SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1234112
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65983
USSR: 38405
NSČR: 126777
NSSČR: 69187
USČR: 81031
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 428847
Krajské súdy (ČR): 47967
Posledná aktualizácia
05.12.2020 06:25

Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov


Približný počet výsledkov: 425 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov
  • rozhodovanie nájdené 252400 krát v 103292 dokumentoch
  • o nájdené 13001209 krát v 426833 dokumentoch
  • zalobach nájdené 4942 krát v 3294 dokumentoch
  • proti nájdené 2237258 krát v 428069 dokumentoch
  • rozhodnutie nájdené 5138043 krát v 428840 dokumentoch
  • a nájdené 20857031 krát v 428841 dokumentoch
  • postup nájdené 367225 krát v 103672 dokumentoch
  • spravny nájdené 1688511 krát v 314704 dokumentoch
  • organ nájdené 715028 krát v 94850 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 636 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 94 dokumentov
Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky 1 dokument
Odborné články 6 dokumentov


Právna veta: Podľa § 250c ods. 1 O.s.p. žaloba nemá odkladný účinok na vykonateľnosť rozhodnutia správneho orgánu, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné. Na žiadosť účastníka môže predseda senátu uznesením vykonateľnosť rozhodnutia odložiť, ak by okamžitým výkonom napadnutého rozhodnutia hrozila závažná ujma. Ak predseda senátu nevyhovie žiadosti, upovedomí o tom účastníka. Odklad vykonateľnosti rozhodnutí sa vzťahuje na rozhodovanie správnych orgánov oboch stupňov vydaných v inštančnom postupe.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 21S/129/2012 5012200938 09.01.2013 JUDr. Veronika Poláčková ECLI:SK:KSZA:2013:5012200938.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline, v právnej veci žalobcu: M. Z., nar. XX.XX.XXXX, bytom S. č. XXXX/XX, XXX XX A., práv. zast. JUDr. Magdou Poliačikovou, advokátkou, s.r.o., so sídlom Národná 17, 010 01 Žilina, proti žalovanému: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát .
Právna veta: Podľa § 250a O.s.p. žalobca musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý zaňho na súde koná; to neplatí vo veciach, v ktorých je daná vecná príslušnosť okresného súdu, alebo ak ide o preskúmanie rozhodnutia a postupu vo veciach zdravotného poistenia, sociálneho zabezpečenia vrátane nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, štátnych sociálnych dávok, sociálnej pomoci a poistenia v nezamestnanosti, aktívnej politiky trhu práce a garančného fondu, poskytovania zdravotnej starostlivosti, vo veciach priestupkov a vo veciach azy ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/136/2011 1011201296 14.02.2013 JUDr. Nora Majerníková ECLI:SK:KSBA:2013:1011201296.2 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: felpa Espanola s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava, IČO: 36 741 639 proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 5719 .
Právna veta: Podmienkou konania súdu o žalobe postupom podľa druhej hlavy piatej časti OSP, okrem iného je, aby išlo o rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť (§ 247 ods. 2 OSP). Pre konanie podľa tretej hlavy zasa podmienkou konania je, aby išlo o rozhodnutie neprávoplatné, proti ktorému zákon výslovne zveruje rozhodovanie o opravnom prostriedku súdu.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/18/2012 1207205745 21.03.2013 JUDr. Monika Valašíková PhD. ECLI:SK:KSBA:2013:1207205745.2 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobkyne: W.. R. Q., bytom N. XXXX/XX, G., právne zastúpená advokátom: JUDr. Peter Hríb, Metodova 7, Bratislava proti žalovanému: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia .
