Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1065161
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63358
USSR: 34570
NSČR: 120668
NSSČR: 63879
USČR: 78394
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420509
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
07.12.2019 01:27

Nájdené rozsudky pre výraz: rozpor s princípom spravodlivosti


Približný počet výsledkov: 155 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozpor s princípom spravodlivosti
  • rozpor nájdené 289240 krát v 92120 dokumentoch
  • s nájdené 8853350 krát v 418564 dokumentoch
  • princip nájdené 74601 krát v 30723 dokumentoch
  • spravodlivost nájdené 48154 krát v 28895 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 73 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 483 dokumentov


Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu , zníženie náhrady

Právna veta: Samotné zníženie náhrady škody je viazané na niekoľko podmienok. Prichádza do úvahy len z dôvodov hodných osobitného zreteľa, pričom, či sú tieto dôvody dané musí súd starostlivo posúdiť. Berie pritom na zreteľ najmä to, ako ku škode došlo, na osobné a majetkové pomery fyzickej osoby, ktorá ju spôsobila a prihliadne pritom tiež na pomery fyzickej osoby, ktorá bola poškodená. Súd teda musí hodnotiť predovšetkým okolnosti vzniku škody, najmä z toho hľadiska, či vzhľadom na okolnosti vzniku škody je spravodlivé, aby škodca nahradil škodu v plnom rozsahu. Ďalej má zhodnotiť sociálnu situáciu tak š ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prípadoch hodných osobitného zreteľa, kedy došlo k neúmyselnému spôsobeniu škody by uloženie povinnosti nahradiť škodu v plnom rozsahu bolo v rozpore s princípom spravodlivosti. Na druhej strane však ust. § 450 OZ a jeho aplikácia nemôže viesť k moderácii tak ďaleko, že by súd .
Právna veta: Najvyšší súd v súvislosti s vyššie uvedenými právnymi závermi žalovaného konštatuje, že tento z relevantných skutkových zistení vo vzťahu k pôsobnosti zákona o DPH vyvodil správny právny záver. K právnej argumentácii žalovaného odvolací súd ďalej dodáva, že realizácia žalobcom deklarovaných sporných obchodov, kúpa a následný predaj predmetného tovaru, sa nedá subsumovať pod skutkové podstaty predpokladané a upravené zákonom o DPH. Tento (§ 2 zákona o DPH) upravuje predmet svojej úpravy a zdanenia s jednoznačným teritoriálnym určením jeho pôsobnosti, ktorú zákon o DPH podrobne definuje spolu s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dorubenej DPH žalobcom prišlo k duplicite platby DPH (aj dodávateľom Prospera .s.r.o., aj žalobcom), čo tento považuje za rozpor s princípom spravodlivosti a zásadou neutrality DPH, ako základnou zásadou fungovania systému DPH v Európskej únii. V súvislosti s uvedeným žalobca zároveň konštatuje .
Právna veta: Ustanovenie § 667 ods. 1 Občianskeho zákonníka upravuje možnosti vykonania zmien na prenajatej veci. V odseku 1 sú upravené právne následky zmien vykonaných so súhlasom prenajímateľa v závislosti od toho, či sa prenajímateľ zaviazal na úhradu ich nákladov, alebo nie. V odseku 1 je vyjadrená predovšetkým zásada, podľa ktorej zmeny na veci je nájomca oprávnený vykonávať len so súhlasom prenajímateľa. V tomto odseku je vyjadrená aj ďalšia zásada, podľa ktorej ak prenajímateľ dal súhlas na vykonanie zmien, nájomca môže požadovať úhradu nákladov s tým spojených len v prípade, keď sa na to prenajíma ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... žiarivkami, znova ho celý vymaľovať a pod.), je povinný znášať náklady týchto úprav a bolo by v rozpore s princípom spravodlivosti, ak by ich v tomto konaní znášala navrhovateľka. Vychádzajúc z uvedeného súd odporcovi uložil povinnosť zaplatiť navrhovateľke ... žiarivkami, znova ho celý vymaľovať a pod.), je povinný znášať náklady týchto úprav a bolo by v rozpore s princípom spravodlivosti, ak by ich v tomto konaní znášala navrhovateľka. Vychádzajúc z uvedeného súd odporcovi uložil povinnosť zaplatiť .
