SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187624
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64714
USSR: 35935
NSČR: 124655
NSSČR: 67450
USČR: 80174
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425562
Krajské súdy (ČR): 43764
Posledná aktualizácia
11.07.2020 03:27

Nájdené rozsudky pre výraz: Protokol o výsledku inšpekcie


Približný počet výsledkov: 244 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Protokol o výsledku inšpekcie
  • protokol nájdené 73899 krát v 12084 dokumentoch
  • o nájdené 12756309 krát v 423549 dokumentoch
  • vysledok nájdené 199764 krát v 99109 dokumentoch
  • inspekcia nájdené 24716 krát v 6398 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 65 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty


Právna veta: Vo vzťahu k námietke žalobcu o nedostatočne zistenom skutkovom stave, správny súd poukazuje, že protokol by mal tvoriť základný podklad pre rozhodnutie a mal by obsahovať všetky skutkové zistenia. Inšpektorát práce pri začatí správneho konania prioritne vychádzal z Protokolu o výsledku inšpekcie práce, avšak v kontexte s § 34 ods. 5 Správneho poriadku bolo jeho povinnosťou hodnotiť všetky dôkazy mu známe, a to nielen jednotlivo, ale aj v ich vzájomnej súvislosti, čo aj vykonal. Protokol o výsledku inšpekcie práce nebol jediným podkladom pre správne konanie a vydanie rozhodnutia. Správny ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6S/11/2018 8018200116 25. 04. 2019 JUDr. Monika Tobiašová ECLI:SK:KSPO:2019:8018200116.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Moniky Tobiašovej a sudcov JUDr. Kataríny Morozovej Nemcovej a JUDr. Mariana Hoffmanna, PhD., v právnej veci žalobcu GfK Slovakia, s.r.o., Račianska 153, Bratislava, IČO: 00 602 .
Právna veta: Formu niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru môže zamestnávateľ využívať iba za predpokladu splnenia Zákonníkom práce ustanovených kritérií. Týmito kritériami sú: vymedzenie práce jej výsledkom; v tomto prípade možno uzavrieť dohodu o vykonaní práce (napr. dohoda o zhotovení oplotenia firmy), vymedzenie práce príležitostnou činnosťou; v tomto prípade možno využiť dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o brigádnickej práci študentov (napr. dohoda o upratovaní priestorov firmy). Hlavný rozdiel medzi týmito dohodami spočíva v tom, že dohodu o brigádnickej práci št ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a iné. Takisto je nesporné, že so žalobcom bol spísaný protokol o výsledku inšpekcie podľa § 7 ods. 3 písm. a) v nadväznosti na § 13 ods. 2 a § 14 ods. 1, 2 .
Právna veta: Čo je to nelegálne zamestnávanie, stanovuje § 2 ods. 2 zákona č. 82/2005 Z.z. v znení účinnom ku dňu spáchania správneho deliktu. Podľa neho je ním zamestnávanie právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom (ako v danom prípade), ak využíva závislú prácu fyzickej osoby a nemá s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu. Týmto osobitným predpisom je podľa poznámky 2 Zákonník práce a Zákon o štátnej službe č. 400/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov. Keďže teda žalobca je fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom a v jeho p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... samostatne zárobkovo činná osoba Jozef Sumega v tejto zápisnici uviedol, že súhlasí s vyjadrením syna V. N.. V protokole o výsledku inšpekcie práce zo dňa 03.06.2014, ktorý bol vyhotovený Inšpektorátom práce Žilina, žalobca uviedol, že má záujem okamžite riešiť ... pre žalobcu a nielen o jednorazovú výpomoc, ako to tvrdí právny zástupca žalobcu v žalobe. Ďalej vo vyjadrení k protokolu o výsledku inšpekcie zo dňa 03.06.2014 uviedol, že má záujem pripoistiť syna na Sociálnej poisťovni, čo znamená, že by .