Právna veta: Podľa § 250c ods. 1 O.s.p. žaloba nemá odkladný účinok na vykonateľnosť rozhodnutia správneho orgánu, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné. Na žiadosť účastníka môže predseda senátu uznesením vykonateľnosť rozhodnutia odložiť, ak by okamžitým výkonom napadnutého rozhodnutia hrozila závažná ujma. Odklad vykonateľnosti rozhodnutia sa vzťahuje na rozhodovanie správnych orgánov oboch stupňov vydaných v inštančnom postupe. Podľa názoru súdu v danom prípade žalobca splnil zákonom stanovenú požiadavku, keď vo svojej žalobe uviedol skutočnosti, z ktorých vyplýva hrozba ujmy okamžitým výkonom r ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 6CoE/99/2013 3811207348 30.04.2013 JUDr. Stanislava Marková ECLI:SK:KSTN:2013:3811207348.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v exekučnej veci oprávneného: Sociálna poisťovňa, IČO: 30807484, so sídlom v Bratislave, pobočka Prievidza, Matice Slovenskej 10, Prievidza, proti povinnému: CAFEPICCOLO, s.r.o., IČO: 36344583, Mojmírova 159/1, Prievidza (t.č. vymazaný z .
Právna veta: Nakoľko správne trestanie je preneseným výkonom štátnej správy, preto má v konaní o správnom delikte obec (mesto) postavenie správneho orgánu pri prenesenom výkone štátnej správy a o odvolaní proti jej rozhodnutiu rozhoduje príslušný správny orgán. Správne trestanie nie je pôvodnou kompetenciou samosprávy, ale je nevyhnutné ju odvodzovať od pôvodných kompetencií štátu. Rozhodnutie obce / mesta, mestskej časti/ o správnom delikte a o uložení sankcie zaň je potrebné považovať za individuálny správny akt vydaný v správnom konaní, ktorým sa zasiahlo do práv a oprávnených záujmov fyzickej alebo pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Sp/73/2012 1012201083 28.06.2013 JUDr. Ľubomír Šramko ECLI:SK:KSBA:2013:1012201083.2 Rozhodnutie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky so sídlom Mierová 19, Bratislava proti odporcovi: Mestská časť Bratislava - Petržalka so sídlom Kutlíkova 17, Bratislava v konaní o opravnom prostriedku navrhovateľa zo .
Právna veta: Podľa § 249 ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len O.s.p.) žaloba musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať označenie rozhodnutia a postupu správneho orgánu, ktoré napadá, vyjadrenie, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie a postup napadá, uvedenie dôvodov, v čom žalobca vidí nezákonnosť rozhodnutia a postupu správneho orgánu, a aký konečný návrh robí. Podľa ustanovenia § 247 ods. 1 O.s.p. treba považovať za osobitnú náležitosť žaloby aj konkrétne tvrdenie žalobcu, že bol ukrátený na svojich právach nezákonným rozhodnutím správn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 4S/18/2013 8013200415 11.07.2013 JUDr. Viera Zoľáková ECLI:SK:KSPO:2013:8013200415.2 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcu H. R., trvale bytom ul. L. Y. XX, XXX XX U., prechodne bytom L. XX, XXX XX U. proti žalovanému Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove, krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, 080 05 Prešov o preskúmanie zákonnosti .
Právna veta: Podľa § 250c ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len ako „O.s.p.“) žaloba nemá odkladný účinok na vykonateľnosť rozhodnutia správneho orgánu, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné. Na žiadosť účastníka môže predseda senátu uznesením vykonateľnosť rozhodnutia odložiť, ak by okamžitým výkonom napadnutého rozhodnutia hrozila závažná ujma. Ak predseda senátu nevyhovie žiadosti, upovedomí o tom účastníka.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 2Scud/2/2013 6013200179 23.07.2013 JUDr. Jana Novotná ECLI:SK:KSBB:2013:6013200179.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci žalobcu: Sunovion Pharmaceuticals, Inc., 84 Waterford Drive, Marlborough, MA 01752, Spojené štáty americké, právne zast. Mgr. Katarínou Baďurovou, advokátkou so sídlom Budatínska 12, 851 06 Bratislava, proti žalovanému: .
