Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1068064
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63398
USSR: 34616
NSČR: 120863
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420795
Krajské súdy (ČR): 41572
Posledná aktualizácia
15.12.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: rekonštrukcia rodinného domu


Približný počet výsledkov: 402 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rekonštrukcia rodinného domu
  • rekonstrukcia nájdené 14243 krát v 4423 dokumentoch
  • rodinny nájdené 147701 krát v 51692 dokumentoch
  • dom nájdené 200775 krát v 39490 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 21 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 17 dokumentov


Právna veta: Podľa § 534 Občianskeho zákonníka, kto sa s dlžníkom dohodne, že splní jeho záväzok voči jeho veriteľovi, má voči dlžníkovi povinnosť poskytovať plnenie jeho veriteľovi. Veriteľovi z toho však priame právo nevznikne. Toto ustanovenie je systematicky zaradené do štvrtého oddielu Občianskeho zákonníka, ktorý upravuje zmenu v osobe veriteľa alebo dlžníka. Podľa teórie však táto dohoda nemá za následok zmenu v subjektoch záväzku, pretože tu nejde o prevzatie dlhu, ale len o prevzatie plnenia. Preto narozdiel od prevzatiu dlhu podľa § 531 ods.1 Občianskeho zákonníka nedochádza k zámene osoby dlžník ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Martin 10C/288/2012 5712206352 12.06.2013 JUDr. Mária Gazdačková ECLI:SK:OSMT:2013:5712206352.8 Rozhodnutie Okresný súd Martin samosudkyňou JUDr. Máriou Gazdačkovou v právnej veci žalobkyne D. Y., L.. X.X.XXXX, J. Ď. XXX, právne zastúpenej JUDr. Danielom Malíkom, advokátom so sídlom v Martine, Rázusova 4213/3 proti žalovanému C. N.D., L.. X.X.XXXX, J. C., T. XX, právne .
Právna veta: V zmysle platnej právnej úpravy pre uzavretie zmluvy o dielo podľa OZ nie je predpísaná písomná forma. Pre vznik zmluvy o dielo postačuje dohoda o predmete plnenia, dohoda o odmene a dohoda, že dielo bude zhotovené na nebezpečenstvo zhotoviteľa diela. Vznik zmluvy môže byť výsledkom postupu prebiehajúceho procesu formovania obsahu, ktorý sa môže zavŕšiť aj po vykonaní diela. Cena môže byť dohodnutá až po prebratí veci zhotoviteľom alebo až po vykonaní diela. Na platné uzavretie zmluvy sa nevyžaduje dohoda o lehote plnenia; nie je podmienkou, aby sa zmluvné strany dohodli o výške ceny. Ak nie j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... manžel odporkyne, L. Z., ako fyzická osoba (nie živnostník) uzatvorili v zime 2008 ústne zmluvu o dielo ohľadom rekonštrukcie rodinného domu - chalupy v T. N. vo vlastníctve navrhovateľky, a to svojpomocne vzhľadom na príbuzenské vzťahy - navrhovateľka je ... manžel odporkyne, L. Z., ako fyzická osoba (nie živnostník) uzatvorili v zime 2008 ústne zmluvu o dielo ohľadom rekonštrukcie rodinného domu - chalupy v T. N. vo vlastníctve navrhovateľky, a to svojpomocne vzhľadom na príbuzenské vzťahy - navrhovateľka je .
Právna veta: Zmluva o dielo je dvojstranný vzájomný záväzkový právny vzťah, ktorou sa zhotoviteľ diela zaväzuje vykonať na svoje nebezpečenstvo pre objednávateľa určité dielo za odplatu. Zmluva o dielo vznikne len čo sa účastníci dohodnú na jej podstatných náležitostiach a to o predmete zmluvy a o poskytnutí ceny za dielo, pričom cena je splatná v zásade až po dokončení diela, ak sa však dielo vykonáva po častiach alebo ak vyžaduje vykonanie diela značné náklady, je ten, komu bolo zadané oprávnený požadovať už počas vykonávania diela od objednávateľa primerané preddavky. Až do zhotovenia diela je objednáva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 7. 1997 zmluvu o dielo, predmetom ktorej bolo zhotovenie projektovej dokumentácie, dodávka inžinierskej činnosti a realizácia prístavby a rekonštrukcie rodinného domu. Podľa čl. II zmluvy sa žalobca zaviazal v lehote do 30. 6. 1997 zabezpečiť vypracovanie štúdie, jej ... 7. 1997 zmluvu o dielo, predmetom ktorej bolo zhotovenie projektovej dokumentácie, dodávka inžinierskej činnosti a realizácia prístavby a rekonštrukcie rodinného domu na Parkovej ul. č. 45 v Bratislave. Odporca 1/ listom z 21. 4. 1998 od zmluvy .
