Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
814461
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 48283
USSR: 30515
NSČR: 104565
NSSČR: 56158
USČR: 68979
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 399907
Krajské súdy (ČR): 29959
Posledná aktualizácia
21.10.2017 01:14

Nájdené rozsudky pre výraz: revolvingový úver


Približný počet výsledkov: 1453 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: revolvingový úver
  • revolvingovy nájdené 3578 krát v 1489 dokumentoch
  • uver nájdené 891118 krát v 45539 dokumentochNekalá obchodná praktika - vloženie zmluvy o revolvingovom úvere do zmluvy o úvere bez vedomia spotrebiteľa. Absolútna neplatnosť právneho úkonu pre nedodržanie predpísanej písomnej formy (nečitateľné písmo v úverovej zmluve) (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Ako vyplýva z článku 6 odsek 1 Smernice Rady č. 2005/29 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, obchodná praktika sa považuje za klamlivú, ak obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá alebo akýmkoľvek spôsobom, vrátane celkového prevedenia uvádza do omylu alebo je spôsobilá uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k jednému alebo k viacerým prvkom vymenovaným v tomto článku 6 ods.1, pričom v obidvoch prípadoch zapríčiňuje alebo je spôsobilá zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcií, ktoré by inak neurobil ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
- účinný od 01.01.1970
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Ak v zmluve o úvere nie je uvedená výška, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov, považuje sa úver za bezúročný a bez poplatkov (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Vychádzajúc z vykonaného dokazovania súdom prvej inštancie je zrejmé, že v zmluve o úvere nie sú uvedené náležitosti vyžadované v zmysle 9 ods. 2 písm. d) zákona č. 129/2010 Z.z., teda výška, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov a preto sa možno stotožniť so záverom súdu prvej inštancie, že tento úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov. Je potrebné zdôrazniť, že aplikácia cit. zák. ust. musí byť v súlade so zmyslom a účelom zák. č. 129/2010 Z.z., že zmyslom a účelom spotrebiteľských úverov je dosiahnutie pravdivého informovania spotrebiteľa o spotrebiteľskom úvere v č ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Oznámenie o schválení úveru, v ktorom sa uvádzajú iné údaje ako v návrhu na uzavretie zmluvy, nie je možné považovať za dohodu o zmluvných podmienkach (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Oznámenie o schválení úveru, v ktorom sa uvádzajú iné údaje ako v návrhu na uzavretie zmluvy je novým návrhom. Nie je možné uvedené považovať za dohodu zmluvných strán o zmluvných podmienkach. Ani prípadné ďalšie oznámenie splátkového kalendára dlžníkovi, v ktorom má byť uvedený deň splatnosti poslednej splátky úveru, resp. revolvingu, čo je aj dňom konečnej splatnosti úveru, prípadne hodnota RPMN z celkovej sumy, ktorá má byť zaplatená, nemôže byť uvedená v iných výškach a hodnotách, akých bol podaný návrh. Aby išlo o platne dohodnuté podmienky úveru, resp. revolvingu, všetky potrebné z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: Uzavretie zmluvy o revolvingovom účte navrhovateľ umiestnil do ÚZP, ktoré majú formulárovú podobu, t. j. sú predtlačené a ich obsah nemôže klient ovplyvniť. Na úverovej zmluve je uvedené, že ÚZP sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Z uvedeného postupu navrhovateľa potom plynie, že klient nemá inú možnosť, ako prijať ÚZP aj so zmluvou o revolvingovom úvere, ktorú ani nechce uzavrieť. Takýto postup navrhovateľa súd kvalifikoval ako nekalú praktiku a neprijateľnú zmluvnú podmienku podľa ustanovenia § 53 ods. 3 písm. a) Občianskeho zákonníka. V zmysle § 52a ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak sú uza ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 3703148646 (v peňažnom poukaze číslo zmluvy zodpovedá variabilnému symbolu). Ďalej bolo zistené, že odporca splácal aj revolvingový úver Č.. XXXXXXXXXX (označenie variabilného symbolu). Súčet splátok, ktoré odporca zaplatil navrhovateľovi, zodpovedá sume jednotlivých splátok ... na uzatvorení zmluvy o poskytnutí revolvingového úveru. Ako uviedol navrhovateľ, odporca riadne a včas nesplácal revolvingový úver č. 5709010276. K tomuto svojmu tvrdeniu predložil navrhovateľ súdu splátkový kalendár (č. l. 7 spisu). ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
250/2007 - Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Uverejnené v bulletine 11/2014
Právna veta: Jednou z povinných náležitostí zmluvy o spotrebiteľskom úvere je aj suma, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov (§ 4 ods. 2 písm. a) zákona o spotrebiteľských úveroch). Zákonom stanovené členenie a uvedenie jednotlivých čiastok úveru, nie je svojvoľné, ale predstavuje prehľadné vymedzenie povinností dlžníka tak, aby sa dokázal zorientovať v ponuke a zároveň aby si veriteľ voči dlžníkovi nemohol uplatňovať aj nároky, na ktoré nemá právo. Z ustanovenia § 4 ods. 5 zákona o spotrebiteľských úveroch jednoznačne vyplýva pre veriteľa povinnosť akúkoľvek odplatu (úrok a poplatky) sp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... percentuálnej miery nákladov. Ohľadom tohto argumentu je potrebné uviesť, že pri revolvingovom úvere nie je možné RPMN v zmluve uviesť, revolvingový úver je typický tým, že veriteľ ho dopĺňa a úverový vzťah tak môže fungovať neurčitú dobu. Dlžník stále platí, pretože veriteľ ...