Právna veta: Súdna prax ustálila, že rozhodnutím správneho orgánu je každé rozhodnutie, ktorým sa zakladajú, menia, rušia alebo ktorým môžu byť priamo dotknuté práva a povinnosti fyzických a právnických osôb. Za spôsobilý predmet súdneho prieskumu sa považujú aj listy s charakterom rozhodnutia, vydané príslušným orgánom verejnej správy. V danom prípade oznámenie o zamietnutí odvolania bez ohľadu na jeho formu, treba považovať za procesný úkon správneho orgánu, ktorého obsah má autoritatívny vzťah k jeho adresátovi - žalobcovi, a že správy orgán v tomto prípade vystupuje v úlohe vykonávateľa štátnej moci, n ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 11S/33/2012 3012200572 01.08.2013 JUDr. Alena Radičová ECLI:SK:KSTN:2013:3012200572.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Radičovej a členov senátu JUDr. Natálie Čekanovej a JUDr. Eleny Zaťkovej v právnej veci žalobcu: U. Q., bytom U. XX, U., právne zastúpený Advokátskou kanceláriou JUDr. .
Právna veta: Podľa § 250c ods. 1 O.s.p. žaloba nemá odkladný účinok na vykonateľnosť rozhodnutia správneho orgánu, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné. Na žiadosť účastníka môže predseda senátu uznesením vykonateľnosť rozhodnutia odložiť, ak by okamžitým výkonom napadnutého rozhodnutia hrozila závažná ujma.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 20S/62/2013 5013200469 15.08.2013 JUDr. Erika Čanádyová ECLI:SK:KSZA:2013:5013200469.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline v právnej veci žalobcu: MAR SK, s.r.o., so sídlom Hlavná 1940, 038 52 Sučany, IČO: 36 428 094, právne zastúpeného BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o., so sídlom Františkánske námestie 4, 080 01 Prešov, IČO: 36 860 441, proti žalovanému: .
Právna veta: V rámci správneho prieskumu súd skúma aj procesné pochybenia správneho orgánu namietané v žalobe, či uvedené procesné pochybenie správneho orgánu je takou vadou konania pred správnym orgánom, ktorá mohla mať vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia (§ 250i ods. 3 OSP). Vychádzajúc z ust. § 249 ods. 2 OSP, z obsahu ktorého vyplýva zásada udex ne eat ultra petita partium (sudca nech nejde nad návrhy strán), ktorú musí súd zásadne aplikovať vo všetkých veciach, v ktorých preskúmava na základe podanej žaloby zákonnosť žalobou napadnutého rozhodnutia, a vzhľadom na vyššie uvedené, že v rámci sprá ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 11S/80/2012 4012200852 01.10.2013 JUDr. Marta Molnárová ECLI:SK:KSNR:2013:4012200852.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Marty Molnárovej a členov senátu JUDr. Dany Kálnayovej a JUDr. Dariny Vargovej, v právnej veci žalobcu: Peter Šindler, International transport, Novozámocká 20, Nitra, zastúpený JUDr. .
Právna veta: Podľa § 250i ods. 1 a 3 O.s.p. pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia je pre súd rozhodujúci skutkový stav, ktorý tu bol v čase vydania napadnutého rozhodnutia. Súd môže vykonať dôkazy nevyhnutné na preskúmanie napadnutého rozhodnutia. Pri preskúmavaní zákonnosti a postupu správneho orgánu súd prihliadne len na tie vady konania pred správnym orgánom, ktoré mohli mať vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia. Správne orgány musia v konaní a pri samotnom rozhodovaní dodržiavať predovšetkým základné pravidlá správneho konania a ustanovenia týkajúce sa zisťovania podkladov na rozhodnutie. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dlžníka. Podľa § 247 ods. 1 O.s.p., podľa ustanovení tejto hlavy (druhá hlava piatej časti O.s.p., rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov) sa postupuje v prípadoch, v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom .
Právna veta: V čase podania žiadosti o vrátenie sumy 701.956,-- Sk prvostupňové rozhodnutie daňového úradu nebolo právoplatné, a teda aj podľa názoru súdu neboli splnené podmienky na to, aby uvedenú sumu bolo možné považovať za preplatok. Z definície daňového preplatku podľa § 63 ods. 1 jednoznačne vyplýva, že vzhľadom na spornosť, aká výška dane je splatná, nemožno v predmetnej veci hovoriť o preplatku Žalobca až v žalobe tvrdí, že ide o sumu 701.956,-- Sk, ktoré boli zaplatené poštovými poukážkami v dobe od 21.09.2005 až do 21.12.2005 a ide o neoprávnené zadržiavanie peňažných prostriedkov. Zákon ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... DR v spojení s prvostupňovým rozhodnutím podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p., ktorá upravuje rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov. V konaní podľa piatej časti O.s.p. sa súd riadi dispozičnou zásadou a základnými žalobnými ... DR v spojení s prvostupňovým rozhodnutím podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p., ktorá upravuje rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov. V konaní podľa piatej časti O.s.p. sa súd 24.11.2011. Odvolací orgán uzavrel .
Právna veta: V zmysle platnej judikatúry Najvyššieho súdu SR publikovanej pod č. R66/1998 pod pojmom Spisy žalovaného správneho orgánu podľa § 250d ods. 1 O.s.p. treba rozumieť úplný, žurnalizovaný a originálny spisový materiál správneho orgánu v danej veci, vrátane originálu dokladov o doručení rozhodnutí. Správny orgán musí predložiť súdu všetky doklady, na základe ktorých rozhodol. Aj Európsky súd pre ľudské práva túto požiadavku potvrdil v súvislosti s dokumentmi, ktoré môžu pomôcť účastníkovi predložiť svoju kauzu (Bendenoun versus Francúzsko rozsudok z 24. 2. 1994). Nevyhnutným predpokladom spravodli ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 24Sd/302/2013 5013201075 03.04.2014 Mgr. Nora Tomková ECLI:SK:KSZA:2014:5013201075.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v konaní vedenom pred samosudkyňou Mgr. Norou Tomkovou, v právnej veci navrhovateľa: JUDr. Z. F., nar. XX. XX. XXXX, r. č.: XXXXXX/XXXX, bytom M., E. X/XX, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta .
Právna veta: Súdna prax pripúšťa možnosť preskúmavania zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu o nepriznaní postavenia účastníka, avšak len pod podmienkou, že správne konanie, do ktorého chce žalobca vstúpiť, v čase preskúmavania zákonnosti rozhodnutia o nepriznaní postavenia účastníka správneho konania žalobcovi trvá. Preto je potrebné, aby súd v každom konkrétnom konaní zisťoval stav správneho konania, konkrétne či sa nejedná o právoplatne skončenú vec. V prípade zistenia, že správne konanie je právoplatne skončené je potrebné zastaviť podľa § 250b ods. 3 O.s.p., keďže, ako je vyššie uvedené, neexistuje ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5S/24/2013 1013200170 06.05.2014 JUDr. Viera Šebestová ECLI:SK:KSBA:2014:1013200170.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: Lesoochranárske zoskupenie VLK, so sídlom Tulčík 27, IČO: 31 303 862, zastúpený JUDr. Ivetou Rajtákovou, advokátkou, Štúrova 20, 042 83 Košice, proti žalovanému: Ministerstvo životného prostredia .
Právna veta: Podľa ustálenej judikatúry (rozsudky NS SR sp. zn. 1 Sžo 80/2007, sp. zn. 3Sžo/169/2010) správe katastra neprináleží oprávnenie posudzovať spôsobilosť listiny na zápis na základe preskúmavania oprávnenia orgánu na jej vydanie. Správa katastra nie je oprávnená na základe úsudku posudzovať platnosť alebo neplatnosť verejnej listiny, pretože takýmto rozhodnutím by zasiahla do vlastníctva vlastníka už zapísaného na liste vlastníctva. Správny orgán si nemôže otázky oprávnenia nakladania s neprideleným majetkom, platnosti prídelových listín, nulity právneho aktu, vznik vlastníckeho práva a tak spoch ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odboru výstavby ONV v Prešove č. 4767/1959 Druhá hlava piatej časti Občianskeho súdneho poriadku upravuje rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov v § 247 až § 250k. Právna zástupkyňa žalobkyne na pojednávaní dňa 08.07.2014 upravila ... (§ 244 ods. 3 O.s.p.). Druhá hlava piatej časti Občianskeho súdneho poriadku upravuje rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov v § 247 až § 250k. Právna zástupkyňa žalobkyne na pojednávaní dňa 08.07.2014 upravila .
