Nájdené rozsudky pre výraz: reštrukturalizačné konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1820

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

567 dokumentov
207 dokumentov
6 dokumentov
18 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Keďže reštrukturalizačné konanie bolo právoplatne skončené, t.j. uznesenie o skončení reštrukturalizácie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku, súd konanie prerušené v zmysle § 118 ods. 4 ZKR s poukazom na vyššie citované zákonné ustanovenie § 156 ZKR zastavil.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 21C/154/2012 1112225255 02.10.2013 JUDr. Beata Bizoňová ECLI:SK:OSBA1:2013:1112225255.2 Uznesenie Okresný súd Bratislava I v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: K. H., bytom H. XXXX/XX, M. G., proti odporcovi: GROTTO, a.s., so sídlom Dunajská 25, Bratislava, o zaplatenie 421,39 EUR s príslušenstvom, takto rozhodol: Súd konanie z a s t a v u j e. Ž
Kľúčové slová: reštrukturalizačné konanieprerušené konkurzné konanie
Právna veta: Podľa § 16 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 7/2005 Z.z.) ak súd počas konkurzného konania začne reštrukturalizačné konanie, ktoré sa týka toho istého dlžníka, prebiehajúce konkurzné konanie sa do zastavenia reštrukturalizačného konania alebo do povolenia reštrukturalizácie prerušuje; ak súd v reštrukturalizačnom konaní reštrukturalizáciu dlžníka povolí, prerušené konkurzné konanie bezodkladne uznesením zastaví. To isté platí, ak už prebieha reštrukturalizačné konanie a súd ohľado ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 28K/40/2013 3113211992 09.10.2013 Mgr. Patricie Kepeňová ECLI:SK:OSTN:2013:3113211992.4 Uznesenie Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa K3 invest s. r. o. so sídlom Sady Cyrila a Metoda 21/20, 018 51 Nová Dubnica, IČO 36 337 170, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka STAWAL s. r. o. so sídlom Brnianska 6, 911 01 Trenčín, IČ
Právna veta: Počas reštrukturalizačného konania žiadny z veriteľov súdu neindikoval a ani z úradnej povinnosti súd nezistil, že by bola niektorá z podmienok na zamietnutie plánu v zmysle § 154 ods. 1 ZKR a to, že by boli podstatným spôsobom porušené ustanovenia ZKR o náležitostiach plánu, postupe pri príprave plánu, hlasovaní o pláne alebo iné ustanovenia týkajúce sa plánu, ktoré by malo nepriaznivý vplyv na niektorého z účastníkov plánu, že by prijatie plánu bolo dosiahnuté podvodným konaním alebo poskytnutím osobitných výhod niektorému účastníkovi plánu, že by plán nebol prijatý schvaľovacou schôdzou ale ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 29R/4/2011 3111226889 14.08.2012 JUDr. Michal Fiala ECLI:SK:OSTN:2012:3111226889.3 Uznesenie Okresný súd Trenčín v právnej veci povolenej reštrukturalizácie navrhovateľa - dlžníka Dušan Lupták KORNÉLIA, s miestom podnikania U. V. XXXX/XX, Z., IČO XX XXX XXX, o návrhu predkladateľa dlžníka na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, takto rozhodol: I. Reštrukt
Právna veta: Úloha súdu v reštrukturalizačnom konaní smeruje najmä k dohľadu nad zákonnosťou procesu reštrukturalizácie. V týchto intenciách sú formulované v ustanovení § 154 ods. 1 ZKR aj dôvody, pri naplnení ktorých súd reštrukturalizačný plán zamietne, hoc by s ním jeho účastníci súhlasili. Dôvody na zamietnutie plánu sú stanovené v tomto ustanovení v zásade taxatívne a súd pre potreby tohto rozhodnutia musí vykonať test každého z nich. Súd je povinný skúmať pri rozhodovaní aj to, či schválením plánu nedochádza k poskytovaniu štátnej pomoci zo strany účastníkov plánu a súčasne ak dôjde k poskytnutiu štá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 2R/2/2012 5112231956 24.05.2013 JUDr. Gabriela Bargelová ECLI:SK:OSZA:2013:5112231956.5 Uznesenie Okresný súd Žilina v právnej veci povolenej reštrukturalizácie na majetok dlžníka: Harcek a spol., s. r. o., Cesta do Rudiny 2234, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 44622287, správcom ktorého je: Mgr. Richard Koiš, so sídlom kancelárie: Plavisko 7, 034 01 Ružomber
Právna veta: Správca nie je oprávnený a nevydáva rozhodnutie, ktoré by bolo všeobecne záväzné, prihlásenie pohľadávky veriteľom riadne a včas v reštrukturalizačnom konaní a zapísanie tejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok však znamená, že pohľadávka bola zistená, následné schválenie reštrukturalizačného plánu súdom je záväzné pre všetkých účastníkov tohto plánu a má rovnaké účinky, ako keby bolo vyhovené žalobe veriteľa proti dlžníkovi na súde. Z ustanovenia § 161 ods. 3 ZKR totiž vyplýva, že pre pôvodnú pohľadávku veriteľa v rozsahu, ako bola pohľadávka prihlásená a zistená spolu s úrokmi z omeškania možn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 4Cob/23/2012 7109221987 27.02.2013 JUDr. Zdenka Kohútová ECLI:SK:KSKE:2013:7109221987.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu F.. C. Z. a členov senátu X.. X. A. a F.. R. R. v právnej veci žalobcu: G. O. plc, sídlom S. I. K. 1, U., Z., konajúca na území V. republiky prostredníctvom G. Europe Q.,
