Nájdené rozsudky pre výraz: prihlásenie pohľadávky

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 450

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

62 dokumentov
31 dokumentov
6 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Povinnosť prihlásiť každú pohľadávku, teda aj tú, ktorú by si chcel neskôr daňový úrad započítať, má opodstatnenie z dôvodu, že správca konkurznej podstaty je povinný každú pohľadávku preskúmať a ak by nevyhovovala kritériám zákona, je povinný ju poprieť. Len takýmto spôsobom by bolo možné zabrániť tomu, aby sa uplatňovali a následne započítavali aj pohľadávky, ktoré sú vylúčené z uspokojovania, pretože nie každú prihlásenú pohľadávku je možné započítať, na čo správne poukázal žalobca. Obmedzujúce limity sú stanovené v ustanovení § 54 ZKR, ako aj v ustanovení § 100 ZKR. V danej veci si sp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 23S/104/2015 6015200812 28. 10. 2015 JUDr. Drahomíra Mikulajová ECLI:SK:KSBB:2015:6015200812.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Drahomíry Mikulajovej a členov JUDr. Milana Segeča a JUDr. Petra Kvietka v právnej veci žalobcu: V.. V. V., B.., správca so sídlom kancelárie Mladých
Právna veta: Penále vyúčtované podľa zák. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov nie je možné považovať za príslušenstvo pohľadávky ako zákonom stanovený úrok z omeškania a nie je to teda záväzok akcesorický, ktorý sleduje osud pohľadávky. Penále je sankcia za porušenie povinnosti odviesť poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie včas a v správnej výške podľa vyššie citovaného zákona. Nárok na penále teda nevzniká priamo zo zákona, ale porušením povinností platiteľa poistného a príspevkov vzniká žalovanému právo a povinnosť predpísať penále, pričom lehota na predpísan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 11S/20/2015 4015200105 28. 10. 2015 JUDr. Darina Vargová ECLI:SK:KSNR:2015:4015200105.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Vargovej a členiek senátu JUDr. Marty Molnárovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalobcu: NOFA TRANS SPED SK, s.r.o., Nánanská 1472, Štúrovo, zastúp
Právna veta: Daňové orgány správne vychádzali z § 2 písm. b) Daňového poriadku, podľa ktorého sa daňou pre účely tohto zákona rozumie daň, vrátane úroku z omeškania podľa tohto zákona. Podľa § 2 písm. e) a f) Daňového poriadku, daňovou pohľadávkou je pohľadávka správcu dane na dani (teda i úroku z omeškania) do lehoty splatnosti dane, ak tento zákon neustanovuje inak a daňovým nedoplatkom je dlžná suma dane, teda i úroku z omeškania po lehote splatnosti dane. Bolo potrebné vychádzať z § 63 ods. 1 Daňového poriadku, z ktorého vyplýva, že ukladať povinnosti alebo priznávať práva podľa tohto zákona možn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 31S/104/2018 5018200423 29. 01. 2020 JUDr. Veronika Poláčková ECLI:SK:KSZA:2020:5018200423.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Veronika Poláčkovej a členov senátu Mgr. Nory Tomkovej a JUDr. Martiny Brniakovej, v právnej veci žalobcu: RUFIN, a.s., so sídlom A. Bernoláka 14
Právna veta: Samotné prihlásenie pohľadávky do dedičského konania neznamená zosplatnenie záväzku, lebo v zmysle § 579 OZ smrťou dlžníka dlh nezaniká, ale podľa § 470 OZ prechádza na právnych nástupcov dlžníka-poručiteľa do výšky ceny nadobudnutého dedičstva, ako tomu bolo aj v prejednávanej veci. Konštatovanie súdu prvej inštancie, že v danom prípade záväzok pôvodnej poručiteľky nezanikol, prešiel v súlade s výsledkami konania o dedičstve na právneho nástupcu, t.j. žalovaného, avšak ostal zachovaný voči pôvodnému veriteľovi, je preto správny.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 2Co/195/2019 7619200535 21. 11. 2019 JUDr. Ľuboš Kunay ECLI:SK:KSKE:2019:7619200535.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľuboša Kunaya a sudkýň JUDr. Aleny Mikovej a JUDr. Anny Slovinskej, v spore žalobcu R Collectors s.r.o., Dvořákovo nábrežie 8A, Bratislava, IČO: 50 094 297, proti žalované
