Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1064718
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63353
USSR: 34557
NSČR: 120667
NSSČR: 63879
USČR: 78394
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420472
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
05.12.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodnutia európskeho súdneho dvora


Približný počet výsledkov: 490 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozhodnutia európskeho súdneho dvora
  • rozhodnutie nájdené 4814112 krát v 420445 dokumentoch
  • europsky nájdené 195485 krát v 56617 dokumentoch
  • sudny nájdené 2927550 krát v 420447 dokumentoch
  • dvor nájdené 91646 krát v 22134 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 84 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 78 dokumentov


Právna veta: Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby vzniká v zmysle § 19 ods. 1, 2 Zákona o DPH dňom dodania tovaru, alebo služby. V prípade zálohovej - preddavkovej platby, t. j. platby prijatej pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby (§ 19 ods. 4 Zákona o DPH). Jedná sa o špecifický prípad, ktorý predstavuje výnimku z pravidla, že DPH sa stane splatnou (vznikne daňová povinnosť) v okamihu, keď sa uskutoční dodávka tovaru alebo služby (§ 19 ods. 1, 2 Zákona o DPH). Z cit. ustanovení Zákona o DPH nesporne vyplýva, že uplatnenie práva na odpočíta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... alebo rozsahu a druhu dodanej služby“. V tejto súvislosti zhodne s argumentáciou žalovaného súd poukazuje na výkladové pravidlo uvedené v rozhodnutí Európskeho súdneho dvora C-419/02 BUPA z 21.02.2006, z ktorého vyplýva, že na to, aby sa daň stala splatnou (v ... stanovených v § 49 v nadväznosti na § 19, § 51 a § 71 Zákona o DPH. Žalovaný poukázal na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora č. C-419/02 BUPA zo dňa 21.02.2006. Podľa žalovaného daňová povinnosť v zmysle ust. § 19 ods .
Právna veta: Pokiaľ správca dane pri dokazovaní neobjasní zjavné nezrovnalosti v predmetných právnych vzťahoch, svedčí to o tom, že skutočnosti rozhodujúce pre stanovenie daňovej povinnosti neboli zistené čo najúplnejšie (rozsudok Mestského súdu v Prahe, sp.zn. 38Ca/63/99-37 zo dňa 26.10.1999). Správnym orgánom taktiež možno vytknúť pochybenie spočívajúce v nevykonaní navrhnutých dôkazov (ide o výsluch svedka Y. X.), a to v súvislosti s dodaním tovaru od spoločnosti Těšínske Jatky žalobcovi, pričom v tomto smere nie je postačujúce konštatovanie, že takýto návrh zo strany žalobcu správcovi dane došie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a bez vzájomnej súvislosti vyhodnotil, a takto vyhodnotené ich použil ako dôkaz. 12.V ďalšej časti žaloby žalobca poukázal na rozhodnutia Európskeho súdneho dvora v prípadoch C-354/03 Optigen, C-355/03 Fulstrum elektronics, C-484/03 Bond House systems, keď uvedené spoločnosti .
Právna veta: Základným účelom konania pred súdom je poskytnutie spravodlivej ochrany. Súd musí nielen rešpektovať právo, ale jeho výklad a aplikácia musí smerovať k spravodlivému výsledku. Právo musí byť predovšetkým nástrojom spravodlivosti, nielen súborom právnych predpisov, ktoré sú mechanicky a formalisticky aplikované bez ohľadu na zmysel a účel toho-ktorého záujmu chráneného príslušnou normou (porov. rozhodnutie Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. II.ÚS 222/07). Odčlenenie zmenkového abstraktného vzťahu od spotrebiteľského vzťahu nie je možné aj z dôvodu, že použitie zmenky v spotrebiteľský ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa týkajú spotrebiteľského úveru; poukázal na uznesenie Krajského súdu v Trnave sp. zn. 10NCb/6/2013 z 25.6.2013, rozhodnutia Európskeho súdneho dvora C - 419/2011 a C-558/2013 a Najvyššieho súdu SR zo 6.5.2008 pod sp. zn. 4 Obo .
