Nájdené rozsudky pre výraz: reštrukturalizačné konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2020

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

641 dokumentov
225 dokumentov
6 dokumentov
18 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Keďže reštrukturalizačné konanie bolo právoplatne skončené, t.j. uznesenie o skončení reštrukturalizácie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku, súd konanie prerušené v zmysle § 118 ods. 4 ZKR s poukazom na vyššie citované zákonné ustanovenie § 156 ZKR zastavil.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 21C/154/2012 1112225255 02.10.2013 JUDr. Beata Bizoňová ECLI:SK:OSBA1:2013:1112225255.2 Uznesenie Okresný súd Bratislava I v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: K. H., bytom H. XXXX/XX, M. G., proti odporcovi: GROTTO, a.s., so sídlom Dunajská 25, Bratislava, o zaplatenie 421,39 EUR s príslušenstvom, takto rozhodol: Súd konanie z a s t a v u j e. Ž
Kľúčové slová: reštrukturalizačné konanieprerušené konkurzné konanie
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Podľa § 16 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 7/2005 Z.z.) ak súd počas konkurzného konania začne reštrukturalizačné konanie, ktoré sa týka toho istého dlžníka, prebiehajúce konkurzné konanie sa do zastavenia reštrukturalizačného konania alebo do povolenia reštrukturalizácie prerušuje; ak súd v reštrukturalizačnom konaní reštrukturalizáciu dlžníka povolí, prerušené konkurzné konanie bezodkladne uznesením zastaví. To isté platí, ak už prebieha reštrukturalizačné konanie a súd ohľado ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 28K/40/2013 3113211992 09.10.2013 Mgr. Patricie Kepeňová ECLI:SK:OSTN:2013:3113211992.4 Uznesenie Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa K3 invest s. r. o. so sídlom Sady Cyrila a Metoda 21/20, 018 51 Nová Dubnica, IČO 36 337 170, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka STAWAL s. r. o. so sídlom Brnianska 6, 911 01 Trenčín, IČ
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Správca nie je oprávnený a nevydáva rozhodnutie, ktoré by bolo všeobecne záväzné, prihlásenie pohľadávky veriteľom riadne a včas v reštrukturalizačnom konaní a zapísanie tejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok však znamená, že pohľadávka bola zistená, následné schválenie reštrukturalizačného plánu súdom je záväzné pre všetkých účastníkov tohto plánu a má rovnaké účinky, ako keby bolo vyhovené žalobe veriteľa proti dlžníkovi na súde. Z ustanovenia § 161 ods. 3 ZKR totiž vyplýva, že pre pôvodnú pohľadávku veriteľa v rozsahu, ako bola pohľadávka prihlásená a zistená spolu s úrokmi z omeškania možn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/23/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7109221987 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 02. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7109221987.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu F.. C. Z. a čl
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Úloha súdu v reštrukturalizačnom konaní smeruje najmä k dohľadu nad zákonnosťou procesu reštrukturalizácie. V týchto intenciách sú formulované v ustanovení § 154 ods. 1 ZKR aj dôvody, pri naplnení ktorých súd reštrukturalizačný plán zamietne, hoc by s ním jeho účastníci súhlasili. Dôvody na zamietnutie plánu sú stanovené v tomto ustanovení v zásade taxatívne a súd pre potreby tohto rozhodnutia musí vykonať test každého z nich. Súd je povinný skúmať pri rozhodovaní aj to, či schválením plánu nedochádza k poskytovaniu štátnej pomoci zo strany účastníkov plánu a súčasne ak dôjde k poskytnutiu štá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 2R/2/2012 5112231956 24.05.2013 JUDr. Gabriela Bargelová ECLI:SK:OSZA:2013:5112231956.5 Uznesenie Okresný súd Žilina v právnej veci povolenej reštrukturalizácie na majetok dlžníka: Harcek a spol., s. r. o., Cesta do Rudiny 2234, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 44622287, správcom ktorého je: Mgr. Richard Koiš, so sídlom kancelárie: Plavisko 7, 034 01 Ružomber
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Počas reštrukturalizačného konania žiadny z veriteľov súdu neindikoval a ani z úradnej povinnosti súd nezistil, že by bola niektorá z podmienok na zamietnutie plánu v zmysle § 154 ods. 1 ZKR a to, že by boli podstatným spôsobom porušené ustanovenia ZKR o náležitostiach plánu, postupe pri príprave plánu, hlasovaní o pláne alebo iné ustanovenia týkajúce sa plánu, ktoré by malo nepriaznivý vplyv na niektorého z účastníkov plánu, že by prijatie plánu bolo dosiahnuté podvodným konaním alebo poskytnutím osobitných výhod niektorému účastníkovi plánu, že by plán nebol prijatý schvaľovacou schôdzou ale ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 29R/4/2011 3111226889 14.08.2012 JUDr. Michal Fiala ECLI:SK:OSTN:2012:3111226889.3 Uznesenie Okresný súd Trenčín v právnej veci povolenej reštrukturalizácie navrhovateľa - dlžníka Dušan Lupták KORNÉLIA, s miestom podnikania U. V. XXXX/XX, Z., IČO XX XXX XXX, o návrhu predkladateľa dlžníka na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, takto rozhodol: I. Reštrukt
