SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1154257
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64350
USSR: 35490
NSČR: 123782
NSSČR: 66843
USČR: 79798
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424268
Krajské súdy (ČR): 43628
Posledná aktualizácia
27.05.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodnutie Slovenskej obchodnej inšpekcie


Približný počet výsledkov: 259 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozhodnutie Slovenskej obchodnej inšpekcie
  • rozhodnutie nájdené 4956053 krát v 424296 dokumentoch
  • slovensky nájdené 823440 krát v 288289 dokumentoch
  • obchodny nájdené 916610 krát v 118657 dokumentoch
  • inspekcia nájdené 24370 krát v 6374 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 53 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 6 dokumentov


Právna veta: Zo Zákona o vlastníctve bytov vyplýva, že správca musí správu vykonávať len podľa zákona o vlastníctve bytov a podľa zmluvy o výkone správy. Z pojmového vymedzenia správy je zrejmé, že pod správou je potrebné rozumieť činnosť správcu spočívajúcu v obstaraní služieb a tovarov za účelom zabezpečenia činností uvedených v § 6 ods. 2 Zákona o vlastníctve bytov, ako aj všetkých ďalších činností, ktoré sú potrebné na riadny výkon správy. Pri výkone správy je pritom správca povinný konať s odbornou starostlivosťou, to znamená na úrovni osobitnej schopnosti a starostlivosti, ktorú možno rozumne od neho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 2S/48/2013 8013201121 02.05.2014 JUDr. Katarína Morozová Nemcová ECLI:SK:KSPO:2014:8013201121.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Morozovej Nemcovej a sudkýň JUDr. Ľuboslavy Mruškovičovej a JUDr. Moniky Tobiašovej v právnej veci žalobcu SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, so sídlom Volgogradská 88 .
Právna veta: To, že žalobcovia za stavu finančnej tiesne prijali peňažné prostriedky, je pochopiteľné a prirodzené. Ide o veľmi častý prípad, kedy sú osoby z dôvodu značne nepriaznivej finančnej situácie dotlačené vstúpiť do úverových vzťahov. Prístup spotrebiteľa je prirodzený, čo sa ale nedá povedať o veriteľovi, ktorý je podnikateľom v oblasti sledovanej centrálnou bankou. Poskytovanie úverov a pôžičiek je veľmi vážnym predmetom podnikateľskej činnosti, pretože pri tomto nejde o odplatu platenú v hotovosti, ale o odloženú platbu bez toho, aby bolo zrejmé, čo postretne dlžníka po uzavretí zmluvy. Ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... občianskom preukaze neoznámi zmenu predmetných údajov je veriteľ oprávnený účtovať dlžníkovi poplatok vo výške 200,00 eur. Žalobcovia poukázali na rozhodnutie Slovenskej obchodnej inšpekcie č. P 157/2/2013 zo dňa 8.7.2013 ktorým bola žalovanému za tieto zmluvné podmienky uložená sankcia. 15 .
Právna veta: Veriteľ v zmysle ustanovení § 7 a § 11 ZoSÚ je pri posúdení úverovej schopnosti klienta povinný brať na zreteľ ako existujúcu situáciu klienta, najmä jeho príjmy a výdavky, tak i skutočnosti, ktoré možno na základe informácií dostupných pred uzavretím zmluvy s vysokou mierou pravdepodobnosti očakávať (napr. predpokladaný príjem z prejednávaného dedičského konania, predaja nehnuteľnosti, poistného plnenia a pod.). Dôraz pri posúdení úverovej schopnosti je pritom kladený na pomer medzi príjmami a výdavkami spotrebiteľa a na posúdenie toho, či spotrebiteľovi zostane po vynaložení bežných výdavkov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dodáva, že síce Krajský súd v Prešove rozsudkom č. k. 3S/95/2012-122 zo dňa 17.01.2014 zrušil rozhodnutie Slovenskej obchodnej inšpekcie, Ústredného inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie zo dňa 15.10.2012, číslo: T. (rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu č. Y. ... súd v Žiline zo dňa 27.03.2018, sp. zn. 11Co/219/2017. 33. Odvolací súd ďalej poukazuje na rozhodnutie Slovenskej obchodnej inšpekcie č. P/0436/07/11 zo dňa 15.03.2012 z ktorého vyplýva, že účastníkovi konania - Consumer Finance Holding, .
Právna veta: Vychádzajúc z logického výkladu právnej úpravy spotrebiteľského úveru, za spotrebiteľský úver je možné považovať dočasné poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie potrieb spotrebiteľa, ktoré majú spotrebiteľský charakter. V posudzovanom prípade za spotrebiteľský úver možno považovať v zmysle platnej právnej úpravy len poskytnutie finančných prostriedkov, ktoré žalobca poskytol spotrebiteľovi na doplatenie kúpnej ceny za motorové vozidlo, ktoré spotrebiteľovi predával (doplatok ceny v sume 2203,60 €). Pokiaľ žalobca do celkovej výšky spotrebiteľského úveru zahrnul aj poplatok za ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 32, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného zo 7. júna 2012, č. SK/0253/99/2012 v spojení s rozhodnutím Slovenskej obchodnej inšpekcie, inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj zo 7. marca 2012, č. P/0437/07/11 .
Právna veta: Každá zmluva o spotrebiteľskom úvere podľa zákona č. 129/2010 Z. z. je súčasne spotrebiteľskou zmluvou, naopak však tento záver neplatí, t. j. aj keď zmluva o úvere nespĺňa náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere podľa zákona č. 129/2010 Z. z., môže byť spotrebiteľskou zmluvou podľa Občianskeho zákonníka. Tento záver vyplýva aj z ustanovenia § 1 ods. 8 zákona č. 129/2010 Z. z., v zmysle ktorého ustanoveniami zákona o spotrebiteľských úveroch nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka ani osobitných predpisov. Ustanovenie § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka pre účely vymedzenia pojmu s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... bol poskytnutý spotrebiteľský úver na iný účel ako na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania. V tejto súvislosti odporca poukázal na rozhodnutie Slovenskej obchodnej inšpekcie sp. zn. P/0355/01/2012 vydané v konaní proti odporcovi, ktorým bolo toto konanie zastavené z dôvodu, že „nebol .
Právna veta: Odňatím možnosti konať pred súdom sa rozumie postup súdu, ktorým znemožní účastníkovi konania realizáciu procesných práv priznaných mu Občianskym súdnym poriadkom za účelom obhájenia ochrany jeho práv a právom chránených záujmov. Musí však ísť o znemožnenie realizácie konkrétnych procesných práv, ktoré by inak účastník mohol pred súdom uplatniť a z ktorých bol v dôsledku nesprávneho postupu súdu vylúčený. Väčšina procesných oprávnení a povinností účastníka v občianskom súdnom konaní sa realizuje na pojednávaní. Svoje oprávnenia môže účastník realizovať za predpokladu, že sa pojednávania zúčast ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zmluvu, pričom odmenu z nej nie je možné započítať alebo zahrnúť do ročnej percentuálnej miery nákladov spotrebiteľského úveru, potvrdzuje aj rozhodnutie Slovenskej obchodnej inšpekcie, Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave č. k. P/0390/01/2012 zo dňa 06.11.2012. Vzhľadom .
Právna veta: Zákon o ochrane nefajčiarov v zmysle ust. § 2 ods. 4 písm. f) rozoznáva pojem ponúkanie tabakových výrobkov na predaj a predaj tabakových výrobkov, ponúkanie tabakových výrobkov na spotrebu alebo skladovanie tabakových výrobkov alebo prepravu tabakových výrobkov na potreby predaja. Z dikcie ustanovenia § 6 ods. 1 písm. e) zák. o ochrane nefajčiarov jednoznačne vyplýva, že formou podomového predaja a zásielkového predaja sa zakazuje predaj tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak.