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 120 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii v spojení s ustanovením § 155 ods. 2 predmetného zákona, právo uplatňovať svoje nároky počas reštrukturalizácie majú len tí veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným v zákone o konkurze a reštrukturalizácii prihlásili svoje pohľadávky riadne a včas. Zákon explicitne ustanovuje, že v prípade riadneho a včasného neuplatnenia týchto nárokov pohľadávok, právo si ich vymáhať po potvrdení plánu príslušným súdom zanikne. Žalovaný bol povinný prihlásiť si do reštrukturalizácie žalobcu všetky svoje nároky z leasingovej zmluvy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2Cob/77/2019 1215206387 21. 01. 2020 JUDr. Ľubica Břoušková ECLI:SK:KSBA:2020:1215206387.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľubice Břouškovej a členiek senátu JUDr. Oľgy Bahníkovej a JUDr. Ľubice Kriškovej v právnej veci žalobcu: Roman Nadok - NRM, so sídlom Teplý Vrch 35, 980 23
Právna veta: V danej veci podal návrh na vyhlásenie konkurzu dlžník, ktorý prešiel reštrukturalizáciou. V reštrukturalizačnom konaní okresný súd potvrdil reštrukturalizačný plán prijatý schvaľovacou schôdzou a rozhodol o skončení reštrukturalizácie dlžníka. Z obsahu reštrukturalizačného plánu, ktorý je prílohou uznesenia okresného súdu vyplýva, že sa zavádza dozorná správa nad dlžníkom na čas po skončení reštrukturalizácie do úplného splnenia reštrukturalizačného plánu. Dozorný správca bol podľa reštrukturalizačného plánu, ako i v súlade s ustanovením § 163 ZKR povinný zverejniť v Obchodnom vestníku oznáme ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Nitra 31K/2/2012 4112200284 29.02.2012 JUDr. Soňa Vacková ECLI:SK:OSNR:2012:4112200284.4 Uznesenie Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: TURČEK - plynové infražiariče, s.r.o., so sídlom Poničanova 10, 949 01 Nitra, IČO: 35 950 307, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TURČEK plynové infražiariče, s.r.o., so sídlom Poničanova 10, 949 01 Nitra, IČO: 35
Právna veta: Súd v tomto reštrukturalizačnom konaní, nezistil skutočnosti, pre ktoré by súd musel reštrukturalizačný plán zamietnuť. Pri náležitostiach plánu, postupe pri príprave plánu, hlasovaní o pláne alebo pri iných ustanoveniach týkajúcich sa plánu, neboli podstatným spôsobom porušené ustanovenia tohto zákona tak, že by toto porušenie malo nepriaznivý vplyv na niektorého účastníka plánu. Rovnako tak nebola súdu preukázaná existencia podvodného konania alebo poskytnutia osobitných výhod niektorému účastníkovi plánu. Reštrukturalizačný plán zároveň nie je v podstatnom rozpore so spoločným záujmom verit ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trnava 25R/1/2013 2113206569 21.10.2013 JUDr. Dagmar Valocká ECLI:SK:OSTT:2013:2113206569.4 Uznesenie Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: KIWA spol. s r.o., Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 34 129 227, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 31128/T, o návrhu na nahradenie súhlasu skupiny nezabezpečených v
Právna veta: Právna veta: Okrem toho však súd prvej inštancie celkom v rozpore so znením § 120 ods. 1 ako aj § 155 ods. 2 zák.č. 7/2005 Z.z. dospel k záveru, že pohľadávky veriteľov neprihlásené v reštrukturalizácii zanikajú. Z oboch citovaných ustanovení však celkom zjavne vyplýva, že tieto pohľadávky nezanikajú, zaniká len možnosť ich vymáhať voči dlžníkovi. Pojem „nemožno vymáhať“ je odlišným pojmom od pojmu „pohľadávka zaniká“. Uvedená formulácia podľa odvolacieho súdu znamená len toľko, že zaniká právo veriteľov uplatňovať tieto pohľadávky na súde, resp. na inom príslušnom orgáne, teda zaniká nárok ak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 21Cob/89/2017 2116204917 29. 10. 2018 JUDr. Božena Husárová ECLI:SK:KSTT:2018:2116204917.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Boženy Husárovej a členov senátu JUDr. Róberta Foltána a Mgr. Michala Novotného v sporovej veci žalobcu: T.P.T. - Slovakia, s.r.o., IČO: 36 458 775, Hraničná 2, Popr
MENU