Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1065296
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63364
USSR: 34577
NSČR: 120693
NSSČR: 63879
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420540
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
07.12.2019 23:27

Nájdené rozsudky pre výraz: reálne nebezpečenstvo


Približný počet výsledkov: 69 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: reálne nebezpečenstvo
  • realne nájdené 45912 krát v 23218 dokumentoch
  • nebezpecenstvo nájdené 9260 krát v 6107 dokumentochPrávna veta: Prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže podľa § 211 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. a) Tr. zák. s poukazom na ust. § 138 písm. b) Tr. zák. sa dopustí ten páchateľ, kto vydá z nedbanlivosti osobu mladšiu ako 18 rokov nebezpečenstvu spustnutia tým, že jej umožní viesť záhaľčivý život a čin spácha závažnejším spôsobom - t.j. po dlhší čas. Okresný súd správne uvádza, čo považuje za nebezpečenstvo spustnutia, keď zákonný znak predmetného trestného činu je naplnený, ak osoba mladšia ako 18 rokov dôsledky konania páchateľa si osvojuje škodlivé návyky, povahové rysy, prípadne skony a záujmy, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... judikatúry plynie, že nebezpečenstvo spustnutia môže nastať vtedy, ak je osoba mladšia ako 18 rokov vystavená následkom, čo je reálne nebezpečenstvo, že by mohla podľahnúť závislosti na alkohole, drogách, správať sa promiskuitne. Je obava, že by sa mohla živiť ... však postačuje, ak takýto stav len hrozí. Bude to v tom prípade, ak v dôsledku páchateľovho pôsobenia vzniklo reálne nebezpečenstvo, že osoba mladšia ako 18 rokov podľahne závislosti na alkohole alebo drogách, bude sa správať promiskuitne alebo sa .
Právna veta: Dažďovú vodu treba využívať, prípadne zneškodniť na tom pozemku, na ktorý spadla, preto zaobchádzanie s dažďovou vodou má byť také, aby dažďová voda spadnutá na jeden pozemok neuškodila druhému pozemku, predovšetkým pozemku susednému...Právna úprava v ust. § 417 ods. 2 Občianskeho zákonníka priznáva ohrozenému subjektu domáhať sa na súde, aby ohroziteľovi bola uložená povinnosť vykonať vhodné a primerané opatrenia na odvrátenie hroziacej škody, pričom vhodnosť a primeranosť týchto opatrení vždy závisí na okolnostiach konkrétneho prípadu a môže spočívať buď v uložení zdržať sa činnosti, ktorá b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... to nahrnutím vytlačeného telesa zeminy na dvor rodinného domu a k stene rodinného domu. V prípade ďalšej aktivizácie zosunu je reálne nebezpečenstvo poškodenia a znehodnotenia nehnuteľnosti nahrnutou a splavenou zeminou a vytekajúcou vodou.“ Znalec na ohliadke zistil, že teleso zosunu nie je .
Právna veta: Z ustanovenia § 68 Zákonníka práce je nepochybné, že zamestnávateľ môže jednostranným úkonom okamžite skončiť pracovný pomer len výnimočne a to len vtedy, ak zamestnanec poruší pracovnú disciplínu zvlášť hrubým spôsobom vymedzeným v § 68 ods.1 a §69 ods.1 a 2 Zákonníka práce, t.j. ak bol zamestnanec právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin alebo ak zamestnanec porušil závažne pracovnú disciplínu. Zamestnáva-teľ môže okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď tento dôvod vznikol a musí ho prerokovať so zástupcami zamestnancov. Zamestnávateľ mus ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... fatálne, nakoľko nedošlo k smrteľnému zraneniu. Navrhovateľove hodnotenie dopravnej nehody je laické, keď podceňuje vzniknutý škodový následok ako i existujúce reálne nebezpečenstvo pre účastníkov cestnej premávky. Keďže odporca s navrhovateľom rozviazal pracovný pomer podľa § 68 ods.1 písm. b) Zákonníka práce .