Právna veta: Konajúci súd mal za to, že dohoda o poskytnutí finančnej zábezpeky je v časti, v ktorej sa žalobca zaviazal poskytnúť finančnú zábezpeku za účelom zabezpečenia všetkých budúcich pohľadávok žalovaného ako zamestnávateľa voči žalobcovi ako zamestnancovi neplatná podľa ust. § 17 ods. 1 Zákonníka práce, pretože sa týmto žalobca vopred vzdal nároku na poskytnutie cestovných náhrad v plnej výške. Podľa ust. § 20 ods. 1 Zákonníka práce možno práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zabezpečiť len taxatívne vymenovanými spôsobmi, a to dohodou o zrážkach zo mzdy, ručením alebo zriadením zálo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice I 26Cbi/15/2011 7111210945 12.06.2012 JUDr. Róbert Zsiga ECLI:SK:OSKE1:2012:7111210945.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice I samosudcom JUDr. Róbertom Zsigom v právnej veci žalob-cu: E. L., X.. XX.X.XXXX, L. XX, XXX XX F. XX, zastúp. JUDr. Rado-slavom Hodorom, advokátom, Hlavná 77, 040 01 Košice, proti žalovanému: STEEL TRANS s.r.o., Ad
Právna veta: Z ust. § 62 ods. 2 ZoKR vyplýva, že odporovacie právo sa musí uplatniť proti všetkým právnym predchodcom až ku predchodcovi, ktorý nadobudol právo priamo od dlžníka. Odporovať možno zásadne právnym úkonom len v rozsahu primeranom riadne prihláseným pohľadávkam veriteľov, a nie v rozsahu podstatne prevyšujúcom súhrn týchto pohľadávok.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 8CoKR/23/2012 3109204959 04.09.2013 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2013:3109204959.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Zajacovej a sudcov JUDr. Ivety Martinákovej a JUDr. Rastislava Vranku, v právnej veci žalobcu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. so sídlom Horná
Právna veta: Prihláška pohľadávky veriteľa do konkurzu nie je právnym úkonom podľa § 34 Obč. zák. Pri porovnávaní a skúmaní údajov uvedených v prihláške platí výlučne zákonná úprava podľa zákona č. 7/2005 Z.z. Použitie výkladových pravidiel právnych úkonov a vôle subjektov, najmä podľa § 35 Obč. zák., neprichádza pri porovnávaní a skúmaní údajov uvedených veriteľom v prihláške do úvahy. Za správnosť údajov v prihláške, vrátane preukázania správnosti týchto údajov pripojením listín, zodpovedá podľa § 30 ods.1 ZoKR výlučne veriteľ. Zákon č. 7/2005 Z.z. a vyhláška č. 665/2005 Z.z. upravujú náležitosti prihláš ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 16CoKR/4/2011 3110201468 13.08.2013 JUDr. Mária Prikrylová ECLI:SK:KSTN:2013:3110201468.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Prikrylovej a členiek senátu JUDr. Dariny Legerskej a JUDr. Natálie Čekanovej, v právnej veci žalobcu Fond národného majetku Slovenskej republiky so sídlom T
Právna veta: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii obsahuje v ustanovení § 29 ods.4 ZoKR zákonnú povinnosť veriteľa, ktorý si do konkurzu prihlasuje viac pohľadávok, podať spolu s prihláškami súhrnný prehľad, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z. spolu s vysvetlivkami. Vyplnenie a predloženie súhrnného prehľadu spolu s viacerými prihláškami pohľadávok veriteľa je povinnou všeobecnou náležitosťou týchto viacerých prihlášok. Citované ustanovenie taxatívne vymedzuje dôvody, pre ktoré sa z dôvodu vád súhrnného prehľadu na prihlášky viacerýc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 16CoKR/15/2011 3110231852 14.08.2013 JUDr. Mária Prikrylová ECLI:SK:KSTN:2013:3110231852.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Prikrylovej a členov senátu JUDr. Dariny Legerskej a JUDr. Dušana Eckera v právnej veci žalobcu Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. skrátený názov:
Právna veta: Zo žiadneho z ustanovení ZKR nevyplýva, že by po podaní prihlášky už veriteľ nebol oprávnený dopĺňať ďalšie listinné dôkazy na preukázanie prihlásených pohľadávok. Pre súdy konajúce ohľadom žaloby, ktorej predmetom je určenie popretej pohľadávky, je pritom rozhodujúce § 154 ods. 1 OSP, v zmysle ktorého je pre rozsudok rozhodujúci stav v čase jeho vyhlásenia. Ak by úmyslom zákonodarcu bolo, aby sa v priebehu incidenčného konania už zo strany veriteľa nemohli predkladať ďalšie dôkazy na preukázanie dôvodnosti ním prihlásených pohľadávok, tak by nepochybne zákonodarca dodatočné predkladanie dôkaz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 14CoKR/14/2014 5111232997 09.07.2015 JUDr. Martina Nemravová ECLI:SK:KSZA:2015:5111232997.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Martiny Nemravovej, členov senátu JUDr. Ivany Nemčekovej, Mgr. Zuzany Štolcovej, v právnej veci žalobcu: FERROFON, s.r.o., so sídlom ul. ČSA 3/1697
MENU