SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187624
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64714
USSR: 35935
NSČR: 124655
NSSČR: 67450
USČR: 80174
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425562
Krajské súdy (ČR): 43764
Posledná aktualizácia
11.07.2020 05:27

Nájdené rozsudky pre výraz: reklamácia vád diela


Približný počet výsledkov: 100 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: reklamácia vád diela
  • reklamacia nájdené 21086 krát v 5411 dokumentoch
  • vad nájdené 22853 krát v 8403 dokumentoch
  • diela nájdené 66841 krát v 5472 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 4 dokumenty
Ústavný súd Slovenskej republiky 1 dokument


Právna veta: V zmysle platnej právnej úpravy pre uzavretie zmluvy o dielo podľa OZ nie je predpísaná písomná forma. Pre vznik zmluvy o dielo postačuje dohoda o predmete plnenia, dohoda o odmene a dohoda, že dielo bude zhotovené na nebezpečenstvo zhotoviteľa diela. Vznik zmluvy môže byť výsledkom postupu prebiehajúceho procesu formovania obsahu, ktorý sa môže zavŕšiť aj po vykonaní diela. Cena môže byť dohodnutá až po prebratí veci zhotoviteľom alebo až po vykonaní diela. Na platné uzavretie zmluvy sa nevyžaduje dohoda o lehote plnenia; nie je podmienkou, aby sa zmluvné strany dohodli o výške ceny. Ak nie j ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Brezno 5C/238/2011 6311202762 29.06.2012 JUDr. Renáta Deáková ECLI:SK:OSBR:2012:6311202762.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Brezno, sudkyňou JUDr. Renátou Deákovou, v právnej veci navrhovateľky O. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom U. F., Z. XXX/XX, zast. JUDr. Dušanom Divkom, advokátom, spol. s.r.o., so sídlom Považská Bystrica, Šoltésovej 346/1, proti odporkyni O. .
Právna veta: Vady, ktoré sa vyskytnú neskôr - po prevzatí diela (v záručnej dobe) objednávateľ uplatniť môže. V ustanoveniach § 631 a 643 Občianskeho zákonníka o zmluve o dielo nie je zahrnuté osobitné ustanovenie, ktoré by sa týkalo zodpovednosti za vady vykonaného diela. V tejto súvislosti možno analogicky vychádzať iba z ustanovení § 499 a násl. Občianskeho zákonníka, ktoré všeobecne upravujú zodpovednosť za vady pri odplatných zmluvách. V dôsledku absencie špecifickej úpravy zodpovednosti za vady diela možno uvažovať o podpornom použití ustanovení Občianskeho zákonníka, ktoré upravujú zodpovednosť za v ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 10Co/167/2011 5011897318 07.06.2012 JUDr. Amália Paulerová ECLI:SK:KSZA:2012:5011897318.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte v zložení z predsedníčky senátu JUDr. Amálie Paulerovej a z členov JUDr. Róberta Urbana a Mgr. Kataríny Beniačovej, v právnej veci navrhovateľa J. R., nar. X.X.XXXX, bytom Q. V. B. č. XXX, v .
Právna veta: Súd poukazuje na ustanovenie § 648 OZ, ktorý rozlišuje vady odstrániteľné a neodstrániteľné. Právne dôsledky odstrániteľnej vady sú viazané na to, či vec možno riadne užívať. Ak sa na zhotovenej veci vyskytuje vada, ktorá nebráni riadnemu užívaniu veci podľa objednávky - občan má právo na primeranú zľavu z ceny.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava II 54Cb/42/2006 1206210877 27.10.2011 JUDr. Nora Vladová ECLI:SK:OSBA2:2011:1206210877.17 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava II v konaní pred samosudcom JUDr. Norou Vladovou v právnej veci navrhovateľov v I. rade: B. J., nar.: XX.X.XXXX, trvale bytom H. XXXXX/XXA, W., v II. rade: U. P., nar. XX.X.XXXX, trvale bytom F. XXX/XX, W., t.č. F. Q. .
Právna veta: Právo na zrušenie zmluvy o zhotovenie veci na zákazku sa môže uplatniť z dôvodu neodstrániteľnej vady akéhokoľvek počtu vád alebo pri opätovnom výskytu vád po oprave avšak len za predpokladu, že vada bráni riadnemu užívaniu zhotovenej veci. Odvolací súd tu poukazuje na rozhodnutie R 12/89 Najvyššieho súdu SR, kedy právo na zrušenie zmluvy o zhotovení veci na zákazku sa môže uplatniť z dôvodu neodstrániteľnej vady väčšieho počtu vád, alebo pri opakovanom výskytu vád po oprave, avšak vždy len za predpokladu, že vady bránia riadnemu užívaniu zhotovenej veci (§ 273 ods. 2, teraz § 648 OZ). Riadne ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 14.9.2006 z dôvodu neodstránenia vád brániacich riadnemu užívaniu diela. Žalovaný žiadal zamietnuť žalobný návrh ako nedôvodný. Uviedol, že reklamáciu vád diela vybavil bez zbytočného odkladu, pričom nezistil žiadne vady diela s výnimkou menšej vady, ktorú bezodkladne odstránil. Po jej odstránení dielo .
