SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187624
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64714
USSR: 35935
NSČR: 124655
NSSČR: 67450
USČR: 80174
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425562
Krajské súdy (ČR): 43764
Posledná aktualizácia
11.07.2020 04:25

Nájdené rozsudky pre výraz: priznanie predčasného starobného dôchodku


Približný počet výsledkov: 395 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: priznanie predčasného starobného dôchodku
  • priznanie nájdené 159275 krát v 59641 dokumentoch
  • predcasny nájdené 55543 krát v 18184 dokumentoch
  • starobny nájdené 85003 krát v 10113 dokumentoch
  • dochodok nájdené 243023 krát v 25530 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 116 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 23 dokumentov


Právna veta: Po prijatí zákona č. 310/2006 Z.z., ktorý s účinnosťou od 1. augusta 2006 novelizoval zákon o sociálnom poistení bolo vo vzťahu k úrazovej rente v zmysle § 89a zákona o sociálnom poistení upravené, že od 1. augusta 2006 zaniká nárok na úrazovú rentu dňom dovŕšenia dôchodkového veku alebo priznaním predčasného starobného dôchodku, tzn., že úrazová renta prestala byť chápaná ako doživotný nárok.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 20Sd/241/2011 6011201005 17.01.2012 JUDr. Jarmila Badíková ECLI:SK:KSBB:2012:6011201005.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v konaní samosudkyňou JUDr. Jarmilou Badíkovou v právnej veci navrhovateľa M. W., G.. XX. V. XXXX, K. V. XX, XXX XX K. Z., zastúpeného JUDr. Rudolfom Fajbíkom, Q., F.. V. XX, XXX XX K. Z. proti odporkyni .
Právna veta: Účelom dávky jednorazového vyrovnania je finančne kompenzovať pokles pracovnej schopnosti poškodeného v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ktorý dosiahol minimálne 10 % a maximálne 40 % poklesu pracovnej schopnosti. Na jednorazové vyrovnanie ako dávku poskytované z úrazového poistenia má osoba nárok po splnení podmienok stanovených zákonom, pričom poškodený, ktorý utrpel pracovný úraz si musí o túto úrazovú dávku požiadať. Podmienkou vzniku nároku na jednorazové vyrovnanie je ak poškodený utrpel pracovný úraz alebo chorobu z povolania a má pokles schopnosti najmenej 10 % a na ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nemá nárok na starobný dôchodok a má pokles schopnosti najmenej 10 %, alebo mu nevznikol nárok na úrazovú rentu z dôvodu priznania predčasného starobného dôchodku alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku a má pokles pracovnej schopnosti najmenej 10 %. 22. Pokles pracovnej schopnosti poškodeného vykonávať doterajšiu .
Právna veta: Predmetom preskúmavaného rozhodnutia je rozhodnutie odporkyne, ktorým navrhovateľke na základe jej žiadosti uvoľnila výplatu starobného dôchodku (predčasného starobného dôchodku) po dovŕšení dôchodkového veku. Navrhovateľka namietala výšku starobného dôchodku. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že napadnutým rozhodnutím odporkyňa nerozhodovala o určení sumy predčasného starobného dôchodku, resp. starobného dôchodku. Suma predčasného starobného dôchodku bola navrhovateľke priznaná právoplatným rozhodnutím. Podľa § 69 ods. 1 zákona, poistenec, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôcho ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný. Z dávkového spisu odporkyne vyplýva, že žiadosťou zo dňa 11.10.2010 požiadala navrhovateľka o priznanie predčasného starobného dôchodku. Na základe tejto žiadosti odporkyňa rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 21.10.2010 priznala navrhovateľke predčasný starobný dôchodok .
