Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1067988
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63397
USSR: 34616
NSČR: 120839
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420761
Krajské súdy (ČR): 41572
Posledná aktualizácia
15.12.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: rekonštrukčné práce


Približný počet výsledkov: 359 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rekonštrukčné práce
  • rekonstrukcny nájdené 1834 krát v 612 dokumentoch
  • praca nájdené 366649 krát v 93833 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 49 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 27 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 10 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: Rekonštrukcia je súbor stavebných úprav, ktoré pri zachovaní vonkajšieho pôdorysného a výškového ohraničenia objektu, zasahujú do stavebných konštrukcií. Tieto zásahy menia technické parametre (napr. dispozičné riešenie, únosnosť, tepelnú priepustnosť), prípadne aj účel stavebného objektu. Novostavba je od základov novovybudovaný stavebný objekt. Z odbornej literatúry všeobecne vyplýva názor, že novostavba nie je tak technicky náročná ako rekonštrukcia, vzhľadom na to, že pri novostavbe si stavebník sám určuje podmienky, rozmery, priestorové a tvarové riešenie, pričom pri rekonštrukcii sa napr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sžf/16/2012 9010010153 25.09.2012 JUDr. Jana Zemková ECLI:SK:NSSR:2012:9010010153.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcov: 1. Banskobystrický samosprávny kraj, IČO: 37 828 100, Námestie SNP 23, .
Právna veta: Ustanovenie § 680 ods.2 OZ upravujúce prechod práv a povinností na nadobúdateľa prenajatej veci je obsiahnuté v rámci všeobecnej úpravy nájomnej zmluvy a dopadá aj na vzťahy, ktoré riešia prenájom nebytových priestorov, pretože zvláštna úprava tohto nájomného vzťahu, nachádzajúca sa v zák.č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, a to v nadväznosti na § 720 OZ neobsahuje špeciálne ustanovenie o dôsledkoch zmeny vlastníka prenajatej veci za trvania nájomného vzťahu, a preto je nutné použiť všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka o nájomnej zmluve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43Cob/203/2011 6605201844 28.02.2012 JUDr. Drahomíra Dibdiaková ECLI:SK:KSBB:2012:6605201844.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej, členiek senátu JUDr. Evy Kmeťovej a JUDr. Daniely Maštalířovej v obchodnoprávnej veci navrhovateľa MAJOL s.r.o. so .
Právna veta: Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby vzniká v zmysle § 19 ods. 1, 2 Zákona o DPH dňom dodania tovaru, alebo služby. V prípade zálohovej - preddavkovej platby, t. j. platby prijatej pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby (§ 19 ods. 4 Zákona o DPH). Jedná sa o špecifický prípad, ktorý predstavuje výnimku z pravidla, že DPH sa stane splatnou (vznikne daňová povinnosť) v okamihu, keď sa uskutoční dodávka tovaru alebo služby (§ 19 ods. 1, 2 Zákona o DPH). Z cit. ustanovení Zákona o DPH nesporne vyplýva, že uplatnenie práva na odpočíta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... drobnú stavu stavebnému úradu a zistil, že ohlásenie drobnej stavby Obci Slovenská Ľupča, ktorou mali byť rekonštrukčné práce na nehnuteľnosti Obilné silo na ul. Príboj, Slovenská Ľupča nebolo stavebnému úradu doručené. Z preverovania vykonaného ... výsluchu svedka bol žalobca upovedomený dňa 09.01.2011. Z výpovede svedka správca dane zistil, že dohodnuté rekonštrukčné práce neboli vykonané z dôvodu na strane objednávateľa. Nebolo preukázané preinvestovanie v hotovosti prijatých platieb podľa zálohových faktúr .
Právna veta: Podľa § 46a ods. 1 Stavebného zákona, stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a vedie o nich evidenciu o stavebnom denníku. Vyššie citované zákonné ustanovenie Stavebného zákona ukladá stavbyvedúcemu alebo stavebníkovi povinnosť viesť na stavbe od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác stavebný denník. Zapisujú sa do neho všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku, čo má význam pre účel kontroly o priebehu výstavbu a pre určenie zodpovednosti v prípade vzniku škôd. Orgány štátneho stavebného dohľadu s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prác a služieb súvisiacich s rekonštrukciou, na ktorej sa bude HELIOS podieľať, pričom odhadovaná výška preinvestovaných nákladov spojených s rekonštrukčnými prácami je 1.000.000,00 eur. Za objednávateľa predmetnú Dohodu o spolupráci podpísal U. W., za HELIOS, s ... podaným na tunajšom súde dňa 13.06.2012 navrhovateľ žiadal, aby súd uložil odporcovi povinnosť odovzdať navrhovateľovi stavebný denník na rekonštrukčné práce na stavbe obytný dom súp. č. 8, postavený na pozemku KNC parc. č. XXXX/X - zastavané plochy .
