Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1068059
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63398
USSR: 34616
NSČR: 120863
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420795
Krajské súdy (ČR): 41572
Posledná aktualizácia
15.12.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodovanie o nariadení predbežného opatrenia


Približný počet výsledkov: 102 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozhodovanie o nariadení predbežného opatrenia
  • rozhodovanie nájdené 239404 krát v 98302 dokumentoch
  • o nájdené 12424394 krát v 418691 dokumentoch
  • nariadenie nájdené 406183 krát v 123214 dokumentoch
  • predbezny nájdené 184576 krát v 31536 dokumentoch
  • opatrenie nájdené 196850 krát v 40992 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 17 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 29 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 3 dokumenty


Právna veta: Pri rozhodovaní o nariadení predbežného opatrenia je súd viazaný návrhom účastníka, pričom by však mal starostlivo zvážiť najmä rozsah navrhovaných obmedzení. Povinnosť zdržať sa disponovania s vecami alebo právami uloží vždy len takým spôsobom, aby neprimerane nenarušil hospodárske funkcie účastníka, voči ktorému predbežné opatrenie smeruje. Nariadenie predbežného opatrenia je spravidla spojené so zásahom do vlastníckeho práva, pričom podľa článku 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky je možné vlastnícke právo obmedziť iba v nevyhnutnej miere. Nariadenie predbežného opatrenia môže byť aj z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 12Co/126/2013 6913202644 16.07.2013 JUDr. Ján Gandžala, PhD. ECLI:SK:KSBB:2013:6913202644.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v právnej veci navrhovateľky N. E., nar. XX. XX. XXXX, bytom P. č. XXX/XX, XXX XX P. A., zastúpenej splnomocneným zástupcom L. E., nar. XX. XX. XXXX, bytom P. č. XXX/XX, XXX XX P. A., proti odporcovi Okresné .
Právna veta: Účelom predbežného opatrenia je rýchla, ale len dočasná úprava právnych pomerov účastníkov. Podmienkou pre jeho vydanie je aspoň osvedčenie, že bez okamžitej, i keď len dočasnej úpravy pomerov účastníkov, by bolo právo účastníka ohrozené. Z uvedeného charakteru predbežného opatrenia vyplýva, že pred jeho nariadením nemusí súd zistiť všetky skutočnosti, ktoré sú potrebné pre vydanie konečného rozhodnutia vo veci a pri ich zisťovaní nemusí byť dodržaný formálny postup stanovený na dokazovanie. Je však nutné, aby boli osvedčené aspoň základné skutočnosti potrebné pre záver o pravdepodobnosti náro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ustanovení § 102 O.s.p. a § 74 - § 78 O.s.p. (ktoré sa aplikujú podporne aj pri rozhodovaní o nariadení predbežného opatrenia po začatí konania) vyplýva, že predpokladom pre vydanie predbežného opatrenia, ktoré je opatrením výnimočným a dočasným, je splnenie nasledovných podmienok .
Právna veta: Ustanovenie § 102 ods. 1 O.s.p. umožňuje, aby súd po začatí konania dočasne upravil pomery medzi účastníkmi, pričom podľa súdnej judikatúry pod dočasnú úpravu pomerov možno zahrnúť aj obavu, že výkon súdneho rozhodnutia bude ohrozený. Inak o predpokladoch pre nariadenie predbežného opatrenia a jeho dôsledkoch platia ustanovenia § 74 až § 77. Predbežné opatrenie je výnimočným opatrením. Navrhovateľ predbežného opatrenia musí osvedčiť, že protistrana koná tak, že v konečnom dôsledku môže dôjsť k zmareniu, sťaženiu alebo znemožneniu núteného výkonu rozhodnutia, teda, že obava z ohrozenia je reáln ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konania alebo, ak je tu obava, že by mohol byť ohrozený výkon súdneho rozhodnutia. Pri rozhodovaní o nariadení predbežného opatrenia súd musí skúmať, či navrhovateľ osvedčil všetky skutočnosti, ktoré sú v zmysle Občianskeho súdneho poriadku predpokladom ... konania alebo, ak je tu obava, že by mohol byť ohrozený výkon súdneho rozhodnutia. Pri rozhodovaní o nariadení predbežného opatrenia súd musí skúmať, či navrhovateľ osvedčil všetky skutočnosti, ktoré sú v zmysle Občianskeho súdneho poriadku predpokladom .