Právna veta: Súčasná platná a účinná právna úprava predčasného starobného dôchodku v zákone o sociálnom poistení neumožňuje žiadny iný postup, len vyplývajúci z dikcie zákona, a preto nie je možné v prípade navrhovateľa postupovať iným spôsobom, tak ako požaduje a síce sčítavať sumy vypočítanej dávky dôchodkového poistenia vo všeobecnom systéme a v osobitnom systéme dôchodkového poistenia. Podľa § 67 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení /ďalej len zákon/ poistenec má nárok na predčasný starobný dôchodok, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie, a) bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rok ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a zistil tento skutkový stav: Navrhovateľ si žiadosťou zo dňa 5.9.2012 uplatnil u odporkyni nárok na priznanie predčasného starobného dôchodku. Odporkyňa o jeho nároku rozhodla napadnutým rozhodnutím s uvedeným odôvodnením. Navrhovateľ nesúhlasil s rozhodnutím a namietal, že ... . 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť o priznanie predčasného starobného dôchodku s odôvodnením, že suma predčasného starobného dôchodku určená k 5.9.2012 nie je vyššia ako 1,2 .
Právna veta: Úrazová renta je pravidelnou peňažnou dávkou úrazového poistenia, ktorá má poškodenému zmierniť pokles zárobku v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania po jeho opätovnom zaradení do pracovného procesu a kompenzovať pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť, t. j. činnosť vykonávanú pred vznikom pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Na úrazovú rentu ako dávku poskytovanú z úrazového poistenia má nárok po splnení podmienok ustanovených zákonom zamestnanec zamestnávateľa podľa § 16 zákona o sociálnom poistení a fyzická osoba spadajúca do osobného rozsahu úrazového poisteni ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... poistenie za poberateľov úrazovej renty priznanej podľa § 88 do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku zo základného fondu úrazového poistenia do základného fondu starobného poistenia. Z predmetného ustanovenia vyplýva, ... poistenie za poberateľov úrazovej renty priznanej podľa § 88 do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku zo základného fondu úrazového poistenia do základného fondu starobného poistenia, z čoho vyplýva, že .
Právna veta: Predmetom súdneho prieskumu v tomto konaní je preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu o nároku navrhovateľa na úrazovú rentu podľa § 88 zákona č. 461/2003 Z. z.. Úlohou súdu pri výkone správneho súdnictva nie je nahradzovať činnosť správnych orgánov, ale len preskúmavať zákonnosť ich postupov a rozhodnutí, teda to, či oprávnené a príslušné správne orgány pri riešení konkrétnych otázok vymedzených navrhovateľom rešpektovali príslušné hmotnoprávne a procesnoprávne predpisy. Pri kontrole zákonnosti napadnutých rozhodnutí správnych orgánov, ako aj konaní im predchádzajúcich, správny súd preveru ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... /2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, najneskôr však do dňa dovŕšenia dôchodkového veku alebo do dňa priznania predčasného starobného dôchodku. V odôvodnení napadnutého rozhodnutia odporca citoval § 83, § 88 ods. 1, § 89 ods. 2, § 89a zákona č .
Právna veta: Vznik a zánik povinného dôchodkového poistenia iných fyzických osôb - vrátane statusu žalobcu, je upravený komplexne (§ 22 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení účinnom k 31.12.2011). Zákonodarca neviaže zánik vzniknutého povinného dôchodkového poistenia fyzickej osoby uvedenej v § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 461/2003 Z.z. na doručenie odhlášky z povinného dôchodkového poistenia (ako napr. § 23 ods. 2), ani neupravuje povinnosť opätovného prihlásenia sa k povinnému dôchodkovému poisteniu, ktoré mal žalobca (podľa žalovaného) urobiť po ukončení zamestnaneckého pomeru... Nakoľko zákonodarca postup, n ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... účely starobného poistenia fyzická osoba, ktorej sa vypláca úrazová renta priznaná podľa § 88 do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku, 35) § 19 ods. 1 písm. n) a § 40 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na .
