Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1026341
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62451
USSR: 34251
NSČR: 118585
NSSČR: 63718
USČR: 77026
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 417904
Krajské súdy (ČR): 40347
Posledná aktualizácia
20.08.2019 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: reálna deľba nehnuteľností


Približný počet výsledkov: 136 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: reálna deľba nehnuteľností
  • realny nájdené 39674 krát v 19965 dokumentoch
  • delba nájdené 2423 krát v 683 dokumentoch
  • hnutelnost nájdené 344813 krát v 37243 dokumentochPrávna veta: Novovzniknuté stavby po reálne deľbe musia spĺňať všetky základné požiadavky na stavby definované v stavebnom zákone. Ak by sa stavba rozdelila vertikálne od základov cez zvislé nosné konštrukcie, vodorovné konštrukcie, konštrukciu strechy, tieto dve časti stavby by nemohli samostatne existovať. Týmto nie sú splnené podmienky a technické zásady reálnej deľby stavby. Je možné len spoločné užívanie, a to preklasifikovaním rodinného domu na dve bytové jednotky s vykonaním príslušných stavebných úprav potrebných na ich oddelenie a stanovením podielov na spoločných častiach stavby a pozemkov určen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Poprad 11C/229/2010 8710214165 07.03.2013 JUDr. Mária Kubusová ECLI:SK:OSPP:2013:8710214165.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd K. samosudkyňou Z.. S. H. v právnej veci navrhovateľa HeJ. A., V.. A., J.. XX.XX.XXXX, G. K.-I., N. XXXX/XX, štátne občianstvo Slovenskej republiky, právne zastúpená advokátskou kanceláriou Z.. M. Y., K., X. XXXX/XX, proti Q. K. K., J .
Právna veta: Dobrá viera oprávneného držiteľa, ktorá je daná so zreteľom ku všetkým okolnostiam veci, sa musí vzťahovať i k titulu, na základe ktorého mohlo držiteľovi vzniknúť vlastnícke právo. Takýmto titulom (právnym dôvodom) sa môže rozumieť len právny úkon, ktorým sa vec prevádza na iného vlastníka, napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva, rozhodnutie štátneho orgánu a pod.. Samotné prípadné oplotenie a užívanie spornej nehnuteľnosti navrhovateľom a jeho právnymi predchodcami bez súvisiaceho právneho úkonu medzi navrhovateľom prípadne jeho právnymi predchodcami a ostatnými spoluvlastníkmi resp. ich právn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... len právny úkon, ktorým sa vec prevádza na iného vlastníka napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva, rozhodnutie štátneho orgánu , dohoda o reálnej deľbe nehnuteľností a pod., pričom z ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu SR vyplýva, že oprávneným držiteľom nehnuteľnosti, ktorý je so zreteľom na všetky .
Právna veta: Z povahy podielového spoluvlastníctva ako spoločenstva vlastníckych práv založeného na zásade dobrovoľnosti vyplýva, že ak nedôjde k dohode, ktorýkoľvek spoluvlastník môže kedykoľvek požiadať súd o zrušenie spoluvlastníctva a jeho vyporiadanie. Toto právo vyplýva zo zásady, že nikto nemôže byť spravodlivo nútený k tomu, aby zotrval v spoluvlastníckom vzťahu, ak mu to z akýchkoľvek dôvodov nevyhovuje. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, súd použije ďalší spôsob zrušenia a vyporiadania spoluvlastníctva, ktorým je prikázanie veci jednému alebo viacerým spoluvlastníkom za primeranú náhrad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zákonníka, pričom vychádzal zo základnej zásady, že nikoho nemožno spravodlivo nútiť, aby zotrvával v spoluvlastníctve. Najprv sa súd zaoberal možnosťou reálnej deľby nehnuteľností a ak nie sú reálne deliteľné, ich vyporiadaním za náhradu spoluvlastníckeho podielu druhej spoluvlastníčke (výška náhrady musí zodpovedať obvyklej cene .
Právna veta: Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, súd použije ďalší spôsob zrušenia a vyporiadania spoluvlastníctva, ktorým je prikázanie veci jednému alebo viacerým spoluvlastníkom za primeranú náhradu. Pre rozhodnutie o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva súdom, a to nielen rozdelením veci, ale aj prikázaním doterajšej spoločnej veci niektorému (niektorým) zo zostávajúcich podielových spoluvlastníkov za primeranú náhradu, zákon v § 142 ods. 1 druhá a tretia veta od účinnosti novely zákonom č. 526/2002 Z.z. stanovuje tri kritériá, a to veľkosť spoluvlastníckych podielov, účelné využ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... účastníkov konania a vyššie citovaného znaleckého posudku za preukázané, že primeraná náhrada za podiel na nehnuteľnosti činí 42.650,- Eur. Reálna deľba nehnuteľnosti neprichádza do úvahy z dôvodu nutnosti vykonania veľkých stavebných úprav. Preto súd pristúpil k ďalšiemu spôsobu vyporiadania zrušeného podielového spoluvlastníctva .
Právna veta: Pri vyporiadaní zrušovaného podielového spoluvlastníctva, ktoré súd vyporiadava ako vyporiadanie v širšom zmysle na návrh účastníka (strany sporu) je totiž treba z hľadiska povahy nárokov a ich premlčania rozlišovať medzi nákladmi na nutnú opravu a údržbu vecí a nákladmi na opravu a údržbu vecí, ktoré neboli nevyhnutné, medzi nákladmi v bežnej záležitosti a v ostatných záležitostiach (§ 139 Občianskeho zákonníka), medzi nákladmi, s ktorými spoluvlastníci vyslovili súhlas, alebo ktoré boli niektorým spoluvlastníkom vynaložené bez tohto súhlasu. Treba tiež zisťovať, či za trvania podielovéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ale i parcely registra „C“ č. XXX v k.ú. F. s prihliadnutím na vyššie uvedené predpoklady reálnej deľby nehnuteľností. Na posúdenie možnosti reálneho rozdelenia uvedených nehnuteľností zváži možnosť znaleckého dokazovania (v prípade, že medzi stranami sporu ... v jeho možnostiach a schopnostiach zvýšené investície vykonať. Pokiaľ žalovaný namietal, že súd prvej inštancie neskúmal možnosť reálnej deľby nehnuteľnosti v k.ú. F., opomenul skutočnosť, že reálnej deľbe bráni i právo žalobkyne 2) užívať všetky .
Právna veta: Z povahy podielového spoluvlastníctva ako spoločenstva vlastníckych práv založeného na zásade dobrovoľnosti vyplýva, že ak nedôjde k dohode, ktorýkoľvek spoluvlastník môže kedykoľvek požiadať súd o zrušenie spoluvlastníctva a jeho vyporiadanie. Toto právo vyplýva zo zásady, že nikto nemôže byť spravodlivo nútený k tomu, aby zotrval v spoluvlastníckom vzťahu, ak mu to z akýchkoľvek dôvodov nevyhovuje. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, súd použije ďalší spôsob zrušenia a vyporiadania spoluvlastníctva, ktorým je prikázanie veci jednému alebo viacerým spoluvlastníkom za primeranú náhradu. (Ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nejavila záujem, nestarala sa o dom a ani o pozemky k nemu prináležiace, neužívala ich. Z týchto dôvodov žalobca nepovažuje reálnu deľbu nehnuteľností za účelnú a vhodnú, pri rodinnom dome ani reálna deľba možná nie je. Pri rozhodovaní o zrušení a vyporiadaní podielového .
Právna veta: Súčasťou práva na ukončenie konania rozhodnutím je právo na odôvodnenie rozhodnutia v zmysle článku 17 odporúčania, v zmysle ktorého „pri každom prijatom individuálnom rozhodnutí je potrebné uviesť príslušné dôvody, vysvetliť právne a faktické dôvody jeho prijatia minimálne v tých prípadoch, kedy takéto rozhodnutia ovplyvňujú práva jednotlivca.“ Jedná sa minimálnu požiadavku, ktorá má zabezpečiť právnu ochranu účastníka konania v tom smere, že osobe musí byť zrejmé, čo je výsledkom konania vo veci.

