Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
842421
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 51135
USSR: 30515
NSČR: 106727
NSSČR: 56931
USČR: 69946
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 402738
Krajské súdy (ČR): 31246
Posledná aktualizácia
16.01.2018 06:52

Nájdené rozsudky pre výraz: Pripustenie zmeny žaloby


Približný počet výsledkov: 128 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Pripustenie zmeny žaloby
  • pripustenie nájdené 3837 krát v 2339 dokumentoch
  • zmena nájdené 496212 krát v 138050 dokumentoch
  • zaloba nájdené 593033 krát v 102550 dokumentochNepravdivé tvrdenia o žalobcovi o jeho údajnom podplácaní konajúceho sudcu a znalca. Úspešné uplatnenie práva na ochranu osobnosti, uloženie povinnosti ospravedlniť sa (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Neoprávneným zásahom je zásadne každé nepravdivé tvrdenie alebo obvinenie, ktoré zasahuje práva chránené § 11 a nasl. Obč.zákonníka. Bez významu je skutočnosť, či pôvodca zásahu si bol vedomý nepravdivosti svojho tvrdenia, alebo či išlo o nedbanlivé preberanie poznatkov a ich rozširovanie. Pre úspešné uplatnenie práva na ochranu osobnosti postačí zistenie, že zásah bol objektívne spôsobilý narušiť alebo ohroziť práva chránené § 11 OZ.
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: Občianskoprávna úprava vychádza z prezumpcie zavinenia, teda zavinenie sa predpokladá, avšak len pri nedbanlivostnom zavinení. Občiansky zákonník umožňuje zbaviť sa zodpovednosti (tzv. exkulpáciu) a to zo strany samotného škodcu. Občiansky zákonník v ustanovení § 441 upravuje aj situáciu, kedy škoda nevznikla len následkom konania škodcu, ale že k jej vzniku prispel aj samotný poškodený. V tomto prípade žalovaný tvrdil, že ku škode žalobcu na zdraví došlo aj jeho spoluzavinením a týmto vlastne aj odôvodňoval ním vykonané krátenie plnenia poistenej sumy. Pre záver o zavinení poškodeného m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sumy 4.078 €), 4/ návrh na pripustenie zmeny žaloby zo dňa 6.9.2010, 5/ účasť na pojednávaní dňa 16.9.2010 - uvedené úkony vo výške 220,77 € (vypočítané zo sumy 6.595 €), 6/ návrh na pripustenie zmeny žaloby zo dňa 10.1.2011 - úkon vo ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
8/2009 - Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Reštrukturalizačný plán možno definovať ako listinu upravujúcu vznik, zmenu alebo zánik práv a záväzkov osôb v nej uvedených, ako aj rozsah a spôsob uspokojenia tých účastníkov, ktorí sú veriteľmi prihlásených pohľadávok, prípadne uspokojenie spoločníkov dlžníka alebo jeho členov. Do plánu sa zaraďujú všetky pohľadávky, ktoré sú zapísané v zozname pohľadávok, bez ohľadu na to, či sú popreté alebo zistené. Podľa výsledku zisťovacieho konania, ak nebude pohľadávka zistená, na prihlásenú pohľadávku sa v reštrukturalizácii neprihliada a v prípade potvrdenia plánu súdom, nemožno pohľadávku v popret ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... obsahom na včasné a riadne uplatnenie popretej pohľadávky v incidenčnom konaní nepostačuje. V prípade, ak aj došlo k návrhu na pripustenie zmeny žaloby, tak takýto prípadný procesný návrh bude už pod účinkami § 124 ods. 4 ZKR aj tak zmeškaný. V písomnom stanovisku ...
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Pri hľadaní vhodného zamestnania nie je zodpovedný výlučne úrad, ale predpokladá sa určitá aktivita nezamestnaného. Ak úradník úradu práce pracovne pochybil a neplnil povinnosti stanovené zákonom o službách zamestnanosti, či zákonom o zamestnanosti, a neponúkal vhodné pracovné miesta pre žalobcu, takéto konanie nie je možné subsumovať pod diskriminačné konanie, ak takýto neodborný postup robil tento úradník úradu aj vo vzťahu k ostatným uchádzačom o zamestnanie.