Právna veta: 32. Účelom zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní je okrem iného vymedziť nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ustanoviť zákaz vykonávania nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, výkon kontroly a postih za porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Jednoznačne pritom zákon rozlišuje nelegálne zamestnávanie. Pokiaľ zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 2 ods. 2 písm. b/ zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní považuje za nelegálne zamestnávanie právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... účel kontroly bol riadne oznámený splnomocnenému zástupcovi žalobcu, ktorým bol A.. H. H.. S týmto zástupcom žalobcu bol riadne prerokovaný protokol o výsledku inšpekcie práce, ku ktorému bol po vyjadrení žalobcu vyhotovený dodatok č. 1 k protokolu. Dôvodil princípom objektívnej zodpovednosti za správne delikty .
Kľúčové slová: závislá práca, základné črty závislej práce

Právna veta: Definícia závislej práce je základným pojmom pracovného práva, ktoré je súčasťou právnych poriadkov a právnej kultúry takmer vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Výber správnej zmluvnej formy výlučne závisí od obsahu vykonávanej práce. Ak má vykonávaná práca základné črty závislej práce, na výkon takejto práce musí byť uzatvorený pracovnoprávny vzťah. Ak takéto črty vykonávaná práca nemá, zamestnávateľ môže využiť príslušný zmluvný typ upravený v Obchodnom zákonníku alebo v Občianskom zákonníku. Výkon činnosti živnostníkov, resp. iných podnikateľov bude možný len za predpokladu, že id ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... žalobcu došlo k porušeniu povinností stanovených právnymi predpismi, ktoré upravujú zákaz nelegálneho zamestnávania. Toto porušenie je uvedené v protokole o výsledku inšpekcie práce, vrátane jeho dodatku zo dňa 28.09.2015 a 09.10.2015 v časti IV. Nelegálne ... bola vykonaná inšpekcia práce a to dňa 24.09.2015 a 28.09.2015, uvedené skutočnosti vyplynuli z protokolu o výsledku inšpekcie zo dňa 28.9.2015, pričom výkon inšpekcie bol zameraný na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania podľa .
Právna veta: 10. Krajský súd v Žiline sa stotožnil s právnym posúdením v danej veci, že bolo dostatočným spôsobom preukázané, že žalobca naplnil skutkovú podstatu iného správneho deliktu stanovenú v § 19 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 125/2006 Z.z. v znení účinnom ku dňu právoplatnosti napadnutého rozhodnutia, keď porušil zákaz nelegálneho zamestnávania, čo je nelegálne zamestnávanie, stanovuje osobitný predpis, ktorým je zákon č. 82/2005 Z.z.. Ten v § 2 ods. 2 písm. b) v znení účinnom ku dňu spáchania iného správneho deliktu jednoznačne stanovoval, že nelegálne zamestnávanie je zamestnávanie právnic ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... hod. Okrem toho aj ďalšie skutkové okolnosti preukazujú výkon práce zamestnankyne v tento deň od 06.00 hod. Podľa protokolu o výsledku inšpekcie, zoznamu kontrolovaných osôb a zápisnice o podaní informácie o vysvetlení dôvodu prítomnosti fyzickej osoby na pracovisku kontrola začala v čase ... nepr. príjem s nástupom 27.04.2015 o 06.00 hod. Zo zoznamu kontrolovaných osôb, ktoré tvorí prílohu k protokolu o výsledku inšpekcie zo dňa 20.05.2015 vyplýva, že na pracovisku žalobcu sa nachádzala I. Q. o 09:30 hod. s .
Právna veta: Pre posúdenie kedy, a či žalobcovi (t.j. zamestnávateľovi) v danom prípade vznikla povinnosť vyplatiť zamestnancovi náhradu mzdy pri okamžitom skončení pracovného pomeru, je podľa názoru súdu potrebné v prvom rade vysporiadať sa s otázkou, aký vplyv má na povinnosť vyplatiť náhradu mzdy vedenie konania o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru. Uvedenou problematikou sa zaoberal Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozsudku sp. zn. 5 MCdo/8/2012 zo dňa 26.01.2015, ktorý možno na prejednávaný prípad analogicky aplikovať. Najvyšší súd v danej veci konštatoval, že ,,zamestnanec, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... poukázal na skutočnosť, že v zmysle rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky protokol o kontrole, resp. protokol o výsledku inšpekcie práce možno preskúmať súdom v správnom súdnictve. Zastával názor, že napadnutý Protokol v znení Dodatku, ako ... týkať až konania vo veci prípadného uloženia pokuty. V danom štádiu konania je predmetom prieskumu iba Protokol o výsledku inšpekcie práce v znení jeho Dodatku, ktorého jednou z podstatných náležitosti je uvedenie, k porušeniu ktorých ustanovení .