Právna veta: Aj Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením zo dňa 07. 12. 2011 č. k. 15Co 58/2011 poukázal na ustanovenie § 645 ods. 2 Občianskeho zákonníka, kedy v tejto súvislosti s týmto zákonným ustanovením uviedol, že ide o objektívnu zodpovednosť, čo znamená, že zhotoviteľ zodpovedá za vady diela bez ohľadu na to, či ich vznik zavinil a zbaviť sa tejto zodpovednosti môže len vtedy, ak objednávateľa na uvedené skutočnosti upozornil. Zhotoviteľ zodpovedá ako za vady, ktoré má vec zhotovená na zákazku v dobe plnenia t. j. pri prevzatí veci objednávateľom tak za vady, ktoré sa vyskytnú po plnení v záručnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pretože bolo v konaní preukázané, že medzi účastníkmi bola uzavretá dohoda, podľa ktorej mal odporca vykonať pre navrhovateľku rekonštrukčné práce podľa znaleckého posudku O.. G., ktorý vypracoval pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Veľkom Krtíši, ... mala navrhovateľka zistiť sú Ďalej krajský súd uviedol, že v konaní bolo zistené, že odporca vykonal pre navrhovateľku rekonštrukčné práce na rodinnom dome a to na kúpeľni, sprchovom kúte, na vonkajších spevnených plochách, chodníkoch, na prekrytí a .
Právna veta: Predmetom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov je všetko, čo do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrilo a čo zároveň existovalo ku dňu jeho zániku. Súd v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov musí predovšetkým zistiť a ustáliť rozsah tohto spoluvlastníctva. Pri zisťovaní ceny vecí, ktoré tvoria predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov, platí zásada, že treba vychádzať z ceny, ktorú majú v čase vyporiadania, avšak z ich stavu ku dňu zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Pre určenie, ktoré z vecí patriacich do bezpodielo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... bytové jadro a vyrobená nová kuchynská linka. Tieto rekonštrukčné práce financoval jej otec a kuchynskú linku vyrobil sám. Ona dala svoje osobné úspory spred manželstva na zakúpenie plávajúcej podlahy ... kúpila počas trvania manželstva účastníkov a bol im daný k dispozícií, aby v ňom bývali. V byte sa urobili rekonštrukčné práce, bola uložená plávajúca podlaha v obývačke a spálni, do kúpeľne bol namontovaný sprchovací kút a bolo prerobené aj .
Právna veta: Súd má za to, že zmluva o dielo je zmluvou platnou, pretože aj v tomto prípade platí z ust. § 829 a násl. Občianskeho zákonníka - zmyslom zmluvy o združení nie je vytvorenie nového subjektu, ale dohoda účastníkov o vykonávaní činnosti smerujúcej k dosiahnutiu cieľa. Uvedenie názvu združenia v zmluve v časti zmluvná strana - neznamená neplatnosť zmluvy ako takej. Je pravdou, že združenie nemá právnu subjektivitu, teda spôsobilosť k právam a povinnostiam, ktorá zostáva každému z účastníkov zmluvy, pretože sa za prípadné záväzky združenia samotné združenie nezodpovedá a zodpovednosť nesie každý j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 1998, zápisnice zo OPAL - INEX združením a nastupujúcej spoločnosti OPAL - INEX s. r. o. boli prevádzané rekonštrukčné práce na objekte Synagógy na Krmanovej ulici v Košiciach. Je teda nepochybne preukázateľné, že dielo odovzdala spoločnosť OPAL - INEX s ... 98 medzi žalovaným a OPAL - INEX združením a nastupujúcej spoločnosti OPAL - INEX s. r. o. boli prevádzané rekonštrukčné práce na objekte Synagógy na Krmanovej ulici v Košiciach. Je teda nepochybne preukázateľné, že dielo odovzdala spoločnosť OPAL - INEX .