Úryvok z textu:
... rozhodnutia (§ 219 ods. 2 O.s.p.) a k tomu uvádza: Žalobca v konaní pred odvolacím súdom požiadal o pripustenie zmeny žaloby s tým, že rozširuje svoj návrh v časti diskriminačného konania o jeho diskrimináciu z hľadiska veku. Súčasne žiadal pripustiť zmenu ...
Súvisiace predpisy:
5/2004 - Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Právna teória aj súdna prax v celom doterajšom priebehu za obdobnej úpravy v § 142 ods. 2 OSP zastávala jednotný a nemenný názor (podľa poznatkov odvolacieho súdu), že niet žiadneho rozumného dôvodu, aby si strany v prípade čiastočného úspechu hradili časti trov konania navzájom a že časť, ktorá sa prekrýva, sa odpočíta. Zásadne teda platí, že sa určuje najskôr pomer úspechu a neúspechu v spore a až keď došlo k pomernému rozdeleniu náhrady, vypočítajú sa vynaložené trovy a u strany, u ktorej úspech bol vyšší a má teda nárok na ich náhradu. Druhá menej úspešná strana sporu tak nebude mať žiaden ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , kto je povinný na jej náhradu, najskôr v novembri 2007, je zrejmé, že táto ku dňu podania návrhu žalobcu na pripustenie zmeny žaloby v zmysle jej rozšírenia (29.10.2010) neuplynula márne. 21. Súd pritom poukazuje napr. na nález Ústavného súdu SR zo ...
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
... zo dňa 31.12.2005, s nadväzujúcim uplatneným nárokom žalobcu voči žalovanému o zaplatenie sumy 285.587,96 Eur (pripustenie zmeny žaloby na č.l. 281 spisu). Nosným odvolacím dôvodom bola námietka nesprávneho právneho posúdenia veci (§ 205 ods. 2 písm. ... zo dňa 31.12.2005, s nadväzujúcim uplatneným nárokom žalobcu voči žalovanému o zaplatenie sumy 285.587,96 Eur (pripustenie zmeny žaloby na č.l. 281 spisu). Nosným odvolacím dôvodom bola námietka nesprávneho právneho posúdenia veci (§ 205 ods. 2 písm. ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 11/2006, 655/2004, 40/1964, 7/2005, 76/2009, 388/2011, 513/1991, 42/2007
... pre konanie o zmenenej žalobe, súvisí s predbežným hodnotením dôkazov a táto úvaha patrí len súdu rozhodujúcemu o návrhu na pripustenie zmeny žaloby. Odporca je v celosti vlastníkom parciel KNC XXXX o výmere 92 m2 a č. XXXX/X o výmere 212 m2 ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 655/2004, 40/1964, 323/1992
... . rade nikdy nenadobudol vlastnícke právo k predmetným pozemkom parc.č. XXXXX/X T. X späť. Zároveň navrhovatelia požiadali o pripustenie zmeny žaloby tak, že nový petit znie ,, Odporca v I. rade je povinný zaplatiť navrhovateľom sumu 577,41 eur a náhradu ... . rade nikdy nenadobudol vlastnícke právo k predmetným pozemkom parc.č. XXXXX/X T. X späť. Zároveň navrhovatelia požiadali o pripustenie zmeny žaloby tak, že nový petit znie ,, Odporca v I. rade je povinný zaplatiť navrhovateľom sumu 577,41 eur a náhradu ...
Súvisiace predpisy:
40/1964, 138/1991
... posúdenie bolo zistiť, či súd žalobcu považoval za nedôvodné, a preto navrhol napadnutý rozsudok potvrdiť. Ani pripustenie zmeny žaloby nepovažoval za opodstatnené. Uplatnil si náhradu trov odvolacieho konania z titulu trov právneho zastúpenia, ktoré ... . 2007. Z tohto dôvodu odvolanie žalobcu považoval za nedôvodné, a preto navrhol napadnutý rozsudok potvrdiť. Ani pripustenie zmeny žaloby nepovažoval za opodstatnené. Uplatnil si náhradu trov odvolacieho konania z titulu trov právneho zastúpenia, ktoré ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 76/2007, 40/1964, 249/2006, 229/1999, 233/1995, 155/2004
... eura v zákonnej výške 8,75 % ročne odo dňa nasledujúceho po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia, ktorým súd rozhodol o návrhu na pripustenie zmeny žaloby, v ktorom si túto škodu od odporkyne uplatnil, t. j. od 26.02.2013 do zaplatenia. S poukazom na vyššie ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 655/2004, 40/1964, 87/1995
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.