Úryvok z textu:
... : Krajský súd v Bratislave rozhodnutie žalovaného č. SK/0482/99/2013 zo dňa 20.01.2014 v spojení s prvostupňovým rozhodnutím Slovenskej obchodnej inšpekcie, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský Kraj č. F/0063/01/2013 zo dňa 13.05 .
Právna veta: Predloženie dokladov preukazujúcich skutočný vek kupujúceho je síce dobrovoľné, avšak v prípade, že by kupujúci odmietol predložiť doklad totožnosti, predávajúci je oprávnený odmietnuť realizáciu predaja tabakového výrobku. Subjektívne posúdenie maloletej zamestnankyňou žalobcu a následný zlý odhad jej veku (spôsobený nevyžiadaním uvedeného dokladu totožnosti) podľa krajského súdu nezbavuje žalobcu zodpovednosti za porušenie zákazu predávať tabakové výroky osobám mladším ako 18 rokov.

Úryvok z textu:
... z dôvodu nezákonnosti rozhodnutie žalovaného číslo SK/0717/99/ /2014 zo dňa 11. marca 2015, ako aj rozhodnutie Slovenskej obchodnej inšpekcie, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prievidzi pre Trenčiansky kraj (ďalej aj ,,správny orgán prvého stupňa ... Krajský súd rozhodnutie žalovaného číslo SK/0717/99/2014 zo dňa 11. marca 2015 v spojení s rozhodnutím Slovenskej obchodnej inšpekcie, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prievidzi pre Trenčiansky kraj č. F/0192/03/2014 zo .
Právna veta: Občiansky zákonník, ako základné pravidlo na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady uvádza, že kupujúci vytýka vady veci u toho, u koho vec kúpil. Zákon ďalej nespresňuje, čo sa rozumie pod slovným spojením u predávajúceho, zrejme so zámerom, aby sa týmto miestom rozumelo miesto, kde došlo k predajú v najširšom slova zmysle (prevádzka a predajňa, sklad a pod.). Je otázne, či má byť týmto miesto aj sídlo predávajúceho. Pôvodný zákon o ochrane spotrebiteľa zákon č. 634/1992 Zb. ukladal v § 19 ods. 1 predávajúcemu povinnosť prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, prípadne aj na mie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. SK/0240/99/2017 zo dňa 28.08.2017, takto rozhodol: Krajský súd v Žiline rozhodnutie Slovenskej obchodnej inšpekcie, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave č. SK/0240/99/2017 zo dňa 28.8.2017 zrušuje .
Právna veta: Preto názor správneho orgánu, že žalobca relevantným spôsobom nepreukázal vybavenie reklamácie, keďže reklamáciu možno považovať za vybavenú, ak predávajúci vie preukázať, že bolo reklamačné konanie ukončené, súd považuje za nesprávny, nakoľko nemá oporu v zákone o ochrane spotrebiteľa. Obranu žalovaného, že v preskúmavanej veci nie je možné aplikovať rozsudok NS SR sp. zn. l0Sžo/188/2015 z 18.02.2016 ktorý riešil otázku, či zaslanie SMS správy spotrebiteľovi, že na predajni je pripravený písomný doklad o vybavení reklamácie vydaný v rámci 30-dňovej zákonnej lehoty, možno považovať za ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dňa 19.12.2016, jednohlasne, takto rozhodol: Krajský súd v Bratislave napadnuté rozhodnutie Slovenskej obchodnej inšpekcie, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie č. SK/0592/99/2016 zo dňa 19.12.2016 a rozhodnutie Slovenskej obchodnej inšpekcie, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie č. P/0070/01/2016 zo dňa 12 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.