplynulo, že 21.12.2011 žalobkyňa vykonala oznámenie o priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Podrobne reprodukoval obsah vyjadrení účastníkov a právne vec posúdil podľa § 685 ods. 1, § 700 ods ... PZ, Obvodného oddelenia PZ Košice - Ťahanovce mu vyplynulo, že 21.12.2011 žalobkyňa vykonala oznámenie o priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Podrobne reprodukoval obsah vyjadrení účastníkov a právne vec posúdil podľa § 685 ods. 1, § 700 ods .
Právna veta: Úpravou predbežných opatrení umožňuje osnova zákona rýchle a pružne riešiť takú situáciu, keď je potrebný okamžitý zásah súdu. Výslovne ustanovuje prípady, keď použitie predbežného opatrenia bude prichádzať najčastejšie do úvahy. Základným predpokladom na aplikáciu § 76 ods. 1 písm. g) O.s.p. je existencia dôvodného podozrenia z násilia voči blízkej osobe, ktorá je v starostlivosti alebo vo výchove dotknutého účastníka (t.j. odporcu). Termín „násilie voči ženám“ bol definovaný v r. 1993 Deklaráciou o eliminácii násilia voči ženám. Tá hovorí, že sú to „akékoľvek skutky násilia súvisiace s pohl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... .06.2014 súd zistil, že Okresný úrad Martin na základe vykonaného dokazovania uznal obvineného Ing. Y. X., nar. XXXX, z priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, ktorého sa dopustil tým, že dňa 19.2.2014 v čase o 07:45 hod. na ceste pri Slovenskom múzeu .
Právna veta: Ust. § 630 Občianskeho zákonníka upravuje osobitný spôsob zániku darovacieho vzťahu, ku ktorému dochádza na základe jednostranného právneho úkonu darcu voči obdarovanému, ktorý hrubo porušil dobré mravy svojím správaním k darcovi alebo k členom jeho rodiny. Ust. § 630 Občianskeho zákonníka umožňuje vyvodiť zodpovednosť za porušenie morálnych pravidiel správania - súhrn určitých historicky nemenných a všeobecne v spoločnosti akceptovaných noriem etiky, morálky a mravnosti. Vrátenie daru možno považovať za sankciu, ktorou darca postihuje obdarovaného za jeho správanie, hrubo porušujúce tieto mor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... manželstve, súd nemôže neprihliadať na správanie navrhovateľa, ktorý bol rovnako neverný odporkyni, a ktorý bol v priestupkovom konaní riešený pre priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, keď mal na mieste viditeľnom verejnosti masturbovať, a to opakovane za prítomnosti mladších osôb. Navrhovateľ nevyvrátil a ani nijakým spôsobom .
Právna veta: Ustanovenie § 630 Občianskeho zákonníka upravuje osobitný spôsob zániku darovacieho vzťahu, ku ktorému dochádza na základe jednostranného právneho úkonu darcu voči obdarovanému, ktorý hrubo porušil dobré mravy svojím správaním k darcovi alebo k členom jeho rodiny. Ustanovenie § 630 Občianskeho zákonníka umožňuje vyvodiť zodpovednosť za porušenie morálnych pravidiel správania súhrn určitých historicky nemenných a všeobecne v spoločnosti akceptovaných noriem etiky, morálky a mravnosti. Vrátenie daru možno považovať za sankciu, ktorou darca postihuje obdarovaného za jeho správanie, hrubo porušujú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... neuvádzal, že by bol manželkou napadnutý a že by sa malo jednať o sebaobranu. Správanie odporcu spočívajúce v páchaní opakovaných priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu a drobných schválnostiach voči svojej manželke a členom jej rodiny je takým porušením dobrých mravov, ktoré svojou závažnosťou a sústavnosťou .
Právna veta: Odsek 2 §-u 37 Zák. o rodine dáva v prípade, ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súdu možnosť rozhodnúť o uložení uvedených výchovných opatrení. Úpravu výchovných opatrení obsahuje aj § 12 až 14 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Ak je to potrebné v záujme dieťaťa, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle tohto zákona obligatórne rozhodne o uložení výchovného opatrenia ustanoveného zákonom o rodine (§ 37 ods. 2) alebo o uložení výchovného opatrenia uvedeného v § 12 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... otca detí, u ktorého sa tiež Okresný úrad zaoberal prejednávaním priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Uvedenými oznámeniami chcel kolízny opatrovník upozorniť na správanie starej matky a pretrvávajúce negatívne správanie a ... preukazujúce, že Okresný úrad v Trnave sa ako príslušný správny orgán na prejednávanie priestupkov zaoberal priestupkom proti občianskemu spolunažívaniu, ktorého sa mala dopustiť stará matka a taktiež oznámenie o odložení veci týkajúcich sa aj .
Kľúčové slová: prečin výtržníctva, výtržníctvo

Právna veta: Pokiaľ ide o posúdenie toho, či dokazovaním ustálený skutkový stav napĺňa formálne ako aj materiálne znaky skutkovej podstaty žalovaného prečinu výtržníctva podľa § 364 Tr. zák. tak je nutné uviesť, že hrubá neslušnosť a výtržnosť, ako formálne znaky stíhaného prečinu, sú síce zákonodarcom postavené vedľa seba, avšak často sa v praxi prekrývajú. Pod formálne znaky skutkovej podstaty prečinu výtržníctva budú spravidla podraditeľné násilné alebo slovné prejavy takého charakteru, ktoré hrubo urážajú, vzbudzujú obavy o bezpečnosť zdravia, majetku alebo výrazne znižujú vážnosť väčšieho počtu osôb s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... toho, aby krajský súd chcel prejudikovať závery priestupkového konania uzatvára, že konanie obvineného vzbudzuje podozrenie zo spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, pričom bude ... aj bol prijatý záver, že závažnosť konania obvineného je nepatrná, potom by konanie obvineného mohlo napĺňať znaky priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d) zákona o priestupkoch. Navrhol, aby krajský súd napadnuté uznesenie .
Právna veta: Zákon o priestupkoch nepozná pojem „verejný činiteľ“. Z tohto dôvodu je potrebné analogicky aplikovať definíciu verejného činiteľa z Trestného zákona. Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu je len protiprávnym konaním občana proti občanovi. Verejný činiteľ sa môže svojich práv na ochranu osobnosti domáhať v občianskom súdnom konaní. Nie je možné postihnúť deliktuálne spôsobilú fyzickú osobu za to, že slovne atakuje verejného činiteľa, a to mimo ústneho pojednávania, či iného procesného konania, umožňujúceho uloženie poriadkového opatrenia. Verejní činitelia z titulu svojej funkcie sú nevy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... funkciu starostu. S uvedeným tvrdením sa krajský súd nestotožnil a ohľadom naplnenia všetkých znakov priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, jeho materiálneho znaku a predovšetkým formálneho znaku - poukazuje súd na náležité a presvedčivé odôvodnenie ... skutkovej podstaty priestupku, ktorej znakmi sú objekt, objektívna stránka, subjekt, subjektívna stránka. Objektom priestupku proti občianskemu spolunažívaniu je podľa § 49 ods. 1 Zákona o priestupkoch občianskeho spolunažívanie. Z vykonaných dôkazov mal .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.