Právna veta: V tejto súvislosti opätovne krajský súd poukazuje na rozsudok Európskeho Súdneho dvora č.C-409/2004, ktorý obsahuje právny rozbor k článku 28a ods. 3 prvý pododsek a článok 28c A písm. a) prvý pododsek šiestej Smernice Rady 77/388/EHS zo dňa 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu - spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 2000/65/ES zo dňa 17.10.2000, ktoré sa majú vykladať v tom zmysle, že nadobudnutie tovaru v rámci spoločenstva a k uplatneniu oslobodenia dodávky v rá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... byť oslobodené od dane, musí sa tovar odoslať alebo prepraviť z jedného členského štátu do druhého členského štátu. Vychádzajúc z rozhodnutia Európskeho súdneho dvora je potrebné konštatovať, že podmienka oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu môže byť splnená .
Právna veta: Krajský súd má zato, že v danom prípade je dôležité vychádzať z definície dodania tovaru podľa § 8 ods. 1 písm. a) Zákona o DPH v znení účinnom ku dňu ukončenia zdaňovacieho obdobia apríl 2009, ktorého sa týka dodatočný platobný výmer. Dodaním tovaru je prevod práva nakladať s hmotným majetkom ako vlastník, ak tento zákon neustanovuje inak. Z uvedeného vyplýva, že aby bol tovar dodaný, je potrené splniť podmienku nakladať s hmotným tovarom ako vlastník, t.j. v konečnom dôsledku je potrebný prevod vlastníckeho práva na daňový subjekt. Len vtedy možno do základu dane zahrnúť v zmysle § 22 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... predložené faktúry na colné účely, o ktorých žalobca neúčtoval, neuhrádzal ich, pretože slúžili len na colné účely. Ďalej poukázal na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora č. C-408/98, C-98/98 a konštatoval, že princíp odpočítania dane vo väzbe na podnikanie platiteľa predpokladá, že .
Kľúčové slová: osoby povinné platiť daň správcovi dane

Právna veta: § 69 ods. 5 upravujúci osoby povinné platiť daň správcovi dane v znení účinnom v roku 2007 upravoval, že „ak osoba, ktorá nie je platiteľom, pri dodaní tovaru alebo služby uvedie vo faktúre daň, je povinná zaplatiť túto daň“. Ustanovenie § 69 ods. 5 zák. č. 222/2004 Z.z. bolo následne novelizované, s účinnosťou od 1.1.2010 v znení „každá osoba, ktorá uvedie vo faktúre alebo v inom doklade o predaji daň, je povinná zaplatiť túto daň“. Podľa ust. § 69 ods. 1 Zákona o DPH vzniká povinnosť platiteľovi, ktorý dodáva tovar alebo služby v tuzemsku, platiť daň. Nakoľko však predmetné plnenie - dodan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v doplnení odvolania pod II., 2 nevysporiadal. Ako vyplýva na strane 3, 4, 5 rozhodnutia žalovaného, žalovaný poukazuje na konkrétne rozhodnutia Európskeho súdneho dvora, ktoré v prejednávaných prípadoch aplikovali čl. 22 (8) Šiestej smernice a súčasne konštatuje správny postup správneho orgánu prvého stupňa, keď .
