Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1065161
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63358
USSR: 34570
NSČR: 120668
NSSČR: 63879
USČR: 78394
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420509
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
07.12.2019 01:27

Nájdené rozsudky pre výraz: reklamácia tovaru


Približný počet výsledkov: 104 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: reklamácia tovaru
  • reklamacia nájdené 20066 krát v 5240 dokumentoch
  • tovar nájdené 265370 krát v 26506 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 21 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty


Právna veta: Úhrada nevyhnutných nákladov v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady je upravená aj v § 598 Občianskeho zákonníka, ale podľa názoru správnych orgánov tak, že úhrada sa neviaže na dôvodnú reklamáciu, ale že spotrebiteľ má nárok na účelne vynaložené náklady bez ohľadu na výsledok reklamácie. Krajský súd má vo veci zhodný právny názor ako žalovaný, pričom prísnejšie ustanovenie než je uvedené v Smernici ES č. 1999/44/ES je s ňou v súlade, pretože to uvedená Smernica ES pripúšťa. Ustanovenia § 18 ods. 6 a 7 zákona o ochrane spotrebiteľa riešia úhradu nákladov práve pri zamietnutí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 11S/92/2011 3011200804 24.04.2012 JUDr. Viera Hrnčárová ECLI:SK:KSTN:2012:3011200804.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu Viery Hrnčárovej a sudcov JUDr. Aleny Radičovej a JUDr. Juraja Floroviča v právnej veci žalobcu: Z. G., s.r.o., U. XXXX/XX, S. nad D., právne zast. JUDr. Andrej Jaroš, spol. s r.o., .
Právna veta: Občiansky zákonník, ako základné pravidlo na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady uvádza, že kupujúci vytýka vady veci u toho, u koho vec kúpil. Zákon ďalej nespresňuje, čo sa rozumie pod slovným spojením u predávajúceho, zrejme so zámerom, aby sa týmto miestom rozumelo miesto, kde došlo k predajú v najširšom slova zmysle (prevádzka a predajňa, sklad a pod.). Je otázne, či má byť týmto miesto aj sídlo predávajúceho. Pôvodný zákon o ochrane spotrebiteľa zákon č. 634/1992 Zb. ukladal v § 19 ods. 1 predávajúcemu povinnosť prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, prípadne aj na mie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 31S/142/2017 5017200431 17. 01. 2018 JUDr. Erika Šobichová ECLI:SK:KSZA:2018:5017200431.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline - ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Šobichovej a členov senátu JUDr. Veroniky Poláčkovej a Mgr. Nory Tomkovej, v právnej veci žalobcu: Mgr. Jozef Kráľ - JEKA, so sídlom Jesenského 2388, 022 .
Právna veta: Ak podľa § 420 ods. 1 Obchodného zákonníka predávajúci povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje zmluva, musí ho zaplatiť, alebo vybaviť na prepravu spôsobom určeným v zmluve, tak podľa § 427 ods. 1 Obchodného zákonníka kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru. Aj keď tovar bol balený v paletách, a v paletách tento tovar ďalej žalovaný predal svojim odberateľom, tak to stále nezbavuje povinnosti žalovaného pri preberaní tovaru od kupujúceho prezrieť tovar. Ak bolo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 4Cob/97/2016 8710208125 03. 10. 2017 JUDr. Roman Tóth ECLI:SK:KSPO:2017:8710208125.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Tótha a členov senátu JUDr. Viery Zoľákovej a JUDr. Mareka Košča v právnej veci žalobcu: Wienerberger slovenské tehelne spol. s r.o., Tehelná, Zlaté Moravce, IČO: 31 418 821, .
Právna veta: Je pravdou, že konanie všetkých subjektov v obchodno-záväzkových vzťahoch limitujú zásady obchodného práva. Obchodný zákonník totiž umožňuje riešiť obchodnoprávne vzťahy aj podľa zásad, na ktorých spočíva (§ 1 ods. 2 Obchodného zákonníka) a jednou z nich je nesporne aj zásada poctivého obchodného styku. Uvedená zásada je dôležitým determinantom právnych istôt, pretože (okrem iného) bráni podstatnému porušovaniu rovnosti subjektov v obchodnoprávnych vzťahoch a tým k znevýhodňovaniu jednej zo strán. Zásady poctivého obchodného styku sú právne relevantné pri výkone práva v tom zmysle, že pokiaľ j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... plnenia. Keďže žalovaný mal tovar s vlhkosťou nad 8 %, bolo jednoznačné, že mal byť dodaný na územie SR. V prípade reklamácie tovaru spoločnosťou M. s.r.o., tu sa reaguje na dodávku, ktorou disponoval už zmluvný partner žalobcu. Pokiaľ ide o obranu .
Právna veta: Pri uzatváraní kúpnej zmluvy platí zásada neformálnosti, možno ju teda uzavrieť ústne medzi prítomnými, telefonicky, konkludentne, keď prejavy vôle strán uzavrieť zmluvu možno vyvodiť z ich konania. Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje písomná forma iba v prípadoch, keď aspoň jedna strana pri rokovaní o kúpnej zmluve prejaví vôľu, aby sa uzavrela písomne (§ 272 ods. 2 Obch. zák.). Rovnaký účinok nastane, ak sa strany dohodli na uzavretí zmluvy v písomnej forme. Písomná forma sa vyžaduje ďalej v prípade, keď túto náležitosť ustanovuje zákon.