Úryvok z textu:
... dohody spoluvlastníkov. Rozhodnutia boli doručené príslušnej Správe katastra, ktorá žiadala od obce predloženie zmluvy o reálnej deľbe nehnuteľností, následne obec stiahla požadované doklady z katastra a napadnuté rozhodnutia sa vedú ako zrušené. Postupom ... doručení rozhodnutí Správe katastra Galanta táto oznámila odporcovi, že k zápisu je potrebné doložiť zmluvu o reálnej deľbe nehnuteľností spolu s návrhom a správnym poplatkom. Podaním Správy katastra Galanta označeným ako Žiadosť o späťvzatie podania .
Právna veta: Ak niektorý z podielových spoluvlastníkov nechce naďalej zotrvať v spoluvlastníckom vzťahu a nebolo dosiahnutej dohody o zrušení spoluvlastníctva, má spoluvlastník právo podať návrh na zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva na súd. Spôsoby vyporiadania majú v zákone svoje stanovené poradie, ktoré musí súd rešpektovať pri svojom procesnom postupe. Prvým a prednostným spôsobom je rozdelenie veci. Až v prípade, ak nie je rozdelenie veci medzi spoluvlastníkmi dobre možné, nastupuje ďalší spôsobom, ktorým je prikázanie veci jednému alebo viacerým spoluvlastníkom.

Úryvok z textu:
... prvého stupňa sa dôsledne vysporiadal so všetkými spôsobmi zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva a v konečnom dôsledku správne uzatvoril, že reálna deľba nehnuteľnosti nie je možná, pričom odvolací súd si v celom rozsahu osvojuje vecne správne a vyčerpávajúce dôvody súdu prvého stupňa v .
... zrejmé, že títo mali vedomosť, že niekedy v roku 1933 až 1935 došlo medzi F. W. L. F. W. k reálnej deľbe nehnuteľností a tieto nehnuteľnosti potom užívali ich právni nástupcovia podľa tejto deľby. K samotnej deľbe došlo ešte pred rokom 1938 a .
... musí dodržať poradie jednotlivých, zákonom daných spôsobov vyporiadania. Ako prvý spôsob vyporiadania musí súd skúmať reálnu deľbu nehnuteľností. Ak by nehnuteľnosť bola reálne deliteľná, súd by musel pristúpiť k vyporiadaniu podielového spoluvlastníctva ... musí dodržať poradie jednotlivých, zákonom daných spôsobov vyporiadania. Ako prvý spôsob vyporiadania musí súd skúmať reálnu deľbu nehnuteľností. Ak by nehnuteľnosť bola reálne deliteľná, súd by musel pristúpiť k vyporiadaniu podielového spoluvlastníctva .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.