Právna veta: Zákonodarca v ust. § 24 ods. 2 Správneho poriadku nepochybne sledoval cieľ a účel odstrániť pre určité prípady právnej neistoty spôsobenej bezdôvodným nepreberaním zásielok adresátom a zabrániť účastníkom spôsobiť prieťahy v konaní alebo dokonca zmariť konanie. Pre vznik fikcie doručenia zakotvenej v citovanom ustanovení je predpísané súčasne splnenie nasledujúcich podmienok: a) možnosť náhradného doručenia nie je zo zákona vylúčené, b) adresát písomnosti nebol pri doručovaní zastihnutý, hoci sa v mieste doručovania zdržoval, c) doručovateľ nezastihnutého adresáta vhodným spôsobom upovedomil, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... spôsobilé zasiahnuť do práv, resp. právom chránených záujmov žalobkyne. Predpokladom postupu súdu podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p. (rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov) je, aby pri rozhodnutí správneho orgánu vydaného v správnom konaní išlo o rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré .
Právna veta: 32. Stavebný zákon v § 88 ods. 1 písm. b/ uvádza, že stavebný úrad ex offo nariadi vlastníkovi stavby odstránenie v prípade, že stavba postavená bez povolenia alebo v rozpore s ním, pričom odstránenie stavby sa nariadi iba v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami. V zmysle § 88a ods. 1 stavebný úrad pokiaľ zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... orgánu verejnej správy. 17. Úlohou súdu pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu podľa SSP, v ktorom je upravené rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, je posudzovať, či si správny orgán príslušný na konanie zadovážil dostatok skutkových podkladov pre vydanie rozhodnutia, či zistil vo veci .
Právna veta: Podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p. sa postupuje v prípadoch, v ktorých zákon zveruje súdom rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupu správnych orgánov. V správnom súdnictve je právo na prístup k súdu garantované Ústavou SR vymedzené princípom generálnej klauzuly s negatívnou enumeráciou, z ktorého vyplýva, že súdy v zásade preskúmavajú všetky rozhodnutia orgánov verejnej správy okrem tých, ktoré zákon výslovne zo súdneho prieskumu taxatívnym výpočtom obsiahnutým v ustanovení § 248 O.s.p. (a/, b/, c/, d/) vylučuje. Uvedené ustanovenie je súčasne dôležitou interpretačnou pomôckou, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... orgánov verejnej správy. Podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p. sa postupuje v prípadoch, v ktorých zákon zveruje súdom rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupu správnych orgánov. V správnom súdnictve je právo na prístup k súdu garantované Ústavou SR vymedzené princípom generálnej klauzuly s negatívnou enumeráciou, z .
Právna veta: Pre účinky doručenia v predmetnej právnej veci je rozhodujúce, že konateľ právneho zástupcu žalobcu (ako oprávnená osoba v zmysle § 25 ods. 1 posledná veta správneho poriadku) fyzicky rozhodnutie žalovaného prevzal 6. augusta 2012 z adresy Bratislava, Moyzesova 8, čo potvrdil vlastnoručným podpisom. U právnických osôb je vylúčené „zdržiavanie sa v mieste doručovania", preto ani § 25 ods. 2 správneho poriadku v súvislosti so vznikom fikcie doručenia neupravuje skutočnosť „zdržiavania sa", resp. „nezdržiavania sa" v mieste doručovanie tak, ako je to v prípade fyzických osôb (§ 24 správneho ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... správy. Preto aj právoplatné rozhodnutie žalovaného je preskúmateľné súdom v správnom súdnictve podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku Rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov". Konanie o tejto žalobe je následne spoplatnené podľa položky č. 10 písm. a/ sadzobníka súdnych poplatkov ako návrh na preskúmanie .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.