Nájdené rozsudky pre výraz: prípustnosť odvolania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4220

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

404 dokumentov
199 dokumentov
79 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podanie odvolania je procesným úkonom účastníka konania. Právo podať odvolanie však prináleží len tomu účastníkovi, ktorému bola rozhodnutím súdu spôsobená ujma, teda v neprospech ktorého vyznelo rozhodnutie a bol ním dotknutý na svojich právach - pre posúdenie je podstatné porovnanie výsledku sporu s návrhom (nárokom) uplatňovaným navrhovateľom v konaní. Prípustnosť odvolania má totiž vo všeobecnosti nielen stránku objektívnu, ale aj stránku subjektívnu, ktorá sa viaže na osobu konkrétneho odvolateľa a zohľadňuje osobný aspekt toho, kto podáva odvolanie, t.j. či je u neho daný dôvod, kt ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 8Co/191/2011 1208212008 24.04.2012 JUDr. Ľuboš Sádovský ECLI:SK:KSBA:2012:1208212008.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľuboša Sádovského a členiek senátu JUDr. Jany Vlčkovej a JUDr. Moniky Holickej v právnej veci navrhovateľa : Č. Z. Z. G., K..Y.., so sídlom X. Q.. X/XXX, R. X, Č. N.
Právna veta: Účastník konania je teda vo všeobecnosti oprávnený na podanie odvolania, nakoľko ide o jedno z jeho základných práv v občianskom súdnom konaní a je to jeden z prostriedkov právnej istoty. Nie proti každému rozhodnutiu však môže byť odvolanie podané. Prípustnosť odvolania má nielen subjektívnu stránku, ale aj stránku objektívnu. Subjektívna stránka prípustnosti odvolania zohľadňuje jeho osobný aspekt, t.j. či je u konkrétneho odvolateľa - zákonom predpokladanej osoby daný dôvod na podanie tohto opravného prostriedku. Stránka objektívna je vymedzená ustanovením § 202 O.s.p., určujúcim podmienky ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 18CoE/387/2011 1110245500 26.06.2012 JUDr. Boris Tóth ECLI:SK:KSBA:2012:1110245500.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v exekučnej veci oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, Bratislava, IČO: 35 937 874, proti povinnej: Diana Stern - REFLEKTOR, Grösslingova 2464/43, Bratislava, IČO: 43 271 537, zastúpenému: Rapiová & Partners s
Právna veta: Podľa ust. § 202 ods. 1 O.s.p., odvolanie nie je prípustné proti rozsudku vydanému na základe uznania alebo vzdania sa nároku a proti rozsudku pre zmeškanie okrem prípadov odvolania podaného z dôvodu, že neboli splnené podmienky na vydanie takého rozhodnutia, alebo z dôvodu, že napadnutý rozsudok vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Ustanovenie § 202 O.s.p. upravuje tri skupiny prípadov, v ktorých nie je odvolanie prípustné, alebo sú obmedzené dôvody prípustnosti odvolania proti určitým rozhodnutiam vo veci samej (rozsudkom). Neprípustnosť odvolania znamená, že zákon výslovne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1Cob/177/2012 1110231550 31.05.2012 JUDr. Danica Michalková ECLI:SK:KSBA:2012:1110231550.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: CHLADENIE A KLIMATIZÁCIA, s. r. o., Martinčekova 5, 821 09 Bratislava, IČO: 35 876 166, zast. JUDr. Milošom Chrenkom, advokátom, Hlavná 23, 917 00 Trnava, proti odporcovi: QUINTELA, s. r. o., Pribinova
Právna veta: Prípustnosť odvolania upravuje § 201 (pozitívne) a § 202 (negatívne) O. s. p. Podľa § 202 ods. 3 písm. a) O. s. p. je odvolanie neprípustné proti uzneseniu, ktorým sa upravuje vedenie konania. Pojem uznesenia, ktorým sa upravuje vedenie konania, nie je v zákone vymedzený. Právna teória (porov. Ficová, S., v diele Števček, M., Ficová, S., a kol.: Občiansky súdny poriadok. Komentár. 1. vydanie. Praha : C.H. BECK 2009, 603) za ne považuje uznesenia, ktoré nemajú vplyv na rozhodnutie vo veci samej, týkajú sa otázok, ktoré v záujme hospodárnosti vyžadujú rýchle riešenie, ale bez toho, aby odopretie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 21Co/107/2015 8112240526 30.06.2015 JUDr. Antónia Kandravá ECLI:SK:KSPO:2015:8112240526.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Antónie Kandravej a členov senátu JUDr. Petra Straku a JUDr. Michala Boroňa v právnej veci žalobcu POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO
Meritum Trovy exekúcie
Právna veta: Procesná úprava účinná od 01.07.2016 zachovala zásadu prípustnosti odvolania len vo vzťahu k rozsudkom (§ 355 ods. 1 CSP), avšak vo vzťahu k uzneseniam ako všeobecnú zásadu stanovila neprípustnosť odvolania, t. j. odvolanie je prípustné len ak to zákon výslovne pripúšťa (§ 355 ods. 2 CSP). V dôsledku tejto zmeny síce zostala pre exekučné konania zachovaná zásada neprípustnosti odvolania (predtým § 202 ods. 2 O.s.p., teraz § 355 ods. 2 CSP), avšak kým do 30.06.2016 mohol výnimku, teda prípustnosť odvolania, ustanovovať len osobitný zákon, t. j. Exekučný poriadok, od 01.07.2016 môže pripus ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5CoE/25/2019 3806207297 04. 12. 2019 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2019:3806207297.1 Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Zajacovej a sudcov JUDr. Márie Vrtochovej a JUDr. Denisa Vékonyho v exekučnej veci oprávneného Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Krajské riaditeľstvo Po
