SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1154669
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64352
USSR: 35509
NSČR: 123801
NSSČR: 66851
USČR: 79807
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424303
Krajské súdy (ČR): 43629
Posledná aktualizácia
27.05.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: príslušný správny orgán


Približný počet výsledkov: 1971 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: príslušný správny orgán
  • prislusny nájdené 350557 krát v 126714 dokumentoch
  • spravny nájdené 1593218 krát v 310303 dokumentoch
  • organ nájdené 665872 krát v 92560 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 1038 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 218 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 88 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument
Odborné články 2 dokumenty


Právna veta: Podľa názoru súdu v konaní o povolení obnovy konania príslušný správny orgán neskúma, či v daňovom konaní vydané rozhodnutie je v súlade so zákonom alebo či rozhodnutiu predchádzalo úplné zistenie skutkového stavu veci ale skúma len to, či sú splnené podmienky stanovené v zákone pre obnovenie (povolenie obnovy) konania. Tiež platí, že inštitút obnovy správneho konania je mimoriadnym opravným prostriedkom pre účely, ak nové skutočnosti a dôkazy privodia (môžu privodiť) skutkovú zmenu v konaní. Ak došlo k zmene právneho posúdenia veci, táto skutočnosť nie je dôvod na zmenu správneho rozhod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/144/2012 1012200710 11.09.2013 Mgr. Viliam Pohančeník ECLI:SK:KSBA:2013:1012200710.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Viliama Pohančeníka a členov senátu JUDr. Renáty Janákovej a JUDr. Mariána Trenčana, v právnej veci žalobcu: Tex-Press Slovakia, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, IČO: 35872331 .
Právna veta: Podľa § 13 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení, starosta obce je štatutárnym orgánom obce. Podľa osobitných zákonov môže správny orgán tvoriť jediná osoba, ktorá však nie je v pracovnom pomere k tomuto orgánu. Takéto postavenie má aj starosta obce. Na tieto prípady sa ustanovenia o vylúčení zamestnanca správneho orgánu (§ 9 Správneho poriadku) nevzťahujú. K otázke vylúčenia starostu obce Solčany z prejednávania veci treba uviesť, že tento nekonal ako zamestnanec obce a Správny poriadok neumožňuje, aby bol z konania vylúčený vecne príslušný správny orgán, teda z konania nemôže byť vylúčený a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sžp/5/2013 4011200918 25.04.2013 CSc., JUDr. Eva Babiaková ECLI:SK:NSSR:2013:4011200918.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcov : 1./ D. L., bytom E., D., 2./ Q. L., bytom tamtiež, obaja .
Právna veta: Podľa § 9 ods. 1 správneho poriadku zamestnanec správneho orgánu je vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom konania možno mať pochybnosť o jeho nepredpojatosti. Pomer k veci je spravidla osobný záujem zamestnanca správneho orgánu na tom, aby bolo v konkrétnej veci vydané rozhodnutie s určitým obsahom, môže vyplývať predovšetkým z jeho právneho záujmu na prejednávanej veci. Pomer k účastníkovi konania je založený predovšetkým na príbuzenskom alebo jemu obdobnom vzťahu, v danom prípade neboli naplnené citované ustanovenia správneho po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7S/4559/2010 7010209995 02.11.2011 JUDr. Tamara Sklenárová ECLI:SK:KSKE:2011:7010209995.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte, zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tamary Sklenárovej a členov senátu JUDr. Judity Jurákovej a JUDr. Jozefa Kuruca, v právnej veci žalobkyne Obce H. E., zast. advokátkou JUDr. Monikou Némethovou, AK C. C., H.. .
Právna veta: Súd konštatuje, že správny poriadok v tejto súvislosti ukladá povinnosť nepríslušnému správnemu orgánu, ktorý prijal podanie, postúpiť podanie príslušnému správnemu orgánu. Nepríslušný správny orgán, ktorý prijal podanie, posudzuje príslušnosť správneho orgánu na rozhodnutie podľa ustanovení správneho poriadku platný pre jednotlivé štádia konania. Do úvahy berie nielen § 5 a § 7 Správneho poriadku ale napr. § 54 ods. 1 (podanie odvolania). Žalovaný mal teda postúpiť podanie úradným listom, v ktorom uvedie dôvod pre ktorý postupuje podanie a odvolá sa na ust. § 20 Správneho poriadku, na z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 3S/85/2011 1011200883 24.07.2012 JUDr. Viera Šebestová ECLI:SK:KSBA:2012:1011200883.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Šebestovej a členov senátu JUDr. Dáši Filovej a JUDr. Anny Peťovskej, PhD. v právnej veci žalobcu: AG-EXPERT, s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, IČO: 35 730 595, .
... prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní. Ak nejde o vec patriacu do právomoci súdu, rozhodne o pravosti pohľadávky príslušný správny orgán . Podľa § 23 ods. 3 ZKV kto popiera vykonateľnú pohľadávku musí toto stanovisko uplatniť podľa povahy pohľadávky ... buď na súde, alebo na príslušnom správnom orgáne v lehote určenej súdom . S ohľadom na termín prieskumného pojednávania sa konštatuje, že žaloba žalobcu bola podaná .
... poradia uvedeného v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní. Ak nejde o vec patriacu do právomoci súdu, rozhodne o pravosti pohľadávky príslušný správny orgán . Podľa odseku 4 uvedeného zákona ak správca zaradil pohľadávku do iného poradia, ako veriteľ uplatnil v prihláške alebo na prieskumnom .
... poradia uvedeného v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní. Ak nejde o vec patriacu do právomoci súdu, rozhodne o pravosti pohľadávky príslušný správny orgán . Pokiaľ ide o dodanie potravinového tovaru, žalobca poukazoval na obchodnú prax, ktorú si účastníci zmluvy / žalobca a úpadca / medzi sebou .
... prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní. Ak nejde o vec patriacu do právomoci súdu, rozhodne o správnosti popretia pohľadávky príslušný správny orgán. O poradí popretej pohľadávky rozhodne vždy súd. Navyše žalobca činnosť mandátára vykonanú podľa zmluvy z 24.6.1996 ... v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní. Ak nejde o vec patriacu do právomoci súdu, rozhodne o pravosti pohľadávky príslušný správny orgán. Žalobca sa domáhal určenia pravosti pohľadávky, ktorá na istine predstavuje 12.159.191,36 Sk a na .
... poradia uvedeného v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní. Ak nejde o vec patriacu do právomoci súdu, rozhodne o pravosti pohľadávky príslušný správny orgán . Podľa § 23 ods. 4 ZKV ak správca zaradil pohľadávku do iného poradia, ako veriteľ uplatnil v prihláške alebo na .
... vznikla škoda, keď bolo preukázané, že navrhovateľ podal žiadosť dňa 10.7.2002 na príslušný správny orgán o vydanie preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím a príslušný správny orgán vydal posudok dňa 16.6.2004 pod č. PO 2002/834 B1 a nepochybne v ... vznikla škoda, keď bolo preukázané, že navrhovateľ podal žiadosť dňa 10.7.2002 na príslušný správny orgán o vydanie preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím a príslušný správny orgán vydal posudok dňa 16.6.2004 pod č. PO 2002/834 B1 a nepochybne v .
... poradia uvedeného v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní. Ak nejde o vec patriacu do právomoci súdu, rozhodne o pravosti pohľadávky príslušný správny orgán. Podľa § 24 ZKV správca je oprávnený najneskôr do skončenia prieskumného pojednávania poprieť pravosť alebo výšku pohľadávky prihlásenej konkurzným veriteľom .
... uvedeného v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní. Ak nejde o vec patriacu do právomoci súdu, rozhodne o pravosti pohľadávky príslušný správny orgán . Súd konštatuje že žaloba žalobcu podaná na súde dňa 13.7.2000 bola podaná v lehote stanovenej žalobcovi ... v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní. Ak nejde o vec patriacu do právomoci súdu, rozhodne o pravosti pohľadávky príslušný správny orgán . Súd konštatuje že žaloba žalobcu podaná na súde dňa 13.7.2000 bola podaná v lehote stanovenej žalobcovi .
... poradia uvedeného v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní. Ak nejde o vec patriacu do právomoci súdu, rozhodne o pravosti pohľadávky príslušný správny orgán. Podľa § 120 ods. 3 OSP ak nejde o veci uvedené v odseku 2 súd si môže osvojiť skutkové tvrdenia .
... výšky uvedenej v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní. Ak nejde o vec patriacu do právomoci súdu, rozhodne o pravosti pohľadávky príslušný správny orgán. O poradí popretej pohľadávky rozhodne vždy súd. V danom prípade bol na majetok úpadcu vyhlásený konkurz uznesením Krajského súdu v .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.