Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1064717
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63353
USSR: 34557
NSČR: 120667
NSSČR: 63879
USČR: 78394
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420472
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
05.12.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: Regionálna veterinárna a potravinová správa


Približný počet výsledkov: 237 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Regionálna veterinárna a potravinová správa
  • regionalny nájdené 5842 krát v 1953 dokumentoch
  • veterinarny nájdené 3175 krát v 616 dokumentoch
  • a nájdené 19662830 krát v 420446 dokumentoch
  • potravinovy nájdené 2266 krát v 545 dokumentoch
  • sprava nájdené 381060 krát v 92110 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 73 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 14 dokumentov


Právna veta: Určenie výšky pokuty v rámci určeného rozpätia je síce vecou voľného uváženia správneho orgánu, to však neznamená, že môže byť uložená v ľubovoľnej výške. Voľná úvaha aj pri takomto rozhodovaní je myšlienkový proces, v rámci ktorého má príslušný orgán zvažovať závažnosť porušenia predpisov vo vzťahu ku každému zisteniu, jeho následky, dobu protiprávnosti, aby uložená pokuta spĺňala nielen požiadavku represie, ale aj preventívny účel s prognózou budúceho pozitívneho správania sa dotknutej osoby. Pri uložení pokuty správny orgán prihliadne na závažnosť, spôsob i čas trvania následkov proti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 13S/293/2014 1014201456 20. 01. 2016 JUDr. Eva Vašková ECLI:SK:KSTN:2016:1014201456.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Miroslava Manďáka a sudcov JUDr. Juraja Floroviča a JUDr. Evy Vékonyovej v právnej veci žalobcu: COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo, so sídlom Trenčín, Mierové nám. 19, IČO: 00 .
Právna veta: Krajský súd konštatuje, že výrok prvostupňového rozhodnutia konštatuje v skutkovej vete porušenie povinnosti žalobcu podľa § 3 písm. g) zákona č. 39/2007 Z.z. a prílohy č. 1 časť A, II. ods. 6 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín, ktoré porušil žalobca tým, že neodstránil nedostatky zistené počas úradnej veterinárnej kontroly vykonanej 16.09.2014 do 30.09.2014 a ani do vykonania dodatočnej veterinárnej kontroly, ktorá bola vykonaná dňa 08.10.2014. Prvostupňový správny orgán vymedzil tento delikt ako naplnenie skutkovej podstaty správneho deliktu pod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... o každej závažnej zmene v činnostiach a uzavretí existujúcej prevádzkarne, a ohlásiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe zabíjanie hovädzieho dobytka alebo ošípaných na súkromné domáce použitie, b) poskytnúť orgánom veterinárnej ... napadnuté rozhodnutie, rozhodnutie druhostupňového správneho orgánu), ktorým žalovaný zmenil rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu Regionálnej, veterinárnej a potravinovej správy Martin č. 759/2014/1 zo dňa 22.12.2014, ktorým prvostupňovým rozhodnutím .
Právna veta: V súčasnej dobe je povinnosťou chovateľa farmovej zveri nahlásiť chov farmovej zveri príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. Je však potrebné zohľadniť aj ďalšie skutočnosti, ako napríklad: - pôvod zveri (odkiaľ bude zver do chovu získavať), pretože podľa § 22 od. 2 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve „držanie a chov zveri v zajatí sa zakazuje, ak tento zákon neustanovuje inak“; zároveň poukazujeme na § 72 písm. j) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve, ktorý znie: Ministerstvo „dáva súhlas na vypustenie danielej a muflonej zveri do nových lokalít vo voľnej prírode ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... daniel škvrnitý ). V súčasnej dobe je povinnosťou chovateľa farmovej zveri nahlásiť chov farmovej zveri príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. Je však potrebné zohľadniť aj ďalšie skutočnosti, ako napríklad: - pôvod zveri (odkiaľ bude ... daniel škvrnitý ). V súčasnej dobe je povinnosťou chovateľa farmovej zveri nahlásiť chov farmovej zveri príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. Je však potrebné zohľadniť aj ďalšie skutočnosti, ako napríklad: - pôvod zveri (odkiaľ bude .
Právna veta: Pri stavbách postavených bez stavebného povolenia, alebo v rozpore s ním, je stavebný úrad povinný vždy najskôr skúmať, či takúto stavbu nemožno dodatočne povoliť. Vyhodnocuje pri tom jej vplyv na životné prostredie súlad s platnou územnou dokumentáciou, resp. s využitím územia, so všeobecnými technickými požiadavkami vymedzenými príslušnými právnymi predpismi a technickými normami, pričom prihliadne na záväzné stanoviská dotknutých orgánov a napokon skúma aj vlastnícke vzťahy pozemku, na ktorom je stavba umiestnená. Pokiaľ zistí súlad s verejnými záujmami, stavbu môže dodatočne povoliť, inak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... stavby doplnili chýbajúce podklady a bolo potrebné skúmať, či sa jedná o chov hospodárskych zvierať ako predmet podnikania. Podľa stanoviska Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Topoľčany č. 2009/003021 zo dňa 10. 11. 2009 je chov registrovaný v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat pod č. CEHZ .
Právna veta: Podľa § 13 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení, starosta obce je štatutárnym orgánom obce. Podľa osobitných zákonov môže správny orgán tvoriť jediná osoba, ktorá však nie je v pracovnom pomere k tomuto orgánu. Takéto postavenie má aj starosta obce. Na tieto prípady sa ustanovenia o vylúčení zamestnanca správneho orgánu (§ 9 Správneho poriadku) nevzťahujú. K otázke vylúčenia starostu obce Solčany z prejednávania veci treba uviesť, že tento nekonal ako zamestnanec obce a Správny poriadok neumožňuje, aby bol z konania vylúčený vecne príslušný správny orgán, teda z konania nemôže byť vylúčený a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... neuviedol, že by T. L. alebo F. L. boli vedení ako podnikatelia. Podľa stanoviska Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Topoľčany ,,centrálna evidencia hospodárskych zvierat" je súčasťou ,,Integrovaného administratívneho a kontrolného systému" a poskytuje pomoc ... Z uvedeného podania vyplýva, že RÚVZ v uvedenej veci požiadal o súčinnosť obec Solčany, Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Topoľčany a Daňový úrad Topoľčany, preveril údaje v obchodnom registri, živnostenskom registri a v .
Právna veta: Súd považuje za nedôvodnú aj žalobnú námietku, v zmysle ktorej žalobkyňa tvrdí že uložená sankcia je neprimeraná, prísna a nie je objektívna. Žalobkyni bola uložená sankcia na úplne spodnej hranice zákonom stanoveného rozsahu od 2 500,- Eur do 40 000,- Eur (§ 50 ods. 3 písm. o) Zákona č. 39/2007 Z. z.). Výška uloženej sankcie teda nevybočuje z medzí ustanovených zákonov. Rozhodnutia, tak žalovaného, ako aj prvostupňového orgánu verejnej správy sú v časti ohľadom výšky uloženej sankcie dostatočne odôvodnené a súd ich nepovažuje za formálne ako tvrdila žalobkyňa. Vyplýva z nich, ako sa org ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nepasterizovanej smotany a Babičkin tvaroh 100% vyrobený z nepasterizovaného kravského mlieka). Vykonanou veterinárnou kontrolou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Prievidza bolo zistené, že žalobkyňa uvádzala na trh výrobok „Bravčová slanina chrbtová bez ... Na základe nevyhovujúcich výsledkov laboratórneho vyšetrenia z odobratých vzoriek, boli zistenia odstúpené príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (ďalej v texte aj RVPS), v pôsobnosti ktorej sa nachádza výrobca produktov .
Právna veta: Právom a povinnosťou žalobcu ako daňového subjektu bolo, aby sám predložil dôkazy potvrdzujúce, že predmet obchodu skutočne existoval, mohol predložiť dôkazy svedčiace o tom, že uvedený typ kontrolovaného zdaniteľného obchodu a spôsob jeho prevedenia ako i komunikácia s klientmi, prípadne s odberateľmi sa nijako neodlišuje od vykonaných obdobných obchodov s uvedeným typom tovaru. Spôsob preverovania množstva a kvality tovaru. Žalobca v rámci daňovej kontroly nepredložil žiadne dôkazy okrem faktúr a dodacích listov, súd konštatuje, že v administratívnom spise sa nenachádza žiaden doklad, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podľa § 6 zákona o potravinách a § 40 zákona o veterinárnej starostlivosti. V inom daňovom konaní poskytla správcovi dane Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom dňa 02.05.2014 informáciu, že Martin Söregi, Nové Mesto nad Váhom nie je, a .
Právna veta: Na základe zákona č. 342/2011 Z.z. (novela zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti) boli zrušené krajské veterinárne a potravinové správy a od 1.11.2011 Štátna veterinárna a potravinová správa v zmysle § 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov rozhoduje v druhom stupni vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhoduje regionálna veterinárna a potravinová správa.

