Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1079419
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63682
USSR: 34759
NSČR: 121671
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421605
Krajské súdy (ČR): 41623
Posledná aktualizácia
23.01.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: primeraná cena


Približný počet výsledkov: 503 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: primeraná cena
  • primerany nájdené 301261 krát v 117383 dokumentoch
  • cena nájdené 430631 krát v 67611 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 42 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 20 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 56 dokumentov


Právna veta: Podľa § 634 ods. 1, 2 OZ, ak nie je výška ceny dojednaná zmluvou alebo ustanovená osobitnými predpismi, treba poskytnúť primeranú cenu. Ak nie je dohodnuté inak, platí sa cena až po skončení diela. Ak sa však dielo vykonáva po častiach alebo ak vyžaduje vykonanie diela značné náklady, je ten, komu bolo zadané, oprávnený požadovať už počas vykonávania diela od objednávateľa primerané preddavky. Z vyššie uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že cena za dielo sa určuje buď dohodou zmluvných strán, alebo je stanovená osobitnými predpismi, napr. podľa rozpočtu v zmysle § 635 OZ alebo odhadom v z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prešov 12C/219/2011 8111225847 17.09.2013 Mgr. Alena Paveleková ECLI:SK:OSPO:2013:8111225847.9 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Prešov sudkyňou Mgr. Alenou Pavelekovou, v právnej veci žalobcu: Škodové udalosti, s.r.o., IČO: 45848572, Košice, Alžbetina 28/660, proti žalovanej : H.. X. R., V., V. X, v konaní zastúpená JUDr. Stanislavom Furdom, bytom Moldavská č. .
Právna veta: Zmluva o dielo je dvojstranná odplatná zmluva, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje, že zhotoví pre objednávateľa na svoje nebezpečenstvo dielo a objednávateľ sa zaväzuje, že za dielo zaplatí dojednanú cenu. Medzi podstatné náležitosti zmluvy o dielo patrí dohoda o diele, teda predmet zmluvy, dohoda o jeho zhotovení na nebezpečenstvo zhotoviteľa a dohoda o odplatnosti diela. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, zákon nevyžaduje písomnú formu zmluvy. Iba vtedy, ak nedôjde k zhotoveniu diela na počkanie, ust. § 632 OZ ukladá zhotoviteľovi povinnosť vydať objednávateľovi písomné potvrden ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 19Co/94/2017 8110217737 26. 09. 2017 JUDr. Zlata Simková ECLI:SK:KSPO:2017:8110217737.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zlaty Simkovej a členov senátu JUDr. Gabriely Világiovej a JUDr. Karola Krochtu v spore žalobcov: 1./ M. E., nar. XX.XX.XXXX, bytom A. XXX, 2./ M. E., nar. XX.XX.XXXX, bytom A. X, .
Právna veta: Cena diela predstavuje odplatu za predmet zmluvy v peniazoch a vyjadruje ekvivalent výmeny diela za peniaze. Stanovuje sa predovšetkým na základe dohody účastníkov zmluvy alebo na základe zvláštneho predpisu, a to uvedením peňažnej sumy, prípadne iným spôsobom, ktorým ju možno nepochybne určiť. Výška ceny diela môže byť dohodnutá už pri uzatvorení zmluvy. Nie je však vylúčené, aby k dohode o výške ceny došlo až po vykonaní diela (napr. pri jeho odovzdaní objednávateľovi). Ak nebola výška ceny takto určená (v danom prípade obsah dohody preukázaný nebol, tak navrhovateľom ako ani odporcom), príp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prešov 12C/232/2010 8110217893 04.09.2012 Mgr. Alena Paveleková ECLI:SK:OSPO:2012:8110217893.8 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Prešov sudkyňou Mgr. Alenou Pavelekovou v právnej veci navrhovateľa : BAU IZOLTECH, s.r.o., IČO: 45518394, Sabinov, J.Borodáča 657/13, zastúpeného JUDr. Jozefom Karabašom, advokátom v Sabinove, Ružová 10 proti odporcovi: I. M., G., B. .
