Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodnutie správneho orgánu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 37040

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

13950 dokumentov
1663 dokumentov
60 dokumentov
101 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: náležitosti rozhodnutiarozhodnutie správneho orgánu
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Rozhodnutie správneho orgánu musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní. Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo. Výrok musí byť formulovaný jasne, stručne a pritom musí byť určitý, aby účastník konania, ale aj orgán, ktorý má predmetné rozhodnutie preskúmať, resp. vykonať, mohol bezpečne a bez pochybností poznať výsledok konania. Odôvodnenie rozhodnutia má poskytovať skutkovú a právnu oporu výroku rozhodnutia. Odporca vo výroku napadnutého rozhodnutia vôbec neuviedol ustanovenie právneho predpisu, podľa ktorého rozhod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 38Sp/38/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2015200797 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 01. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Vyskočová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2016:2015200797.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v konaní pred samosudkyňou JUDr. Andreou Vyskočovou v pr
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Vo všeobecnosti pre určovanie výšky pokuty je rozhodujúca závažnosť porušenia zákona a jeho následky, t.j. akým spôsobom bol zákon porušený, treba zohľadniť charakter ohrozovaného práva alebo chráneného záujmu, či následok porušenia bol trvalý a v akom bol rozsahu. Je tiež potrebné, aby správny orgán bral ohľad aj na majetkové pomery delikventa, a to aj v prípade, že toto výslovne nevyplýva zo zákona. Bez zohľadnenia uvedeného je ťažké stanoviť sankciu proporcionálne a pre prípad jej stanovenia v nadmernej, či dokonca pre delikventa v likvidačnej miere, by takáto sankcia ťažko mohla plniť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2S/116/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1014200860 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 04. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vlastimil Pavlikovský ECLI: ECLI:SK:KSBA:2019:1014200860.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vl
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 246a ods. 1 OSP, miestne príslušným je súd, v ktorého obvode má sídlo správny orgán, ktorého rozhodnutie a postup sa preskúmava, ak nie je ustanovené inak. Ak ide o rozhodnutie orgánu s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, okrem ústredných orgánov štátnej správy, miestne príslušným je krajský súd, v ktorého obvode je všeobecný súd navrhovateľa.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 11S/242/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4013200775 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marta Molnárová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2013:4013200775.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v právnej veci žalobcu: Centrum ekologických informácií, Suché Mýto 19, Bratislava, IČO: 4
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Odôvodnenie rozhodnutia je podľa § 47 ods. 1 a 3 Správneho poriadku podstatnou náležitosťou rozhodnutia, ktorá má presvedčiť účastníkov konania o správnosti postupu správneho orgánu a o zákonnosti jeho rozhodnutia. Správny orgán pri vydávaní rozhodnutia a v jeho odôvodnení musí reagovať na dva okruhy problémov, a to na skutkové okolnosti a právne posúdenie veci. Za skutkové okolnosti treba považovať najmä skutočnosti, ktoré boli nepochybne zistené a ich právny význam. Je potrebné uviesť aké dôkazy boli vykonané a ako ich hodnotí správny orgán. Pri právnom posúdení veci správny orgán subsumuje ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 6Sa/5/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8017200144 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 07. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Sláviková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2017:8017200144.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove sudkyňou JUDr. Evou Slávikovou v právnej veci žalobkyne T.
Kľúčové slová: odôvodnenie rozhodnutia správneho orgánu
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Odôvodnenie rozhodnutia má obsahovať údaje o tom, ako správny orgán dospel k výrokom ktoré sú uvedené vo výrokovej časti. Teda má tu byť uvedené, ktoré skutočnosti boli podkladom na jeho rozhodnutie, ako dospel k sumám, ktoré sú uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. Ďalej je potrebné, aby v odôvodnení rozhodnutia bolo uvedené, ako aplikoval konkrétne ustanovenia právnych predpisov, ako použil tieto právne predpisy na toto konkrétne rozhodnutie, na jeho výrokovú časť, podľa akých predpisov rozhodoval. Ďalej je potrebné v odôvodnení tiež uviesť, ako sa vyrovnal s návrhom, resp. námietkami účas ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 7Sa/35/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8017200675 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 11. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marian Hoffmann, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSPO:2017:8017200675.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove samosudcom JUDr. Marianom Hoffmannom, PhD. v právne
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Reformačný výrok odvolacieho orgánu sa stáva nezávislým od výroku rozhodnutia prvého stupňa, je novým vyriešením predmetu veci, a to spôsobom, ako vo výroku svojho rozhodnutia uvedie odvolací orgán.“ Je potrebné, aby odvolací orgán pri zmene rozhodnutia správneho orgánu prvého stupňa dôsledne dbal na dodržanie požiadavky určitosti, presnosti a zrozumiteľnosti výroku, a to z dôvodu, aby účastník konania mohol jednoznačne a určite poznať konečný výsledok konania bez toho, aby musel porovnávať znenie rozhodnutí správnych orgánov obidvoch stupňov (pozri napr. rozsudok NS SR sp. zn. 8Sžo/62/2 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 28Sa/42/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3019200426 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 01. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSTN:2020:3019200426.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne, sudcom JUDr. Rastislavom Dlugošom, PhD., v prá
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Tak, ako už bolo uvedené vyššie, exekútor je disciplinárne zodpovedný za disciplinárne previnenie (§ 219 EP), za ktoré je okrem iného považované aj zavinené porušenie povinností pri výkone činnosti exekútora (§ 220 ods. 1 EP), za čo možno exekútorovi uložiť disciplinárne opatrenie (pokarhanie, písomné pokarhanie, peňažnú pokutu). Z uvedeného vyplýva, že disciplinárne konanie vedené voči exekútorovi za zavinené porušenie povinností pri výkone jeho činnosti, za ktoré mu je možné uložiť niektoré z disciplinárnych opatrení, vykazuje znaky administratívneho trestania. V odôvodnení takéhoto rozhodnu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 13S/25/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3011200185 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 12. 2011 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Vašková ECLI: ECLI:SK:KSTN:2011:3011200185.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Evy Vaškovej a sudco
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Súdna prax ustálila, že rozhodnutím správneho orgánu je každé rozhodnutie, ktorým sa zakladajú, menia, rušia alebo ktorým môžu byť priamo dotknuté práva a povinnosti fyzických a právnických osôb. Za spôsobilý predmet súdneho prieskumu sa považujú aj listy s charakterom rozhodnutia, vydané príslušným orgánom verejnej správy. V danom prípade oznámenie o zamietnutí odvolania bez ohľadu na jeho formu, treba považovať za procesný úkon správneho orgánu, ktorého obsah má autoritatívny vzťah k jeho adresátovi - žalobcovi, a že správy orgán v tomto prípade vystupuje v úlohe vykonávateľa štátnej moci, n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 11S/33/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3012200572 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 08. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alena Radičová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2013:3012200572.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Radi
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 250c ods. 1 O.s.p. žaloba nemá odkladný účinok na vykonateľnosť rozhodnutia správneho orgánu, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné. Na žiadosť účastníka môže predseda senátu uznesením vykonateľnosť rozhodnutia odložiť, ak by okamžitým výkonom napadnutého rozhodnutia hrozila závažná ujma.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 20S/62/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5013200469 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 08. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Čanádyová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2013:5013200469.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline v právnej veci žalobcu: MAR SK, s.r.o., so sídlom Hlavná 1940, 038 52 Sučany, IČO: 36 428 0
MENU