Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1058586
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63190
USSR: 34489
NSČR: 120355
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419999
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
21.11.2019 04:55

Nájdené rozsudky pre výraz: priestupky proti občianskemu spolunažívaniu


Približný počet výsledkov: 841 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
  • priestupok nájdené 84583 krát v 15579 dokumentoch
  • proti nájdené 2156446 krát v 419222 dokumentoch
  • obciansky nájdené 1034850 krát v 212384 dokumentoch
  • spolunazivanie nájdené 3294 krát v 1379 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 143 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 63 dokumentov


Kľúčové slová: prevýchova páchateľa, zásady ukladania trestov, účel trestu

Právna veta: Trestný zákon v základných zásadách ukladania trestov, konkrétne v ustanovení § 34 ods. 1, 3 Tr. zák. zakotvuje účel trestu, ktorý má zabezpečiť ochranu spoločnosti pred páchateľom tým, že mu zabráni v páchaní ďalšej trestnej činnosti a vytvorí podmienky na jeho výchovu k tomu, aby viedol riadny život a súčasne iných odradí od páchania trestných činov, trest zároveň vyjadruje morálne odsúdenie páchateľa spoločnosťou. Z uvedeného je zrejmé, že pri ukladaní trestu je nutné prihliadať nielen na generálnu prevenciu, ale aj na individuálnu, pričom tieto majú byť vyvážené a trest má teda spĺňať niel ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súvisiace so skutkom obžalovanej bolo podľa § 197 ods. 1 písm. a/ Tr. por. odovzdané Okresnému úradu Prievidza na prejednanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d/ zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (čl. 243 - 247) a najmä, ... okolností, za ktorých sa skutok stal, ide o tak vážny zásah proti zdraviu poškodenej, že nemôže byť posúdený len ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d/ zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Podľa ustanovenia § 206 ods. .
Právna veta: Krajský súd dáva do pozornosti, že bez ohľadu na frekventovanosť premávky a čas, ktorý uplynul od požitia alkoholu, obžalovaný si bol vedomý skutočnosti, že krátko pred jazdou požil alkohol a práve preto, že nevedel koľko ho požil, mal byť obozretnejší a pokiaľ ide o frekvenciu vozidiel na ceste, je potrebné uviesť, že vo vozidle nebol sám a bol zodpovedný za život i zdravie ďalšej osoby, pričom aj na menej frekventovanej ceste je možné spôsobiť dopravnú nehodu. Z tohto pohľadu nie je relevantná ani obrana obžalovaného spočívajúca v tom, že hrá reprezentačne futbal a alkohol požíva iba príleži ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vyplýva, že sa dopustil troch priestupkov, z toho dvoch na úseku cestnej premávky v roku 2017 a v roku 2015 priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, keď sa pod vplyvom alkoholu dopustil násilného konania voči inej osobe a počas jazdy ako spolujazdec otváral dvere na vozidle .
Právna veta: Pri ukladaní trestu je potrebné v prvom rade vychádzať zo závažnosti spáchaného trestného činu, ktorá je určená trestnou sadzbou ustanovenou pri jednotlivých skutkových podstatách trestných činov. Jednotlivé trestné činy podľa zákonom ustanovenej trestnej sadzby a formy zavinenia rozdeľuje Trestný zákon na prečiny a zločiny, resp. obzvlášť závažné zločiny. Tomuto rozdeleniu zodpovedá možnosť súdu ukladať rôzne druhy trestov, keďže podľa § 34 ods. 2 a ods. 6 Tr.zák. páchateľovi možno uložiť len taký druh trestu a len v takej výmere, ako je to ustanovené v Trestnom zákone, pričom jednotlivé druh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... byt a ona sa po nociach kurví a nech vypadne z bytu, čo bolo správnym orgánom právne posúdené ako spáchanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. e) zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Keďže .
Kľúčové slová: bytové náhrady