Právna veta: Podstatnou náležitosťou obsahu zmluvy o dielo je stanovenie jej odplatnosti, nie určenie ceny diela (porovnaj uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 7. decembra 2009, sp. zn. 3 Cdo 305/2008). Dohoda o výške ceny za dielo nie je podstatnou náležitosťou zmluvy. Ak nedošlo k dohode o jej výške pri uzavretí zmluvy, objednávateľ je povinný zaplatiť cenu určenú osobitnými predpismi a ak osobitný predpis nie je vydaný, primeranú cenu. Osobitným predpisom treba rozumieť cenový predpis. Za primeranú cenu treba považovať cenu, ktorá sa v mieste a v čase uzavretia zmluvy obvykle poskytuje za obdobných po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 9Co/249/2013 2109227122 29.04.2014 JUDr. Eva Barcajová ECLI:SK:KSTT:2014:2109227122.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Barcajovej a členov senátu JUDr. Márie Klepancovej a JUDr. Evy Behranovej, v právnej veci žalobcu: K. J., narodený XX.XX.XXXX, bytom R. H. XX, T., proti žalovanej: A. K., .
Právna veta: Druhým z osobitných prípadov zmluvy o dielo je zmluva o oprave a úprave veci. Vznik zmluvy o dielo je viazaný na dohodu zmluvných strán o podstatných náležitostiach, ktorými sú vymedzenie diela, odmena a vykonanie diela na nebezpečenstvo zhotoviteľa. Ak zhotoviteľ dodatočne zistí, že bude nutné cenu pôvodne dohodnutú podstatne prekročiť, je povinný zákazníka na to bez meškania upozorniť a oznámiť mu novo určenú cenu. Pre oznámenie o prekročení ceny je predpísaná písomná forma, inak nie je platné. Upozornenie musí obsahovať vyrozumenie o nutnosti podstatného zvýšenia ceny a zároveň určenie nove ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Podľa § 634 ods.1 Obč. zák. ak nie je výška ceny dojednaná zmluvou alebo ustanovená osobitnými predpismi, treba poskytnúť primeranú cenu. Podľa § 634 ods. 2 Obč. zák. ak nie je dohodnuté inak, platí sa cena až po skončení diela. Ak .
Právna veta: Podľa ust. § 42a Občianskeho zákonníka je z pohľadu žalujúceho veriteľa dosiahnuť rozhodnutie súdu, ktorým by bolo určené, že voči nemu je neúčinný dlžníkom vykonaný právny úkon, ktorý ukracuje uspokojenie jeho vymáhateľnej pohľadávky. Pre uplatnenie odporovacej žaloby je predovšetkým významné to, že veriteľ skutočne má voči dlžníkovi pohľadávku (t.j. že je jeho veriteľom) a že dlžník uskutočnil právny úkon v úmysle ukrátiť jej uspokojenie. Dlžníkove právne úkony ukracujú uspokojenie vymáhateľnej pohľadávky veriteľa najmä vtedy, ak vedú k zmenšeniu majetku dlžníka a ak v dôsledku nich vzniknut ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ktoré vyvracajú právnu opodstatnenosť uvedeného tvrdenia. Z účtu dlžníka č. prevedené nehnuteľnosti. Možno teda konštatovať, že primeranou cenou za prevedené nehnuteľnosti bola zaplatená kúpna cena podľa zmluvy o kúpe .Je nepochybné, že štandardný bankový ... hmotnej na kapitálovú. Žalobca nespochybňoval primeranosť kúpnej ceny za prevedené nehnuteľnosti. Možno teda konštatovať, že primeranou cenou za prevedené nehnuteľnosti bola zaplatená kúpna cena podľa zmluvy o kúpe .Je nepochybné, že štandardný bankový .
Právna veta: Aj Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením zo dňa 07. 12. 2011 č. k. 15Co 58/2011 poukázal na ustanovenie § 645 ods. 2 Občianskeho zákonníka, kedy v tejto súvislosti s týmto zákonným ustanovením uviedol, že ide o objektívnu zodpovednosť, čo znamená, že zhotoviteľ zodpovedá za vady diela bez ohľadu na to, či ich vznik zavinil a zbaviť sa tejto zodpovednosti môže len vtedy, ak objednávateľa na uvedené skutočnosti upozornil. Zhotoviteľ zodpovedá ako za vady, ktoré má vec zhotovená na zákazku v dobe plnenia t. j. pri prevzatí veci objednávateľom tak za vady, ktoré sa vyskytnú po plnení v záručnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sumou a fakturovanou sumou mu navrhovateľka zaplatila. S prihliadnutím na to, že medzi účastníkmi nebola dojednaná cena, súd ustálil primeranú cenu a to znaleckým posudkom znalca O.. E. F., ktorý určil hodnotu diela, teda hodnotu stavebných prác a diela zhotoveného ... Podľa ustanovenia § 648 ods. 1, 2 Občianskeho zákonník, ak ide o vadu, ktorú možno dojednaná cena, súd ustálil primeranú cenu a to znaleckým posudkom znalca O.. E. F., ktorý určil hodnotu diela, teda hodnotu stavebných prác a diela zhotoveného .
