Nájdené rozsudky pre výraz: procesná subjektivita

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 51917

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

984 dokumentov
109 dokumentov
14 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V zmysle § 21 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka podnikaním zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky sa rozumie podnikanie tejto osoby, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky. Oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území Slovenskej republiky vzniká ku dňu zápisu podniku tejto osoby alebo jeho organizačnej zložky do obchodného registra v rozsahu predmetu podnikania zapísanom v obchodnom registri. Samotná skutočnosť, že organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby, umiestnená na území Slovenskej republiky, ktorá je zapísaná do obchodného regi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5Co/229/2019 1517215165 29. 10. 2019 JUDr. Juraj Považan ECLI:SK:KSBA:2019:1517215165.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Považana a členov senátu JUDr. Janky Richterovej a JUDr. Milana Chalupku, v spore žalobkyne: B. D., A.. XX.XX.XXXX, X. S. F. P. D. XX, zast. JÁNSKÝ & PARTNER
Právna veta: Podľa § 99 písm. b) SSP správny súd konanie zastaví, ak zistil taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, a nebol dôvod na odmietnutie žaloby podľa § 98 ods. 1.Výmazom žalobcu z obchodného registra žalobca stratil svoju procesnú subjektivitu, t. j. spôsobilosť byť účastníkom konania, ktorá je jednou z procesných podmienok konania. 8. Nedostatok procesnej podmienky konania, ktorý je v prípade žalobcu neodstrániteľný, pretože žalobca bol ako obchodná spoločnosť zrušený bez právneho nástupcu, je zákonným dôvodom na zastavenie konania predpokladaným v ust. § 99 písm. b) SS

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 24S/130/2018 6018200653 22. 11. 2019 Mgr. Ivana Datlová ECLI:SK:KSBB:2019:6018200653.1 Rozhodnutie Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci žalobcu: KOVACO PLUS, s.r.o. so sídlom Ostrá Lúka 357, 962 61 Dobrá Niva, IČO: 45 643 148, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42
Právna veta: Výmazom žalobcu z obchodného registra žalobca stratil svoju procesnú subjektivitu, t. j. spôsobilosť byť účastníkom konania, ktorá je jednou z procesných podmienok konania. 8. Nedostatok procesnej podmienky konania, ktorý je v prípade žalobcu neodstrániteľný, pretože žalobca bol ako obchodná spoločnosť zrušený bez právneho nástupcu, je zákonným dôvodom na zastavenie konania predpokladaným v ust. § 99 písm. b) SSP, a preto správny súd rozhodol tak, ako je vo výroku tohto uznesenia uvedené