Právna veta: „Ak ide o prípady podľa § 705 ods. 1 a 2 druhej vety môže súd, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa, rozhodnúť, že rozvedený manžel má právo len na náhradné ubytovanie alebo na prístrešie. Ak sa rozvedený manžel za trvania manželstva alebo po rozvode manželstva voči druhému manželovi alebo voči blízkej osobe, ktorá s ním býva spoločne v byte, dopúšťal alebo dopúšťa fyzického násilia alebo psychického násilia, súd rozhodne, že bytová náhrada mu nepatrí.“ Zo zásady, v zmysle ktorej rozvedenému manželovi patrí právo na náhradný byt určuje vyššie citované ustanovenie § 712a ods. 8 Ob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... týrania blízkej a zverenej osoby rozsudkom Okresného súdu Zvolen, ktorý bol potvrdený Krajským súdom v Banskej Bystrici, ako aj z priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, ktorého sa dopustil voči dcére U.. Ďalej poukázala na výzvu na úhradu nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v dôsledku protiprávneho .
Právna veta: 18. Základným predpokladom pre zrušenie manželstva rozvodom, je vážny rozvrat medzi manželmi, ktorý neodčiniteľne bráni ďalšiemu plneniu spoločenského účelu manželstva. Rozvrat vo vzťahoch medzi manželmi v zmysle § 23 Zákona o rodine nastáva vtedy, ak sa manželia neriadia vo vzájomnom správaní pravidlami, ktoré vyplývajú z jednotlivých ustanovení Zákona o rodine. Hĺbka rozvratu vo vzťahoch medzi manželmi závisí od toho, do akej miery sa nezhody manželov týkajú podstatných stránok ich spolužitia. 19. Dôležitosť jednotlivých úloh manželstva sa v jeho priebehu mení a to v závislosti od dĺžky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... hod. vykázaný z domu, kde manželia spoločne bývali (J. C. XXX/X, F.), z dôvodu, že manžel sa opakovane dopustil priestupku proti občianskemu spolunažívaniu realizovanému pod číslom 109/2017-P a preto možno očakávať útok na život, zdravie, slobodu, alebo závažný útok na ľudskú ... číslo OU-ZN-OOP4-2017/022975-002/60/2017/Sla zo dňa 12.07.2017 uznaný za vinného zo spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d) a e) zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, ktorého sa dopustil .
Právna veta: V predmetnej trestnej veci išlo iba o také konanie obžalovaného, ktoré by bolo možné riešiť len v rámci občianskoprávneho konania žalobou na ochranu osobnosti totiž konanie obžalovaného by bolo možné posúdiť v rámci vyslovenia úsudku, politického boja, resp. správy veci verejných, nebyť jediného excesu, spočívajúceho v tom, že pani S. E. Z. obžalovaný obvinil z klamstva v žiadosti, podľa ktorej Z. rozhodovalo o zrušení predmetných škôl. Vychádzajúc z ustanovenia § 10 ods. 2 Tr. zák., tento výrok má nepatrnú závažnosť a ako taký nezakladá trestnú zodpovednosť v zmysle žalovaného prečinu ohovára ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozhodol vo veci rozsudkom sám. Keďže od spáchania skutku, ktorý podľa názoru odvolacieho súdu by bolo potrebné posúdiť ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, uplynula doba viac ako dvoch rokov a nebolo ho možné postúpiť na prejednanie príslušnému orgánu, musel odvolací súd postupovať ... podľa § 373 ods. 1, 2 písm. c) Tr. zák., ale nepochybne by ho bolo možné posúdiť ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Súd prvého stupňa .
Právna veta: Súd môže fyzickú osobu pozbaviť spôsobilosti na právne úkony, ak nie je vôbec schopná robiť právne úkony, a to pre duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná. Pre prechodnú poruchu nemožno vysloviť pozbavenie, alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. Môže ísť o poruchy vedomia, myslenia, narušenie pamäte, alebo rozumových schopností. V konaní o pozbavení spôsobilosti na právne úkony (obmedzení spôsobilosti na právne úkony) sa musí súd zamerať predovšetkým na zistenie duševného stavu osoby, ktorej sa konanie bezprostredne týka, t.j. či táto osoba je skutočne postihnutá duševnou poruchou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... .2011 pod č. ObÚ GA-OVVS-595/2011/02955-MM, v ktorom konaní bol vedľajší účastník uznaný vinným zo spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. a) zák. č. 372/1990 Zb. a to ublížením na cti urážkou, ktorej sa ... .2011 pod č. ObÚ GA-OVVS-595/2011/02955-MM, v ktorom konaní bol vedľajší účastník uznaný vinným zo spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. a) zák. č. 372/1990 Zb. a to ublížením na cti urážkou, ktorej sa .
... nevyplýva. Z potvrdenia o trestnom oznámení vyplýva tiež len ten záver, že navrhovateľka podala trestné oznámenie o priestupku proti občianskemu spolunažívaniu voči odporcovi. Z týchto však nemožno vyvodiť, že tvrdenia ohľadne správania sa odporcu uvádzané navrhovateľkou sú pravdivé ... 31 sa nachádza potvrdenie polície o tom, že navrhovateľka dňa 11.07.2012 podala oznámenie vo veci priestupku proti občianskemu spolunažívaniu na odporcu. Podľa ust. § 18 zák. o rodine manželia sú si v manželstve rovní v právach .
... obvineného nenaplnilo znaky ani iného trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Skutok z decembra 2007 by bolo možné vyhodnotiť ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, tento je však vzhľadom k 2 ročnej premlčacej dobe, v zmysle § 20 zákona o priestupkoch premlčaný. V priebehu trestného .
... žiadne pripomienky. Podľa rozhodnutia Obvodného úradu Humenné, odbor všeobecnej vnútornej správy, bolo konanie vo veci priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, ktorého sa mal dopustiť žalobca konaním dňa 3.2.2010, zastavené z dôvodu, že spáchanie ... takéhoto záveru nemení nič rozhodnutie Obvodného úradu v Humennom zo dňa 28.10.2010 vo veci priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, ktorého predmetom nebolo postihnutie žalobcu za porušenie služobnej povinnosti nepožívať alkoholické nápoje v služobnom čase .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.