Právna veta: Spoluvlastnícky podiel znamená mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. Z titulu spoluvlastníctva nepatrí jednotlivým spoluvlastníkom právo výlučne disponovať určitou reálne oddelenou časťou veci. Kým nedôjde k zrušeniu spoluvlastníctva, nie je známe, komu zo spoluvlastníkov patrí tá-ktorá časť spoločnej veci. Vychádzajúc z definície spoluvlastníckeho podielu, je zrejmé, že ak niektorý spoluvlastník bez súhlasu ostatných spoluvlastníkov sám užíva väčšiu časť pozemku ako pripadá na jeho podiel bez toho aby platil osta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... s navrhnutou sumou nesúhlasila, nakoľko nezohľadňuje súčasné ceny nájmu a platné Všeobecné záväzné predpisy mesta Malacky, na základe ktorých je primeranou cenou za prenájom 1m2 zastavanej plochy za rok 300,-Sk. Navrhovateľka neakceptovala ani návrh odporcu zaslaný dňa 26.05.2009, v ... ktorom bola navrhnutá suma za 1m2 0,33eur. Primeraná cena nájmu je podľa navrhovateľky 10,- eur za m2 za rok, t.j. za 115m2 suma 1.158,-eur za rok .
Právna veta: Podľa § 633 ods. 1 Občianskeho zákonníka zhotoviteľ je povinný dielo vykonať podľa zmluvy, riadne a v dohodnutom čase. Ak je na vykonanie diela ustanovená technická norma, musí vykonanie zodpovedať tejto norme. Podľa § 634 ods. 2 prvá veta Občianskeho zákonníka ak nie je dohodnuté inak, platí sa cena až po skončení diela. Na základe absencie dohody účastníkov zmluvy o diele o dobe splatnosti ceny diela je s poukazom na citované ustanovenie § 634 ods. 2 prvá veta Občianskeho zákonníka potrebné vychádzať z právneho záveru, že doba splatnosti ceny za dielo vyplýva priamo zo zákona, teda že cena s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Navrhovateľ tiež poukázal na závery znalca Ing. X., podľa ktorých funkčným častiam diela zodpovedá primeraná cena vo výške 4.050,55 eur a celému vykonanému dielu zodpovedá primeraná cena vo výške 5.659,03 eur, od ktorej sumy je potrebné odpočítať plnenie, týkajúce sa .
Právna veta: Podľa § 641 ods. 1 Obč. zák., aj keď sa dielo nevykonalo, patrí zhotoviteľovi dojednaná cena, ak bol ochotný dielo vykonať a ak mu v tom zabránili okolnosti na strane objednávateľa. Je však povinný dať si započítať to, čo ušetril nevykonaním diela, čo zarobil inak alebo čo úmyselne zameškal zarobiť. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že ak v dôsledku neposkytnutia potrebnej súčinnosti objednávateľom nemôže zhotoviteľ dielo vykonať, resp. dokončiť, má právo na zaplatenie dojednanej ceny alebo na zaplatenie primeranej ceny podľa § 634 ods. 1 po odpočítaní toho, čo ušetril nevykonaním diela.

Úryvok z textu:
... potrebnej súčinnosti objednávateľom nemôže zhotoviteľ dielo vykonať, resp. dokončiť, má právo na zaplatenie dojednanej ceny alebo na zaplatenie primeranej ceny podľa § 634 ods. 1 po odpočítaní toho, čo ušetril nevykonaním diela. Odvolací súd preto dospel k záveru, ... 634 ods. 1 Obč. zák. ak nie je výška ceny dojednaná zmluvou alebo ustanovená osobitnými predpismi, treba poskytnúť primeranú cenu. Dohoda o výške ceny nie je podstatnou náležitosťou zmluvy. Pokiaľ sa žalovaný v odvolaní bránil tým, že žalobkyni .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.