Právna veta: V prejednávanej veci niet pochýb, že žalobca v daňovom konaní prezentoval obchodné transakcie do iného členského štátu, t. j. že malo ísť o intrakomunitárne dodávky, avšak v tomto smere súd zdôrazňuje, že tieto musia byť spojené s prepravou, ktorá musí byť zrealizovaná. Preprava tovaru bola zrealizovaná, hoci na jednej strane žalobca tvrdí, že išlo o jeden tovar, ktorý bol prepravovaný v rámci intrakomunitárnych dodávok a žalovaný tvrdí, že išlo o iný tovar a teda že išlo o dva rozdielne druhy tovaru . Z ust. § 43 zákona o DPH vyplýva, že ak sa jedná o prepravu tovaru pri oslobodení od DP ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... byť oslobodené od dane, musí sa tovar odoslať alebo prepraviť z jedného členského štátu do druhého členského štátu. Vychádzajúc z rozhodnutia Európskeho súdneho dvora je potrebné konštatovať, že podmienka oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu môže byť splnená .
Právna veta: Právna veta: Ust. § 91 ods. 5 Zákonníka práce zakotvuje, že prestávky na odpočinok a jedenie sa nezapočítavajú do pracovného času. Pracovný čas definuje ust. § 85 ods. 1 Zákonníka práce tak, že ide o časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou. Z uvedeného vyplýva, že počas času na jedenie (vrátane cesty naň) zamestnanec nie je k dispozícii zamestnávateľovi, nevykonáva prácu a neplní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou. V nadväznosti na to sa súdu javí ako logické, že zamestnávateľ počas tohto času (jeden ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pred ustanoveniami slovenského právneho poriadku. Súd nezistil existenciu žiadneho nariadenia Európskej únie, ani existenciu rozhodnutí Európskeho súdneho dvora (ESD) vydaných za účelom výkladu práva únie a tiež rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva ... pred ustanoveniami slovenského právneho poriadku. Súd nezistil existenciu žiadneho nariadenia Európskej únie, ani existenciu rozhodnutí Európskeho súdneho dvora (ESD) vydaných za účelom výkladu práva únie a tiež rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva .
Právna veta: Súčasťou práva na ochranu osobnosti je i právo na súkromie a rodinný život, ktoré v sebe zahrnuje tiež právo na spolužitie s ďalšími osobami, predovšetkým s členmi rodiny. Občianskoprávne sankcie za nemajetkovú ujmu spôsobenú zásahom do osobnosti fyzickej osoby upravuje ustanovenie § 13 Občianskeho zákonníka. Určenie subjektov, na ktoré dopadajú sankcie podľa tohto zákonného ustanovenia, zákonná úprava vymedzuje vzťahom medzi osobou, do ktorej práv na ochranu osobnosti bolo neoprávnene zasiahnuté (môžu ňou byť len fyzické osoby) a osobou, ktorá neoprávnený zásah spôsobila (môžu ňou byť aj práv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... poukázala na rozsudok NS SR sp. zn. 4 Cdo 168/2009. Zastala však právny názor, že toto rozhodnutie bolo prekonané rozhodnutím Európskeho súdneho dvora z 24. 10. 2014 vo veci Katarína Hasová/Rastislav Petrík, Blanka Holingová, z ktorého vyplýva, že článok III ods. 1 .
Právna veta: Rozhodcovská doložka sa javí ako absolútne nevyvážená a preto neprijateľná. Rozhodcovská doložka zakladá bez ďalšieho dohodu medzi zmluvnými stranami o tom, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej vznik, platnosť a výklad, budú rozhodované pred Stálym rozhodcovským súdom. Oprávnený ako veriteľ do zmluvných dojednaní viacerých svojich obdobných zmlúv zahrnul identické rozhodcovské doložky a na ich základe opakovane zvolil pre riešenie sporu rozhodcovský súd, keď podaním žaloby na tento príslušný súd vylúčil možnosť, aby sa spor riešil pred všeobecným súdom. V danom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... okolností), ktorý ustupuje dôležitejšiemu princípu, a tým je ochrana práv spotrebiteľa. Na podporu tohto názoru odvolací súd poukazuje tiež na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, ktorý v rozhodnutí C - 168/05 uviedol, že na rozhodcovský rozsudok v spore zo spotrebiteľskej zmluvy má súd kedykoľvek z .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.