Právna veta: Zákon rozlišuje dve skupiny predbežných opatrení - opatrenia, ktorých účelom je dočasná úprava pomerov účastníkov a opatrenia, ktoré majú zabezpečiť výkon súdneho rozhodnutia. Nie je vylúčená ani kumulácia obidvoch dôvodov. V obidvoch skupinách súd predovšetkým musí skúmať, či sú dôvody na nariadenie predbežného opatrenia osvedčené, to zn. či sa javia ako pravdepodobné. Predbežné opatrenie nie je možné nariadiť len na základe všeobecného návrhu účastníka, alebo na základe ničím nepodloženého tvrdenia účastníka, prípadne nekvalifikovaných dôkazov. Rovnako nie je možné nariadiť predbežné opatren ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zaplatenie veľkej finančnej čiastky (1.920.000,00 eur), ktorá doposiaľ nebola nijako spochybnená ani rozporovaná zo žiadnej strany. Pri rozhodovaní o nariadení predbežného opatrenia bola doposiaľ opomenutá dôležitá skutočnosť, ktorá vyplýva z vyššie uvedeného a to úplné otočenie dôkazného bremena prípade nároku na primerané .
Právna veta: Zmyslom predbežného opatrenia je nielen zabezpečenie spravodlivej ochrany práv a oprávnených záujmov účastníkov, ale aj rýchle a pružné riešenie takej situácie, keď je treba okamžitý zásah súdu. Predbežné opatrenie slúži najmä k tomu, aby sa dočasne upravili pomery účastníkov, ak je to potrebné, alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený. Spoločným znakom predbežných opatrení je ich dočasný charakter. Znamená to, že sa nimi upravujú pomery účastníkov alebo zabezpečuje výkon rozhodnutia do doby, než súd vydá vo veci konečné rozhodnutie. Z dočasného charakteru predbežného op ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... existenciu predpokladov potrebných pre nariadenie predbežného opatrenia. V predmetnej veci súd prvého stupňa správne pri rozhodovaní o nariadení predbežného opatrenia bral do úvahy najlepší záujem maloletého, a preto správne nariadil predbežné opatrenie len na určený čas ... kľud pre úspech v ďalšej liečbe, ako i jeho stabilizácie v rodinnom prostredí. Súd pri rozhodovaní o nariadení predbežného opatrenia bral do úvahy najlepší záujem maloletého, a preto nariadil predbežné opatrenie len na určený čas po .
... námietky uvádzané matkou v odvolaní proti uzneseniu súdu prvého stupňa budú relevantné pre rozhodnutie vo veci samej, nie však pri rozhodovaní o nariadení predbežného opatrenia. Odvolací súd zdôrazňuje nevyhnutnosť rozumného postoja všetkých zúčastnených v predmetnom konaní vo vzťahu k maloletému dieťaťu a potrebu minimalizovať vzájomnú .
... podložila vyššie uvedenými dôkazmi (z ktorých vychádzal i prvostupňový súd), mal za to, že jej nárok je výlučne pre účely rozhodovania o nariadení predbežného opatrenia potrebné považovať za osvedčený, hoci výsledok sporu prejudikovať nemožno. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že navrhovateľka sa domáha určenia .
... konania naliehavo potrebná, lebo bez nej by bol budúci výkon rozhodnutia ohrozený. I keď nárok navrhovateľa možno výlučne pre účely rozhodovania o nariadení predbežného opatrenia považovať za osvedčený, keďže sa javí ako pravdepodobný, navrhovateľ neosvedčil, že bez nariadenia predbežného opatrenia by bol prípadný budúci výkon .
... veci samej, musí byť naliehavá, smerujúca najmä k zamedzeniu vzniku a rozširovania ujmy. Aj táto skutočnosť musí byť osvedčená. Pri rozhodovaní o nariadení predbežného opatrenia dokazovanie neprebieha. Je iba potrebné osvedčiť, teda preukázať, opodstatnenosť predbežného opatrenia. To vyplýva predovšetkým z toho, že podstatným znakom predbežných .
... aby sa aspoň osvedčila danosť práva a aby neboli vážnejšie pochybnosti o potrebe predbežnej úpravy. Súd pri rozhodovaní o nariadení predbežného opatrenia zobral do úvahy postoj matky, ktorá styk maloletej so svojim otcom bezdôvodne odmieta a tiež, že maloletá ... aby sa aspoň osvedčila danosť práva a aby neboli vážnejšie pochybnosti o potrebe predbežnej úpravy. Súd pri rozhodovaní o nariadení predbežného opatrenia zobral do úvahy postoj matky, ktorá styk maloletej so svojim otcom bezdôvodne odmieta a tiež, že .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.