Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodovanie o opravných prostriedkoch

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6144

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1700 dokumentov
188 dokumentov
3 dokumenty
17 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 132 OSP dôkazy súd hodnotí podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti; pričom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšlo za konania najavo, včítane toho, čo uviedli účastníci. V konaní podľa § 250l a nasl. OSP súd hodnotí posudok podľa zásad vyslovených v ust.§ 132 OSP ako každý iný dôkaz. Posudzuje ho podľa svojej úvahy jednotlivo, ale tiež s prihliadnutím na všetky ostatné dôkazy v ich vzájomnej súvislosti. Keďže ide o dôkazný prostriedok, súd nie je viazaný posudkom a v ňom vyslovenými odbornými závermi.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 20Sd/42/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6014200253 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 09. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Badíková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2014:6014200253.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v konaní samosudkyňou JUDr. Jarmilou
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podmienkou konania súdu o žalobe postupom podľa druhej hlavy piatej časti OSP, okrem iného je, aby išlo o rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť (§ 247 ods. 2 OSP). Pre konanie podľa tretej hlavy zasa podmienkou konania je, aby išlo o rozhodnutie neprávoplatné, proti ktorému zákon výslovne zveruje rozhodovanie o opravnom prostriedku súdu.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 1S/18/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1207205745 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 03. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Monika Valašíková PhD. ECLI: ECLI:SK:KSBA:2013:1207205745.2 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobkyne: W.. R. Q., bytom N. XXXX/XX, G., právne zastúpená a
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 5 Občianskeho zákonníka ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde. V zmysle § 5 Občianskeho zákonníka obec je orgánom, ktorý rozhoduje o návrhu na ochranu proti zrejmému zásahu do pokojného stavu. V prvom stupni teda rozhoduje obec. Na toto konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, t. j. Správny poriadok. V zmysle § 53 Správneho poriadku proti rozhodnutiu správneho orgánu prvého stupňa možno podať odvo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 30S/111/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5020200284 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 08. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Martinčeková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2020:5020200284.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Martinčekovej a č
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Rozhodovanie o opravnom prostriedku upravuje ustanovuje § 219 zákona. Podľa ods. 3 tohto ustanovenia ak ústredie opravnému prostriedku v celom rozsahu nevyhovie, predloží opravný prostriedok spolu so svojim vyjadrením a spisovým materiálnom súdu najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia opravného prostriedku. Z uvedeného je zrejmé, že môže o opravnom prostriedku rozhodnúť aj odporkyňa, ale len v prípade ak vyhovie opravnému prostriedku v celom rozsahu. Situácia, ktorá bola riešená v súdnom konaní zjavne takouto nie je, pretože odporkyňa vydala síce nové rozhodnutie, avšak nepriznala navrhovateľov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 21Sd/268/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6013200902 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 08. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Valenčíková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2013:6013200902.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v konaní pred samosudkyňou JUDr. Evou
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 31 ods. 1 Katastrálneho zákona v znení neskorších predpisov, správa katastra preskúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Pri rozhodovaní o vklade prihliada správa katastra aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 22Sp/40/2013 5013200615 27.09.2013 JUDr. Jana Martinčeková ECLI:SK:KSZA:2013:5013200615.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v konaní pred samosudkyňou JUDr. Janou Martinčekovou, v právnej veci navrhovateľov: v rade A/ O. D., nar. XX.XX.XXXX, bytom Z. č. XXXX, XXX XX L., v rade B/ W. K., nar. XX.XX.XXXX, bytom Z. č. XXXX, XXX XX L., v
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov nemôžu byť veci, ktoré nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva darom. Na základe darovacej zmluvy môžu manželia nadobúdať vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, avšak len do podielového spoluvlastníctva.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 12Sp/26/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3014200883 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 01. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Juraj Florovič ECLI: ECLI:SK:KSTN:2015:3014200883.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne samosudcom JUDr. Jurajom Florovičom v právnej veci na
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Podľa § 107 ods. 1 O.s.p., ak účastník stratí spôsobilosť byť účastníkom konania skôr, ako sa konanie právoplatne skončilo, súd posúdi podľa povahy veci, či má konanie zastaviť alebo prerušiť, alebo či môže v ňom pokračovať. Podľa § 27 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, spôsobilosť fyzickej osoby mať v právnych vzťahoch sociálneho poistenia práva a povinnosti vzniká narodením a zaniká smrťou, prípadne vyhlásením za mŕtveho. V predmetnej veci týkajúcej sa nárokov z invalidity došlo k zániku spôsobilosti byť účastníkom konania u navrhovateľky jej smrťou. Vzhľadom na povahu pre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 4Sd/50/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8012200557 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Monika Tobiašová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2012:8012200557.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci navrhovateľky O. W., bytom H. XX, XXX XX S. U., proti odporkyni Sociálnej
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Podľa § 173 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, účastník konania vo veciach sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom je právnická osoba alebo fyzická osoba, o ktorej právach alebo povinnostiach ustanovených týmto zákonom sa má konať alebo ktorej práva alebo povinnosti ustanovené týmto zákonom môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté, alebo ktorá tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutá, a to až do času, kým sa preukáže opak (ďalej len "účastník konania").

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sd/2/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7013200022 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 01. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Karady ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7013200022.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: C. I., F.. XX.X.XXXX, T. J. Č.. X, XXX XX E., proti odporkyni:
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V tejto súvislosti súd poukazuje aj na obsah rozsudku Najvyššieho súdu SR č.k. 6Sžo/82/2008 z 28.1.2009, v ktorom súd, zaoberajúc sa otázkou platnosti zmluvy tvoriacej prílohu návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, pripustil dokonca možnosť predloženia doplňujúcej, resp. predloženej listiny - zmluvy aj v štádiu súdneho preskúmavacieho konania. Ďalej napr. Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom č.k. 23Sp/1/2012 z 29.7.2012, s obsahom ktorého sa súd rovnako stotožnil, za odstrániteľný nedostatok zmluvy považoval absenciu podpisu obdarovaného na zmluvách predložených sprá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sp/34/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7014200894 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 11. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2014:7014200894.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach sudca JUDr. Pavol Naď v právnej veci navrhovateľov: 1) P. S.,
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Súčasťou práva na ukončenie konania rozhodnutím je právo na odôvodnenie rozhodnutia v zmysle článku 17 odporúčania, v zmysle ktorého „pri každom prijatom individuálnom rozhodnutí je potrebné uviesť príslušné dôvody, vysvetliť právne a faktické dôvody jeho prijatia minimálne v tých prípadoch, kedy takéto rozhodnutia ovplyvňujú práva jednotlivca.“ Jedná sa minimálnu požiadavku, ktorá má zabezpečiť právnu ochranu účastníka konania v tom smere, že osobe musí byť zrejmé, čo je výsledkom konania vo veci.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 38Sp/13/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2012200178 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 10. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Benczová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2013:2012200178.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave samosudkyňou JUDr. Katarínou Benczovou v právnej veci n
MENU