Právna veta: Súd dodáva, že jednostranné preradenie na inú prácu je výnimkou zo zásady zmluvnosti pracovnoprávnych vzťahov, ktoré znamená povinnosť zamestnávateľa preradiť zamestnanca na inú prácu, pričom odmietnutie zamestnanca vykonávať doterajšiu prácu nie je možné považovať za porušenie pracovnej disciplíny. Preradenie na inú prácu je charakterizované ako právny úkon zamestnávateľa smerujúci k zmene druhu práce vykonávanej k zamestnancom. Pri tejto jednostrannej zmene dojednaného druhu práce, však je vylúčené meniť bez vzájomnej dohody zamestnanca a zamestnávateľa akékoľvek ostatné pracovné podmienky ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 3Co/265/2011 7210205629 29.05.2012 JUDr. Ladislav Duditš ECLI:SK:KSKE:2012:7210205629.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Duditša a členov senátu JUDr. Evy Feťkovej a JUDr. Ľuboša Kunaya v právnej veci navrhovateľky M. M., A.. XX.XX.XXXX, W. Q. O., T. X, proti odporcovi: M+M Potra
Právna veta: Vychádzajúc z právneho názoru, že ak medzi účastníkmi dochádza k dohode o rozviazaní pracovného pomeru podľa § 43 Zákonníka práce (teraz § 60 Zákonníka práce) z dôvodov organizačných zmien na strane zamestnávateľa, skutočnosť, že dôvod na rozviazanie pracovného pomeru nie je uvedený priamo v dohode, nerobí túto dohodu neplatnou a nie je vylúčený ani vznik nároku zamestnanca na odstupné podľa § 1 a § 3 zákona č. 195/1991 Zb. (teraz § 76 Zákonníka práce). V takom prípade však zamestnanec musí preukázať, že organizačné zmeny u zamestnávateľa skutočne boli dôvodom na rozviazanie pracovného pomeru ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24CoPr/6/2015 2112222721 16. 12. 2015 JUDr. Martin Holič ECLI:SK:KSTT:2015:2112222721.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedu senátu: JUDr. Martin Holič a členiek senátu: JUDr. Magdaléna Krajčovičová a JUDr. Andrea Dudášová, v právnej veci žalobkyne: G. C., nar. XX.XX.XXXX, bytom U. XXX/XX, K., zastúpená advo
Právna veta: Podľa § 40 ods. 3 Občianskeho zákonníka písomný právny úkon je platný, ak je podpísaný konajúcou osobou; ak právny úkon robia viaceré osoby, nemusia byť ich podpisy na tej istej listine, ibaže právny predpis ustanovuje inak. Podpis sa môže nahradiť mechanickými prostriedkami v prípadoch, keď je to obvyklé. Z uvedeného vyplýva, že zastúpenie účastníka inou osobou v konaní vzniká na základe dohody o plnej moci, ktorá je dvojstranným právnym úkonom. V plnomocenstve splnomocniteľ uvedie spravidla rozsah splnocnencovho oprávnenia na zastupovanie. Dohoda o plnej moci je platná, ak je podpísaná oboma ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23CoP/2/2013 2510201087 13.03.2013 JUDr. Lea Stovičková ECLI:SK:KSTT:2013:2510201087.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave vo veci starostlivosti o maloletého C. U., nar. X.X.XXXX, bytom u matky, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany, dieťa rodičov : Y. Q. U., bytom D., M. XX/X a K. N., bytom D. R., H. XX/XX, zastúpenéh
Právna veta: 34. Úprava započítania, tzv. kompenzácie je obsiahnutá v § 580 a § 581 Občianskeho zákonníka a v § 358 až § 364 Obchodného zákonníka. Obchodný zákonník občianskoprávnu úpravu započítania dopĺňa. Započítanie predstavuje splatenie pohľadávky vzájomným odpočtom a jeho účel spočíva vo vylúčení samotného platenia. Započítaním nezaniká len hlavný záväzok, ale aj záväzky akcesorické. Pre započítanie sa vyžaduje, aby veriteľ a dlžník mali vzájomné pohľadávky rovnakého druhu. Ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky je vzájomné aj ich postavenie. Plnenie z týchto vzájomných pohľadávok je rovn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 16Cob/240/2016 3810204677 26. 09. 2017 JUDr. Mária Prikrylová ECLI:SK:KSTN:2017:3810204677.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Prikrylovej a členiek senátu JUDr. Ivety Záleskej a JUDr. Ivice Čelkovej v spore žalobcu DAK s r.o., so sídlom Vajanského 15, 971 01 Prievidza, IČO 31 565
Právna veta: V zmysle § 124 ods. 1 CSP, každé podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Ide o dôležité interpretačné pravidlo, ktorého zmyslom je posúdiť podanie tak, aby jeho výklad zodpovedal skutočnej vôli konajúcej osoby. Pri posudzovaní procesného úkonu účastníka konania podľa jeho obsahu, nemôže súd určitému úkonu dávať iný význam, než ktorý zodpovedá obsahu úkonu, jeho vnútornej skladbe, logike, zvolenej argumentácii, v úkone použitým výrazovým prostriedkom a celkovému zmyslu úkonu účastníka (uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 28.10.2010 sp. zn. 3Cdo/128/2010). 13. Aj pri posúden ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19CoE/38/2019 3810217877 29. 01. 2020 JUDr. Beáta Čupková ECLI:SK:KSTN:2020:3810217877.1 Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Radoslava Svitanu, PhD. a sudkýň JUDr. Beáty Čupkovej a JUDr. Viery Škultétyovej v exekučnej veci oprávneného O. I., X., so sídlom J. XX, S., IČO XX XXX XXX, proti povinnému A. S., nar. XX.XX.X
MENU