Právna veta: Podľa § 470 ods.1 Občianskeho zákonníka dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Občiansky zákonník vychádza pri úprave zodpovednosti dedičov zo zásady zodpovednosti v rozsahu ceny zdedeného majetku (zásada ,, pro viribus hereditatis“), nie zo zásady zodpovednosti výlučne zdedeným majetkom (zásada ,, cum viribus hereditatis“). Z uvedeného vyplýva, že dedič zodpovedá za poručiteľove dlhy nielen majetkom a vecami, ktoré mu z dedičstva pripadli, ale i svojím vlastným ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pomere od októbra XXXX do mája XXXX. V období rokov XXXX a XXXX sa v byte S. robili rekonštrukčné práce, na ktorých navrhovateľka finančne participovala, ktorú skutočnosť mal súd preukázanú výpoveďou samotného právneho predchodcu odporkýň, ktorý na pojednávaní ... pomere od októbra XXXX do mája XXXX. V období rokov XXXX a XXXX sa v byte S. robili rekonštrukčné práce, na ktorých navrhovateľka finančne participovala, ktorú skutočnosť mal súd preukázanú výpoveďou samotného právneho predchodcu odporkýň, ktorý na .
Právna veta: Predpokladmi zodpovednosti správcu komunikácie v zmysle cestného zákona sú závady v zjazdnosti miestnej komunikácii, vznik škody a príčinná súvislosť medzi nimi, a to bez ohľadu na zavinenie (úmysel, či nedbanlivosť) správcu komunikácie. Závada v zjazdnosti miestnej komunikácie tak zakladá objektívnu zodpovednosť správcu komunikácie a je preto len na ňom, či preukáže, že nebolo v medziach jeho možností závadu odstrániť, alebo na ňu predpísaným spôsobom upozorniť. Chybou v zjazdnosti treba rozumieť takú významnú zmenu (zhoršenie) zjazdnosti komunikácie, ktorá síce je odstrániteľná bežnou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v dôsledku čoho došlo k poškodeniu vozidla žalobcu. Pred vznikom škodovej udalosti žalovaný vykonával na miestnej komunikácii rekonštrukčné práce (opravu vodovodného potrubia), pričom mimo času prác bola prekopávka cesty zasypaná pieskom a ostala prejazdná. Pred ... . Z vykonaného dokazovania mal za preukázané, že pred vznikom škodovej udalosti na ulici U. sa vykonávali rekonštrukčné práce, pričom vzhľadom na jej šírkové usporiadanie vjazdu došlo počas prác k úplnej uzávierke tejto komunikácie, mimo času .
Právna veta: 18. Odvolací súd konštatuje, že okresný súd pri rozhodovaní vychádzal z dostatočne zisteného stavu veci a zo zisteného skutkového stavu okresným súdom vychádzal pri rozhodovaní aj odvolací súd. 19. K námietkám žalobcov k posúdeniu platnosti nájomných zmlúv okresným súdom z hľadiska odplaty a kauzy odvolací uvádza nasledovné: Občiansky zákonník nevyžaduje pre nájomnú zmluvu určitú formu, možno ju teda uzavrieť v hocijakej forme. Ak má nájomný pomer trvať dlhšie, odporúča sa nájomnú zmluvu uzavrieť v písomnej forme. Občiansky zákonník nepredpisuje, čo má nájomná zmluva obsahovať. Takéto ko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... po ich uzavretí) akúkoľvek odplatu za užívanie vymedzených častí rodinného domu. Najmä nebolo preukázané, že by poskytli v zmluvách uvedené rekonštrukčné práce, keď z vykonaného dokazovania plynie, že boli vykonávané iba bežné udržiavacie práce (maľovanie, výmena niektorých podláh), resp. že užívanú časť .
Právna veta: Nedostatky niektorých procesných podmienok sú neodstrániteľné a prítomnosť takéhoto nedostatku bráni súdu v konaní a rozhodovaní, čo vedie k zastaveniu konania. V ostatných prípadoch je povinnosťou súdu nedostatok procesnej podmienky odstrániť. Vadou predpokladanou v § 365 ods. 1 písm.a/ CSP tak trpí konanie v prípade, keď súd vec prejednal a rozhodol napriek naznačeným nedostatkom. V prípade namietaného nedostatku príslušnosti súdu, o vadu konania v podobe nedostatku príslušnosti súdu pôjde iba v prípade, keď v konaní neboli dodržané ustanovenia o vecnej príslušnosti, osobitnej i výlučn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 5.rade rekonštrukciu bytového jadra realizovala v roku 2014, ale túto riadne ohlásila príslušnému Stavebnému úradu Mesta Spišská Nová Ves, rekonštrukčné práce prebehli, ona nekonala protiprávne a zachovala postup podľa Stavebného zákona. Mesto Spišská Nová Ves ako príslušný stavebný úrad potvrdil, že .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.