Právna veta: Ustanovenie § 127 Občianskeho zákonníka predstavuje zákonné obmedzenie vlastníckeho práva alebo práv, ktoré sa priamo odvíjajú od vlastníctva. Obmedzenie práv vlastníkov je vzájomné, pričom aj ostatní vlastníci sa musia podriadiť tomuto ustanoveniu tak, aby pri výkone práv vlastníkov nebol ktorýkoľvek z vlastníkov ohrozený konaním, ktoré je v tomto predpise zakázané. Vlastník veci sa musí zdržať len takého konania alebo nekonania, ktorým by nad mieru, primeranú pomerom, obťažoval iného alebo ktorým by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Predpoklady, uvedené v hypotéze tejto normy treba vykladať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Poukázali jednak na tú skutočnosť, že po tom, ako nehnuteľnosti nadobudli v r. 1991, v r. 1992 urobili prvú fázu rekonštrukcie rodinného domu, pričom na dvor za účelom vyrovnania bola dovezená zemina a zároveň bol 60 - 80 cm od rodinného domu vo vlastníctve ... by vlastne došlo k zabráneniu jeho vlhnutiu. Zároveň uviedla, že v r . 2001 a 2002 u odporcov prebehla druhá fáza rekonštrukcie rodinného domu, pričom k trvalému presťahovaniu ich došlo v r. 2005. Poukázala na tú skutočnosť, že na rodinnom dome, ktorý je .
Právna veta: V zmysle platnej právnej úpravy, ak to vyžaduje záujem maloletého dieťaťa, súd môže maloleté dieťa zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti, t. j. do osobnej starostlivosti inej osoby, než rodiča. Pri zverení maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti súd uprednostní predovšetkým príbuzného maloletého dieťaťa, ak spĺňa ustanovené predpoklady. Podľa článku 3 Dohovoru o právach dieťaťa, záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí, či už ju budú uskutočňovať verejné alebo súkromné zariadenia sociálnej starostlivosti, súdy, správne alebo záko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , upravili výrazným spôsobom bytové pomery kvôli maloletému dieťaťu (vybudovanie sociálneho zariadenia a detskej izby pre maloleté dieťa v rámci rozsiahlej rekonštrukcie rodinného domu), aj napriek ťažkej sociálnej situácii (žijú z invalidného dôchodku matky vo výške 270 Eur) o dieťa dlhodobo zabezpečovali dobrú starostlivosť .
Právna veta: Právnym následkom odstúpenia od zmluvy o dielo aj podľa ust. § 642 ods. 1 Občianskeho zákonníka je, že táto sa od počiatku zrušila (§ 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka). S ohľadom na špeciálnu právnu úpravu následkov odstúpenia uvedených v ust. § 642 ods. 1 Občianskeho zákonníka je aplikácia ustanovení o vrátení bezdôvodného obohatenia podľa ust. § 451 Občianskeho zákonníka vylúčená. Zákonným dôsledkom tak nie je vrátenie vzájomných plnení, ale vznik práva zhotoviteľa na zaplatenie uskutočnených prác, pokiaľ ich výsledok nemôže použiť inak a na náhradu účelne vynaložených nákladov. Z toho vyplýv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podania odporu odporca žiadal zaplatiť cestou príslušného súdu formou návrhu o zaplatenie. Navrhovateľ nikdy, či už počas rekonštrukcie rodinného domu (osobne bol počas všetkých prác na stavbe nevzniesol žiadne námietky na kvalitu a spôsob prevedenia prác), ... sumy za vykonané práce v rozpočtoch odporcu a navrhovateľa zodpovedajú nákladom skutočne vykonaným prácam. Stavebné práce na rekonštrukcii rodinného domu boli v zmysle ústnej dohody ukončené včas a v dobrej kvalite a ku dňu podania vyjadrenia navrhovateľ .
