Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1055237
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63166
USSR: 34457
NSČR: 120210
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419793
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
13.11.2019 02:27

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudky krajského súdu


Približný počet výsledkov: 17288 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudky krajského súdu
  • rozsudok nájdené 2410279 krát v 301102 dokumentoch
  • krajsky nájdené 855209 krát v 232243 dokumentoch
  • sud nájdené 4741399 krát v 408037 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 28798 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 9071 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 4 dokumenty
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 56 dokumentov


Právna veta: Podľa názoru súdu o oznámení žalobcu 1/ bolo potrebné vydať rozhodnutie, avšak vzhľadom na okolnosti daného prípadu nie rozhodnutie vecné, t.j. či sa žalobcovi 1/ priznáva alebo nepriznáva postavenie účastníka konania, ale rozhodnutie o zastavení konania o účastníctve, vzhľadom na dôvody vyššie uvedené. Keďže sa nejedná o prípad, kedy by mohlo dôjsť k neformálnemu zastaveniu konania, ktoré sa vyznačuje iba v spise (§ 30 ods. 1 písm. b/ a c/ Správneho poriadku), v dôsledku zániku licencie, o odňatí ktorej začal ex offo správny orgán konanie, mal správny orgán v prvom rade zastaviť predmet ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... /194/06 zo dňa 26.01.2006 bola odňatá licencia dopravcovi - žalobcovi 2/. Predmetné rozhodnutie o odňatí licencie bolo zrušené rozsudkom krajského súdu ako nezákonné rozhodnutie. To, že účastníkom konania o odňatie dopravnej licencie by mal byť len dopravca, nevyplýva zo zákona č .
Právna veta: Správca konkurznej podstaty úpadcu zaradí do súpisu každú vec, o ktorej je presvedčený, že patrí alebo môže patriť do podstaty. Nemá pritom povinnosť skúmať existenciu vlastníckeho práva úpadcu k zapisovaným veciam a vec do súpisu zaradí aj v prípade, ak má pochybnosti, či skutočne do podstaty patrí. Vtedy ju ale zapíše do podstaty s poznámkou o nárokoch uplatnených inými osobami alebo o iných dôvodoch, ktoré jej zaradenie do súpisu spochybňujú. Konkurzný súd posúdi dôvody spochybňujúce zaradenie veci do podstaty a buď vec z podstaty vyradí, alebo osobe, ktorá spochybňuje zaradenie veci do pod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... je odlišná situácia. V súčasnosti už bolo rozsudkom Okresného súdu Trnava č.k. 44Cbi/6/2007-653 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Trnave č.k. 21CoKr/4/2008-767 právoplatne rozhodnuté o nedostatku vlastníckeho práva úpadcu k dotknutému majetku, čím zásada ... .11.2008. Najvyšší súd SR uznesením sp. zn. 6Obdo/38/2009 zo dňa 18.02.2010 odmietol dovolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Trnave č.k. 21CoKr/4/2008-767. Ústavný súd SR uznesením č.k. II. ÚS 312/2010-19 odmietol .
Právna veta: V zmysle zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní (v súčasnosti zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii) základným podkladom pre speňaženie podstaty je súpis konkurznej podstaty, ktorý vykonáva správca konkurznej podstaty. Predmetom konkurzu sú veci, byty a nebytové priestory, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patrili dlžníkovi v deň vyhlásenia konkurzu, a majetok, ktorý dlžník nadobudol počas konkurzu, ako aj majetok, ktorým dlžník zabezpečil svoj záväzok. V súpise musí byť zachytený celý rozsah konkurznej podstaty a správca do súpisu podstaty zahrnie aj všetky pochybné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nakladania s bytovými domami. Krajská prokuratúra Trnava odložila podnet navrhovateľa proti rozsudku Okresného súdu Trnava v spojení s potvrdzujúcim rozsudkom Krajského súdu v Trnave ako nedôvodný s tým, že nebol porušený zákon, Najvyšší súd SR uznesením sp. zn. 6Obdo 38 ... , pretože v súčasnosti už bolo rozsudkom Okresného súdu Trnava č.k. 44Cbi/6/2007-653 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Trnave č.k. 21CoKr/4/2008-767 právoplatne rozhodnuté o nedostatku vlastníckeho práva úpadcu k dotknutému majetku, .