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 24S/137/2018 6018200660 03. 12. 2019 Mgr. Ivana Datlová ECLI:SK:KSBB:2019:6018200660.1 Rozhodnutie Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci žalobcu: KOVACO PLUS, s.r.o. so sídlom Ostrá Lúka 357, 962 61 Dobrá Niva, IČO: 45 643 148, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42
Právna veta: Právnická osoba zapisovaná do obchodného registra sa stáva subjektom práva, t.j. nadobúda právnu subjektivitu, a teda aj spôsobilosť byť účastníkom konania, dňom účinnosti zápisu do obchodného registra a túto subjektivitu stráca dňom výmazu z obchodného registra. V danom prípade po začatí konania povinný zanikol bez právneho nástupcu, a to výmazom z obchodného registra, čím povinný stratil procesnú subjektivitu, teda aj spôsobilosť mať procesné práva a povinnosti. Spôsobilosť mať práva a povinnosti je jedna z podmienok konania a jej strata predstavuje taký neodstrániteľný nedostatok podm ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Dolný Kubín 4Er/384/2011 5411204524 13.08.2013 JUDr. Katarína Marettová ECLI:SK:OSDK:2013:5411204524.2 Uznesenie Okresný súd Dolný Kubín v právnej veci oprávneného: Lubor A. - S., s miestom podnikania Horné Srnie 127, IČO: 36 304 379, zastúpený JUDr. Máriou Bustinovou, advokátkou so sídlom v Trenčianskych Tepliciach, Šrobárova 9, proti povinnému: D.O.P. DAMERS, spo
Právna veta: Podmienkou na to, aby niekto mohol byť účastníkom občianskeho súdneho konania je, že musí mať procesnú subjektivitu, teda spôsobilosť mať procesné práva a povinnosti, ktoré procesné právo účastníkom konania priznáva. Vo všetkých občianskoprávnych konaniach majú spôsobilosť byť účastníkom konania tí, ktorí majú všeobecnú spôsobilosť mať práva a povinnosti podľa hmotného práva, teda tí, ktorí majú všeobecnú hmotnoprávnu subjektivitu. Procesné právo môže v niektorých prípadoch spôsobilosť byť účastníkom konania priznať aj subjektom, ktoré podľa hmotného práva nie sú spôsobilé mať práva a p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava II 9C/212/2011 1211210636 05.09.2012 JUDr. Marcela Gandelová ECLI:SK:OSBA2:2012:1211210636.3 Rozhodnutie Okresný súd Bratislava II v právnej veci navrhovateľa: Lawyer Partners a.s., IČO: 35 944 471, so sídlom Bratislava, Prievozská 37, zastúpený advokátkou Mgr. Ľubicou Pavelkovou Chabadovou, so sídlom Bratislava, Pri starej prachárni 13, proti odporcovi:
Právna veta: Pokiaľ ide o právnické osoby, podľa § 19 ods. 2 Občianskeho zákonníka právnické osoby, ktoré sa zapisujú do obchodného alebo iného zákonom určeného registra môžu nadobúdať práva a povinnosti odo dňa účinnosti tohto zápisu, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Tieto právnické osoby zanikajú dňom výmazu z obchodného registra. Z výpisu z obchodného registra je zrejmé, že žalobca bol z Obchodného registra vymazaný, teda nemá v zmysle vyššie citovaných ustanovení zákona civilno-procesnú subjektivitu, ktorú stratil v priebehu konania. Splnenie podmienky tejto subjektivity si súd všíma aj bez náv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 2Cbi/2/2003 7003899315 05.08.2013 JUDr. Slávka Maruščáková ECLI:SK:KSKE:2013:7003899315.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu JUDr. D. E., advokát, U. XX, XXX XX U. - správca konkurznej podstaty úpadcu SC E. H. D. s.r.o. D., J. U. XX, XXX XX D., IČO: XX XXX XXX proti žalovanému D. H.-H. H., U. XX, XXX XX U., IČO: XX XXX XXX o neúčinnosť
Právna veta: Pokiaľ ide o právnické osoby, podľa § 19 ods. 2 Občianskeho zákonníka právnické osoby, ktoré sa zapisujú do obchodného alebo iného zákonom určeného registra, môžu nadobúdať práva a povinnosti odo dňa účinnosti zapísania do tohto registra, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Tieto právnické osoby zanikajú dňom výmazu z obchodného registra. Splnenie podmienky tejto subjektivity si súd všíma aj bez návrhu po celý čas konania (§ 103 O.s.p.). Podľa § 107 ods. 4 O.s.p., ak po začatí konania zanikne právnická osoba, súd pokračuje v konaní s právnym nástupcom a ak právneho nástupcu niet súd konan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 1Cb/4010/1993 7093898734 09.01.2013 JUDr. Slávka Maruščáková ECLI:SK:KSKE:2013:7093898734.2 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu A. a.s. so sídlom F. G. G. 6, XXX XX O. X, Y. P., IČO: XXXXXXXX, zast. JUDr. Miroslava Otčenášková, advokát, Velehradská 26, 130 00 Praha 3, proti žalovanému J. O., a.s., K. XX, O., T.: XX XXX XXX, o zaplatenie
Právna veta: Právo na ochranu osobnosti podľa ustanovení § 11 Občianskeho zákonníka a nasledujúcich, vrátane ust. § 13 Občianskeho zákonníka je rýdzo osobnostným nárokom, ktorý zaniká smrťou, toto právo neprechádza na dedičov a netvorí ani predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V súlade s § 579 ods. 2 Obč. zák. smrťou veriteľa právo zanikne, ak bolo plnenie obmedzené len na jeho osobu; zanikne aj právo na bolestné a na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia. V zmysle citovaného ustanovenia smrťou žalobkyne právo zaniklo, nakoľko plnenie bolo obmedzené len na jej osobu. Právo zanikne bez oh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13Co/653/2015 6314206048 09. 08. 2016 JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI:SK:KSBB:2016:6314206048.1 Rozhodnutie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ferdinanda Zimmermanna a sudcov JUDr. Danice Kočičkovej a JUDr. Amy Odalošovej v právnej veci navrhovateľky E. Q., nar. XX.XX.XXXX, zomretej XX. XX. XXX
Právna veta: 13. Podstatné však v prerokúvanej veci je to, že uznesením Okresného súdu Trnava sp. zn. 25 K 32/2012 uverejneným v Obchodnom vestníku s účinnosťou od 20. decembra 2012 bol na majetok úpadcu ako pôvodného žalobcu vyhlásený konkurz a bol ustanovený správca JUDr. Tibor Timár. Tým došlo podľa § 47 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii účinného do 31. decembra 2015 k prerušeniu tohto konania. Správca však podaním došlým 7. februára 2013 požiadal o pokračovanie v konaní, čím sa podľa § 47 ods. 4 cit. zák. stal bez ďalšieho stranou namiesto úpadcu, teda v prerokúvanej v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 21Cob/83/2017 2111222505 25. 09. 2018 JUDr. Božena Husárová ECLI:SK:KSTT:2018:2111222505.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Boženy Husárovej a sudcov JUDr. Róberta Foltána a Mgr. Michala Novotného v sporovej veci žalobcu: B.F.B. správcovská, v. o. s., IČO: 36 832 006, Radlinského 50/1593,
Právna veta: 14. Zaprieť otcovstvo môže aj dieťa, pokiaľ súd rozhodne o prípustnosti zapretia otcovstva. Ide o významný zásah do osobného stavu otca, matky aj dieťaťa. Základnými hmotnoprávnymi podmienkami sú záujem dieťaťa na zapretí otcovstva a uplynutie lehoty na zapretie otcovstva podľa ust. § 86, 89 alebo § 93 Zákona o rodine rodičom dieťaťa. Zapretie podľa tohto ustanovenia sa člení na dve fázy. Prvá fáza sa nazýva konanie o prípustnosti zapretia otcovstva. Aktívne legitimované na podanie návrhu je dieťa, ktoré má záujem na tom, aby otcovstvo jeho matrikového otca bolo zapreté. Žiadne procesné ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 11CoP/398/2019 1218208073 28. 04. 2020 Mgr. Alena Čakváriová ECLI:SK:KSBA:2020:1218208073.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Aleny Čakváriovej a členiek senátu JUDr. Bianky Gelačíkovej a Mgr. Patrície Železníkovej, vo veci navrhovateľa: Q. W., nar. XX.XX.XXXX, bytom B. XXXX/XX, XXX
MENU