Právna veta: Na základe uvedených skutočností, ktoré vyplývajú zo zisteného skutkového stavu mal súd za to, že žalovaná ako aj prvostupňový správny orgán dostatočne nezistili skutkový stav veci, pretože v predmetnom konaní okrem „Dotazníka a Formulára E 301“ nevykonali žiadne dôkazy, ktorými by bolo preukázané, že väzby u žalobcu na území Slovenskej republiky neboli zachované. Sám žalobca v odvolaní uvádzal, že vykonával rekonštrukciu rodinného domu, pričom poukázal na tieto skutočnosti, ako aj na to že väzby na rodinu, konkrétne na matku, ako aj na syna zostali a na územie Slovenskej republiky dochá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dôvodil aj tým, že ak by sa nechcel vrátiť na územie Slovenskej republiky, nerealizoval by ani rekonštrukciu rodinného domu. Podľa žalobcu jediným podkladom pre zistenie všetkých uvedených skutočností nemôže byť len „Dotazník na účely preukázania bydliska ... dôvodil aj tým, že ak by sa nechcel vrátiť na územie Slovenskej republiky, nerealizoval by ani rekonštrukciu rodinného domu. Podľa žalobcu jediným podkladom pre zistenie všetkých uvedených skutočností nemôže byť len „Dotazník na účely preukázania bydliska .
Právna veta: § 34 z. č. 461/2003 Z. z. - o sociálnom poistení, v zmysle ktorého zamestnancovi vzniká nárok na nemocenské od 11teho dňa dočasne pracovnej neschopnosti. Povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe vzniká nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Nárok na nemocenské zaniká dňom nasledujúcim po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti, najneskôr uplynutím 52. týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti (ďalej len podporné obdobie), ak tento zákon neustanovuje inak. V zmysle uvedeného vyplýva, že navrhovate ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prehlásil, že má dosť finančných prostriedkov a nie je problém mu zabezpečiť finančné prostriedky. Z tohto dôvodov mienil pokračovať v rekonštrukcii rodinného domu. Navrhovateľ si od maloletej R. prenajal rodinný dom na základe nájomnej zmluvy, ktorú uzatvoril sám so sebou, kde si prenajal .
Právna veta: Cena diela predstavuje odplatu za predmet zmluvy v peniazoch a vyjadruje ekvivalent výmeny diela za peniaze. Stanovuje sa predovšetkým na základe dohody účastníkov zmluvy alebo na základe zvláštneho predpisu, a to uvedením peňažnej sumy, prípadne iným spôsobom, ktorým ju možno nepochybne určiť. Výška ceny diela môže byť dohodnutá už pri uzatvorení zmluvy. Nie je však vylúčené, aby k dohode o výške ceny došlo až po vykonaní diela (napr. pri jeho odovzdaní objednávateľovi). Ak nebola výška ceny takto určená (v danom prípade obsah dohody preukázaný nebol, tak navrhovateľom ako ani odporcom), príp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... .2010 uzavrel s odporcom ústnu zmluvu o dielo, na základe ktorej odporcovi vykonal stavebné práce vyliatím nivelizačnej stierky v rámci rekonštrukcie rodinného domu v obci Torysa celkovo o výmere 35 m2 podlahovej plochy. Navrhovateľ zdôraznil, že odporca ako objednávateľ prevzal v zmysle svojej .
Právna veta: Podľa § 81 ods. 1 O. s. p., aj bez návrhu môže súd začať konanie vo veciach starostlivosti o maloletých, konanie o vyslovenie prípustnosti prevzatia alebo držania v ústave zdravotníckej starostlivosti, konanie o spôsobilosti na právne úkony, opatrovnícke konanie, konanie o vyhlásenie za mŕtveho, konanie o dedičstve a ďalšie konania, kde to pripúšťa zákon. Z citovaných ustanovení vyplýva upustenie od dispozičnej zásady a taxatívne vymenovanie prípadov, keď súd môže začať konanie aj bez návrhu účastníka daného právneho vzťahu, resp. bez návrhu prokurátora. O začatí konania bez návrhu vydá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na dome opatrovníka za 2 500 eur. Z faktúry č. 00097/2012 z 18.6.2012 vyplýva fakturovania zálohy na rekonštrukciu rodinného domu vo výške 20 400 eur. Z potvrdenia B. banky M., a. s. z 11.10.2012 vyplýva kreditný zostatok na .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.