Nájdené rozsudky pre výraz: primeraná cena

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 611

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

51 dokumentov
27 dokumentov
59 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Cena diela predstavuje odplatu za predmet zmluvy v peniazoch a vyjadruje ekvivalent výmeny diela za peniaze. Stanovuje sa predovšetkým na základe dohody účastníkov zmluvy alebo na základe zvláštneho predpisu, a to uvedením peňažnej sumy, prípadne iným spôsobom, ktorým ju možno nepochybne určiť. Výška ceny diela môže byť dohodnutá už pri uzatvorení zmluvy. Nie je však vylúčené, aby k dohode o výške ceny došlo až po vykonaní diela (napr. pri jeho odovzdaní objednávateľovi). Ak nebola výška ceny takto určená (v danom prípade obsah dohody preukázaný nebol, tak navrhovateľom ako ani odporcom), príp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prešov 12C/232/2010 8110217893 04.09.2012 Mgr. Alena Paveleková ECLI:SK:OSPO:2012:8110217893.8 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Prešov sudkyňou Mgr. Alenou Pavelekovou v právnej veci navrhovateľa : BAU IZOLTECH, s.r.o., IČO: 45518394, Sabinov, J.Borodáča 657/13, zastúpeného JUDr. Jozefom Karabašom, advokátom v Sabinove, Ružová 10 proti odporcovi: I.
Právna veta: Zmluva o dielo je dvojstranná odplatná zmluva, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje, že zhotoví pre objednávateľa na svoje nebezpečenstvo dielo a objednávateľ sa zaväzuje, že za dielo zaplatí dojednanú cenu. Medzi podstatné náležitosti zmluvy o dielo patrí dohoda o diele, teda predmet zmluvy, dohoda o jeho zhotovení na nebezpečenstvo zhotoviteľa a dohoda o odplatnosti diela. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, zákon nevyžaduje písomnú formu zmluvy. Iba vtedy, ak nedôjde k zhotoveniu diela na počkanie, ust. § 632 OZ ukladá zhotoviteľovi povinnosť vydať objednávateľovi písomné potvrden ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 19Co/94/2017 8110217737 26. 09. 2017 JUDr. Zlata Simková ECLI:SK:KSPO:2017:8110217737.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zlaty Simkovej a členov senátu JUDr. Gabriely Világiovej a JUDr. Karola Krochtu v spore žalobcov: 1./ M. E., nar. XX.XX.XXXX, bytom A. XXX, 2./ M. E., nar. XX.XX.XXXX,
Právna veta: Podstatnou náležitosťou obsahu zmluvy o dielo je stanovenie jej odplatnosti, nie určenie ceny diela (porovnaj uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 7. decembra 2009, sp. zn. 3 Cdo 305/2008). Dohoda o výške ceny za dielo nie je podstatnou náležitosťou zmluvy. Ak nedošlo k dohode o jej výške pri uzavretí zmluvy, objednávateľ je povinný zaplatiť cenu určenú osobitnými predpismi a ak osobitný predpis nie je vydaný, primeranú cenu. Osobitným predpisom treba rozumieť cenový predpis. Za primeranú cenu treba považovať cenu, ktorá sa v mieste a v čase uzavretia zmluvy obvykle poskytuje za obdobných po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 9Co/249/2013 2109227122 29.04.2014 JUDr. Eva Barcajová ECLI:SK:KSTT:2014:2109227122.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Barcajovej a členov senátu JUDr. Márie Klepancovej a JUDr. Evy Behranovej, v právnej veci žalobcu: K. J., narodený XX.XX.XXXX, bytom R. H. XX, T., proti žalovanej: A.
Právna veta: Podľa § 641 ods. 1 Obč. zák., aj keď sa dielo nevykonalo, patrí zhotoviteľovi dojednaná cena, ak bol ochotný dielo vykonať a ak mu v tom zabránili okolnosti na strane objednávateľa. Je však povinný dať si započítať to, čo ušetril nevykonaním diela, čo zarobil inak alebo čo úmyselne zameškal zarobiť. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že ak v dôsledku neposkytnutia potrebnej súčinnosti objednávateľom nemôže zhotoviteľ dielo vykonať, resp. dokončiť, má právo na zaplatenie dojednanej ceny alebo na zaplatenie primeranej ceny podľa § 634 ods. 1 po odpočítaní toho, čo ušetril nevykonaním diela.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2Cob/50/2011 1108225486 28.02.2012 JUDr. Oľga Bahníková ECLI:SK:KSBA:2012:1108225486.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Oľgy Bahníkovej a členiek senátu JUDr. Zity Ilčíkovej a JUDr. Lenky Praženkovej v právnej veci žalobkyne: T.. arch. N. K., B. XX, XXX XX K., T.: XX XXX XXX, zast