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Reštrukturalizačné konanie je osobitný druh civilného konania, ktorého cieľom je nielen ozdravenie podnikania dlžníka, ale aj kolektívne vymáhanie pohľadávok jeho veriteľov. Z tohto dôvodu zákon určuje aj odlišný spôsob uplatňovania pohľadávok veriteľov voči dlžníkovi. Tie sa neuplatňujú osobitne žalobami v civilnom sporovom konaní, ani v rámci exekúcie, ale v zásade prihláškou pohľadávky do reštrukturalizácie. Platí základné pravidlo, že právo uplatňovať svoje nároky počas reštrukturalizácie majú len veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky a ak sa tieto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 32Cob/61/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7119213966 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 01. 2023 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Duman ECLI: ECLI:SK:KSTT:2023:7119213966.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom zo sudcov – predsedu: JUDr. Peter Duman a
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Odvolací súd konštatuje, že zákon o sociálnom poistení výslovne neupravuje vznik pohľadávky, ktorá predstavuje poistné na sociálne poistenie. Podľa § 142 ods. 1 sa poistné platí za kalendárny mesiac pozadu. Rovnako aj rozhodujúcim obdobím na určenie vymeriavacieho základu zamestnanca je kalendárny mesiac, za ktorý sa platí poistné (§ 139 zákona o sociálnom poistení). Z uvedeného vyplýva, že poistné sa platí za predchádzajúci mesiac, resp. pokiaľ trvalo poistenie len za časť kalendárneho mesiaca, tak za túto časť uplynulého mesiaca (§ 142 ods. 1 a 2 zákona o sociálnom poistení). Z uvedených ust ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 41CoE/132/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6111227264 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alena Križanová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2012:6111227264.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v exekučnej veci oprávneného Sociálna poisťovňa, 2
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Súd v tomto reštrukturalizačnom konaní, nezistil skutočnosti, pre ktoré by súd musel reštrukturalizačný plán zamietnuť. Pri náležitostiach plánu, postupe pri príprave plánu, hlasovaní o pláne alebo pri iných ustanoveniach týkajúcich sa plánu, neboli podstatným spôsobom porušené ustanovenia tohto zákona tak, že by toto porušenie malo nepriaznivý vplyv na niektorého účastníka plánu. Rovnako tak nebola súdu preukázaná existencia podvodného konania alebo poskytnutia osobitných výhod niektorému účastníkovi plánu. Reštrukturalizačný plán zároveň nie je v podstatnom rozpore so spoločným záujmom verit ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trnava 25R/1/2013 2113206569 21.10.2013 JUDr. Dagmar Valocká ECLI:SK:OSTT:2013:2113206569.4 Uznesenie Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: KIWA spol. s r.o., Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 34 129 227, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 31128/T, o návrhu na nahradenie súhlasu skupiny nezabezpečených v
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Právna veta: Okrem toho však súd prvej inštancie celkom v rozpore so znením § 120 ods. 1 ako aj § 155 ods. 2 zák.č. 7/2005 Z.z. dospel k záveru, že pohľadávky veriteľov neprihlásené v reštrukturalizácii zanikajú. Z oboch citovaných ustanovení však celkom zjavne vyplýva, že tieto pohľadávky nezanikajú, zaniká len možnosť ich vymáhať voči dlžníkovi. Pojem „nemožno vymáhať“ je odlišným pojmom od pojmu „pohľadávka zaniká“. Uvedená formulácia podľa odvolacieho súdu znamená len toľko, že zaniká právo veriteľov uplatňovať tieto pohľadávky na súde, resp. na inom príslušnom orgáne, teda zaniká nárok ak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 21Cob/89/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2116204917 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 10. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Božena Husárová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2018:2116204917.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Boženy Hus
MENU