Súvisiace predpisy:
258/2001 - Zákon o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov účinný od 01.01.2010 do 10.06.2010
Právna veta: Ak osoba povinná podať návrh na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka poruší povinnosť podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu, zodpovedá veriteľom za škodu, ktorá im v dôsledku toho vznikla, ibaže preukáže, že konala s odbornou starostlivosťou. Ak návrh na vyhlásenie konkurzu nebol podaný včas, predpokladá sa, že výška škody, ktorá tým veriteľom vznikla, je suma ich pohľadávok, ktoré po zrušení konkurzu alebo zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku zostali neuspokojené, ibaže sa preukáže iná výška škody. Základným predpokladom uplatňovania nároku na náhradu škody voči konateľovi zo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... S., a. s., C. ako veriteľ, uzavreli Zmluvu o úvere č. 008/98/021, na základe ktorej poskytol veriteľ krátkodobý revolvingový úver vo výške 1.500.000 Sk s dohodnutými splátkami 55.000 Sk mesačne s poslednou splátkou 5.2.1999 vo ... S., a. s., C. ako veriteľ, uzavreli Zmluvu o úvere č. 008/98/021, na základe ktorej poskytol veriteľ krátkodobý revolvingový úver vo výške 1.500.000 Sk s dohodnutými splátkami 55.000 Sk mesačne s poslednou splátkou 5.2.1999 vo ...
Súvisiace predpisy:
513/1991, 99/1963, 655/2004, 71/1992, 40/1964
Uverejnené v bulletine 5/2015
Právna veta: Ochrana spotrebiteľa súvisí s kvalitou života a jej podoby môžu byť rozmanité. Nemusí ísť výlučne o agendu neprijateľných podmienok (smernica Rady 93/13 EHS), či nekalých obchodných praktík (smernica EP 2005/29), ale o celú škálu rozmanitých vzťahov dopadajúcich na bežných ľudí. To platí aj pre zbytočné odkladanie uplatňovania práva s výrazným časovým odstupom, ktoré je spájané aj s rizikom jeho premlčania. Nie je nič výnimočné, že s odstupom času má spotrebiteľ zhoršené podmienky obrany, sťažuje sa dôkazná situácia, a preto aj napríklad obrana námietkou premlčania je dôležitá a má svoj význam ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odôvodnil zistením, že medzi žalobcom a žalovaným bola uzatvorená zmluva o revolvingovom úvere dňa 18.8.2006. V kolónke „schválený revolvingový úver“ je uvedené, že schválená výška úveru predstavovala 44.028,- Sk so splatnosťou úveru v 36 splátkach k 30.dňu. Poskytnutá ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
Právna veta: Občiansky zákonník zakotvil absolútnu neplatnosť takých dojednaní alebo dohôd, ktorých obsahom alebo účelom je obchádzanie ustanovení o spotrebiteľských zmluvách. Podľa § 53 ods. 5 Občianskeho zákonníka absolútnu neplatnosť spôsobujú aj neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách.Vo všeobecnosti teda platí, že ak si aj účastníci spotrebiteľskej zmluvy dojednali aplikáciu Obchodného zákonníka alebo Obchodný zákonník priamo upravuje daný typ zmluvy (v tomto prípade zmluvy o úvere) ako tzv. absolútny obchod, prednostne sa na daný vzťah aplikujú ustanovenia § 52 a nasl. Občia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a ku dňu podania žaloby zaplatila celkovo sumu 2.362,04 eura. Stanovisko žalovanej k žalobe bolo negatívne; tvrdila, že revolvingový úver jej bol poskytnutý s vysokou úrokovou sadzbou, čo si vtedy neuvedomila, a nebolo jej jasné, koľko bude musieť vrátiť. Úver ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Podľa § 40 ods. 3 OZ písomný právny úkon je platný, ak je podpísaný konajúcou osobou; ak právny úkon robia viaceré osoby, nemusia byť ich podpisy