Právna veta: Správny súd konštatuje, že pokiaľ v rámci správneho konania účastník konania kvalifikovaným spôsobom vzniesol výhrady týkajúce sa výsledkov kontrolných zistení, nemohol správny orgán odkázať iba na zistenia učinené v rámci kontroly a bolo jeho povinnosťou sa s jeho námietkami vyporiadať v súlade so zásadou materiálnej pravdy, skutočnosti spochybňované účastníkom konania riadne objasniť. Správny súd konštatuje, že pri rozhodovaní o vyvodení sankčnej zodpovednosti voči zodpovednému subjektu sa správny orgán nemôže uspokojiť bez ďalšieho len s kontrolným zistením učineným v rámci inšpekcie ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zistených záverov následne eventuálne vedie k začatiu správneho konania. Výsledky a závery inšpekcie sú zhrnuté v protokole o výsledku inšpekcie, ktorý v následne začatom správnom konaní predstavuje jeden z dôkazných prostriedkov. Nezbavuje však (podľa okolností ... Vépy) a nemal s nimi uzatvorený pracovnoprávny vzťah. 26. Dňa 10.01.2018 došlo k prerokovaniu protokolu o výsledku inšpekcie s konateľkou žalobu. Žalobca sa k protokolu vyjadril písomne, pričom namietal najmä nedostatočné zistenie skutkového stavu, .
Právna veta: Správny súd uzatvára, že z obsahu administratívneho spisu vyplýva, že protokol s rovnakým číselným označením zo dňa 05.06.2017 preukázateľne so žalobcom, v rozpore s ustanovením § 13 ods. 2 zákona o inšpekcii práce prerokovaný nebol. Aj keď z obsahu administratívneho spisu žalovaného vyplýva, že spolu s listom zo dňa 05.06.2017 bola žalobcovi zaslaná aj fotokópia označeného protokolu, žiadna výzva na prerokovanie tohto konkrétneho protokolu z 05.06.2017 žalobcovi doručená nebola a tento protokol mu tak bol zaslaný iba ako informácia o tom, čo je obsiahnuté v administratívnom spise (na ži ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zdôraznil, že po kontaktovaní príslušníkov PZ títo inšpektori z prevádzky žalobcu utiekli, a vyslovil názor, že protokolom o výsledku inšpekcie práce sa snažil Inšpektorát práce Košice o zlegalizovanie údajnej inšpekcie, ktorá prebehla nezákonným spôsobom. Z týchto ... bude považovaný za prerokovaný. V rozpore s dokladmi predloženými žalobcom z obsahu administratívneho spisu vyplýva, že protokol o výsledku inšpekcie práce s rovnakým číselným označením datovaný dňom 11.04.2017 sa v spise nenachádza, ale súčasťou .
Právna veta: Keďže navrhovateľ podľa pracovnej zmluvy nemusel vyúčtovať náhrady, nakoľko v čl. VII pracovnej zmluvy súhlasil s paušalizáciou cestovných náhrad, odporca bol povinný do desiatich pracovných dní od skončenia pracovnej cesty vykonať vyúčtovanie pracovnej cesty a uspokojiť nárok navrhovateľa. Lehota na vyúčtovanie pracovnej cesty a uspokojenie nárokov navrhovateľa uplynula odporcovi dňa 11.08.2010. Nezaplatením cestovných náhrad v uvedenej lehote sa odporca dostal do omeškania (§ 36 ods. 8 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách), čím mu v zmysle ust. § 517 Občianskeho zákonníka vzn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... /2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Inšpektorát práce nariadil odporcovi zistené nedostatky odstrániť. Odporcovi bol doručovaný protokol o výsledku inšpekcie práce, avšak tento protokol odporca neprevzal. Zároveň navrhovateľovi odporučil obrátiť sa na príslušný súd v prípade neuspokojenia svojich nárokov. Z .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.