Právna veta: Zo záväznosti ceny určenej na základe rozpočtu spracovaného a odovzdaného objednávateľovi do uzavretia zmluvy zákon ustanovuje dve výnimky. a) V prípade, keď cena bola určená na základe rozpočtu, ktorý nezaručuje úplnosť, pričom táto skutočnosť musí vyplynúť zo zmluvy, zhotoviteľ sa môže domáhať zvýšenia ceny. Podmienkou však je, že zvýšenie musí byť primerané dohodnutému rozsahu prác, v priebehu prác sa objaví potreba ďalších činností nezahrnutých do rozpočtu, tieto činnosti nebolo možné predvídať v čase uzavretia zmluvy. b) Pri určení ceny na základe rozpočtu, ktorý je podľa zmluvy n ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , nie je podľa názoru súdu dostatočne určité a teda tento právny úkon je absolútne neplatný a nemožno ho považovať za reklamáciu vád diela. Vzhľadom na uvedené právny zástupca navrhovateľa potom správne v zmysle § 428 ods. 2 ObZ namietal v súdnom konaní, že .
Právna veta: Podľa § 655 OZ, ak je vec opravená alebo upravená vadne, má objednávateľ právo na bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ je povinný vadu odstrániť najdlhšie v dohodnutej lehote. Ak vadu nemožno odstrániť alebo ak ju zhotoviteľ neodstráni v dohodnutej lehote alebo ak sa vada vyskytne znovu, má objednávateľ právo na zrušenie zmluvy alebo na primerané zníženie ceny opravy alebo úpravy. Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u zhotoviteľa v záručnej dobe; inak zaniknú. Čas od uplatnenia práva až po vykonanie opravy alebo úpravy sa do záručnej doby nepočíta. Zhotoviteľ je povinný vydať ob ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... veci zo dňa 03. 02. 2000 a 18. 3. 2000, neuznáva uplatňovanú reklamáciu. Navrhovateľ si pri ústnej aj písomnej reklamácii vád diela realizovaného odporcom uplatnil u odporcu právo na bezplatné odstránenie vád, čo urobil opakovane aj vo výzve z 13. 9. 2000 ... veci zo dňa 03. 02. 2000 a 18. 3. 2000, neuznáva uplatňovanú reklamáciu. Navrhovateľ si pri ústnej aj písomnej reklamácii vád diela realizovaného odporcom uplatnil u odporcu právo na bezplatné odstránenie vád, čo urobil opakovane aj vo výzve z 13. 9. 2000 .
Právna veta: Už z ustálenej rozhodovacej činnosti všeobecných súdov vyplýva, že pri skúmaní platnosti dojednania zmluvnej pokuty z hľadiska dobrých mravov je nutné zvážiť funkciu zmluvnej pokuty, jej preventívnu, uhradzovaciu a sankčnú. Primeranosť zjednanej výšky zmluvnej pokuty je preto potrebné posúdiť s prihliadnutím k celkovým okolnostiam úkonu, jeho pohnútkam a účelu, ktorý bol sledovaný. Rozhodovanie súdu o tom, či zmluvná pokuta je neprimeraná, je vždy vecou voľného uváženia súdu založeného na posudzovaní konkrétneho prípadu. Súd však musí vychádzať z funkcie zmluvnej pokuty a z účelu práva na jej ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... o rozsiahle korózie striešok a balkónov. Dňa 24.8.2012 prostredníctvom právneho zástupcu žalobcu žalovaný bol vyzvaný na rokovanie ohľadne reklamácie vád diela so stanovenými termínmi. Dňa 3.10.2012 išla opätovná reklamácia žalobcu voči žalovanému, predmetom ktorej bola reklamácia korózie balkónových zábradlí .
Právna veta: Zmluva o dielo je dvojstranná odplatná zmluva, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje, že zhotoví pre objednávateľa na svoje nebezpečenstvo dielo a objednávateľ sa zaväzuje, že za dielo zaplatí dojednanú cenu. Medzi podstatné náležitosti zmluvy o dielo patrí dohoda o diele, teda predmet zmluvy, dohoda o jeho zhotovení na nebezpečenstvo zhotoviteľa a dohoda o odplatnosti diela. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, zákon nevyžaduje písomnú formu zmluvy. Iba vtedy, ak nedôjde k zhotoveniu diela na počkanie, ust. § 632 OZ ukladá zhotoviteľovi povinnosť vydať objednávateľovi písomné potvrden ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odmietli reklamáciou vád zaoberať. Prejednávaná vec trpí dôkaznou núdzou s poukázaním na to, že tak Zmluva o dielo, ako aj reklamácia vád diela absentujú v písomnej podobe a vychádzajú len z tvrdení strán sporu, resp. svedeckých výpovedí, ktoré majú nízku relevanciu s poukázaním .
Právna veta: Posudzovanie architektonického diela je v každom prípade individuálne, záleží na charaktere stavby, ktorá sa navrhuje a vždy treba posudzovať či spĺňa kritériá originality a jedinečnosti z hľadiska umeleckého stvárnenia pre autorské dielo.

Úryvok z textu:
... pre vady diela, ktoré v ňom našiel ako laik. Vrátenie zálohy z ceny žiadal aj listom z 18. 6. 2008. Reklamáciu vád diela však odporca spochybnil tvrdením, že neboli konkretizované a že sa o nich dozvedel až v decembri 2008. Ani jeden z .
... súčasne si uplatnil nárok na náhradu trov odvolacieho konania vo výške 1253,44 Eur. Poukázal na zmätočnosť tvrdení navrhovateľa k reklamáciám vád diela u odporcu v 2. rade, ktoré potvrdzujú argumentáciu odporcu, že ku žiadnemu uplatneniu nárokov z vád navrhovateľom v záručnej lehote .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.