Právna veta: V nadväznosti na výrok o vine, ktorým krajský súd uznal obžalovaného G. G. vinným zo zločinu lúpeže podľa § 188 ods. 1 Tr. zákona s poukazom na § 47 ods. 2 Tr. zák. usúdil, že je potrebné trest ukladať podľa zásady „trikrát a dosť“ a trestná sadzba je trest odňatia slobody na doživotie alebo na 25 rokov. V zmysle zásady „trikrát a dosť“ sa uplatňuje obligatórne ukladanie trestu odňatia slobody na doživotie pri súčasnom splnení zákonom ustanovených podmienok. Tieto podmienky spočívajú predovšetkým v tom, že súd odsudzuje páchateľa za niektorý z trestných činov taxatívne uvádzaných v ods. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súdu Bratislava V, sp. zn. 4T 63/05 zo dňa 11.10.2006, v spojitosti s rozsudkom Krajského súdu Bratislava, sp. zn. 3To 105/06 zo dňa 09.01.2007, právoplatného dňom 09.01. ... súdu Bratislava V, sp. zn. 4T 63/05 zo dňa 11.10.2006, v spojitosti s rozsudkom Krajského súdu Bratislava, sp. zn. 3To 105/06 zo dňa 09.01.2007, právoplatného dňom 09.01.2007 ... súdu Bratislava V, sp. zn. 3T 204/00 zo dňa 08.11.2000 v spojitosti s rozsudkom Krajského súdu Bratislava, sp. zn. 2 To/41/01 zo dňa 10.04.2001, právoplatného dňom 10. .
Právna veta: : Krajský súd zdôrazňuje, že v záujme aplikácie zásady rovnosti strán v súdnom konaní podľa ust. § 18 O.s.p. a zabezpečenia rýchlej a účinnej ochrany práv v súdnom konaní podľa ust. § 6 O.s.p. je nevyhnutné dbať aj na práva žalobcu, ktorý rovnako, ako žalovaný, je oprávnený domáhať sa, aby jeho vec bola verejne prejednaná bez zbytočných prieťahov, ku ktorým právam žalobcu je takisto nevyhnutné prihliadať, t.z. nielen k právam žalovaného spôsobom, ktorý by bol na ujmu práv žalobcu. postupovať v súčinnosti so všetkými účastníkmi konania tak, aby ochrana práv bola rýchla a účinná, v spojení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súdu dňa 05. júna 2012, na základe čoho boli splnené podmienky k verejnému vyhláseniu rozsudku Krajským súdom v Žiline v spojení s ust. § 211 ods. 2 O.s.p.. Podľa ... súdu dňa 05. júna 2012, na základe čoho boli splnené podmienky k verejnému vyhláseniu rozsudku Krajským súdom v Žiline v spojení s ust. § 211 ods. 2 O.s.p.. Podľa ... za rešpektovania ust. § 156 ods. 1, 3 O.s.p. verejným vyhlásením rozsudku krajským súdom bol rozsudok okresného súdu vo výroku I/ potvrdený ako v tomto výroku vecne správne rozhodnutie .
Právna veta: Závet vo forme notárskej zápisnice musí vyhovovať náležitostiam uvedeným v Notárskom poriadku (§ 476d odst. 1 OZ a § 47 NP). V tomto prípade ide o oficiálny závet. Závet je rýdzo osobným právom poručiteľa, pri ktorom poručiteľ nemôže byť zastúpený inou osobou. Na závet sa vzťahujú všeobecné náležitosti potrebné na platnosť právneho úkonu a je potrebné dodržať aj osobitné náležitosti uvedené v ustanoveniach v § 476 a nasl. OZ. Testamentárnu spôsobilosť má len fyzická osoba, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony a ktorá nebola tejto spôsobilosti zbavená, ani jej nebola obmedzená súdom (§ 8, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... náhradu trov konania (§ 142 odst. 2 O.s.p.). Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 19.5.2005 v spojení s rozsudkom Krajského súdu Trenčín zo dňa 19.5.2005 sp. zn. 4Co 128/04. Na okolnosť, či B. O. podpísala závet spísaný formou .
Právna veta: Až po dokončení stavby prichádza do úvahy konanie, ktoré je upravené v siedmom oddiely Stavebného zákona pod názvom „Kolaudácia stavieb“, nakoľko dokončenú stavbu možno užívať až po vydaní kolaudačného rozhodnutia. Predmet kolaudačného konania je upravený v ust. § 81 ods. 1 Stavebného zákona, podľa ktorého príslušný správny orgán skúma najmä, či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a či sa dodržali zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky určené v územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení. Ďalej skúma, či skutočné realiz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... iným stavebníkom inou obchodnou spoločnosťou. Žalovaný v písomnom vyjadrení k odvolaniu z 27. augusta 2012 žiadal rozsudok krajského súdu ako vecne správny potvrdiť pričom zdôraznil, že krajský súd sa v dostatočnom rozsahu vysporiadal so všetkými relevantnými ... prístupu osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Najvyšší súd Slovenskej republiky, viazaný rozsahom odvolaní, preskúmal rozsudok krajského súdu a dospel k záveru, že odvolania žalobcu v 1. a 2. rade nie sú dôvodné avšak zároveň .