Právna veta: V sporovom občianskom súdnom konaní sa uplatňuje prejednacia zásada. Účastník má jednak povinnosť tvrdenia, jednak dôkaznú povinnosť. Následky spojené s ich nesplnením v podobe vecne nepriaznivého rozhodnutia nesie ten účastník konania, ktorý tieto povinnosti nesplnil. Medzi povinnosťou tvrdenia a povinnosťou označiť dôkazy na preukázanie tvrdení, je vzájomná väzba. Pokiaľ účastník konania nesplní povinnosť tvrdenia, nemôže splniť ani povinnosť označiť na svoje tvrdenia dôkazy. Dôkazné bremeno ako procesný inštitút v sporovom občianskom súdnom konaní spočíva v zodpovednosti účastníka konania z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19Co/226/2012 3511205562 07.05.2014 JUDr. Beáta Čupková ECLI:SK:KSTN:2014:3511205562.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Beáty Čupkovej a sudkýň JUDr. Viery Škultétyovej a JUDr. Aleny Záhumenskej v právnej veci navrhovateľa Q., so sídlom Z. X, N. - Z. O., IČO XX XX XX, zastúpený V., so
Právna veta: Čo sa týka konštatovania súdu prvej inštancie, že žalovaný porušil zmluvné podmienky tým, že účel dojednaný v zmluve nevykonával vo vlastnom mene ale túto nehnuteľnosť previedol na tretiu osobu, uvedené nemožno považovať za účel zmluvy, nakoľko pod pojmom účel je nevyhnutné chápať cieľ, na ktorý má byť zameraná určitá činnosť, pričom v tomto prípade malo ísť o verejne prospešnú službu a to zriadenia bytov pre sociálne slabšie rodiny. Uvedený účel bol zabezpečený aj po prevode nehnuteľností na tretiu osobu. Iba nedodržanie dohodnutého účelu, prípadne zmena účelu v rozpore s podmienkami p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3Co/76/2018 8314205524 25. 04. 2019 JUDr. Martin Baran ECLI:SK:KSPO:2019:8314205524.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Barana a členiek senátu JUDr. Evy Šofrankovej a JUDr. Antónie Kandravej v spore žalobcu: X. H., za ktorú koná R. F., so sídlom Q. 8, W., právne zastúpeného JUDr. Duš
Právna veta: Aj Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením zo dňa 07. 12. 2011 č. k. 15Co 58/2011 poukázal na ustanovenie § 645 ods. 2 Občianskeho zákonníka, kedy v tejto súvislosti s týmto zákonným ustanovením uviedol, že ide o objektívnu zodpovednosť, čo znamená, že zhotoviteľ zodpovedá za vady diela bez ohľadu na to, či ich vznik zavinil a zbaviť sa tejto zodpovednosti môže len vtedy, ak objednávateľa na uvedené skutočnosti upozornil. Zhotoviteľ zodpovedá ako za vady, ktoré má vec zhotovená na zákazku v dobe plnenia t. j. pri prevzatí veci objednávateľom tak za vady, ktoré sa vyskytnú po plnení v záručnej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Veľký Krtíš 9C/169/2008 6208205195 21.05.2012 JUDr. Dagmar Komadová ECLI:SK:OSVK:2012:6208205195.15 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd vo Veľkom Krtíši samosudkyňou JUDr. Dagmar Komadovou v právnej veci navrhovateľky L. D., F.. XX. XX. XXXX, bytom E. P., C. X, zastúpenej JUDr. Jozefom Veselým, advokátom so sídlom vo Veľkom Krtíši, Mierová 1 proti odpo
Právna veta: Spoluvlastnícky podiel znamená mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. Z titulu spoluvlastníctva nepatrí jednotlivým spoluvlastníkom právo výlučne disponovať určitou reálne oddelenou časťou veci. Kým nedôjde k zrušeniu spoluvlastníctva, nie je známe, komu zo spoluvlastníkov patrí tá-ktorá časť spoločnej veci. Vychádzajúc z definície spoluvlastníckeho podielu, je zrejmé, že ak niektorý spoluvlastník bez súhlasu ostatných spoluvlastníkov sám užíva väčšiu časť pozemku ako pripadá na jeho podiel bez toho aby platil osta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Malacky 27C/22/2010 1609208857 23.05.2012 JUDr. Nadežda Wallnerová ECLI:SK:OSMA:2012:1609208857.10 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Malacky samosudkyňou JUDr. Nadeždou Wallnerovou v právnej veci navrhovateľa: O., nar. XX.XX.XXXX, W., zast. JUDr. O. advokátka, S. proti odporcovi: AUTOLAK-RZ s.r.o., Poľná 9, Malacky, IČO: 36 688 177, zast. JUDr. E., a
Právna veta: Súdy už judikovali, že aj ľahkomyseľnosť dlžníka je kvalifikačným kritériom úžery (napr. Krajský súd v Prešove vo veci 3Co 3/2011). Kvalifikačné kritériá úžery nie je možné taxatívne uzavrieť. Pre porovnanie, podľa rakúskej právnej úpravy je „neplatný právny úkon, ak niekto využije ľahkomyseľnosť, stav núdze, slabomyseľnosť, neskúsenosť, alebo rozrušenie mysle niekoho iného takým spôsobom, že sebe alebo tretej osobe za poskytnutie plnenia nechá sľúbiť alebo poskytnúť protiplnenie, ktorého majetková hodnota je vo vzťahu k plneniu v nápadnom nepomere (§ 879 ABGB ods. 2 č. 4)“. V ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 16Co/71/2011 8110225153 08.12.2011 JUDr. Anna Kovaľová ECLI:SK:KSPO:2011:8110225153.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Kovaľovej a sudcov JUDr. Branislava Brezu a JUDr. Martina Fiľakovského v právnej veci žalobcu C. N., nar. XX. XX. XXXX, bytom N., C. XX, zastúpeného advokátom JUDr.
MENU