Kľúčové slová: obce a vyššie územné celky, oslobodenie od poplatku

Právna veta: Podľa § 4 ods. 2 písm. b/ zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov od poplatku sú oslobodené obce a územné celky v konaní vo veciach verejného a spoločensky prospešného záujmu. Z uvedeného citovaného zákonného ustanovenia potom vyplýva, že zákon o súdnych poplatkoch neposkytuje obciam a vyšším územným celkom všeobecné osobné oslobodenie bez ohľadu na to, o akú vec ide. Oslobodenie obce a vyššieho územného celku sa vzťahuje na konania, predmetom ktorých sú vzťahy, ktoré vznikli pri plnení úloh týchto subjektov, a ktoré sa týkajú verejného a spoločensky prospešného ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dôchodok spísaná. Sám navrhovateľ potvrdil, že žiadosť nebola spísaná z dôvodu, že nespĺňal podmienky na priznanie predčasného starobného dôchodku, ktorú skutočnosť mu mala tvrdiť zamestnankyňa Sociálnej poisťovne Trenčín. Z uvedeného nemožno ani vyvodiť, že ... navrhovateľ takýmto spôsobom výslovne žiadal o priznanie predčasného starobného dôchodku ústne, možno len konštatovať, že išlo o informovanie sa o podmienkach nároku na takýto dôchodok. .
Právna veta: Príspevok za službu vzhľadom na iný spôsobom výpočtu nie je rovnocenný výsluhovému dôchodku priznanému podľa § 39 zákona č. 328/2002 Z. z., resp. predtým podľa § 26 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov. Príspevok za službu nie je výsluhovým dôchodkom, naďalej je príspevkom za službu podľa predchádzajúcich zákonných úprav a za výsluhový dôchodok podľa zákona č. 410/1991 Zb. sa iba považoval a tiež sa následne podľa prechodných ustanovení zákona č. 328/2002 Z. z. považuje za výsluhový dôchodok podľa tohto zákona, najmä na účely trvania nároku na d ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... aj obdobie poberania invalidného dôchodku priznaného a vyplácaného odporkyňou, a to do dovŕšenia dôchodkového veku alebo priznania predčasného starobného dôchodku. Nakoľko navrhovateľ dôchodkový vek podľa § 65 ods. 2 a § 274 Zákona o sociálnom poistení ... obdobie poberania invalidného dôchodku priznaného a vyplácaného Sociálnou poisťovňou, a to do dovŕšenia dôchodkového veku alebo priznania predčasného starobného dôchodku. Pretože navrhovateľ dôchodkový vek podľa § 65 ods. 2 a § 274 Zákona o sociálnom poistení .
Právna veta: Správny súd v tejto súvislosti považuje za potrebné uviesť, že citované ustanovenie § 236 ods. 1 Zákona o sociálnom poistení upravuje situáciu, kedy príjemcovi dávky vzniká povinnosť vrátiť dávku alebo jej časť vyplatenú neprávom alebo vo vyššej sume než mu patrila, pričom ustanovenie § 236 ods. 3 predmetného zákona upravuje premlčanie práva Sociálnej poisťovne na vrátenie dávky poskytnutej neprávom alebo v nesprávnej sume. Sociálna poisťovňa pri svojom rozhodovaní o povinnosti vrátiť dávku, je povinná skúmať skutočnosť, či na strane príjemcu dávky boli splnené zákonné podmienky vyplývajúce z ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... registrácie dôchodkového poistenia žalobcu. Z uvedeného dôvodu bolo vykonané šetrenie, ktorým bolo preukázané, že žalobca po priznaní predčasného starobného dôchodku získal obdobie dôchodkového poistenia od 01.07.2012 do 27.12.2012 ako samostatne zárobkovo činná osoba. ... . dňom 30.06.2012. Mal za to, že žalovaný mal nesporne preukázané, že ku dňu priznania predčasného starobného dôchodku žalobca nebol evidovaný ako povinne dôchodkovo poistená osoba a preto splnil podmienku vzniku nároku na výplatu predčasného .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.