Právna veta: 32. Stavebný zákon v § 88 ods. 1 písm. b/ uvádza, že stavebný úrad ex offo nariadi vlastníkovi stavby odstránenie v prípade, že stavba postavená bez povolenia alebo v rozpore s ním, pričom odstránenie stavby sa nariadi iba v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami. V zmysle § 88a ods. 1 stavebný úrad pokiaľ zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... všetky kroky k zabezpečeniu predmetného záväzného stanoviska. Považoval preto rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu potvrdené rozhodnutím žalovaného za neprimerané, v hrubom rozpore s princípmi spravodlivosti. 9. Žalobca si bol si vedomý skutočnosti, že pri rozhodovaní správny orgán postupoval podľa príslušných ustanovení stavebného zákona, avšak dovoľuje .
Právna veta: Podľa § 46 Tr. zák., trest odňatia slobody možno uložiť ako trest na určitú dobu, najviac na 25 rokov, alebo ako trest odňatia slobody na doživotie. Medzi týmito dvomi medzníkmi žiadna iná alternatíva nie je v zákone upravená. Pritom podľa § 43 Tr. zák., ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin, ktorý spáchal predtým, než bol trest uložený skorším rozsudkom vykonaný a ukladá mu trest rovnakého druhu, nesmie tento trest spolu s doteraz nevykonanou časťou trestu uloženého skorším rozsudkom prevyšovať najvyššiu výmeru dovolenú týmto zákonom pre tento druh trestu. Ak je jedným z týchto trestov tr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podľa jeho názoru prvostupňový súd rozhodol na základe záverov, ktoré sú v extrémnom nesúlade s vykonanými skutkovými zisteniami a extrémnom rozpore s princípmi spravodlivosti, žiadal, aby odvolací súd podľa § 321 ods. 1 písm. a), b), c), d) Tr. por. zrušil ... podľa jeho názoru prvostupňový súd rozhodol na základe záverov, ktoré sú v extrémnom nesúlade s vykonanými skutkovými zisteniami a extrémnom rozpore s princípmi spravodlivosti, žiadal, aby odvolací súd podľa § 321 ods. 1 písm. a), b), c), d) Tr. por. .
Právna veta: Platné právo už neumožňuje vysloviť „vinu“ manžela na rozvode, aj keď ukladá súdu prihliadnuť na príčiny rozvratu. Neraz ide o ťažko postihnuteľné príčiny, ktoré majú pôvod v intímnej sfére a aj zdanlivo jasné príčiny rozvratu (v danom prípade nadviazanie mimomanželského vzťahu) majú svoje príčiny. Preto vyporiadací podiel jedného z manželov na zaniknutom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov nemožno znížiť len preto, že zjavnou príčinou rozvratu manželstva bol mimomanželský vzťah...Podľa § 705 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak nadobudol právo na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu jed ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , v ktorom bola zahrnutá aj anuita a jej splácanie. Bolo by v rozpore s dobrými mravmi a v rozpore s princípom spravodlivosti, ak by súd zaviazal zaplatiť finančnú náhradu členského podielu žalovanú, keď žalobca sa o nadobudnutie predmetného bytu ničím ... , v ktorom bola zahrnutá aj anuita a jej splácanie. Bolo by v rozpore s dobrými mravmi a v rozpore s princípom spravodlivosti, ak by súd zaviazal zaplatiť finančnú náhradu členského podielu žalovanú, keď žalobca sa o nadobudnutie predmetného bytu ničím .
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zverejnený v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky ako rozhodnutie č. 47 (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25. novembra 2008, sp. zn. 4Cdo 107/2007), podľa ktorého: „Skutočnosť, že povinný porušil zákaz nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii, ktorý uložil súdny exekútor v upovedomení o začatí exekúcie [§ 47 ods. 1 písm. b) Exekučného poriadku], nemá za následok neplatnosť právneho úkonu povinného, ktorým tento zákaz porušil, ale vznik práva oprávneného odporovať tom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... platiť poistné. Práve vyššie uvedené skutočnosti priviedli súd k záveru, že vyhovenie žalobe by bolo v extrémnom rozpore s princípom spravodlivosti. Aj keď možno konštatovať, že právna argumentácia žalobcu je správna, keďže žalobca porušil zákon (§ 47 ... platiť poistné. Práve vyššie uvedené skutočnosti priviedli súd k záveru, že vyhovenie žalobe by bolo v extrémnom rozpore s princípom spravodlivosti. Aj keď možno konštatovať, že právna argumentácia žalobcu je rozsudok Najvyššieho súdu ČR 32Cdo 2801/07, 29Odo .
Kľúčové slová: vyporiadanie BSM súdom, vyporiadanie BSM