Úryvok z textu:
... v lehote ich splatnosti neuhradil. Tieto skutočnosti neboli podľa súdu medzi stranami sporné. Súd sa zaoberal námietkami žalovaného týkajúcimi sa reklamácie tovaru, ako aj skutočnosťou, že na dodacích listoch č. 2010/001471, č. 2010/001648, č. 2010/001650 a č. 2010/001649 .
Právna veta: Aj pre oblasť obchodných záväzkových vzťahov platí základná právna úprava započítania, ako jedného zo spôsobov zániku záväzku, obsiahnutá v § 580 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktorú dopĺňa Obchodný zákonník niektorými (osobitnými) ustanoveniami o započítaní pohľadávok v § 358-364 OBZ. Zánik nastáva okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie a boli splnené všetky podmienky na to potrebné. Podmienkou započítania je, že ide o dva záväzky medzi tými istými subjektami, keď je veriteľ jednej pohľadávky súčasne dlžníkom druhej pohľadávky a dlžník naopak (vzájomnosť pohľadávok). Pl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že ide o singulárnu sukcesiu, teda že na spoločnosť Dimitroff došlo len k prevodu práv týkajúcich sa odoberania, dodávania a reklamácie tovarov. Žiadne iné práva a povinnosti na túto spoločnosť danou zmluvou neprešli. Neprešli teda na spoločnosť Dimitroff ani záväzky spoločnosti BULDEM .
Kľúčové slová: zánik záväzku jeho splnením

Právna veta: V súlade s § 324 ods. 1 Obchodného zákonníka, záväzok zanikne, ak sa veriteľovi splní včas a riadne. Podľa ods. 3 citovaného zákonného ustanovenia, ak dlžník poskytne vadné plnenie a veriteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy alebo toto právo nevyužije, mení sa obsah záväzku spôsobom, ktorý zodpovedá nárokom veriteľa vzniknutých z vadného plnenia a záväzok zaniká ich uspokojením. Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že na to, aby malo splnenie záväzku za účinok jeho zánik, musí byť toto splnenie riadne, teda musí spĺňať zmluvou dohodnuté alebo zákonom stanovené náležitosti kvality plnen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tiež uviedol, že na pojednávaní dňa 17.3.2017 svedkyňa pani X. U. zabezpečená žalovaným sa vyjadrila, že došlo k reklamácii tovaru dodaného žalobcom. Súčasne z odôvodnenia rozsudku vyplýva, že dňa 16.7.2013 si žalovaný uplatnil reklamačný nárok s tým, že .
... na súd. Konateľ navrhovateľa sa pridržiaval toho, čo uviedol jeho právny zástupca. Uviedol, že zo strany odporcu neboli žiadne reklamácie, tovar prijal. Hovoril, že tovar je veľmi dobrý. Odporca bol aj vyzývaný, ale aj tak nezaplatil. V rámci dokazovania sa ... na súd. Konateľ navrhovateľa sa pridržiaval toho, čo uviedol jeho právny zástupca. Uviedol, že zo strany odporcu neboli žiadne reklamácie, tovar prijal. Hovoril, že tovar je veľmi dobrý. Odporca bol aj vyzývaný, ale aj tak nezaplatil. V rámci dokazovania .
... žalovaný dohodli na platobných podmienkach tak, že zaplatní 70% kúpnej ceny pred dodaním tovaru a následne zvyšok na faktúru. Časť reklamácie tovaru uznali dňa 18.1.2011, časť nie, reklamovaný tovar zobrali opravili a dňa 24.1.2011 vrátili prezinkovaný tovar žalovanému .
... tým, aby žalobca vystavené dobropisy započítaval oproti úhrade nejakých faktúr. Uviedol, že viackrát reklamoval tovar zakúpený u žalobcu. V prípade, reklamácie tovaru, keď napríklad reklamoval vodnú pumpu u žalobcu, pracovník žalobcu D. mu oznámil, že mu uznali reklamáciu, fin. prostriedky mu priamo .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.