Právna veta: § 69 ods. 5 upravujúci osoby povinné platiť daň správcovi dane v znení účinnom v roku 2007 upravoval, že „ak osoba, ktorá nie je platiteľom, pri dodaní tovaru alebo služby uvedie vo faktúre daň, je povinná zaplatiť túto daň“. Ustanovenie § 69 ods. 5 zák. č. 222/2004 Z.z. bolo následne novelizované, s účinnosťou od 1.1.2010 v znení „každá osoba, ktorá uvedie vo faktúre alebo v inom doklade o predaji daň, je povinná zaplatiť túto daň“. Podľa ust. § 69 ods. 1 Zákona o DPH vzniká povinnosť platiteľovi, ktorý dodáva tovar alebo služby v tuzemsku, platiť daň. Nakoľko však predmetné plnenie - dodan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Stotožnil sa so skutkovými a právnymi závermi správnych orgánov a žiadal žalobu ako nedôvodnú zamietnuť. V konaní bol vydaný skorší rozsudok Krajského súdu v Žiline č.k. 20S/89/2009-60 zo dňa 13. septembra 2011, ktorým žalobe vyhovel a napadnuté rozhodnutia ... rozhodnutiu podal odvolanie žalovaný. Následne Najvyšší súd SR rozhodnutím 8Sžf 51/2011-84 zo dňa 24. júla 2012 skorší rozsudok krajského súdu zrušil a vec vrátil krajskému súdu na ďalšie konanie. V dôvodoch svojho rozhodnutia poukázal na § 157 ods. 2 .
Právna veta: V ust. § 517 Občianskeho zákonníka sú upravené právne dôsledky spojené s omeškaním dlžníka. O omeškanie s plnením dlhu ide v zásade vtedy, ak dlžník v dobe splatnosti dlhu, príp. na požiadanie (výzvu) veriteľa dlh nesplní buď vôbec alebo len sčasti z dôvodov, ktoré mu možno pričítať. Ak dlžník svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní. Pre určenie momentu, od ktorého má dlžník splniť svoj dlh, aby sa nedostal do omeškania, je rozhodný čas, dokedy má dlžník splniť svoj dlh (§ 563 Občianskeho zákonníka). Možno konštatovať, že Občiansky zákonník v § 564 pripúšťa, aby čas plnenia dlhu určil sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... výsledkov vykonaného dokazovania dospel súd k záveru, že žaloba o uplatnené úroky z omeškania je dôvodná. Žalovaný napriek právoplatnému rozsudku Krajského súdu v Prešove, sp. zn. 2To 33/2009, doposiaľ nezaplatil žalobcovi súdom priznanú náhradu škody vo výške 6 089, ... 1 069,59 Eur k rukám právneho zástupcu žalobcu do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Rozhodnutie odôvodnil zistením, že rozsudkom Krajského súdu v Prešove zo dňa 02. 07. 2009, č. k. 2To 33/09-231 žalovanému bola uložená povinnosť nahradiť .
Právna veta: Výživným sa rozumie uspokojovanie všetkých potrieb osoby, ktorej má byť poskytované. Výživou dieťaťa je mienené zabezpečenie všetkých životných potrieb pre jeho všestranný rozvoj po stránke fyzickej a duševnej. Výživné pre deti slúži nielen k uspokojovaniu ich výživy v užšom zmysle, k uspokojovaniu všetkých odôvodnených hmotných potrieb (šatstvo, obuv, bývanie a strava), ale aj ďalších potrieb dôležitých k úspešnej výchove dieťaťa (vzdelávanie, príprava na budúce povolanie, kultúrne, športové a rekreačné potreby). Ich miera je rôzna podľa okolnosti konkrétneho prípadu, predovšetkým je odstupňo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Okresného súdu Piešťany z 20.3.2002 č. k. 7 P/130/1997 - 99, v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Trnave z 11.9.2002 č. k. 10 Co/225/2002 - 158, ktorým boli zvýšené výživné ... Okresného súdu Piešťany z 20.3.2002 č. k. 7 P/130/1997 - 99 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Trnave z 11.11.2002 č. k. 10 Co/225/2002 - 158 v časti výživného otca. ... Okresného súdu Piešťany z 20.3.2002 č. k. 7 P/130/1997 - 99 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Trnave z 11.11.2002 č. k. 10 Co/225/2002 - 158 v časti výživného otca. .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.