Právna veta: Občiansky zákonník nemá výslovné ustanovenie o tom, ako treba vyporiadať pohľadávky a dlhy manželov, ktoré sú spojené s ich bezpodielovým spoluvlastníctvom. Tieto pohľadávky a dlhy nepatria totiž podľa ust. § 143 Občianskeho zákonníka do BSM. Súdna prax zastáva stanovisko, že v rámci komplexného riešenia majetkových vzťahov sa zásadne vyporiadavajú aj ďalšie spoločné majetkové práva a povinnosti, včítane spoločných pohľadávok a dlhov, s primeraným použitím ustanovení§ 149a § 150 OZ. Predpokladom vyporiadania týchto spoločných majetkových práv a povinností je, že vznikli za trvania BSM v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... bývalý manžel žalovanej zaviazal splatiť predmetný záväzok práve z dôvodu, že prebral všetky aktíva patriace do BSM. Preto je v rozpore s princípom spravodlivosti, aby žalovaná, ktorá z BSM nič nezískala mala splatiť záväzok naraz. Uvedenú sumu navyše nie je schopná splatiť naraz a .
Kľúčové slová: pribratie subjektu do konania, osobitné subjekty

Právna veta: Inštitút pribratia osobitného subjektu do konania predstavuje nový ochranný prvok v civilnom procese v prospech strán, na ochranu ktorých sú tieto osobitné subjekty určené. O pribratí osobitného subjektu do konania rozhoduje výlučne súd, ak s tým strana, na ochranu práv ktorej má vystupovať, súhlasí. Ako osobitný subjekt môže byť ustanovený každý orgán verejnej moci, v pôsobnosti ktorého je ochrana základných ľudských práv a slobôd, alebo právnickú osobu, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu (napr. právnická osoba založená alebo zriadená na ochranu spotrebit ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sťažovateľa) ústavný súd hodnotí aj také rozhodnutia všeobecných súdov, v ktorých boli zákony, prípadne podzákonné právne úpravy interpretované v extrémnom rozpore s princípmi spravodlivosti v dôsledku napr. prílišného formalizmu.“ (IV. ÚS 192/08, IV. ÚS 69/2012, IV. ÚS 92/2012, I. ÚS 26 .
Právna veta: Uzatvorením dohody o zrážkach zo mzdy, ako neoddeliteľnej súčasti formulárovej zmluvy o poskytnutí úveru je spotrebiteľ nútený kedykoľvek počas splatnosti zmluvy strpieť vykonávanie zrážok zo mzdy na úhradu pohľadávky veriteľa vyčíslenej zamestnávateľovi, bez súdnej kontroly nárokov uplatnených veriteľom na základe neprijateľných klauzúl, resp. bez možnosti spotrebiteľa zamedziť ich vykonávanie v rozsahu uplatnenom z neprijateľných zmluvných podmienok. Podľa ustálenej judikatúry systém ochrany spotrebiteľov zavedený Smernicou rady 93/13/EHS o nekalých zmluvných podmienkach vychádza z myš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vzťahuje aj na konanie začaté predo dňom účinnosti jeho nadobudnutia, zamietnutie žaloby iba z vyššie uvedeného dôvodu by bolo v rozpore s princípom spravodlivosti zakotvenom v čl. 2 bodu 1 zákona č. 160/2015 Z.z. a zároveň by išlo o odmietnutie spravodlivosti, keďže .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.