Úryvok z textu:
... kontrolným zisteniam a taktiež ako účastník správneho konania mal možnosť uplatniť svoje procesné práva. Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto ako príslušný orgán úradnej kontroly potravín neeviduje zo strany žalobcu žiadne oznámenie ... správnemu orgánu doklad o splnení opatrení. Uvedené bolo dôvodom aj pre začatie správneho konania Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Bratislava - mesto voči žalobcovi vo veci uloženia pokuty. Žalobcovi bolo zaslané oznámenie o začatí .
Právna veta: Podľa § 13 ods. 5 písm. b) zákona o poľovníctve, Okresný úrad rozhodnutím poverí poľovnícku organizáciu vykonaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26, ak vlastník poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru do 30 dní od ukončenia platnosti zmluvy alebo zmluvy vlastníkov nepredložia novú zmluvu alebo novú zmluvu vlastníkov a nenavrhnú poľovníckeho hospodára. Podľa § 19 ods. 5 zákona o poľovníctve, ak je potrebné zabezpečiť ochranu poľovníctva a starostlivosť o zver podľa § 4 ods. 6 alebo § 13 ods. 5, poľovníckeho hospodára určí z vlastného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , keďže poľovný revír Hornád si vyžaduje odborné hospodárenie. V poľovnom revíri je v prvom rade nutné vykonávať neodkladné opatrenie nariadené Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Košice - okolie a z ostatných povinností daných § 26 zákona o poľovníctve zvlášť upozorňujeme na povinnosť dohodnúť písomnou zmluvou s .
Právna veta: Ako vyplýva z ustanovenia § 6 ods. 2 písm. c) citovaného zákona, štátna veterinárna potravinová správa rozhoduje v druhom stupni vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhoduje krajská veterinárna a potravinová správa a ústav kontroly veterinárnych liečiv.

Úryvok z textu:
... správneho orgánu, rozhodnutia žalovanej. Žiadosťou zo dňa 15.01.2014 požiadal príslušný správny orgán Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Vranov nad Topľou o schválenie prevádzkarne na vykonávanie činností súvisiacich s prevádzkovaním zberného strediska zvierat ... administratívneho spisu predloženého žalovanou spolu s originálom napadnutého rozhodnutia žalovanej, ako aj prvostupňového rozhodnutia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Vranov nad Topľou zo dňa 13.03.2014 pod č. k.: 207/2014. .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.