na tej istej listine, ibaže právny predpis ustanovuje inak. Podpis sa môže nahradiť mechanickými prostriedkami v prípadoch, keď je to obvyklé Úverové podmienky žalovaný nepodpísal a odvolací súd sa preto stotožňuje s názorom prvostupňového súdu, že pre nedodržanie zákonom vyžadovanej písomnej formy nejde o platný právny úkon. „Písomná forma je zachovaná, ak je rozhodcovská zmluva obsiahnutá v dokumente podpísanom zmluvnými stranami alebo vo vzá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Má za to, že zmluva obsahovala všetky zákonom stanovené náležitosti, ktoré s ohľadom špecifickosť svojej povahy revolvingový úver môže obsahovať. Poukázal na viaceré rozsudky Krajského súdu v Prešove ktorých súdy považovali obdobnú zmluvu o ... .p odmietol odvolanie žalobcu proti výroku I. napadnutého rozsudku. Zmluvné podmienky, ktoré sledoval žalobca uzavrieť (ďalej len ,,revolvingový úver“) boli obsiahnuté vo formulárovej (typovej štandardnej a pod.) úverovej zmluve o poskytnutí iného úveru (9.630Sk, č. ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Navrhovateľ sa dovoláva nárokov na odplatné úroky, ktoré by patrili v prípade, ak by bol zachovaný stav zákonnej domnienky, a teda trvanie záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy za stavu, že veriteľ aj spotrebiteľ budú plniť podľa podmienok a v termínoch dohodnutých v zmluve. Keďže tento stav netrvá, je zrejmé, že došlo k zmene záväzku, ktorá bola privodená omeškaním spotrebiteľa a súčasne predčasným zosplatnením úveru zo strany veriteľa. Zmena záväzku prináša aj zmenu pomerov plnenia a aktivuje režim omeškania v spojení s využitím práva podľa ust. § 53 ods. 9 Občianskeho zákonníka. K predčas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... práv účastníkov konania, čím došlo k odňatiu možnosti účastníka konať pred súdom. 7. Povolené prečerpanie je forma tzv. revolvingového úveru. Revolvingový úver je typický tým, že veriteľ ho dopĺňa a úverový vzťah tak môže fungovať neurčitú dobu. Dlžník stále platí, pretože veriteľ ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
87/1995 - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka
Právna veta: Prejav vôle klienta - spotrebiteľa - a to podpísaním úverovej zmluvy, nie je možné súčasne považovať aj za platne uzatvorený iný zmluvný vzťah, (konkrétne zmluvy o revolvingovom úvere), ktorý by bolo možné považovať za dostatočne individualizovaný, konkretizovaný a mal všetky náležitosti platného zmluvného vzťahu. Zmluvu vo všeobecnosti možno uzatvoriť platne aj konkludentne tým, že akceptant návrhu na uzatvorenie zmluvy v zmysle návrhu fakticky plní, čím konkludentne prejavuje súhlas s obsahom návrhu na uzatvorenie zmluvy a tým, že v zmysle návrhu fakticky plní, je zrejmé, že sa ňou cíti byť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... medzi navrhovateľom a odporkyňou, ktorý by bolo možné posudzovať ako spotrebiteľský - revolvingový úver. Tento záver o eventuálnej konkludentnosti posudzovať ako spotrebiteľský - revolvingový úver. Tento záver o eventuálnej konkludentnosti uzatvorenia ďalšej zmluvy vylučujú kogentné ustanovenia ... v právach a povinnostiach v neprospech odporkyne, pretože táto dobrovoľne aktivovala kartu ktorou následne čerpala revolvingový úver. Čo sa týka údajov o výške úverového rámca, o výške splátok, o výške úrokov a ...
Súvisiace predpisy:
258/2001 - Zákon o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov účinný od 01.01.2010 do 10.06.2010
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.