Právna veta: Ustanovenie § 102 ods. 1 O.s.p. umožňuje, aby súd po začatí konania dočasne upravil pomery medzi účastníkmi, pričom podľa súdnej judikatúry pod dočasnú úpravu pomerov možno zahrnúť aj obavu, že výkon súdneho rozhodnutia bude ohrozený. Inak o predpokladoch pre nariadenie predbežného opatrenia a jeho dôsledkoch platia ustanovenia § 74 až § 77. Predbežné opatrenie je výnimočným opatrením. Navrhovateľ predbežného opatrenia musí osvedčiť, že protistrana koná tak, že v konečnom dôsledku môže dôjsť k zmareniu, sťaženiu alebo znemožneniu núteného výkonu rozhodnutia, teda, že obava z ohrozenia je reáln ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... uviedol, že navrhovateľom uvedené argumenty sú v rovine potenciálneho konania odporcov, avšak nepoukazujú na reálne nebezpečenstvo, ktoré by jeho právu na uspokojenie peňažnej pohľadávky bezprostredne hrozilo. Podľa názoru odvolacieho súdu navrhovateľ ... rade sa nezmenila vymožiteľnosť žalovanej pohľadávky z majetku odporcov. Odporcovia majú za to, že neexistuje reálne nebezpečenstvo ujmy bezprostredne hroziacej navrhovateľovi, a preto vydanie predbežného opatrenia je nedôvodné. Samotná výška pohľadávky .
... nereálneho sveta, nedokáže udržiavať v dome základnú čistotu, nedokáže dodržiavať ani základné hygienické návyky, nedokáže rozpoznať reálne nebezpečenstvo, čeliť mu, sú u neho prítomné poruchy správania, ktoré sú determinované bludnými myšlienkami, poruchy vôle ... sveta, nedokáže udržiavať v dome základnú čistotu, nedokáže dodržiavať ani základné hygienické návyky, nedokáže rozpoznať reálne nebezpečenstvo, čeliť mu, sú u neho prítomné poruchy správania, ktoré sú determinované bludnými myšlienkami, poruchy vôle .
... spoločnosti SWAN, a.s., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, s Ing. Jurajom Ondrišom, predsedom predstavenstva, a preto existuje reálne nebezpečenstvo hroziacej ujmy, ktorá vznikne tým, že odporca odpredá inžiniersku sieť SIRIUS-TEL spoločnosti SWAN, a.s., čím dôjde k právnej .
... povinnosti uloženej vodičovi zákonom v zmysle § 138 písm. h/ Tr. zák., keďže porušenie uvedenej povinnosti má spravidla za následok reálne nebezpečenstvo pre ľudský život a zdravie, v posudzovanej veci pritom viedlo k závažným následkom a odôvodnilo právne posúdenie podľa § 157 .
... a o změnách některých zákjonů v znení neskorších právnych predpisov), pretože takéto porušenie má spravidla za následok veľmi reálne nebezpečenstvo pre ľudský život a zdravie“. Vodič A. prekročil povolenú rýchlosť minimálne o 75 %. Dokonca znalec X.. P. uvádza prekročenie rýchlosti .
... byť objektívne s konečnou platnosťou rozhodnuté vo veci určenia neplatnosti tejto kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi odporcom a treťou osobou, existuje reálne nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy na právach a oprávnených záujmoch navrhovateľa vyplývajúcich zo skôr uzavretých kúpnych zmlúv zo dňa 11.07.2013 .
... umiestnením reklamných zariadení a to aj z dôvodu bezpečnostných, keďže oplotenie, na ktorom je zariadenie umiestnené je staré a hrozí reálne nebezpečenstvo jeho ďalšieho poškodenia. Na preukázanie stavu oplotenia založil do spisu fotodokumentáciu v počte 5 ks. Právna zástupkyňa žalovaného uviedla, že .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.